Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O paso á ESO 2015

1,432 views

Published on

O paso a eso 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O paso á ESO 2015

 1. 1. DE PRIMARIA A SECUNDARIA IES PLURILINGÜE XOSÉ NEIRA VILAS DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
 2. 2. 13-14 14-15 15-16 16-17 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH AVALIACIÓN FINAL Sin efectos acad. AVALIACIÓN FINAL Sin efectos acad. Ultima PAU CALENDARIO da IMPLANTACIÓN da LOMCE en ED. SECUNDARIA FP 1º FPB 2º FPB 1º CFGM 1º CFGM 2º CFGM Departamento de Orientación IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas Orientación 2014/15 Lourdes Otero Rodríguez
 3. 3. Que é a ESO? • Chámase Educación Secundaria Obrigatoria. • É Secundaria porque ven despois da Primaria. • É Obrigatoria porque deben cursala todos os alumnos dende ós 12 ata ós 16 anos. • Ten unha duración de 4 anos. • Tes dereito a permanecer ata ós 18 anos
 4. 4. E. Primaria E. Secundaria Obrigatoria ( ESO ) E. Secundaria Postobligatoria Ed. Superior ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO De 1º a 6º de EP De 1º a 4º de ESO Bacharelato Ciclos Formativos de Grao Medio Graos Universitarios Ciclos Formativos de Grao Superior
 5. 5. MATERIAS DE 1º ESO Nº HORAS SEMANA 1. Bioloxía e Xeoloxía 4 2. Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 3 3. Educación Física 2 4.Educación plástica e visual 2 5.Lingua Galega e Literatura 4 6.Lingua Castelá e Literatura 4 7.Primeira Lingua Estranxeira 3 8.Segunda Lingua Estranxeira/ 2 9.Matemáticas 5 10.Relixión/Valores Sociais e Cívicos 1 11. Libre Configuración do Centro 1 12.Titoría 1 TOTAL 32
 6. 6. HORARIO DE CLASES
 7. 7. AVALIACIÓN •  Ó longo do curso terás tres avaliacións, unha por trimestre •  Ademáis, haberá unha avaliación inicial no mes de Outubro para ver se tes algunha dificultade con algunha materia e poder subsanalo canto antes •  Na ESO terás exames extraordinarios en setembro cando non superes algunha materia na avaliación final de Xuño
 8. 8. Insuficiente 1,2,3,4 Suficiente 5 6Ben Notable 7 e 8 Sobresaínte 9 e 10 Como son as cualificación na ESO
 9. 9. EN QUE CONDICIÓNS SE PODE PASAR DE CURSO? 1º ESO 2º ESO Se aprobas todo Con dúas suspensas que non poderán ser Matemáticas, Lingua Castelá e L i n g u a G a l e g a simultáneamente Excepcionalmente con 3 se o equipo de profesores o considera oportuno
 10. 10. •  Cada curso de Educación Secundaria poderá ser repetido unha única vez . •  O número máximo de repeticións é de dúas •  Excepcionalmente poderá repetirse unha segunda vez en 4º de ESO sempre e cando non se repetira en cursos anteriores
 11. 11. •  Ter un lugar fixo para estudar sen ruídos , con todos os materiais que necesito.. •  Planificación do estudo: é sumamente importante que te organices ben e que utilices a axenda como ferramenta de traballo •  Estudar é algo mais que facer os deberes. Debes de estudar un pouco cada día para non deixar todo para o final •  É importante que fagas esquemas, resumos.. en algunhas materias. Se a información está organizada é máis doado recordala. Ten en conta que en 1º de ESO tes máis materias por iso se fai imprescindible a organización
 12. 12. Antes de empezar…. Comprobas que tes aquilo que necesitas, así non terás que interrumpir a túa concentración para ir a buscalo - Diccionarios, libros, calculadora etc.. Ter controlado todo aquilo que te pode distraer e facer que tardes maís. Por exemplo Tes apagado o móvil?
 13. 13. PLANIFICA O ESTUDO PASO NÚMERO 3 • Colle o horario do Instituto e revisa o que fixeches en cada unha das materias. Podes mirar o libro e a libreta de cada asignatura • Isto vale para comprobar que non deixache ningunha tarefa por apuntar na axenda. • Tamén é importante que saibas por onde vas en cada materia e o mesmo tempo poderás anotar na axenda as dudas que teñas para preguntarlle ó profesor na próxima clase PASO NÚMERO 2 • Empeza por facer os deberes e traballos que che pediron cada profesor. Se deixas algún a medias ou se che queda por facer anotao na axenda para non esquecelo Repasa o que fixeches hoxe Fai os deberes e traballos
