UNESCO darbība pasaulē un Latvijā || SOL 2010

2,261 views

Published on

Presentation by Sarmīte Pulste (UNESCO) about the work of UNESCO in the world and in Latvia, in the conference SOL - Starptautiskās Organizācijas Latvijā, organized by AIESEC Riga. 16.10.2010 in LU EVF.

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UNESCO darbība pasaulē un Latvijā || SOL 2010

 1. 1. UNESCO darbība pasaulē un Latvijā Kopš cilvēku prātos radusies doma par karu, ir nepieciešams cilvēku prātos aizstāvēt domu par mieru (UNESCO Konstitūcija, 1945)
 2. 2. Daži fakti parUNESCO  ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)  Mandāts – izglītība, zinātne, kultūra, komunikācijas un informācija  1945.gada 16.novembris  193 dalībvalstis  UNESCO ģenerāldirektore ir Bulgārijas pārstāve Irina Bokova  UNESCO galvenā mītne atrodas Parīzē © UNESCO © UNESCO
 3. 3. UNESCO UNESCO Izpildpadome UNESCO Nacion l sā ā komisijas UNESCO ener lĢ ā ā konference UNESCO Sekretari tsā un ener ldirektorsģ ā  UNESCO Ģenerālā konference – 193 valstis  UNESCO Izpildpadome – 58 valstis  UNESCO Sekretariāts – 2100 darbinieki no 170 valstīm  UNESCO nacionālā komisija katrā UNESCO dalībvalstī
 4. 4. UNESCO k starptautiskas organiz cijasā ā darb bas funkcijasī  Ideju laboratorija– risinājumu meklēšanapasaules izaicinājumiem  Starptautisko standartu izstrāde  Informācijasapstrādescentrs(labāsprakses piemēru popularizēšana)  Tehniskāspalīdzībassniegšanaorganizācijas dalībvalstīm  Starptautiskāssadarbībasveicināšana (daudzpusējaun divpusēja)
 5. 5. UNESCO 5 galvenās programmas: Izgl t baī ī  Globālākustība“Izglītībavisiem”  Izglītībailgtspējīgai attīstībai
 6. 6. UNESCO 5 galvenās programmas: Dabas zin tnesā  Programma„Cilvēksun biosfēra”  Ūdensresursu pārvaldībasprogrammas  Starptautiskāģeozinātņu programma
 7. 7. UNESCO 5 galvenās programmas: Soci l s un humanit r s zin tnesā ā ā ā ā  Zinātnesun tehnoloģiju ētikasjautājumi  Cilvēktiesībasun cīņapret diskrimināciju  Filozofijaun cilvēcesdrošībasjautājumi  Sociālāstransformācijas: pētniecībasun politikasjautājumi
 8. 8. UNESCO 5 galvenās programmas: Kult raū  Pasaulesmantojumasaglabāšanaun aizsardzība  Nemateriālāmantojumasaglabāšana  Kultūrasizpausmju daudzveidībasaizsardzībaun veicināšana  Kustamāmantojumaun muzeju saglabāšanaun attīstība  Starpkultūru dialogaveicināšana
 9. 9. UNESCO 5 galvenās programmas: Komunik cija un inform cijaā ā  Programma„Pasaulesatmiņa”  StarptautiskāKomunikāciju attīstības programma  Programma„Informācijavisiem”
 10. 10. UNESCO un Latvija  1991.gada 14.oktobrī Latvija kļūst par UNESCO dalībvalsti  Kādēļ Latvijai ir būtiski iesaistīties UNESCO darbā:  80% no UNESCO darba kārtībā esošajiem jautājumiem ir Eiropas Savienības dienaskārtībā  Divpusējās attiecības ar valstīm, ar kurām Latvijai nav tiešu diplomātisku kontaktu  Pieeja milzīgam zināšanu un informācijas apjomam  Iespēja Latvijas akadēmiķiem, politiķiem, praktiķiem aktīvi iesaistīties organizācijas darbā, tādējādi palielinot Latvijas atpazīstamību pasaulē
