Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการ  ธนาคารข้าว      นาเสนอโดยนางสาวศรุตา จับศัตรู ม.4/10 เลขที่36
" ... โครงการที่ได้ปฏิบัติมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ได้   ใช้ข้าวเป็นจานวนมาก สาหรับส่งไปสงเคราะห์ในบริเวณชายแดน โดยอาศัยการส่งไ...
คือ บางแห่งมีความขาดแคลนข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่แล้วก็มีความเดือดร้อน เพราะว่ามี การขาดน้า ทาให้ข้าวไม่ได้ผลเพียงพอจึงไ...
ให้ไปจึงเป็นข้าวที่หมุนเวียนและทาให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าใจถึงการประหยัดถึงวิธีที่จะร่วมมือกัน มีชีวิตเป็นกลุ่ม ..." (พระ...
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวปีละประมาณ ๑๙ ล้านตัน เป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งของโลก นับเป็นประเทศที่มีธัญพืชและท...
การขาดแคลนข้าวของชาวนาในชนบทเป็น ความเดือดร้อนอย่างยิ่ง ครัวเรือนที่ยากจนมักแก้ไขปัญหา โดยวิธีกู้ยืมจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่ง อ...
ทาให้ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่เพียงพอสาหรับการบริโภค และการชาระหนี้ ในที่สุดก็กลายเป็นผู้ที่มีหนี้สินพอกพูน ตกอยู่ในสภาพที่ยากจน...
ประสิทธิภาพของการผลิต การควบคุมระบบตลาด กลไกราคา และภาวะการค้าต่างประเทศแม้ว่า รัฐบาลจะกาหนดนโยบายและวางแผน ที่จะแก้ไขปัญห...
แนวพระราชดาริ เกี่ยวกับโครงการธนาคารข้าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ สู่ ภูมิภาคต่าง ๆ ในท้องถิ่นชนบทของประเทศ ...
สม่าเสมอมานับสิบปี ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงเห็นสภาพความยากจน เดือดร้อนและเข้า พระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งแจ่มชัดถึงสาเหตุ  ...
ให้น้อยที่สุด ในบางเรื่องทรงเห็นว่าการ จัดสรรทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ๆ จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว และในบางกร...
"ธนาคารข้าว" เป็นผลมาจากพระปรีชาดังกล่าว เป็นความพยายามด้านหนึ่งที่จะแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า และเป็นพะราชประสงค์ โดยตรงที่จ...
การก่อรูป "ธนาคารข้าว" ขึ้น และทาให้ธนาคารข้าวกลายเป็นแนวคิดที่แพร่หลาย เป็น นโยบายของรัฐและเป็นแผนงานสาคัญแผน หนึ่งของกา...
กะเหรี่ยง ในเขตอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พระราชทานข้าวเปลือกจานวน หนึ่งให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้าน เพื่อให้ เป็นท...
"ให้มีคณะกรรมการควบคุม ที่คัดเลือกจาก ราษฎรในหมู่บ้าน เป็นผู้เก็บรักษาพิจารณาจานวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน ตลอดจน จัด...
เล็กน้อยตามแต่ตกลงกัน ซึ่งข้าวที่เป็นดอกเบี้ย ดังกล่าวก็จะเก็บรวมไว้ในธนาคาร และถือ เป็นสมบัติของส่วนรวม สาหรับกรรมการคว...
แต่ต้องให้แน่ใจว่า ทุกคนเข้าใจดี กรรมการ และราษฎรก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหลักการ  เมื่อยืมข้าวจากธนาคารข้าว ซึ่งเป็นของส...
หากปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้ จานวนข้าวที่ หมุนเวียนในธนาคารจะไม่มีวันหมด แต่จะ ค่อยๆ เพิ่มจานวนขึ้น และจะมีข้าวสาหรับ บร...
สรุป รัฐบาลโดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับสนองพระบรมราโชบาย ขยายขอบเขตการดาเนินงานธนาคาร      ข้าว...
มากกว่า ๑๔.๕ ล้านกิโลกรัม หลักการ ดาเนินงานของธนาคารข้าว ปัจจุบันสามารถ ปรับใช้ได้กับสภาพปัญหาและความจาเป็นที่ แตกต่างกันข...
และในกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นขึ้นมาได้เอง ก็อาจเสนอแผนงานเพื่อ  ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐได้  ธนาคารข้า...