 14. 14. PLANIFICA O ESTUDO PASO NÚMERO 3 • Agora é cando tes que adicarte as tarefas de estudo • Debes de facer resumes ou esquemas, organizar o material, repasar os titulos e subtítulos dos temas, adicarlle un tempo as ilustracións e gráficos que aclaran ou amplían conceptos. • Recorda que algunhas materias estúdanse practicando ( Matemáticas, Inglés… ): volvendo a facer os exercicios Se levas máis de 50 minutos traballando, será convinte que fagas un descanso. Non desconectes máis de 10 minutos Estudia: practica, repasa, resume, fai esquemas, organiza material…
 15. 15. ANTES DO EXAME: 1. Os exames deben prepararse dende os primeiros días: hai que levar a materia ó día. 2. Cando saibas as datas dos exames distribue o tempo. 3. É normal que te atopes algo nervioso cando vaias facer un examen. 4. Procurar deixar o día anterior ó exame para repasar. DÍA DO EXAME: 1. Cando che entreguen o exame, atende ben ás instruccións 2. Empezas polas preguntas que mellor sabes 3. Non deixes ningunha pregunta sen contestar. Se ves que non che dá tempo, fai un resumo poñendo a idea principal pero non a deixes en branco 4. Coida a túa ortografía, caligrafía, expresión e presentación 5. Antes de entregar o exame, adica un tempo a repasar as respostas. DESPOIS DO EXAME: 1. Ó salir do exame, intenta comprobar cos libros de texto ou coa axuda dos teus compañeiros as respostas dadas. Consulta as dudas, serache útil para exames posteriores
 16. 16. . Para aqueles alumnos que cumplan uns criterios académicos impártense en Lingua Francesa as seguintes materias: - Ciencias Sociais, Xeografía e Historia - Proxecto Interdisciplinar . Na seguinte ligazón pódes ver o os contidos que traballan na aula e a metodoloxía empregada polo profesor que imparte a materia de CS http://xosea.wordpress.com/ Este plan Plurilingüe está implantado dende fai 4 anos polo tanto este curso remata a primeira promoción cos titulados de 4º de ESO
 17. 17. Arrancamos este curso cun novo proxecto para o noso centro: A HORA DE LER. A hora é rotatoria por semanas. A primeira semana que empezou foi na primeira sesión de cada día, na segunda semana na segunda segunda sesión e así ata chegar á sétima volvendo a empezar de novo. A lectura é individual e silenciosa no espazo e co profesor que corresponda en cada sesión. Cada alumno pode traer o libro que queira aínda que hai un catálogo de libros recomendados para todas as idades: desde Harry Poter, Crepúsculo a obras de Julio Verne, adaptacións do Quixote….
 18. 18. •  Dende fai algún ano o Centro dispón do SIXA, un programa informático que permite manter unha comunicaión rápida e fluída entre as familias e o profesorado. Para isto é sumamente importante que faciliten contas de correo electrónico que se usen cunha certa periodicidade. •  O p r o g r a m a S I X A x e r a e e n v í a semanalmente a información con respecto ás faltas de asistencia, puntualidade, faltas de conducta e informes do profesorado no seu caso.
 19. 19. Cómo funciona o SIXA? Emprégase unha conta de correo electrónico: sixa@iesneiravilas.es Esta conta xeral distribúe os correos ós correspondentes titores. Para iso é neceario que no asunto, figure a maiores do nome do alumno, unha das seguintes combinacións en función do curso e grupo no que se atope o alumno e que debe de estar escrito todo xunto, tal e como figura a continuación: • eso1a • eso1b
 20. 20. Abalar é un proxecto que ten como estratexia a integración das TIC dentro das aulas. O Instituto está integrado na rede de centros Abalar con equipamento de ordenadores ultraportátiles e pantallas dixitais interactivas nas aulas de 1º e 2º de ESO
 21. 21. Para aquelas materias nas que o profesor garde contidos currriculares na aula virtual necesitarase o contrasinal para poder acceder.
 22. 22. Aínda que vas a estar na maioría das materias nunha aula de referencia. En algunhas materias hai desdobramentos que é cando dividimos o número de alumnos que hai nunha aula en grupos máis pequenos. Iso implica ter que facer desprazamentos. Estas materias son: • Ciencias Sociais, Xeografía e Historia • Inglés • Ciencias Naturais na hora de laboratorio
 23. 23. Jesús Fernández Llaneza Dinamizador do Equipo de Convivencia e Mediación Lourdes Otero Orientadora Juan Santamaría Profesor de Relixión Agustín Lorenzo Profesor de Ciencias Naturais Alumnos mediadore s
 24. 24. Os Mediadores do INSTITUTO
 25. 25. http://www.iesneiravilas.org/

×