 11. 11. Kas irUNESCO Latvijas Nacion l komisija?ā ā • Nacionālā komisijas tiek veidotas, pamatojoties uz UNESCO Konstitūcijas 7.pantu, kas nosaka, ka “ikviena dalībvalsts veic tās konkrētajiem apstākļiem atbilstošus pasākumus, lai šīs valsts galvenās iestādes izglītības, zinātnes un kultūras jautājumos izveidotu nacionālo komisiju, kurā plaši tiktu pārstāvēta valdība un līdzīgas institūcijas”. • 1992.gadā darbu sāk UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (prezidents Raimonds Pauls, ģenerālsekretārs Dainis Īvāns) • Likums par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Satversmi – 1994.gads • Pašlaik Nacionālās komisijas prezidents ir Andris Vilks, ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa
 12. 12. Kas irUNESCO Latvijas Nacion l komisija?ā ā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija UNESCO • ĢenerālāKonference • Izpildpadome • Starpvaldību institūcijas • Sekretariāts LatvijasRepublikas valsts, pašvaldību institūcijas, Nevalstiskāsorganizācijas Privātaissektors  UNESCO LNK darbības mērķi:  Nodrošināt sekmīgu Latvijas Republikas dalību UNESCO, tās darbā iesaistot valsts, pašvaldības, nevalstiskās un privātās institūcijas, kas darbojas izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju jomā;  Popularizēt Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras sasniegumus, pozitīvo pieredzi un tradīcijas, tādējādi veidojot pozitīvu Latvijas tēlu pasaulē;  Nodrošināt UNESCO kā ANO specializētās aģentūras izglītības, zinātnes, kultūras un informācijas un komunikācijas jautājumos atpazīstamību un pārstāvniecību Latvijā.
 13. 13. UNESCO LNK Asambleja 17 institūciju deleģēti pārstāvji Izglītībasprogrammu padome UNESCO LNK Sekretariāts UNESCO LNK Izpildkomiteja 5 nacionālāskomisijaslocekļi un ģenerālsekretārs Ģenerālsekretārs Kultūrasprogrammu padome Zinātnesprogrammu padome Komunikācijasun informācijas programmu padome UNESCO asociētāsskolas UNESCO klubi LatvijasPastāvīgā pārstāvniecība UNESCO
 14. 14. Izgl t bas programma Latvijī ī ā  Globālākustība“Izglītībavisiem”:  Starptautiskānedēļa“Izglītībavisiem”, konsultatīvā padome“Izglītībavisiem”  Sabiedriskadiskusijaspar izglītībaslomu un uzdevumiem sabiedrībā(izglītībasociālai iekļaušanai, izglītībadarba tirgusvajadzībām, izglītībapilsoniskumam, izglītība pašrealizācijai)  Iekļaujošāizglītība, izglītībamūžagarumā, profesionālā izglītība, pirmsskolasizglītība, u.c Piemērs: Starptautiskareģionālākonference“Iekļaujošā izglītība– no politiskādialogalīdz saskaņotai rīcībai”, 2008.gada24. – 26.februāris
 15. 15. Izgl t bas programma Latvijī ī ā  StarptautiskāsDzimtāsvalodasdienas desmitgadei veltīti pasākumi  Pedagoģisko augstskolu un mācību satura veidotāju sadarbībastīklojums“Communities of Practise”  Aktivitātesattīstībassadarbībaspolitikas ietvarosar Moldovu, Gruziju, Baltkrieviju, Armēniju, Azerbaidžānu  ANO dekādes“Izglītībailgtspējīgai attīstībai” īstenošanaspasākumi
 16. 16. Zin tnes programma Latvijā ā  Programma“Cilvēksun biosfēra”:  UNESCO Piekrastesilgtspējīgasattīstības katedra  Ziemeļvidzemesbiosfērasrezervāts  Programmasstarpvaldību padome  Sociālo pārveidojumu programma:  StarptautiskāHidroloģijasprogramma;  UNESCO konvencijapret dopingu sportā
 17. 17. Zin tnes programma Latvijā ā  Stipendija“Sievietēm zinātnē” sadarbībāar L’Oreal Baltic un LatvijasZinātņu akadēmiju  Pasākumi par godu Č.Darvina200 jubilejai  Pasākumi par godu Starptautiskajam Astronomijas gadam, Starptautiskajam Bioloģiskāsdaudzveidības gadam