แหล่งข้าวกลางของหมู่บ้านที่สามารถกู้ยืมไปบริโภคหรือทาพันธุ์ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรา ต่ากว่าอัตราซึ่งต้องเสียให้แก่พ่อค้าคนก...
สิ่งที่ได้มานอกจากนั้น เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นผลโดยตรง แต่เป็นเรื่องที่สาคัญยิ่ง เพราะเป็น การสร้างพื้นฐานสาคัญของการพัฒนา...
ความซื่อสัตย์ และความรู้สึกมีส่วนร่วม พระองค์ทรงเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ปลูกฝังได้ธนาคารข้าวอาจทาหน้าที่เป็นโรงเรียนที่ดี ในข...
แต่ยังได้สร้างกิจกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมภาวะผู้นา และ  ความร่วมมือในระดับชุมชนอี...
นามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันใน จุดเล็ก ๆ ที่พร้อมจะเติบ...
โครงการธนาคารข้าว
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการธนาคารข้าว

936 views

Published on

 • ธนาคารข้าว 'หนึ่งในโครงการอันดีของในหลวง' รักพ่อหลวงค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

โครงการธนาคารข้าว

 1. 1. โครงการ ธนาคารข้าว นาเสนอโดยนางสาวศรุตา จับศัตรู ม.4/10 เลขที่36
 2. 2. " ... โครงการที่ได้ปฏิบัติมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ได้ ใช้ข้าวเป็นจานวนมาก สาหรับส่งไปสงเคราะห์ในบริเวณชายแดน โดยอาศัยการส่งไปให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้แจกจ่ายแก่ผู้ที่ขาดแคลน นอกจากนี้ก็ได้ปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งคือนอกจากจะไปแจกแก่ผู้ที่ขาดแคลนคือ ได้ ไปตั้งเป็นคลัง เป็นฉางข้าวในบางแห่ง
 3. 3. คือ บางแห่งมีความขาดแคลนข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่แล้วก็มีความเดือดร้อน เพราะว่ามี การขาดน้า ทาให้ข้าวไม่ได้ผลเพียงพอจึงได้ให้ข้าวจานวนหนึ่งแก่หมู่บ้านและตั้งเป็นฉาง ข้าว กล่าวคือ ให้ข้าวไว้และก็ถ้าต่อมาเขามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือปลูกข้าวได้ก็เอามาคืน โดย มีดอกเบี้ยเพิ่มเติมเข้ามา ข้าวที่ให้ไปจึงเป็น ข้าวที่
 4. 4. ให้ไปจึงเป็นข้าวที่หมุนเวียนและทาให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าใจถึงการประหยัดถึงวิธีที่จะร่วมมือกัน มีชีวิตเป็นกลุ่ม ..." (พระ ราชดารัส พระราชทานแก่คณะกรรมการ สโมสรไลออนส์ดุสิตกรุงเทพ และบริษัทศรี กรุงวัฒนา จากัด ณ พระตาหนักจิตรลดา 20 มิถุนายน 2511)
 5. 5. ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวปีละประมาณ ๑๙ ล้านตัน เป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งของโลก นับเป็นประเทศที่มีธัญพืชและทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ยิ่งแห่งหนึ่ง แต่ก็ยังมีผู้คนในชนบทจานวนมาก ภายหลัง จาก ที่ได้เก็บเกี่ยวข้าวในนาของตนไปแล้ว กลับขาดแคลนข้าวที่จะบริโภค หรือใช้ทา พันธุ์ในฤดูเพาะปลูกครั้งต่อไป
 6. 6. การขาดแคลนข้าวของชาวนาในชนบทเป็น ความเดือดร้อนอย่างยิ่ง ครัวเรือนที่ยากจนมักแก้ไขปัญหา โดยวิธีกู้ยืมจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่ง อาจจะกู้ยืมเป็นข้าว หรือเป็นเงิน โดยต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก เฉลี่ยแล้วราวร้อยละ๓๐-๑๒๐ บาทต่อปี ในบางกรณีก็ต้องกู้ยืมโดยวิธีการขายข้าวเขียว ซึ่งเป็นผลให้ผู้กู้เสียเปรียบ อย่างมาก
 7. 7. ทาให้ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่เพียงพอสาหรับการบริโภค และการชาระหนี้ ในที่สุดก็กลายเป็นผู้ที่มีหนี้สินพอกพูน ตกอยู่ในสภาพที่ยากจนล้าหลัง ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นที่มาของปัญหาการพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไปอีกการที่ประเทศเรามีธัญพืชมากพอที่จะเลี้ยงดูคนทั้งประเทศนับแต่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดินและน้า
