Kontroling proizvodnje (Product Costing)

1,835 views

Published on

Kontroling je komunikacijski most između različitih funkcionalnih cjelina poduzeća.
Kontrolerske informacije mogu pomoći pravovremenom uočavanju potrebe za promjenama.
Kontroling razvija senzibilnost menadžmenta i za ono što se u broju ne može izreći, a “računa se”, važno je, danas ili će već sutra biti kasno.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kontroling proizvodnje (Product Costing)

 1. 1. Kontroling proizvodnje (Product Costing) Branko Grubid 23.10.2013.g.
 2. 2. Iskoristivost poslovnih informacija • Kontroling je komunikacijski most između različitih funkcionalnih cjelina poduzeda, • Kontrolerske informacije mogu pomodi pravovremenom uočavanju potrebe za promjenama, • Kontroling razvija senzibilnost menadžmenta i za ono što se u broju ne može izredi, a “računa se”, važno je, danas ili de ved sutra biti kasno.
 3. 3. Niti u teoriji nije svima baš “sve jasno”, zašto bi praksa bila drugačija? • Značajan dio stručne literature o menadžmentu ne spominje kontroling, a da ne govorimo o razradi njegovog djelovanja u poduzedu, • S druge strane, kontroling treba sudjelovati u svim menadžerskim procesima, tvrde znanstveni autori autoriteti iz kontrolinga, • Kako de menadžeri “odgojeni” na ovoj literaturi u praksi ustrojiti i koristiti kontroling? • Dobro, ako su organizaciju dobili preslikanu iz inozemnih matica, posebno iz Austrije i Njemačke, ili je sami grade po sličnom konceptu. 3
 4. 4. Proces kontrolinga u proizvodnom poduzeću • Kontroling u proizvodnom poduzedu ima dodatne sadržaje: – pradenje životnog vijeka (naše) tehnologije i proizvoda, – planiranje investicija u nove proizvode, dok je npr. u trgovini bitno uočiti tržišni trend i izabrati trenutno optimalnog dobavljača, proizvodno poduzede mora odabrati onaj proizvodni program koji de nakon završetka investicije i pokretanja proizvodnje pronadi svoju tržišnu poziciju, – složeniji i brojniji procesi – npr. održavanje proizvodnih postrojenja, kontrola kvalitete, zaštita okoliša, – složeniji računovodstveni i upravljački sustav – posebno se prate procesi proizvodnje (troškovno računovodstvo) i obračunavaju vrijednosti zaliha: • • • • sirovina i materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda, trgovačke robe, ako se bavi i trgovinom (što je čest slučaj),…
 5. 5. Kontroling na različitim razinama odlučivanja u poduzeću STRATEŠKI KONTROLING GLAVNA SKUPŠTINA NADZORNI ODBOR STRATEŠKE ODLUKE TAKTIČKE ODLUKE VRHOVNI MENADŽMENT UPRAVA DIREKTORI PC/TC DIREKTORI PC/TC DIREKTORI PC/TC ........ DIREKTORI PC/TC SREDNJI MENADŽMENT RUKOVODITELJI SLUŽBI / POSTROJENJA KOORDINACIJA IZVRŠENJA OPERATIVNI KONTROLING RUKOVODITELJI SLUŽBI / POSTROJENJA RUKOVODITELJI SLUŽBI / POSTROJENJA ........ RUKOVODITELJI SLUŽBI / POSTROJENJA ODJEL ODJEL ODJEL ........ ODJEL RADNO MJESTO RADNO MJESTO RADNO MJESTO ........ RADNO MJESTO MENADŽERI PRVE RAZINE 5
 6. 6. Oslonac na financijsko računovodstvo? • Znanstvena istraživanja i svakodnevna praksa pokazuju da je računovodstvo dominantan izvor podataka za kontroling, • Kako se kontroling sve više razvija, tako opada udjel računovodstvenih informacija u ukupnom zbiru informacija koje razmatra kontroling • Financijsko računovodstvo izvještava eksterne i interne korisnike o financijskim rezultatima i aktivnostima u prošlosti, • Zakonska je obveza, mora poštivati pravila i načela MRS, MSFI ili HSFI, • Propisani financijski izvještaji: – Bilanca – Račun dobiti i gubitka – Izvještaj o novčanom tijeku – Izvještaj o promjenama kapitala – Bilješke uz financijske izvještaje
