Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ABAU 2017

2,174 views

Published on

CIUG

Published in: Education
 • Be the first to comment

ABAU 2017

 1. 1. ABAU 2017
 2. 2. 1 ORDE ECD/1941/2016, de 22 de decembro, [BOE do 23 de decembro] pola que se desenvolven as características, o deseño e o contido da Avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade. DISPOSICIÓNS NORMATIVAS RESOLUCIÓN conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 21 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións para a realización, no curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade para o curso 2017/2018. ORDE do 24 de marzo de 2011 [DOG do 4 de abril], pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.
 3. 3. 2 C O N V O C A T O R I A S ORDINARIA EXTRAORDINARIA XUÑO SETEMBRO M A T R Í C U L A PREMATRÍCULA NO CENTRO PREMATRÍCULA NO CENTRO 23 a 26 de maio 5 de setembro MATRÍCULA POLO CENTRO 26 a 30 de maio MATRÍCULA POLO CENTRO 6 de setembro
 4. 4. 3 XUÑO MÉRCORES XOVES VENRES 7 8 9 SETEMBRO MARTES MÉRCORES XOVES 12 13 14 CALENDARIO DAS PROBAS CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 5. 5. 4 ESTRUTURA DAS PROBAS PARTEOBRIGATORIA HISTORIA DE ESPAÑA LINGUA ESPAÑOLA E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA II ING / FR / AL / IT / PORT TRONCAL DE OPCIÓN CURSADA - Matemáticas II - Latín II - Matemáticas Aplicad. II - Fundamentos da Arte II NOTA = MEDIA ARITMÉTICA DAS 5 MATERIAS = 4,0 - 10,0 (Valor = 40%) VALIDEZ = INDEFINIDA PARTE OBRIGATORIA PARTE VOLUNTARIA OBXECTIVO: ACCESO Á UNIVERSIDADE NAU = NMB x 0.6 + NFO-ABAU x 0.4
 6. 6. 5 PARTEVOLUNTARIA MÁXIMO 4 MATERIAS (A ELECCIÓN DO ALUMNO/A) MATERIAS DE OPCIÓN - ARTES ESCÉNICAS - GREGO II - BIOLOXÍA - HISTORIA DA ARTE - CULTURA AUDIOVISUAL II - HISTORIA DA FILOSOFÍA - DEBUXO TÉCNICO II - QUÍMICA - DESEÑO - XEOGRAFÍA - ECONOMÍA DA EMPRESA - XEOLOXÍA - FÍSICA TRONCAIS DE MODALIDADE - FUNDAMENTOS DA ARTE II - LATÍN II - MATEMÁTICAS II - MATEMÁTICAS APLICADAS CC.SS. NOTA MÍNIMA EN CADA MATERIA = 5.0 VALIDEZ TEMPORAL: para o acceso nos 2 cursos seguintes á superación OBXECTIVO: aumentar a Nota de Acceso (0 – 4 puntos)
 7. 7. 6 XUÑO Nº TOTAL EXAMES Nº EXAMES REVISADOS RECLAMACIÓN 2ª CORRECCIÓN 2014 65.558 11.197 17,0% 6.026 53,8% 5.171 46,1% 2015 66.679 10.796 16,0% 5.504 50,9% 5.292 49,1% 2016 69.417 11.894 17,1% 5.961 50,1% 5.933 49,9% XUÑO RECLAMACIÓNS MODIFICACIÓN A ALZA DA NOTA MODIFICACIÓN A BAIXA DA NOTA 2014 6.026 400 7,0% 31 0,5% 2015 5.504 395 7,1% 31 0,6% 2016 5.961 248 4,1% 47 0,8% XUÑO 2ª CORRECCIÓN MODIFICACIÓN A ALZA DA NOTA MODIFICACIÓN A BAIXA DA NOTA 2014 5.171 1.744 34,0% 963 19,0% 2015 5.292 1.901 35,9% 947 17,8% 2016 5.933 1.806 30,4% 858 14,5% NOTAS E RECLAMACIÓN PUBLICACIÓN = 16 de XUÑO PRAZO DE RECLAMACIÓN = 17 – 20 de XUÑO
 8. 8. 7
 9. 9. 8
 10. 10. LOMCE + ACCESO Á UNIVERSIDADE ACCESO Á UNIVERSIDADE DENDE O BACHARELATO LOMCE (2017) CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS ARTES TRONCAIS COMÚNS TRONCAIS COMÚNS TRONCAIS COMÚNS TRONCAIS COMÚNS LINGUA CASTELÁN E LITERATURA II LINGUA CASTELÁN E LITERATURA II LINGUA CASTELÁN E LITERATURA II LINGUA CASTELÁN E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II HISTORIA DE ESPAÑA (2º) HISTORIA DE ESPAÑA (2º) HISTORIA DE ESPAÑA (2º) HISTORIA DE ESPAÑA (2º) TRONCAL DE MODALIDADE TRONCAL DE MODALIDADE TRONCAL DE MODALIDADE TRONCAL DE MODALIDADE MATEMÁTICAS II LATÍN II MATEMÁTICAS APLICADAS II FUNDAMENTOS DA ARTE II TRONCAIS DE OPCIÓN TRONCAIS DE OPCIÓN TRONCAIS DE OPCIÓN TRONCAIS DE OPCIÓN DEBUXO TÉCNICO II (2º) GREGO II (2º) GREGO II (2º) CULTURA AUDIOVISUAL II (2º) BIOLOXÍA (2º) ECONOMÍA DA EMPRESA (2º) ECONOMÍA DA EMPRESA (2º) ARTES ESCÉNICAS (2º) FÍSICA (2º) XEOGRAFÍA (2º) XEOGRAFÍA (2º) DESEÑO (2º) QUÍMICA (2º) HISTORIA DA ARTE (2º) HISTORIA DA ARTE (2º) XEOLOXÍA (2º) HISTORIA DA FILOSOFÍA (2º) HISTORIA DA FILOSOFÍA (2º) ESPECÍFICAS OU OPTATIVAS ESPECÍFICAS OU OPTATIVAS ANÁLISE MUSICAL II FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN (2º) DEBUXO ARTÍSTICO II HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA (2º) TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II IMAXE E SON (2º) TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN II TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN II
