Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

16 05 2018 r wyniki lokum deweloper za okres 01.01.2018 - 31.03.2018

487 views

Published on

Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2018 r. - 31.03.2018 r. Maj 2018 r.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

16 05 2018 r wyniki lokum deweloper za okres 01.01.2018 - 31.03.2018

 1. 1. Warszawa, 16 maja 2018 r. Lokum Deweloper S.A.
 2. 2. Model biznesowy  dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie  inwestycje w centrum miasta, rewitalizacja terenów poprzemysłowych  projekt przemyślany w detalach  optymalizacja kosztów, czasu realizacji i jakości produktu, dzięki pełnieniu funkcji Generalnego Wykonawcy  ekonomia skali: realizacja kilkusetmieszkaniowych i większych osiedli 2
 3. 3. 3  stabilna sprzedaż: 304 lokale sprzedane (wzrost o 160%) 485 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi, przedwstępnymi i deweloperskimi (wzrost o 28%)  rozbudowa banku ziemi: nabycie i kontraktacja – 5,9 ha dla 1 083 lokali, 59,8 mln PLN (ok 55,2 tys. PLN/lokal):  Wrocław - 4,2 ha dla 600 lokali; 34,8 mln PLN (58 tys. PLN/lokal)  Kraków – 1,7 ha dla 483 lokali; 25 mln PLN (52 tys. PLN/lokal) Najważniejsze wydarzenia
 4. 4. Bank ziemi - Wrocław 4 Lokum ul. Góralska 8,4 ha; 65,1 mln PLN; 1 700 lokali w przygotowaniu Lokum ul. Jaskółcza 0,9 ha; 7,8 mln PLN; 100 lokali w przygotowaniu Lokum di Trevi 2,3 ha; 16,2 mln PLN; 450 lokali w realizacji 1,4 ha; 9,6 mln PLN; 264 lokale w przygotowaniu Lokum ul. Gnieźnieńska 5,5 ha; 13,6 mln PLN; 1 379 lokali w przygotowaniu 4 Lokum Vena 1,2 ha; 13,5 mln PLN; 283 lokale w realizacji Lokum Victoria 2,8 ha; 23,8 mln PLN; 634 lokale w realizacji Lokum Smart City 4,6 ha; 7,2 mln PLN; 1 657 lokali w przygotowaniu
 5. 5. Bank ziemi - Kraków 5 Lokum Vista 1,1 ha; 11,5 mln PLN; 245 lokali w realizacji 3,2 ha; 33,4 mln PLN; 744 lokale w przygotowaniu Lokum ul. Klimeckiego 1,7 ha; 25 mln PLN; 483 lokale w przygotowaniu 5 Lokum Siesta 0,7 ha; 7,3 mln PLN; 115 lokali w realizacji 2,5 ha; 26,2 mln PLN; 419 lokali w przygotowaniu
 6. 6. Bank ziemi 66 w realizacji w przygotowaniu razem lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu Wrocław 1 400 6,3 53,5 mln 5 100 20,8 103,3 mln 6 500 27,1 156,8 mln Kraków 360 1,8 18,8 mln 1 646 7,4 84,6 mln 2 006 9,2 103,4 mln razem 1 760 8,1 72,3 mln 6 746 28,2 187,9 mln 8 506 36,3 260,2 mln (31 tys. PLN/lokal)
 7. 7. Lokale w przygotowaniu 77
 8. 8. Kondycja finansowa 8 Finanse Na dzień 31.03.2018 Środki pieniężne 76 mln PLN Zadłużenie finansowe 177 mln PLN Zadłużenie finansowe netto 101 mln PLN Obligacje Łączna wartość nominalna Termin wykupu Seria D 75 mln PLN 26.04.2020 Seria E 100 mln PLN 18.06.2021
 9. 9. Kondycja finansowa 9 Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania na 31.03.2018 Stan zadłużenia na 31.03.2018 Termin zapadalności długu Kredyt na Lokum Vista I 45 mln PLN 0 PLN 0 PLN 01.12.2019 Kredyt na Lokum Vena I 34 mln PLN 0 PLN 0 PLN 31.03.2020 Kredyt na Lokum di Trevi IX 41 mln PLN 0 PLN 0 PLN 31.12.2020 Suma 120 mln PLN 0 PLN 0 PLN
 10. 10. 10 Struktura zapadalności długu
