Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formación Profesional

6,450 views

Published on

Curso 2015/16

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Formación Profesional

 1. 1. Lourdes Otero Rodríguez. Curso 2015/16
 2. 2. Contido Están organizados en módulos profesionais FamiliasProfesionais Conxunto de ciclos formativos afíns a un sistema productivo FamiliasProfesionais En cada familia hai ciclos BÁSICOS MEDIOS SUPERIORES CARÁCTERÍSTICAS DA FORMACIÓN PROFESIONAL
 3. 3. Formación Profesional Básica Formación Profesional de Grao Medio Formación Profesional de Grao Superior ESTRUCTURA DA FORMACIÓN PROFESIONAL
 4. 4. FP BÁSICA REQUISITOS DE ACCESO Ser proposto polo profesorado Ter cursado 2º ou 3º de ESO Facer 15 our 16 anos no ano de inicio do ciclo DURACIÓN 2 Cursos académicos TÍTULO Titulo de FP Básico
 5. 5. Certificados de profesionalidade de nivel 1 Obter o titulo de graduado en ESO superando unha proba externa Acceder a ciclos formativos de grao medio Titulo Profesional Básico FP BÁSICA
 6. 6. ADMISIÓN • Prazo: 1-10 Setiembre • Listado de Admitidos: 11 Setiembre • Documentación: Anexo I MATRÍCULA • Prazo: 11-18 de Setiembre • Lugar: No centro no que se pretende cursar o ciclo
 7. 7. Formación e Orientación Laboral (FOL ) Empresa e Iniciativa Emprendedora ( EIE ) Formación en Centros de Traballo (FCT) Proxecto Integrado MÓDULOS ( materias ) COMÚNS A TODOLOS CICLOS FORMATIVOS
 8. 8. PERFÍSPROFESIONOAIS
 9. 9. OFERTADAFPBÁSICANAZONAEDUCATIVA
 10. 10. QUE TEÑO QUE ESTUDAR NA FP BÁSICA?
 11. 11. Esta é a orde de prioridade Alumnos que cursasen 2º de ESO Dentro de cada grupo de menor a maior idade Alumnos que cursasen 3º de ESO En caso de empate o sexo menos representado Alumnos que cursasen 4º de ESO CRITERIOS NA ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS
 12. 12. FPGraoMedio Acceso TÍtulo FP Básica Titulo ESO Certificado de ter superadas todas as materias do Bacharelato Superar proba de acceso Titulo Universitario Titulo de Técnico ou Técnico Superior Duración 2 cursos Título Titulo de Técnico Con 17 anos cumpridos no ano de proba
 13. 13. Matemática Cientifico-Técnica -Tecnoloxía -Ciencias da Natureza Sociolinguística - Lingua Galega -Lingua Castelá -Ciencias Sociais MATERIAS DA PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO Para superar a proa hai que ter unha nota mínima de 5 como nota media das tres partes e para facer a media ter un mínimo de 4 en cada parte
 14. 14. OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO. RÉXIME ORDINARIO Aparecen especificados os lugares máis próximos Actividade Agrarias CM Produción agroecolóxica ( Ponteareas) CM Produción agropecuaria ( Boqueixón. Arzúa ) CM Aproveitamento e conservación do medio natural ( Pontareas) CM Xardinaría e floraría ( Guísamo. Ponteareas ) Actividades Físicas- Deportivas CM Conducción de activ. físico-dep. no medio natural ( Arteixo) Administración e Xestión CM Xestión administrativa ( IES Fernando Wirtz, CPR Karbo, CPR López Vicuña CPR Nebrija) Artes Gráficas CM Preimpresión en artes gráficas ( IES Calvo Sotelo ) CM Impresión en artes gráficas ( IES Calvo Sotelo ) Comercio e Márketing CM Actividades comerciais ( IES Ramón Menéndez Pidal, CPR Fogar de Santa Margarita, CPR Nebrija ) Edificación e obra civil CM Obras de interior ( Adultos en Ribadeo )
 15. 15. OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO. RÉXIME ORDINARIO Aparecen especificados os lugares máis próximos Electricidade e Electrónica CM Instalacións de telecomunicacións ( IES Urbano Lugrís, IES Universidade Laboral de Culleredo ) Fabricación mecánica CM Mecanizado ( CIFP Someso, IES Calvo Sotelo ) CM Soldadura e calderería ( CIFP Someso, IES Calvo Sotelo ) Hostelería e Turismo CM Cociña e gastronomía ( CIFP Paseo das Pontes, Pontedeume ) CM Servizos de restauración ( CIFP Paseo das Pontes, Pontedeume ) Imaxe e Son CM Video dis-jockey e son (Santigao-Ferrol ) Imaxe persoal CM Estética e Beleza ( CIFP Someso ) CM Peiteado e cosmética capilar ( CIFP Someso ) Industrias alimentarias CM Aceites de oliva e viños ( Rivadavia, Cambados, Ponteareas ) CM Elaboración de produtos alimentarios ( CIFP Paseo das Pontes ) CM Panadaría, repostaría e confeitaría ( Pontedeume, Santiago )