 11. 11. LOMCE + ACCESO Á UNIVERSIDADE 2ª LINGUA ESTRANXEIRA II CIENCIAS DA TERRA E MEDIOAMBIENTE (2º) CIENCIAS DA TERRA E MEDIOAMBIENTE (2º) PSICOLOXÍA (2º) TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA DEBUXO TÉCNICO II (non cursada ) HISTORIA DA FILOSOFÍA (non cursada) TRONCAL II (non cursada)
 12. 12. NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG. 1 PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA - Curso 2017 – 2018 RAMA GRAO MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE ArtesEscénicas CulturaAudiovisualII DebuxoTécnicoII Deseño EconomíadaEmpresa GregoII FundamentosdaArteII HistoriadaArte HistoriadaFilosofía LatínII MatemáticasAplicadas ásCienciasSociais Xeografía ARTES E HUMANIDADES Belas Artes 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Ciencias da Cultura e Difusión Cultural 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Filoloxía Clásica 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Filosofía 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Historia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Historia da Arte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Humanidades 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Información e Documentación 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Lingua e Literatura Españolas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Lingua e Literatura Galegas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Lingua e Literatura Inglesas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Linguas e Literaturas Modernas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Linguas Estranxeiras 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Tradución e Interpretación 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Xeografía e Historia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 13. 13. NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG. 2 RAMA GRAO MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE Bioloxía DebuxoTécnicoII Física MatemáticasII Química Xeoloxía CIENCIAS Bioloxía 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Ciencias Ambientais 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 Ciencias do Mar 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 Física 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Matemáticas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Química 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
 14. 14. NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG. 3 RAMA GRAO MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE Bioloxía DebuxoTécnicoII Física MatemáticasII Química Xeoloxía CIENCIAS DA SAÚDE Enfermaría 0,2 0,1 0,2 0,2 Farmacia 0,2 0,2 0,2 0,2 Fisioterapia 0,2 0,1 0,1 0,2 Logopedia 0,2 0,2 0,2 0,2 Medicina 0,2 0,1 0,1 0,2 Nutrición Humana e Dietética 0,2 0,1 0,2 0,2 Odontoloxía 0,2 0,1 0,1 0,2 Óptica e Optometría 0,2 0,2 0,2 0,2 Podoloxía 0,2 0,2 0,2 0,2 Psicoloxía 0,2 0,1 0,1 0,1 Terapia Ocupacional 0,2 0,2 0,2 0,2 Veterinaria 0,2 0,2 0,2 0,2
