Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orientación 2º eso

884 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Orientación 2º eso

  1. 1. CADERNO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 2º DE ESO Departamento de Orientación IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas Orientación 2013/14 Lourdes Otero Rodríguez
  2. 2. 13-14 14-15 15-16 16-17 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH AVALIACIÓN FINAL Sin efectos . AVALIACIÓN FINAL Sin efectos acad. 1. CALENDARIO da IMPLANTACIÓN da LOMCE en ED. SECUNDARIAFP 1º FPB 2º FPB 1º CFGM 1º CFGM 2º CFGM
  3. 3. 2. ESTRUCTURA DO SISTEMA EDUCATIVO 3º ESO 4º ESO TiTULO ESO 1º BACHARELATO 2º BACHARELATO TÍTULO DE BACHAREL Superar Bacharelato(60%)máis avaliación final 40% GRAO UNIVERSITARIO MÁSTER Titulo de Técnico ( nivel 1 ) PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GS 2º FP CICLO Titulo de Técnico Superior ( nivel 19 ano 4º ESO TiTULO ESO 1º BACHARELATO 2º BACHARELATO GRAO UNIVERSITARIO MÁSTER DOCTORADO 1º FP CICLO MEDIO 2º FP CICLO MEDIO 1º FP CICLO 2º FP CICLO T. de Técnico Superior ( nivel 3) 19 anos MUNDOLABORAL
  4. 4. 3. ELECCIÓN DE MATERIAS EN 3º DE ESO MATERIAS Nº DE HORAS Bioloxía e Xeoloxía 2 Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 3 Educación Física 2 Educación Plástica e Visual 2 Física-Química 2 Lingua Galega e Literatura 3 Lingua Castelá e Literatura 3 Primeira Lingua Estranxeira 3 Matemáticas 4 Música 2 Tecnoloxías 2 Relixión/ Alternativa 1 Titoría 1 Optativa 2
  5. 5. 4. CONTIDOS BÁSICOS DAS MATERIAS OPTATIVAS DE 3º DE ESO Cultura Clásica Todo o que somos o mundo occidental non é mais ca o produto do que fixeron hai case tres mil anos os homes duna pequena vila de Italia, Roma. Nos deixaron, non so a súa obra, senón que tamén actuaron como vehículos de transmisión da cultura doutro pobo, o grego. Ambas culturas se fundiron no que hoxe coñecemos como mundo clásico A lingua, a relixión cristiá, a literatura, as artes, os espectáculos, as técnicas de guerra, o dereito, a inxenería, a mitoloxía son herdanzas dese pobo, que se estendeu por todo o mundo coñecido e incluso lle deu nome a esta parte, onde para eles se acababa a terra, Finisterrae. O que tratamos de conseguir en cultura clásica é que o alumno se achegue a todos eses aspectos da cultura destes pobo e perciba a pervivencia deles no mundo actual. 1º TRIMESTRE O mito fronte á razón: o espazo xeográfico mítico fronte ao real. A lenda fronte á historia. O pensamento mítico fronte ao lóxico. O heroe fronte ao home. A guerra de Troia. A lenda de Rómulo e Remo. A pervivencia da mitoloxía clásica. A relixión en Grecia e Roma. Linguas clásicas e a súa orixe. Sistemas de escritura. Do alfabeto ao abecedario. As familias lingüísticas. O indoeuropeo. As linguas romances. As linguas flexivas. A evolución das linguas. O latín como orixe de galego e castelán. 2º TRIMESTRE A infancia no mundo clásico. A educación. A muller en Grecia e en Roma. O matrimonio. A vestimenta. O home no mundo clásico. O traballo. A xornada diaria. A vestimenta. A comida. A organización e o cómputo do tempo.
  6. 6. O vocabulario. Palabras patrimoniais, semicultismos, cultismos, latinismos, helenismos, prefixos, sufixos. Palabras procedentes doutras linguas: razón lingüísticas, históricas e culturais. 3º TRIMESTRE A arte clásica. Restos arqueolóxicos. Xogos e espectáculos. Romanización de Europa: historia dun proceso. A supervivencia da cultura indíxena: ritos ligados aos ciclos da natureza, festas, topónimos, tradicións... As fontes: as literaturas grega e romana: características xerais. Semellanzas e diferenzas. A literatura clásica e a súa continuidade en Europa. Os principais xéneros. TÉCNICAS BÁSICAS DE ELECTRICIDADE OBXECTIVOS ESPECIFICOS: 1. Estudar as tecnoloxías de produccion, distribucción e consumo de enerxía eléctrica. 