 8. 8. ประสิทธิภาพของการผลิต การควบคุมระบบตลาด กลไกราคา และภาวะการค้าต่างประเทศแม้ว่า รัฐบาลจะกาหนดนโยบายและวางแผน ที่จะแก้ไขปัญหาแหล่านี้ด้วยมาตรการต่าง ๆ จานวนมาก แต่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็เป็น เรื่องระยะยาวที่มองไม่เห็นผลในทันที
 9. 9. แนวพระราชดาริ เกี่ยวกับโครงการธนาคารข้าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ สู่ ภูมิภาคต่าง ๆ ในท้องถิ่นชนบทของประเทศ อย่าง
 10. 10. สม่าเสมอมานับสิบปี ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงเห็นสภาพความยากจน เดือดร้อนและเข้า พระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งแจ่มชัดถึงสาเหตุ แห่งปัญหา พระองค์ทรงริเริ่มและ พระราชทานแนวพระราชดาริในการแก้ไขปัญหาในระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะให้ประชาชนพึ่งตนเอง ให้ พึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอก
 11. 11. ให้น้อยที่สุด ในบางเรื่องทรงเห็นว่าการ จัดสรรทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ๆ จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว และในบางกรณีก็ทรงเห็นว่า จาเป็นต้องมี มาตรการแก้ไขความเดือนร้อนเฉพาะหน้า ของราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องข้าว ทรงพยายามทาทุกวิถีทางในเกษตรกรมี ข้าวพอกินอาจกล่าวได้ว่า
 12. 12. "ธนาคารข้าว" เป็นผลมาจากพระปรีชาดังกล่าว เป็นความพยายามด้านหนึ่งที่จะแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า และเป็นพะราชประสงค์ โดยตรงที่จะให้ทางราชการไปช่วยเหลือใน การจัดตั้งธนาคารข้าว เพื่อประโยชน์แก่ เกษตรกรที่ยากจนโดยทั่วไป อาจกล่าวได้ว่า พระองค์ทรงมีบทบาทสาคัญยิ่งใน
 13. 13. การก่อรูป "ธนาคารข้าว" ขึ้น และทาให้ธนาคารข้าวกลายเป็นแนวคิดที่แพร่หลาย เป็น นโยบายของรัฐและเป็นแผนงานสาคัญแผน หนึ่งของการพัฒนาชนบทยากจนที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุน ให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าว ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดาเนินไป เยี่ยมราษฎรชาวเขาเผา
 14. 14. กะเหรี่ยง ในเขตอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พระราชทานข้าวเปลือกจานวน หนึ่งให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้าน เพื่อให้ เป็นทุนเริ่มดาเนินกิจการธนาคารข้าว ได้ พระราชทานแนวทางดาเนินงานไว้อย่าง ละเอียดชัดเจน ดังบันทึกดังต่อไปนี้
 15. 15. "ให้มีคณะกรรมการควบคุม ที่คัดเลือกจาก ราษฎรในหมู่บ้าน เป็นผู้เก็บรักษาพิจารณาจานวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน ตลอดจน จัดทาบัญชีทาการของธนาคารข้าว ราษฎรที่ ต้องการข้าวไปใช้บริโภคในยามจาเป็น ให้ ลงบัญชียืมข้าวไปใช้จานวนหนึ่งเมื่อสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้ว ก็นามาคืนธนาคาร พร้อม ด้วยดอกเบี้ยจานวน
 16. 16. เล็กน้อยตามแต่ตกลงกัน ซึ่งข้าวที่เป็นดอกเบี้ย ดังกล่าวก็จะเก็บรวมไว้ในธนาคาร และถือ เป็นสมบัติของส่วนรวม สาหรับกรรมการควบคุมข้าวนั้น มีสิทธิในการขอยืมข้าวเท่ากับ ราษฎรทุกประการ ต้องอธิบายให้กรรมการ และราษฎรเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ถึงหลักการ ของธนาคารข้าวโดยพยายามชี้แจงอย่างง่าย ๆ