 18. 18. Kult ras programma Latvijū ā  Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību  Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu  Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības saglabāšanu un veicināšanu
 19. 19.  Pasaules kult ras un dabas mantojuma saglab šana:ū ā  Rīgasvēsturiskaiscentrsun Strūves meridiānalokadivi punkti (Ziestu kalnā un Jēkabpilī) kāPasaulesmantojumaobjekti  UNESCO PasaulesmantojumaLatvijas nacionālaissaraksts  Mantojuma saglabāšanas, izziņas, popularizēšanas veicināšana.  Nemateri lais kult ras mantojums:ā ū  Dziesmu un deju svētku tradīcija, tāssaglabāšanaun attīstība  Suitu kultūrtelpasnominācija Kult ras programma Latvijū ā © UNESCO
 20. 20. Komunik cijasā un inform cijas programmaā  Programma“Pasaulesatmiņa”  Pieteikumi “Dainu skapis“un „BaltijasCeļš– cilvēku ķēdetrīsvalstu vienotiem centieniem pēc brīvības”  Baltijasceļadokumentārāmantojumapopularizēšana  Pasākumi Baltijasceļa20.gadadienasatzīmēšanai  “Pasaulesatmiņas” LatvijasNacionālāreģistraizveide
 21. 21. Komunik cijasā un inform cijas programmaā  Programma“Informācijavisiem”  Pasaulessamitspar informācijassabiedrību  Pasaulesdigitālābibliotēka  LatvijasNacionālāsbibliotēkasprojekts
 22. 22. Starpsektori l sadarb baā ā ī  Starpkultūru dialogs, mieraun sapratnes veicināšana:  Projekts“Kaukāzs”  “Identitāteszīmes/Daudzveidībaszīmes”  “Draugu stāsti”  Projekts“Stāstu laiksbibliotēkās”
 23. 23. UNESCO LNK sadarb bas t kliī ī  UNESCO Asociēto skolu projekts;  UNESCO klubi Latvijā;  BaltijasJūrasprojekts;  Bibliotēku tīkls“Stāstu bibliotēkas;  Izglītības, zinātnesun kultūrasvalstsun sabiedriskāsorganizācijas;  UNESCO LNK patronāža.
 24. 24. UNESCO Asoci to skolu projektsē  Projektsdibināts1953.gadā. Šobrīd tajādarbojasvairāk nekā7000 izglītībasiestāžu no 184 un tasir vienīgais globālaisskolu tīkls.  Latvijā12 dalībskolasdarbojas4 tēmās:  Materiālaiskultūrasmantojumsun Pasaulesmantojumasaraksts  Nemateriālākultūrasmantojumabagātību pārmantošanaizglītības iestādē  Izglītībaun cilvēktiesības, demokrātijaizglītībasiestādē, konflikti un to risināšana  Ilgtspējīgassabiedrībasmodelisskolā/izglītībasiestādē
 25. 25. UNESCO un Latvija  LatvijaspārstāvniecībaUNESCO starpvaldību institūcijās:  2005. – 2009. gads– Starptautiskāizglītībasbirojapadome  2008. – 2009. gads– Programmas“Cilvēksun biosfēra” starpvaldību padome  2008. – 2011.gads– UNESCO Statistikasinstitūtavalde  2009. – 2013.gads- UNESCO programma“Informācijavisiem”  UNESCO programmas“Pasaulesatmiņa” Starptautiskā konsultatīvākomiteja;  UNESCO Pasaulespresesbrīvībasbalvasžūrija;  UNESCO Starptautiskaiskultūrasdaudzveidībasfonds;
 26. 26. UNESCO un Latvija  LatvijasdalībaUNESCO starpvaldību un starptautiskajāsinstitūcijās:  UNESCO Izpildpadome– LR pārstāve, UNESCO LNK ģenerālsekretāreDagnijaBaltiņair UNESCO Izpildpadomesviceprezidente;  UNESCO Komunikāciju un informācijassektora direktorsir JānisKārkliņš
 27. 27. Darba iespējas  recrutweb.unesco.org  Brīvprātīgo darbs UNESCO © UNESCO
 28. 28. UNESCO Latvijas Nacion l komisijaā ā Pilslaukums4 – 206,Rīga, LV 1050 Tālruņi: 67325106; 67222762 E-pasts: office@unesco.lv mājaslapawww.unesco.lv  Paldiespar uzmanību !

×