Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Big Lottery Fund - Funding programme update Nov' 2017

69 views

Published on

Presentation made by Louise Thomas, Big Lottery Fund at PAVS Funding Fair 15th November 2017 Queens Hall, Narberth

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Big Lottery Fund - Funding programme update Nov' 2017

 1. 1. BLF17_37 @LoteriFawrCymru www.cronfaloterifawr.org.uk @BigLotteryWales www.biglotteryfund.org.uk Cronfa Loteri Fawr Big Lottery Fund Louise Thomas
 2. 2. 2 Achosion Da Good Causes Y Loteri Genedlaethol The National Lottery
 3. 3. 3 Ein grantiau Our grants Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol National Lottery Awards for All £300 - £10,000 Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig People and Places: Medium grants £10,001 - £100,000 Pawb a’i Le: Grantiau mawr People and Places: Large grants £100,001 - £500,000
 4. 4. @LoteriFawrCymru www.cronfaloterifawr.org.uk @BigLotteryWales www.biglotteryfund.org.uk Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol National Lottery Awards for All
 5. 5. 5 £300 - £10,000 Prosiectau cymunedol Community projects Penderfyniad o fewn 10 wythnos Decision in 10 weeks Prosiectau hyd at 12 mis Projects lasting up to 12 months £
 6. 6. 6 Pwy all ymgeisio? Who can apply? Cyfrifon Accounts Cyfrif banc Deyrnas Unedig A UK bank account Cyfansoddiad A constitution Nid er elw Not for profit £ 2 aelod nad oes unrhyw gyswllt rhyngddynt 2 unrelated members
 7. 7. 7 Cludiant Transport Treuliau gwirfoddolwyr Volunteer expenses Cyfarpar Equipment Gwres a golau / costau rhedeg Utilities / running costs Costau staff Staff costs Costau hyfforddiant Training costs Prosiectau cyfalaf bach Small capital projects What can we fund? Beth gallwn ei ariannu? Digwyddiadau unigol One-off events
 8. 8. 8 Alcohol Gweithgareddau gwneud elw/codi arian Profit making/fundraising activities TAW adferadwy Recoverable VAT Gweithgareddau statudol Statutory activities Costau wrth gefn, benythyciadau, gwaddolion neu log Contingency costs, loans, endowments or interest Gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol Political or religious activities Talu rhywun i ysgrifennu’ch cais Paying someone to write your application Cynhyrchu trydan a thaliadau tariff cyflenwi trydan Electricity generation and feed in tariff payments What can’t we fund? Beth na allwn ei ariannu?
 9. 9. @LoteriFawrCymru www.cronfaloterifawr.org.uk @BigLotteryWales www.biglotteryfund.org.uk Pawb a’i Le People and Places
 10. 10. 10 Beth yw amcan y rhaglen? What’s it all about? • £10,001 I £500,000 • Up to 5 years • The aim of the programme is: “Working together, people and communities will use their strengths to make positive impacts on the things that matter to them the most.” • Projects can last between one and five years • £10,001 i £500,000 • Hyd at 5 blynedd • Nod y rhaglen yw: “Gan weithio ar y cyd, bydd pobl a chymunedau’n defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddynt.” • Gall prosiectau bara rhwng un a phum mlynedd
 11. 11. 11 Pwy all ymgeisio? Who can apply? Cyfrifon Accounts Cyfrif banc Deyrnas Unedig A UK bank account Cyfansoddiad A constitution Nid er elw Not for profit £ 3 aelod nad oes unrhyw gyswllt rhyngddynt 3 unrelated members
 12. 12. 12 Galluogi pobl i arwain - Rydym eisiau i’r bobl a fydd yn elwa o’ch prosiect neu sy’n cael eu heffeithio ganddo, gymryd rhan yn ystyrlon yn natblygiad, dyluniad a chyflwyniad eich gweithgareddau. People led - We want the people who will benefit from, or be affected by your project to be meaningfully involved in the development, design and delivery of your activity.
 13. 13. 13 Cysylltiedig – rydym eisiau gwybod bod gennych ddealltwriaeth dda o’r hyn y mae eraill yn ei wneud yn lleol, bod yr hyn yr ydych yn ei wneud yn cydweddu â hyn ac yn ychwanegu ato a bod gennych berthnasoedd gwaith gyda grwpiau perthnasol eraill. Connected – we want to know that you have a good understanding of what others are doing locally, that what you’re doing complements and adds to this, and that you have working relationships with other relevant groups.
 14. 14. 14 Seiliedig ar gryfderau – rydym eisiau annog mudiadau i fanteisio i’r eithaf ar sgiliau a phrofiadau pobl a chryfderau o fewn cymunedau, ac adeiladu arnynt. Strengths-based – we want to encourage organisations to make the most of, and build on, the skills and experiences of people and strengths within communities
 15. 15. 15 Grantiau canolig (£10,000 - £100,000) Medium grants (£10,000 - £100,000) Ffoniwch ni neu yrrwch e-bost i drafod eich prosiect gydag ymgynghorydd lleol Call or email us to discuss your project with a local advisor Os ydych yn gymwys, fe gewch hyd at 4 mis i gwblhau cais If eligible, up to 4 months to complete an application Byddwn yn asesu’ch cais o fewn 3 mis We will assess your application within 3 months
 16. 16. 16 Grantiau mawr (£100,001 - £500,000) Large grants (£100,001 - £500,000) Cam 1 Stage 1 • 6 wythnos • 6 weeks Cam 2 Stage 2 • 4 mis i ddatblygu’ch cais. • 4 months to develop your application • Penderfyniad o fewn 4 mis • Decision made within 4 months
 17. 17. 17 cronfaloterifawr.org.uk biglotteryfund.org.uk cymru@cronfaloterifawr.org.uk wales@biglotteryfund.org.uk 0300 123 0735 @LoteriFawrCymru @BigLotteryWales Big Lottery Fund Wales Mwy o wybodaeth... For more information...

×