Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

REUNIÓN CON PAIS E NAIS DO ALUMNADO DA ESO

1,207 views

Published on

Reunión da titoría coas familias

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

REUNIÓN CON PAIS E NAIS DO ALUMNADO DA ESO

 1. 1. GRUPO TITOR HORA 1º A José Antonio Rodríguez Amedo Martes 8:30-9:20 1º B Pilar Morandeira Roel Xoves 10:30-11:20 2º A Inmaculada Otero Varela Martes 10:30-11:20 2º B Fernando Vidal Meijón Venres 9:20-10:10 2º C Mercedes Dopico Caínzos Venres 9:20-10:10 3º A Laura Fernández Villarino Martes 10:30-11:20 3º B Carmen García-Rodeja Arribí Xoves 13:20-14:10 3º C Juan José García Mato Mércores 11:30-12:10 4º A Mª Jesús Dans Sampedro Luns 12:30-13:20 4º B Javier Seoane Bascoy Mércores 10:30-11:20 4º C Jesús Antonio Curros López Martes 12:30-13:20
 2. 2. Períodos non lectivos: •NADAL: do 20 de Decembro ao 7 de Xaneiro •ENTROIDO: do 14 ao 18 de Febreiro •SEMANA SANTA: do 28 de Marzo ao 6 de Abril. A Xunta de Galicia declarou como día non lectivo 31 de Outubro. Os días non lectivos escollidos polo Centro son 3 de novembro e 4 de maio Períodos non lectivos: •NADAL: do 20 de Decembro ao 7 de Xaneiro •ENTROIDO: do 14 ao 18 de Febreiro •SEMANA SANTA: do 28 de Marzo ao 6 de Abril. A Xunta de Galicia declarou como día non lectivo 31 de Outubro. Os días non lectivos escollidos polo Centro son 3 de novembro e 4 de maio
 3. 3. A asistencia a clase é un dereito do alumnado pero tamén unha obriga e soamente serán xustificables nos seguintes casos: a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario. d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. A asistencia a clase é un dereito do alumnado pero tamén unha obriga e soamente serán xustificables nos seguintes casos: a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario. d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.
 4. 4. Iniciarase un expediente de absentismo cando se verifique que un alumno presenta un número de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo Iniciarase un expediente de absentismo cando se verifique que un alumno presenta un número de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo
 5. 5. O Alumnado non poderá usar móbiles, cámaras nen outros medios de gravación ou imaxes en todo o recinto do centro. En casos excepcionais poderán ser utilizados con aprobación e a supervisión dun profesor. O Alumnado non poderá usar móbiles, cámaras nen outros medios de gravación ou imaxes en todo o recinto do centro. En casos excepcionais poderán ser utilizados con aprobación e a supervisión dun profesor.
 6. 6. Co arranque do novo curso, ponse en marcha o proceso de inscrición nas actividades extraescolares que se iniciarán o día 2 de outubro baixo o título OS XOVES, O NEIRA PUNTO DE ENCONTRO. Co arranque do novo curso, ponse en marcha o proceso de inscrición nas actividades extraescolares que se iniciarán o día 2 de outubro baixo o título OS XOVES, O NEIRA PUNTO DE ENCONTRO. Impartirase teatro, intercambio de inglés, xadrez, danza, robótica, técnicas de estudo e ciencia divertida. Impartirase teatro, intercambio de inglés, xadrez, danza, robótica, técnicas de estudo e ciencia divertida.
 7. 7. 1ª AVALICIÓN: 16-17 de Decembro 1ª AVALICIÓN: 16-17 de Decembro 2ª AVALIACIÓN: 25-26 de Marzo 2ª AVALIACIÓN: 25-26 de Marzo 3ª AVALIACIÓN: 22 de Xuño 3ª AVALIACIÓN: 22 de Xuño
 8. 8. CALENDARIO da IMPLANTACIÓN da LOMCE en ED. SECUNDARIA 1133--1144 1144--1155 1155--1166 1166--1177 55ºº E EPP 66ºº E EPP 11ºº E ESSOO 22ºº E ESSOO 33ºº E ESSOO 66ºº E EPP 11ºº E ESSOO 22ºº E ESSOO 33ºº E ESSOO 44ºº E ESSOO 11ºº E ESSOO 22ºº E ESSOO 33ºº E ESSOO 44ºº E ESSOO 11ºº B BAACCHH 22ºº E ESSOO 33ºº E ESSOO 44ºº E ESSOO 11ºº B BAACCHH 22ºº B BAACCHH AVALIACIÓN FINAL Sin efectos acad. AVALIACIÓN FINAL Sin efectos acad. AVALIACIÓN FINAL Sin efectos acad. AVALIACIÓN FINAL Sin efectos acad. Ultima PAU Ultima PAU 11ºº F FPPBB 22ºº F FPPBB 11ºº C CFFGGMM 11ºº C CFFGGMM 22ºº C CFFGGMM Departamento de Orientación IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas Orientación 2014/16 Lourdes Otero Rodríguez