 16. 16. OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO. RÉXIME ORDINARIO Aparecen especificados os lugares máis próximos Informática e Comunicacións CM Sistemas microinformáticos e redes ( IES Fernando Wirtz ) Instalación e mantemento CM Mantemento electromecánico ( IES Urbano Lugrís ) CM Instalacións de produción de calor ( Ribeira ) CM Instalacións frigoríficas e de climatización ( IES Universidade Laboral Culleredo ) Madeira, Cortiza e Moble CM Carpintaría e moble ( CIFP Someso ) CM Instalacións e amoblamento ( IES Calvo Sotelo ) Marítimo-pesqueiras CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións ( IES Universidade Laboral Culleredo ) CM Navegación e pesca de litoral ( IES Illa de Arousa ) CM Operacións subacuáticas e hiperbáricas ( IES Illa de Arousa ) Química CM Operacións de Laboratorio ( IES A Sardiñeira )
 17. 17. OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO. RÉXIME ORDINARIO Aparecen especificados os lugares máis próximos Sanidade CM Coidades auxiliares de enfermaría ( CIFP Montealto, CPR Cruz Vermella, CPR Nebrija, CPR Plurilingüe Liceo La Paz ) CM Farmacia e Parafarmacia ( CIFP Montealto, CPR Cruz Vermella, CPR Nebrija ) Servizos socioculturais á comunidade CM Atención á persoas en situación de dependencia ( CIFP Montealto ) Téxtil, confección e pel CM Confección e moda ( CIFP Paseo das Pontes ) Transporte e mantemento de vehículos CM Carrozaría ( CIFP Someso ) CM Electromecánica de vehículos automóbiles ( CIFP Someso ) Nesta ligazón podes consultar videos das distintas familias profesionais: http://orientateenperillo.blogspot.com/2016/04/neste-coleccionable-podese- consultar.html?spref=tw
 18. 18. FPGRAOSUPERIOR Acceso Titulo Bacharelato Certificado de ter superadas todas as materias do Bacharelato Superar proba de acceso Titulo Universitario Titulo de Técnico ou Técnico Superior Duración 2 cursos Título Titulo de Técnico Superior Con 19 anos cumpridos no ano de proba
 19. 19. PARTE COMÚN: - Lingua Galega - Lingua Castelá - Matemáticas Parte específica: - Opción A: Economía da Empresa, Lingua estranxeira e Filosofía e Cidadnía - Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física Opción C: C. Da Terra e Medio- ambiente, Química e Bioloxía MATERIAS DAS PROBAS DE ACCESO A FP GRAO SUPERIOR Cada opción determina o acceso a uns ciclos. Escoller dúas materias
 20. 20. OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C -Administración e Xestión -Comercio e Márketing -Hostalaría e Turismo -Servizos socioculturais e á comunidade -Imaxe e Son ( só o ciclo de Produción de audiovisuais e espectáculos ) -Marítimo-Pesqueira(agás o ciclo de Produción Acuícola) -Artes Gráficas -Edificación e Obra Civil -Electricidade e Electrónica -Enerxía e Auga -Imaxe e Son ( agás o ciclo de Produción de audiovisuais e espectáculos ) -Fabricación Mecánica -Madeira, moble e cortiza -Informática e comunicacións -Instalación e mantemento -Transporte e mantemento de vehículos. -Téxtil, confección e pel ( agás o ciclo de Curtidos, e o de Procesos de Ennobrecemento Téxtil) -Industrias Extracticas -Vidro e Cerámica -Agraria -Actividades Físicas e Deportivas -Imaxe persoal -Industrias alimentarias -Martimo-Pesqueiras ( só o ciclo de Produción Acuícola) -Qúimica -Téxtil, confección e pel ( só o ciclo de Curtidos, e o de Procesos de Ennobrecemento Téxtil) -Sanidade -Seguridade e Medio Ambiente
 21. 21. OFERTA DE CICLOS DE GRAO SUPERIOR E MODALIDADE PREFERENTE Actividades Agrarias ( Bacharelato: Ciencias) CS Paisaxismo e Medio rural CS Xestión Forestal e do Medio Natural CS Gandaría e asistencia en sanidade animal Actividades Física- Deportivas ( Calquera bacharelato ) CS Animación ás actividades Físicas e Deportivas Administración e Xestión ( Bach. Humanidades e CCSS) CS Administración e Finanzas CS Asistencia e dirección Artes Gráficas ( Bacharelato: Ciencias) CS Deseño e produción editorial ( tamén Bach. Artes ) CS Produción en industrias de artes gráficas Comercio e márketing ( Bach. Humanidades e CCSS) CS Transporte e loxística CS Márketing e publicidade CS Xestión de vendas e espazos comerciais CS Comercio Internacional Edificación e Obra civil Bach: Ciencias e Arte CS Proxectos de obra civil CS Proxectos de edificación CS Realización e plans de obra ( Debuxo Técnico )
