Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lome: mapa ekosystemow przedsiębiorczosci

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lome: mapa ekosystemow przedsiębiorczosci

 1. 1. Mapa ekosystemówprzedsiębiorczości Błażej Żak, Anita Zbieg Lome – sieci społeczne 17/12/2012
 2. 2. Plan prezentacji1. Krótka powtórka z biologii2. Ekosystem przedsiębiorczości3. Mapa ekosystemu4. Studia przypadków tworzenia map ekosystemów • Przedsiębiorczośd społeczna • Budowa społeczeostwa obywatelskiego • Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego • Innowacyjna przedsiębiorczośd4. Podsumowanie
 3. 3. Powtórka z biologii• Sied zależności • Łaocuch pokarmowy pokarmowych Źródło: http://library.thinkquest.org/J0113170/forest/food.html
 4. 4. Food web
 5. 5. Obieg azotu w przyrodzie. Źródło: Wikipedia
 6. 6. Source: http://www-personal.umich.edu/~mejn/networks/
 7. 7. Ekosystem przedsiębiorczości• Dynamiczny układ złożony, na który składa się wiele różnych podmiotów (np. organizacji, przedsiębiorstw, instytucji), które wnoszą zróżnicowane zasoby do systemu (np. wiedza, finansowanie) i ich funkcjonowanie jest od siebie współzależne.
 8. 8. Mapa ekosystemu Narzędzie, które pozwala na tworzenie i wizualizację dynamicznej sieci relacji pomiędzy organizacjami oraz na samoorganizację podmiotów w ramach systemu
 9. 9. Cechy i cele mapy ekosystemuJest dynamiczna – mapa przedstawia dynamiczny obraz sieci relacji pomiędzy organizacjami. Organizacje mogą obserwowad w czasie rzeczywistym rozwój i ewolucję własnych sieci personalnych oraz całego ekosystemu wraz z pojawianiem się nowych aktorów na mapie i zmian istniejących relacji.Przedstawia istotne informacje – mapa pozwala zidentyfikowad kluczowych i skutecznych graczy w ramach ekosystemu. Dla każdej organizacji wskazywana jest rola jaką pełni w ekosystemie: ma duży wpływ, gromadzi zasoby, aktywnie łączy, jest pośrednikiem. Obecny jest ranking organizacji.Zwiększa skutecznośd działania - mapa dostarcza organizacjom informacji pomocnych dla zwiększenia efektywności ich działania i ich wpływu w ramach ekosystemu: wykorzystania strategicznych zasobów, tworzenia strategicznych partnerstw, rozprzestrzeniania pomysłów, standardów i praktyk postępowania.Pierwszy krok do zarządzania ekosystemem – zgodnie z zasadą że „jeżeli nie możesz czegoś zmierzyd, to nie możesz tym zarządzad”.
 10. 10. Studia przypadków• Ekosystem przedsiębiorczości społecznej – Meksyk, Ameryka Centralna• Ekosystem na rzecz budowy społeczeostwa obywatelskiego – Serbia• Ekosystem infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – Tanzania• Ekosystem innowacyjnej przedsiębiorczości – Polska (?)
 11. 11. 1. Meksyk, Ameryka Centralna Mapa ekosystemów przedsiębiorczości społecznej dla krajów rozwijających się (GII-MAP: Global Impact Investment Map)• pomaga organizacjom pozarządowym (NGO) i przedsiębiorstwom społecznym organizowad się w ramach większego ekosystemu• pomaga inwestorom efektywniej lokowad kapitał zaangażowany społecznie i wspierad pracę całego ekosystemu• Mapa powstała dzięki współpracy:
 12. 12. Przedsiębiorczość społeczna (PS)• Przedsiębiorstwa i organizacje sektora PS łączą w swoich działaniach maksymalizację korzyści ekonomicznych (osiąganie dochodów, wypracowywanie zysku) z maksymalizacją korzyści społecznych (rozwiązywanie problemów lub zmniejszanie barier o charakterze społecznym, np. przyczynianie się do zmniejszenia ubóstwa, praca na rzecz dostępu do technologii).• PS jest uznana za nowoczesny, ważny i rozwojowy sektor współczesnej gospodarki, jednak do sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa społeczne potrzebują instytucjonalnego i biznesowego wsparcia pochodzącego od innych podmiotów (organizacji rządowych i non-profit, funduszy inwestycyjnych, centrów badawczych), które dostarczają im specyficznych zasobów (np. wiedza, finansowanie, usługi).
 13. 13. GIIMAP - www.giimap.orgGIIMAP to platforma współpracy i mapa podmiotów sektoraprzedsiębiorczości społecznej i inwestowaniazaangażowanego społecznie. Obrazuje strategiczne relacje ijest pomocna dla działania poszczególnych podmiotów ikoordynacji wysiłku na rzecz rozwoju całego sektora.
 14. 14. AktorzyOrganizacje będące częścią ekosystemu przedsiębiorczości społecznej:• Fundusze inwestycyjne, organizacje pozyskiwania funduszy• Narodowe/ponadnarodowe firmy• Fundacje, organizacje non-profit• Instytucje paostwowe i samorządowe• Uniwersytety, centra badawcze• Przedsiębiorstwa społeczne