 9. 9. • Cada curso de Educación Secundaria poderá ser repetido unha única vez . • O número máximo de repeticións é de dúas • Excepcionalmente poderá repetirse unha segunda vez en 4º de ESO sempre e cando non se repetira en cursos anteriores
 10. 10. Abalar é un proxecto que ten como estratexia a integración das TIC dentro das aulas. O Instituto está integrado na rede de centros Abalar con equipamento de ordenadores ultraportátiles e pantallas dixitais interactivas nas aulas de 1º e 2º de ESO
 11. 11. Para aquelas materias nas que o profesor garde contidos currriculares na aula virtual necesitarase o contrasinal para poder acceder. Para aquelas materias nas que o profesor garde contidos currriculares na aula virtual necesitarase o contrasinal para poder acceder.
 12. 12. Arrancamos este curso cun novo proxecto para o noso centro: A HORA DE LER. A hora é rotatoria por semanas. A primeira semana que empezou foi na primeira sesión de cada día, na segunda semana na segunda segunda sesión e así ata chegar á sétima volvendo a empezar de novo. A lectura é individual e silenciosa no espazo e co profesor que corresponda en cada sesión. Cada alumno pode traer o libro que queira aínda que hai un catálogo de libros recomendados para todas as idades: desde Harry Poter, Crepúsculo a obras de Julio Verne, adaptacións do Quixote…. Coordinador da Biblioteca: Fernando Vidal ( Profesor de Filosofía )
 13. 13. . Para aqueles alumnos que cumpran uns criterios académicos impártense en Lingua Francesa as seguintes materias: -Ciencias Sociais, Xeografía e Historia -Proxecto Interdisciplinar . Na seguinte ligazón pódes ver o os contidos que traballan na aula e a metodoloxía empregada polo profesor que imparte a materia de CS http://xosea.wordpress.com/ . Para aqueles alumnos que cumpran uns criterios académicos impártense en Lingua Francesa as seguintes materias: -Ciencias Sociais, Xeografía e Historia -Proxecto Interdisciplinar . Na seguinte ligazón pódes ver o os contidos que traballan na aula e a metodoloxía empregada polo profesor que imparte a materia de CS http://xosea.wordpress.com/ Este plan Plurilingüe está implantado dende hai 4 anos polo tanto este curso rematou a primeira promoción cos titulados de 4º de ESO Este plan Plurilingüe está implantado dende hai 4 anos polo tanto este curso rematou a primeira promoción cos titulados de 4º de ESO
 14. 14. No Centro temos un Equipo de Mediadores que interveñen cando hai algún conflito entre iguais. Está coordinado por un equipo de profesores que forman parte do Departamento de Convivencia e Mediación.
 15. 15. GRUPO PROGRAMA SESIÓNS 1º ESO PROMETO VALORAR Os contidos teñen que ver coas habiliades sociais e a prevención de drogo-dependencias. 5 O PAPEL DOS MASS-MEDIA Os condidos teñen que ver coa igualdade 3 2º ESO PROMETO COMUNICARME Os contidos teñen que ver coas habiliades sociais e a prevención de drogo dependencias. 5 A PROMOCIÓN DAS RELACIÓNS IGUALITARIAS Escola coeducativa 3
 16. 16. GRUPO PROGRAMA SESIÓNS 3º ESO PROMETO REFLEXIONAR A partir do contido do visionado dunha película traballanse distintos valores 4 EDUCASEXOLEIROS Programa de educación sexual 4 4º ESO PROMETO COIDARME Os contidos teñen que ver coas habiliades sociais e a prevención de drogo dependencias. 5 QUE NON TE PILLEN DESMONTADO Charla sobre o SIDA 1
 17. 17. • Dende hai algún ano o Centro dispón do SIXA, un programa informático que permite manter unha comunicaión rápida e fluída entre as familias e o profesorado. Para isto é sumamente importante que faciliten contas de correo electrónico que se usen cunha certa periodicidade. • O programa SIXA xera e envía semanalmente a información con respecto ás faltas de asistencia, puntualidade, faltas de conducta e informes do profesorado no seu caso.