 11. 11. Skonsolidowany bilans 11 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] 31.03.2018 Udział 31.12.2017 Udział Zmiana AKTYWA 1. Aktywa trwałe 44 926 7% 52 910 9% -15,1% Rzeczowe aktywa trwałe 10 352 2% 10 317 2% Nieruchomości inwestycyjne 1 835 < 1% 8 995 2% Należności i pożyczki 238 < 1% 239 < 1% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 396 5% 33 280 6% Pozostałe aktywa trwałe 105 < 1% 79 < 1% 2. Aktywa obrotowe 560 967 93% 517 713 91% 8,4% Zapasy 420 471 69% 331 135 58% Należności handlowe i pozostałe 62 595 10% 50 952 9% Pozostałe aktywa obrotowe 1 740 < 1% 621 < 1% Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 76 161 13% 135 005 24% Aktywa razem 605 893 100% 570 623 100% 6,2% Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] 31.03.2018 Udział 31.12.2017 Udział Zmiana PASYWA 1. Kapitał własny 294 261 49% 297 313 52% -1,0% Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1% Pozostałe kapitały 159 565 26% 159 565 28% Zysk/strata z lat ubiegłych 135 690 22% 64 280 11% Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -3 011 < 1% 71 410 13% Udziały niedające kontroli -1 583 < 1% -1 542 < 1% 2. Zobowiązania 311 632 51% 273 310 48% 14,0% Zobowiązania długoterminowe 181 909 30% 182 660 32% Zobowiązania krótkoterminowe 129 723 21% 90 650 16% Pasywa razem 605 893 100% 570 623 100% 6,2%
 12. 12. Zobowiązania krótkoterminowe 12 Zobowiązania krótkoterminowe 31.03.2018 Udział 31.12.2017 Udział Zmiana [w tys. PLN] 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym: 57 685 44% 52 896 58% 9,05% z tyt. dostaw i usług 20 450 19 242 z tyt. podatków 1 243 3 166 z tyt. udziału w zyskach dla udziałowców mniejszościowych - 2 754 z tyt. wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 35 031 27% 26 644 29% 31,48% 2. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 2 981 2% 847 1% Kredyty w rachunku kredytowym - - Dłużne papiery wartościowe - obligacje 2 981 847 3. Leasing finansowy 287 303 -5,28% 4. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 623 800 -22,13% 5. Przychody przyszłych okresów (przedpłaty na lokale) 68 146 53% 35 805 28% 90,33% Zobowiązania krótkoterminowe razem 129 723 90 650 43,10%
 13. 13. Skonsolidowany rachunek wyników 13 Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN] 01.01.2018- 31.03.2018 01.01.2017- 31.03.2017 Zmiana (wariant kalkulacyjny) Przychody ze sprzedaży 9 351 6 539 43,0% Koszt własny sprzedaży 6 019 4 280 40,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 3 331 2 259 47,5% Marża brutto 35,6% 34,5% 1,1 p.p. Koszty sprzedaży 3 019 2 093 44,2% Koszty ogólnego zarządu 2 581 2 146 20,2% Zysk (strata) na sprzedaży -2 268 -1 981 14,5% Marża zysku ze sprzedaży -24,3% -30,3% 6,0 p.p. Pozostałe przychody operacyjne 593 903 -34,3% Pozostałe koszty operacyjne 200 254 -21,4% Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) - Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBIT -1 875 -1 331 40,7% Marża EBIT -20,0% -20,4% 0,4 p.p. EBITDA -1 527 -1 048 45,7% Marża EBITDA -16,3% -16,0% -0,3 p.p. Przychody finansowe 389 211 84,6% Koszty finansowe 2 237 1 401 59,7% Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 722 -2 521 47,6% Podatek dochodowy -670 -300 Zysk (strata) netto -3 052 -2 221 37,4% Marża zysku netto -32,6% -34,0% 1,4 p.p. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -3 011 -2 126 41,6%
 14. 14.  skonsolidowane przychody: 9,3 mln PLN  skonsolidowany wynik netto: -3 mln PLN, 18 lokali rozpoznanych w wyniku Wyniki 14