 15. 15. RelacjeObszary współpracy w ramach ekosystemu przedsiębiorczości społecznej:• identyfikacja przedsiębiorstw społecznych• finansowanie i pomoc w pozyskaniu inwestora• wsparcie instytucjonalne (np. szkolenia, przepływ wiedzy)• wsparcie biznesowe (np. wspólne inwestycje, partnerstwa i umowy, przepływ klientów)• wzmocnienie infrastruktury sektora (np. raporty badawcze, łączenie przedsiębiorstw, propagowanie wiedzy o przedsiębiorczości społecznej)
 16. 16. * Mapa po 3 dniach od uruchomienia serwisu
 17. 17. * Mapa po 30 dniach od uruchomienia serwisu
 18. 18. Tworzenie mapyMapę tworzą organizacje, proszone w ankiecie owskazanie innych organizacji. Wskazane organizacje sąautomatycznie (e-mail) zapraszane do tworzenia mapy.
 19. 19. Kluczowi graczeDla każdej organizacji wskazywana jestrola, jaką pełni w ekosystemie i wpływjaki wywiera (metryki sieciowe):• gromadzi zasoby• aktywnie łączy lub poszukuje zasobów• jest pośrednikiem• ma duży wpływ
 20. 20. Finansowanie: centra zasobów
 21. 21. Przepływ finansowania wekosystemie
 22. 22. Kluczowi gracze ekosystemu
 23. 23. Na GII-mapie znajdziesz:Kluczowych graczy, centra zasobów, networkerów, łączników dla:• identyfikacji przedsiębiorstw społecznych• finansowania i pomocy w pozyskaniu inwestora• wsparcia instytucjonalnego (np. szkolenia, przepływ wiedzy)• wsparcie biznesowego (np. wspólne inwestycje, partnerstwa i umowy, przepływ klientów)• wzmocnienia infrastruktury sektora (np. raporty badawcze, łączenie przedsiębiorstw, propagowanie wiedzy o przedsiębiorczości społecznej)
 24. 24. 2. SerbiaSTAR NET to platforma współpracy i mapa podmiotówpracujących na rzecz budowy społeczeostwa obywatelskiego.Obrazuje strategiczne relacje i jest pomocna dla działaniaposzczególnych podmiotów i koordynacji wysiłku na rzeczrozwoju sektora.
 25. 25. STAR NETAktorzy Obszary współpracy• Narodowe organizacje CSO/NGO • Badania i analiza rozwiązao• Międzynarodowe organizacje politycznych NGO• Narodowi fundatorzy • Mobilizacja zasobów• Ponadnarodowi fundatorzy • Budowa infrastruktury i• Organizacje wspierające rozwiązao systemowych infrastrukturę• Narodowe/ponadnarodowe firmy • Procesy legislacyjne• Instytucje paostwowe i • Wsparcie i lobbowanie na samorządowe rzecz zmian• Uniwersytety, centra badawcze• Organizacje medialne • Mobilizacja obywateli
 26. 26. 3. Capacity Connect (Tanzania)Capacity Connect to platforma współpracy i mapa podmiotówpracujących na rzecz rozwoju gospodarczego. Obrazujestrategiczne relacje i jest pomocna dla działaniaposzczególnych podmiotów i koordynacji wysiłku na rzeczrozwoju sektora gospodarczego.
 27. 27. Capacity ConnectAktorzy Obszary współpracy• Narodowe organizacje CSO/NGO • Uczenie się i doskonalenie• Międzynarodowe organizacje NGO • Mobilizacja zasobów• Narodowi fundatorzy • Budowa infrastruktury i• Ponadnarodowi fundatorzy wsparcie technologiczne• Organizacje wspierające infrastrukturę • Mobilizacja obywateli• Narodowe/ponadnarodowe firmy • Zwiększanie skali działao• Instytucje paostwowe i • Wsparcie i mentoring dla samorządowe prezentowanych rozwiązao• Uniwersytety, centra badawcze• Organizacje medialne
 28. 28. 4. Ekosystemy innowacyjności Ekosystemy innowacyjnej przedsiębiorczości (start-up ecosystems). Wysokie ryzyko innowacyjnych projektów zazwyczaj wynika z nieobecności zasobów niezbędnych w procesie selekcji pomysłów i ich rozwoju oraz wprowadzania na rynek produktu lub usługi. Źróło: Morten T. Hansen, Julian Birkinshaw, The Innovation Value Chain, Harvard Business Review, June 2007, p. 1-13 Max Marmer, Bjoern Lasse Herrmann, Ertan Dogrultan, Ron Berman (2012) Startup Genome Report. A new framework for understanding why startups succeed: www.startupcompass.co
 29. 29. Ekosystemy innowacyjnościŹródło: Max Marmer, Bjoern Lasse Herrmann, Ertan Dogrultan, Ron Berman (2012)Startup Ecosystem Report - part one, Startup Genome Project: www. startupcompass.co
 30. 30. Ekosystemy innowacyjnościAktorzy Obszary współpracy• Uniwersytety, centra badawcze • Generowaniu pomysłów• Inwestorzy i fundusze • Rozwój talentów inwestycyjne • Budowanie technologii• Małe i średnie przedsiębiorstwa • Finansowanie• Narodowe/ponadnarodowe duże przedsiębiorstwa • Mobilizacja zasobów• Instytucje paostwowe i • Wiedza i wsparcie samorządowe merytoryczne/biznesowe• Organizacje NGO, fundacje • Zwiększenie skali działao Do tego podprojektu szukamy partnerów z polskich miast i ośrodków innowacyjności
 31. 31. A ty, w jakim funkcjonujeszekosystemie? Aktorzy, kluczowi gracze: ? Obszary współpracy: ?
 32. 32. Dziękuję za uwagę :-) Więcej informacji: www.lome.pl

×