 18. 18. Cómo funciona o SIXA? Emprégase unha conta de correo electrónico: sixa@iesneiravilas.es Esta conta xeral distribúe os correos ós correspondentes titores. Para iso é neceario que no asunto, figure a maiores do nome do alumno, unha das seguintes combinacións en función do curso e grupo no que se atope o alumno e que debe de estar escrito todo xunto, tal e como figura a continuación: •eso1a •eso1b
 19. 19. FALTAS E SANCIÓNS DO ALUMNADO
 20. 20. PlANIFICACIÓN DO ESTUDO
 21. 21. • Ter un lugar fixo para estudar sen ruídos , con todos os materiais que necesito e sen aparellos multimedia que te distraian.. • Planificación do estudo: é sumamente importante que te organices ben e que utilices a axenda como ferramenta de traballo • Estudar é algo máis que facer os deberes. Debes de estudar un pouco cada día para non deixar todo para o final • É importante que fagas esquemas, resumos.. en algunhas materias. Se a información está organizada é máis doado recordala. Ten en conta que en 1º de ESO tes máis materias por iso se fai imprescindible a organización
 22. 22. PLANIFICA O ESTUDO PASO NÚMERO 1 •Colle o horario do Instituto e revisa o que fixeches en cada unha das materias. Podes mirar o libro e a libreta de cada asignatura •Isto vale para comprobar que non deixache ningunha tarefa por apuntar na axenda. •Tamén é importante que saibas por onde vas en cada materia e o mesmo tempo poderás anotar na axenda as dudas que teñas para preguntarlle ó profesor na próxima clase PASO NÚMERO 1 •Colle o horario do Instituto e revisa o que fixeches en cada unha das materias. Podes mirar o libro e a libreta de cada asignatura •Isto vale para comprobar que non deixache ningunha tarefa por apuntar na axenda. •Tamén é importante que saibas por onde vas en cada materia e o mesmo tempo poderás anotar na axenda as dudas que teñas para preguntarlle ó profesor na próxima clase PASO NÚMERO 2 •Empeza por facer os deberes e traballos que che pediron cada profesor. Se deixas algún a medias ou se che queda por facer anótao na axenda para non esquecelo PASO NÚMERO 2 •Empeza por facer os deberes e traballos que che pediron cada profesor. Se deixas algún a medias ou se che queda por facer anótao na axenda para non esquecelo Repasa o que fixeches hoxe Repasa o que fixeches hoxe Fai os deberes Fai os deberes e e traballo traballo s s
 23. 23. PLANIFICA O ESTUDO Se levas máis de 50 minutos traballando, será convinte que fagas un descanso. Non desconectes máis de 10 minutos PASO NÚMERO 3 •Agora é cando tes que adicarte as tarefas de estudo •Debes de facer resumos ou esquemas, organizar o material, repasar os titulos e subtítulos dos temas, adicarlle un tempo ás ilustracións e gráficos que aclaran ou amplían conceptos. •Recorda que algunhas materias estúdanse practicando ( Matemáticas, Inglés… ): volvendo a facer os exercicios Estudia: practica, repasa, resume, fai esquemas, organiza material… Estudia: practica, repasa, resume, fai esquemas, organiza material…
 24. 24. ANTES DO EXAME: 1.Os exames deben prepararse dende os primeiros días: hai que levar a materia ó día. 2.Cando saibas as datas dos exames distribue o tempo. 3.É normal que te atopes algo nervioso cando vaias facer un examen. 4.Procurar deixar o día anterior ó exame para repasar. DÍA DO EXAME: 1.Cando che entreguen o exame, atende ben ás instruccións 2.Empezas polas preguntas que mellor sabes 3.Non deixes ningunha pregunta sen contestar. Se ves que non che dá tempo, fai un resumo poñendo a idea principal pero non a deixes en branco 4.Coida a túa ortografía, caligrafía, expresión e presentación 5.Antes de entregar o exame, adica un tempo a repasar as respostas. DESPOIS DO EXAME: 1.Ó salir do exame, intenta comprobar cos libros de texto ou coa axuda dos teus compañeiros as respostas dadas. Consulta as dudas, serache útil para exames posteriores

×