 22. 22. OFERTA DE CICLOS DE GRAO SUPERIOR E MODALIDADE PREFERENTE Electricidade e Electrónica ( Bacharelato: Ciencias) CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CS Mantemento electrónico CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos CS Automatización e robótica industrial Enerxía e auga Bacharelato: Ciencias CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CS Enerxías renovables Fabricación mecánica Bacharelato: Ciencias CS Construcións metálicas CS Deseño en fabricación mecánica CS Programación da produción en fabricación mecánica CS Programación de produción en moldeamiento de metais e polímeros Hostelería e turismo CS Dirección de cociña ( Bacharelato de Ciencias ) CS Dirección de servicios de restauración(Bach. Ciencias) CS Guía, información e asistencia turística ( Bach Humanidades e CCSS ) CS Xestión de aloxamentos turísticos turística ( Bach Humanidades e CCSS ) CS Axencias de viaxes e xestión de eventos turística ( Bach Humanidades e CCSS )
 23. 23. OFERTA DE CICLOS DE GRAO SUPERIOR E MODALIDADE PREFERENTE Imaxe e son ( Bacharelato: Ciencias) CS Animación 3D, xogos e contornos interactivos CS Iluminación, captación e tratamento da imaxe CS Produción de audiovisuais e espectáculos CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos Imaxe persoal CS Estética integral e benestar ( Bach. Ciencias) CS Estilismo e dirección de peiteado ( Bach.Humanidades e CCSS) CS Asesoría da imaxe persoal e corporativa ( Bach.Humanidades e CCSS) CS Caracterización e maquillaxe profesional ( Bach.Humanidades e CCSS) Industrias alimentarias ( Bacharelato: Ciencias) CS Procesos e calidade na industria alimentaria CS Vitivinicultura Informática e comunicacións ( Bacharelato: Ciencias) CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de apliacións multiplataforma CS Desenvolvemento de apalicacións web
 24. 24. OFERTA DE CICLOS DE GRAO SUPERIOR E MODALIDADE PREFERENTE Instalacións e mantemento ( Bacharelato: Ciencias) CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Prevención de riscos profesionais ( Bach Ciencias e Human e CCSS) Madeira, moble e cortiza ( Bach. Ciencias e Artes) CS Deseño e amoblamento Marítimo-pesqueiras ( Bacharelato: Ciencias) CS Transporte marítimo e pesca de altura CS Acuicultura CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións Química ( Bacharelato: Ciencias) CS Laboratorio de análise e de control de calidade ( cursar Química) CS Química industrial ( cursar Química) CS Química ambiental ( cursar Química) CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns.
 25. 25. OFERTA DE CICLOS DE GRAO SUPERIOR E MODALIDADE PREFERENTE Sanidade ( Bacharelato: Ciencias) CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico CS Audioloxía protésica CS Dietética ( cursar Bioloxía) CS Documentación e administración sanitarias ( Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) CS Hixiene bucodental CS Imaxe para o diagnóstico e mediciña nuclear CS Laboratorio clínico e biomédico CS Próteses dentais CS Radioterapia e dosimetría CS Saúde ambiental ( cursar C. da Terra e Medioambientais) CS Ortoprótesis e produtos de apoio Servizos sociocuturais á comunidade ( Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) CS Animación Sociocultural e turística CS Educación Infantil CS Integración social CS Mediación comunicativa CS Promoción de igualdade de xénero
 26. 26. OFERTA DE CICLOS DE GRAO SUPERIOR E MODALIDADE PREFERENTE Téxtil, confección e pel CS Patronaxe e moda ( Bach. Ciencias ) CS Vestuario e medida e de espectáculos ( Bach. Hum. e CCSS , Artes ) CS Deseño técnico en téxtil e pel ( Bach Ciencias e Artes ) CS Deseño e produción de calzado e complementos ( Bach Ciencias e Artes ) Transportes e mantemento de vehículos ( Bach. Ciencias) CS Automoción CS Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos Seguridade e ambiente (Bach. Ciencias) CS Educación e control ambiental CS Coordinación en protección civil e emerxencias
 27. 27. PERÍODO ORDINARIO DE SOLICITUDE DE PRAZO: Do 17 de Xuño ao 2 de Xullo PERÍODO EXTRAORDINARIO: Do 1 ao 11 de Setembro PERÍODO DE MATRÍCULA: No mes de Xullo PERÍODO EXTRAORDINARIO: No mes de Setembro
 28. 28. Unha única solicitude no centro elixido como primeira opción. Pódense poñer 8 peticións de ciclos Pódese presentar vía web Documentación: -Solicitude -Fotocopia DNI -Certificación académica No caso de acceso mediante proba non é necesario presentar a certificación da proba PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE
 29. 29. A nota de corte indica a media do último alumno que obtido praza
 30. 30. A nota de corte indica a media do último alumno que obtido praza

×