Lookpla

362 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lookpla

  1. 1. »ปÃรÐะÇวÑัµตÔิÊส‹‹Çว¹นµตÑัÇว ÃรÑั¡กÉษ³ณÒาÅลÕี àเÅลÍอäไ¡กÃรÊสÔิ·ท∙¸ธÔิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/8 เลขที่ 34 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ชื่อเล่น ลูกปลา เกิดวันที่ 4 มกราคม 2538 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ หมู่โลหิต B โรคประจําตัว - ที่อยู่ปัจจุบัน 33 ถ.จ่าบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ภูมิลําเนาเดิม 661 ม.1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 หมายเลขโทรศัพท์ 082-3916665
  2. 2. ªช×ืè่ÍอºบÔิ´ดÒา ¹นÒาÂยàเÃรÇวÑัµตÔิ àเÅลÍอäไ¡กÃรÊสÔิ·ท∙¸ธÔิì์âโ·ท∙ÃรÈศÑั¾พ·ท∙ 086-8329615ªช×ืè่ÍอÁมÒาÃร´ดÒา ¹นÒา§งÊสÒาÇว ÊสØุ¾พÑัµตÃรÒา áแÊส§งâโ¾พ¸ธÔิì์âโ·ท∙ÃรÈศÑั¾พ·ท∙ 081-9322373 ชื่อผู้ปกครอง นางบุญรวย ทาบุญ โทรศัพท์ 081-9254074 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น คุณย่า อาชีพ แม่บ้าน จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน พระหฤทัย เชียงใหม่ เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน -
  3. 3. ÁมÕีàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรãใªชŒŒÊส‹‹Çว¹นµตÑัÇว / ÁมÕี …. äไÁม‹‹ÁมÕี¶ถŒŒÒาÁมÕี¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร ãใªชŒŒÍอÔิ¹นàเ·ท∙ÍอÃรàเ¹นç็µต´ดŒŒÇวÂยËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹ / ãใªชŒŒ …. äไÁม‹‹ãใªชŒŒ ¤คÇวÒาÁมãใ½ฝ††½ฝ˜˜¹นãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต ÇวÔิÈศÇว¡กÃร ¤คµตÔิ¸ธÃรÃรÁม»ปÃรÐะ¨จÓำãใ¨จ ·ท∙ÓำÇวÑั¹น¹นÕีé้ãใËหŒŒ´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒ·ท∙Òา§งâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น¨จÑั´ดãใËหŒŒ¡กÑัºบ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹น ÁมÕี¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร ·ท∙Õีè่ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใªชŒŒ§งÒา¹นäไ´ดŒŒ¨จÃรÔิ§ง ÁมÕี»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พ´ดÕีÂยÔิè่§ง¢ขÖึé้¹น -¤คÐะáแ¹น¹นàเ©ฉÅลÕีè่ÂยÁมÑั¸ธÂยÁมÈศÖึ¡กÉษÒาµตÍอ¹นµตŒŒ¹น 3.83 ¨จÒา¡กâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น ¾พÃรÐะËหÄฤ·ท∙ÑัÂย àเªชÕีÂย§งãใËหÁม‹‹ ¨จÑั§งËหÇวÑั´ด àเªชÕีÂย§งãใËหÁม‹‹¤คÐะáแ¹น¹นàเ©ฉÅลÕีè่Âย Áม.5 3.93·ท∙Ñั¡กÉษÐะ/¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¾พÔิàเÈศÉษ àเµตŒŒ¹นáแ¨จÊส »ปššÍอ»ปáแ´ด¹น«ซ âโ¤ค¿ฟàเÇว‹‹ÍอÃร ÅลÕีÅลÒาÈศ¡กÒาÃรäไ´ดŒŒÃรÑัºบÃรÒา§งÇวÑัÅลàเ¡กÕีÂยÃรµตÔิºบÑัµตÃร(ªช×ืè่Íอ-äไ´ดŒŒÃรÑัºบ¨จÒา¡ก) -ÍอÂยÒา¡กàเÃรÕีÂย¹นµต‹‹Íอ´ดŒŒÒา¹นãใ´ด ÇวÔิÈศÇว¡กÃรÃรÁมÈศÒาÊสµตÃร

×