2. Analizar aparatos e compoñentes eléctricos e electrónicos. 3. Estudar as características dos diferentes tipos de condutores empregados nas instalacións eléctricas domésticas. 4. Comprender o funcionamento dos sistemas de mando e protección das instalacións eléctricas dunha vivenda. 5. Realizar cálculos sinxelos en circuítos eléctricos elementais. 6. Interpretas esquemas e símbolos empregados na representación de instalacións eléctricas. 7. Analizar con sentido crítico o uso racional dos sistemas eléctricos e electrónicos. 8. Coñecer e aplicar as normas básicas de seguridade nas instalacións eléctricas e a aplicación de normas de hixiene e seguridade na manipulacion de ferramentas e materiais. 9. Explicación e interpretación das tarifas eléctricas. Os obxectivos da materia atenden aos seguintes fins: 1. Dar una base para continuar estudos no Bacharelato Tecnolóxico e Científico. 2. Orienta e forma aos alumnos que opten por Ciclos Formativos relacionados coa electricidade e electrónica. 3. Dar confianza aos alumnos nas súas habilidades relacionadas co manexo de ferramentas, materiais, etc.
  7. 7. Contidos: 1. A enerxía 2. Electricidade estática. 3. Corrente eléctrica. 4. Liñas de distribucción 5. Transformadores. 6. Circuítos eléctricos básicos. 7. Xeradores de corrente. 8. Circuítos usados habitualmente nas vivendas. 9. Aparatos de mando e protección. Metodoloxía: Alternaremos as clases teóricas e prácticas, dando maior importancia ás prácticas. Como mínimo o 70 % das clases serán prácticas. Obradoiro de iniciativas emprendedoras Ten como obxectivo iniciar ao alumnado no coñecemento da importancia social e económica das persoas emprendedoras, a idea de empresa e o valor e utilidade da realización dun proxecto empresarial. Bloque I A persoa emprendedora: habilidades e calidades persoais, sociais e empresariais. O traballo en equipo: concepto e clases de equipos. Vantaxes e inconvenientes do traballo en equipo. Roles dentro dos equipos de traballo. Dinámicas de grupo. O proceso de comunicación na empresa. Comunicación verbal e non verbal. Habilidades e técnicas de comunicación. A escoita activa, a empatía e a asertividade. A función de dirección. Niveis directivos. O comportamento do directivo: teorías X, Y e Z. O liderado: teorías e estilos. Bloque II A solución de conflitos e a negociación. Elementos do proceso negociador. Fases e estilos de negociación. O proceso de toma de decisións: fases e ferramentas.
  8. 8. Factores do macroentorno empresarial: xurídico-económicos, sociais, tecnolóxicos, políticos, do entorno natural e de recoñecemento social. Factores do microentorno empresarial: provedores, clientes, distribuidores, competencia, entidades financeiras e socios. Xeración e formulación da idea emprendedora. O pensamento creativo. Técnicas para estimular a creación de ideas. Inicio do proxecto de empresa. A actividade da empresa e os promotores. Investigación de mercados. Fontes de información primarias e secundarias. Investigación cuantitativa e cualitativa. Ferramentas de investigación: enquisas, observación e experimentación. Viabilidade do proxecto: técnica, institucional, persoal e financeira. Bloque III O plan de marketing. Obxectivos e estratexias. O marketing mix: produto, prezo, promoción e distribución. O plan de organización e recursos humanos. Viabilidade persoal do proxecto de empresa. Deseño da organización da empresa. Xestión de recursos humanos: contratación de persoal e plan de formación. Plan económico-financeiro. Fontes de financiamento. Investimentos. Viabilidade económico- financeira. O balance e o plan de tesourería. Área xurídica do proxecto: forma xurídica da empresa, protección xurídica, permisos e licenzas. A prevención de riscos laborais. Avaliación e control do proxecto.

×