 15. 15.  środki pieniężne: 76 mln PLN  zadłużenie finansowe netto: 101 mln PLN  rentowność sprzedaży brutto: 35,6%  ROE: 25,8%  ROA: 12,5% Wskaźniki 15  wskaźnik płynności gotówkowej: 0,59  wskaźnik płynności szybkiej: 1,08
 16. 16. 16  304 lokale sprzedane (wzrost o 160%)  181 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi (spadek o 31%)  485 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi, przedwstępnymi i deweloperskimi (wzrost o 28%) Wyniki sprzedaży w I kw. 2018 r.
 17. 17. 17 Lokale w ofercie i w realizacji  516 lokali w ofercie (spadek o 56%)  1 760 lokali w realizacji (wzrost o 20%)
 18. 18. 18 INWESTYCJE Potencjał rozpoznań 2018 2019 2020 2021 Lokale zrealizowane Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu Lokum Victoria I, IIa, IV 15 Lokum Victoria IIb 146 Lokum Victoria III 73 Lokum Victoria Va 239 Lokum Victoria Vb 89 Lokum Victoria Vc 87 Lokum di Trevi V-VII 14 Lokum di Trevi VIII 233 Lokum di Trevi IX 217 Lokum di Trevi X 256 Lokum Vena 270 Lokum Smart City I 370 Lokum Smart City II 368 Lokum ul. Jaskółcza 100 Lokum ul. Gnieźnieńska 150 500 Lokum ul. Góralska 150 Lokale usługowe 4 33 13 8 Razem 33 580 820 884 1 018 Razem 613 820 884 1 018 Razem 33 1 400 1 902  Na dzień 31.03.2018 r. w realizacji było 1 400 lokali w 3 lokalizacjach i prowadzono prace przygotowawcze dla kolejnego etapu Lokum di Trevi. Grupa przygotowuje nowe inwestycje przy ul. Awicenny – Lokum Smart City i ul. Jaskółczej. Dla inwestycji przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Góralskiej prowadzone są prace planistyczne. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu
 19. 19. Inwestycje w realizacji we Wrocławiu 19
 20. 20. Potencjał rozpoznań w Krakowie  Na dzień 31.03.2018 r. w realizacji było 360 lokali w inwestycjach Lokum Vista I oraz Lokum Siesta I, a także prowadzono prace przygotowawcze w kolejnych etapach tych inwestycji. Grupa przygotowuje nową inwestycję przy ul. Klimeckiego. 20 INWESTYCJE Potencjał rozpoznań 2018 2019 2020 2021 Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu Lokum Vista I 242 Lokum Vista II 241 Lokum Vista IIIa 120 Lokum Vista IIIb 122 Lokum Vista IV 240 Lokum Siesta I 115 Lokum Siesta II 138 Lokum Siesta III 139 Lokum Siesta IV 142 Lokum ul. Klimeckiego I 137 Lokum ul. Klimeckiego II 84 Lokum ul. Klimeckiego III 262 Lokale usługowe 3 14 7 Razem 360 0 734 912 Razem 360 1 646
 21. 21. Inwestycje w realizacji w Krakowie 21
 22. 22. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie 22 INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ 2018 2019 2020 2021 Wrocław 613 820 884 1 018 Kraków 360 0 734 912 Razem 973 820 1 618 1 930
 23. 23. 23 Realizacja potencjału rozpoznań na 2018 r.
 24. 24. 24 Realizacja potencjału rozpoznań na 2019 r.
 25. 25. Prawdziwe wartości mają solidne podstawy 25 Wrocław, Kraków Wysoka sprzedaż Efektywność I kw. 2018 r. Realizacja potencjału rozpoznań Bank ziemi Rentowność sprzedaży brutto: 35,6% 2018 – 75% 2019 – 51% 8 506 lokali, 36,3 ha, 260,2 mln PLN 31 tys. PLN/lokal 304 lokale sprzedane w I kw. 2018 r. obecność na dwóch strategicznych rynkach
 26. 26. Lokum Deweloper S.A. ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław tel. 71 796 66 66 fax. 71 724 24 70 relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl Kontakt 26

×