 17. 17. แต่ต้องให้แน่ใจว่า ทุกคนเข้าใจดี กรรมการ และราษฎรก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหลักการ เมื่อยืมข้าวจากธนาคารข้าว ซึ่งเป็นของส่วนรวมไปใช้ และถึงกาหนดเวลาที่สัญญาไว้ ก็ต้องนาข้าวมาคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย นอกจากว่ามีเหตุสุดวิสัยซึ่งต้องชี้แจ้งให้ กรรมการพิจารณาข้อเท็จจริง ราษฎรต้อง ร่วมมือกันสร้างยุ้งที่แข็งแรง ทั้งนี้
 18. 18. หากปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้ จานวนข้าวที่ หมุนเวียนในธนาคารจะไม่มีวันหมด แต่จะ ค่อยๆ เพิ่มจานวนขึ้น และจะมีข้าวสาหรับ บริโภคตลอดไปจนถึงลูกหลาน ในที่สุด ธนาคารข้าวก็จะเป็นแหล่งที่รักษาผลประโยชน์ของราษฎรในหมู่บ้าน และเป็น แหล่งอาหารสารองของหมู่บ้านด้วย"
 19. 19. สรุป รัฐบาลโดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับสนองพระบรมราโชบาย ขยายขอบเขตการดาเนินงานธนาคาร ข้าวออกไปอย่าง
 20. 20. มากกว่า ๑๔.๕ ล้านกิโลกรัม หลักการ ดาเนินงานของธนาคารข้าว ปัจจุบันสามารถ ปรับใช้ได้กับสภาพปัญหาและความจาเป็นที่ แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ เช่น ลักษณะการให้บริการ ซึ่งมีทั้งให้เปล่า ให้โดยแลกแรงงานให้ยืมหรือให้กู้สาหรับทุนดาเนินงานนั้น อาจ หาทุนได้หลายวิธี เช่น การรับบริจาค การ เรียกหุ้น ฯลฯ
 21. 21. และในกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นขึ้นมาได้เอง ก็อาจเสนอแผนงานเพื่อ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐได้ ธนาคารข้าว เป็นโครงการในเชิงการให้ สวัสดิการสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นเท่ากับเป็นการ โอนรายได้ (Transfer income) จากคนรวยไปยังคนจนและเป็นการกระจายรายได้ที่ ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ราษฎรมี
 22. 22. แหล่งข้าวกลางของหมู่บ้านที่สามารถกู้ยืมไปบริโภคหรือทาพันธุ์ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรา ต่ากว่าอัตราซึ่งต้องเสียให้แก่พ่อค้าคนกลาง เป็นอันมาก ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจาก การอดอยากขาดแคลน ช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ และระดับรายได้ของเกษตรกรที่ยากจน เป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลและตรงจุด ประการหนึ่ง
 23. 23. สิ่งที่ได้มานอกจากนั้น เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นผลโดยตรง แต่เป็นเรื่องที่สาคัญยิ่ง เพราะเป็น การสร้างพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนในการ ที่ จะเรียนรู้และดาเนินการแก้ไขปัญหาของตนซึ่งเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง ย้าอยู่เสมอ ในเรื่องความเข้าใจของราษฎร ความรับผิดชอบ
 24. 24. ความซื่อสัตย์ และความรู้สึกมีส่วนร่วม พระองค์ทรงเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ปลูกฝังได้ธนาคารข้าวอาจทาหน้าที่เป็นโรงเรียนที่ดี ในขณะเดียวกัน ก็เป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน นั้น ๆ ธนาคารข้าวที่ ประสบความสาเร็จมิได้บรรลุเพียง จุดมุ่งหมายพื้นฐานในการบรรเทาการขาด แคลนข้าวเท่านั้น
 25. 25. แต่ยังได้สร้างกิจกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมภาวะผู้นา และ ความร่วมมือในระดับชุมชนอีกด้วยกิจกรรม ธนาคารข้าวในท้องที่หลายแห่งเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของชาวบ้านที่ร่วมใจกัน หาวิธีการนาข้าวมาเข้ากองทุน และในอีกหลาย ท้องที่ ผลประโยชน์ที่เพิ่มพูนขึ้นจากการดาเนิน กิจกรรมธนาคารข้าว ถูก
 26. 26. นามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันใน จุดเล็ก ๆ ที่พร้อมจะเติบโต ต่อไป

×