 15. 15. NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG. 4 RAMA GRAO MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE Bioloxía DebuxoTécn.II Deseño Economíada Empresa Física MatemáticasII Química Xeoloxía ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA Arquitectura Técnica 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría Aeroespacial 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría Agraria 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría Civil 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría da Enerxía 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría de Obras Públicas 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Eléctrica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Organización Industrial 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Química Industrial 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Forestal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Informática 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Mecánica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Naval e Oceánica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Química 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Xeomática e Topografía 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Estudos de Arquitectura 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Náutica e Transporte Marítimo 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Tecnoloxías Mariñas 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
 16. 16. NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG. 5 RAMA GRAO MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE ArtesEscénicas Bioloxía CulturaAudiovisualII DebuxoTécnicoII Deseño EconomíadaEmpresa Física Fundament.daArteII GregoII HistoriadaArte HistoriadaFilosofía LatínII MatemáticasII MatemáticasAplicadas asCienciasSociais Química Xeografía CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS Administración e Dirección de Empresas 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Ciencias da Actividade Física e do Deporte 0,2 0,2 0.2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0.2 0,2 Ciencia Política e da Administración 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 Ciencias Empresariais 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Comercio 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Comunicación Audiovisual 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 Dereito 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Dirección e Xestión Pública 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Economía 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Educación Infantil 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Educación Primaria 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Educación Social 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Mestre en Educación Infantil 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Mestre en Educación Primaria 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Pedagoxía 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Publicidade e Relacións Públicas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 Relacións Laborais e Recursos Humanos 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Socioloxía 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Traballo Social 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Turismo 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Xeografía e Ordenación do Territorio 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Xornalismo 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
 17. 17. 9  PREINSCRICIÓN [A TRAVÉS DA APLICACIÓN INFORMÁTICA Nerta]  VÁLIDA SÓ UNHA  MÁXIMO 5 TITULACIÓNS DIFERENTES  Nº de TITULACIÓNS  MÁXIMO 10 SE HAI TITULACIÓNS REPETIDAS  ORDE DE PREFERENCIA = FUNDAMENTAL  INDICAR CORRECTAMENTE O CÓDIGO DA/S TITULACIÓN/S PREINSCRICIÓN E ADMISIÓN https://www.edu.xunta.es/nerta/PaxinaInicio.do
 18. 18. 10 ABAU ORDINARIA PRAZOS 1º 11 12 13 14 XULLO2º 18 19 20 21 3º 26 27 28 31 4º 1 4 5 6 SETEMBRO5º 7 8 11 12 6º 19 20 21 22 EXTRA- ORDINARIA PRAZO S 7º 6 9 10 11 OUTUBRO 8º 17 18 19 20 CALENDARIO DE MATRÍCULA Publicación listaxe convocados a matrícula Datas de matrícula: ata as 14:00 h.
 19. 19. 11
 20. 20. 12
 21. 21. 13

×