 7. 7. Oslonac na upravljačko računovodstvo? • Upravljačko računovodstvo - za internu upotrebu uprave, nije obavezno prema zakonu, omoguduje detaljan pristup troškovima, spuštanje svih troškova na razinu proizvoda ili nosioca troška, • nužno za upravljanje troškovima, jedan od glavnih zadataka svakog menadžera, • Cost / benefit pristup je temelj troškovnog računovodstva, • Ključno je povezati odgovornost menadžera s troškovima koje kontroliraju, • Da bi se troškovima moglo upravljati, potrebno ih je mjeriti, tj. prikupljati, razvrstati i kategorizirati obzirom na aspekte promatranja: – – – – prema prirodnim vrstama – materijal, sirovine, energija, amortizacija, plade, prema nositeljima – direktni, indirektni, prema razini aktivnosti – fiksni i varijabilni, prema ulozi u financijskim izvještajima – uskladištivi, neuskladištivi,
 8. 8. Izvori informacija u poduzeću • Osim računovodstva, kontroling unutar poduzeda može (mora) potražiti informacije i u svim ostalim funkcijama: – financije, – obračun plada, – ljudski potencijali, – prodaja (domada i izvoz, ako ga ima), – nabava (domada i uvoz), – proizvodnja, – održavanje, – transport, logistika, skladišta, – kontrola kvalitete, – zaštita okoliša, – zaštita na radu, – tehnološki razvoj i investicije (ako ga ima),… • U dobro organiziranim poduzedima IT pokriva svojom “mrežom” vedinu ovih izvora, inače – “pješačimo”. 8
 9. 9. Trošak, rashod, izdatak,... • Trošak je odljev imovine koja je iskorištena za postignude određenog cilja, usluge ili proizvoda, • Rashodi su negativna stavka računa dobiti i gubitka, utrošeni resursi u stvaranju prihoda kojem pripadaju i koji se odnose na određeno vremensko razdoblje, • Izdatak je smanjenje novčanih sredstava na računu u banci ili blagajni, • Obračunom proizvodnje utvrđuju se troškovi proizvodnje uloženi u gotove proizvode, • U pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji obračun se sastavlja po završenoj proizvodnji – radnom nalogu, • U masovnoj i velikoserijskoj proizvodnji obračun se sastavlja u određenim obračunskim razdobljima, najčešde mjesečno ili tromjesečno.
 10. 10. Mjesta i nositelji troškova • Mjesto troška – je (organizacijski) dio poduzeda u kojem troškovi nastaju, npr. radionica, služba, proizvodna linija, vozilo, pakirnica, skladište,…, vrlo različito, ovisi o djelatnosti poduzeda, • Mjesta troška se mogu oblikovati prema funkcionalnom načelu (nabava, proizvodnja, prodaja,..), prostornom (lokacija radne jedinice i sl.) ili prema odgovornosti za nastanak troškova • Koliko demo mjesta troška utvrditi u našem poduzedu ovisi od naših želja i mogudnosti preciznog pradenja troška do pojedine lokacije, obično se to veže uz odgovornost za trošenje odgovorne osobe na tom mjestu troška, • Nositelji troška - su pojedini učinci – proizvodi i usluge, bez obzira na mjesto troška gdje su troškovi nastali, • Određivanje mjesta i nositelja troška preduvjet je za izradu kalkulacija
 11. 11. Direktni i indirektni troškovi • Direktni troškovi – mogu se izravno identificirati kao sastavni dio proizvoda ili usluge, tj. mogu se obuhvatiti po nositeljima troškova, prestanak proizvodnje eliminira nastanak tog troška, npr.: – sirovine i materijal izrade, – energija u proizvodnji, – bruto plade radnika zaposlenih u izradi proizvoda, • Indirektni troškovi – nazivaju se i opdi, neizravni troškovi, predstavljaju troškove koje ne možemo identificirati kao sastavni dio proizvoda, postoje za više proizvoda, npr. – plade uprave i pomodnog osoblja (računovodstvo, kadrovski poslovi, čišdenje, sigurnost), – režijski i uredski materijal, energija, usluge,.. • Pri klasifikaciji troškova ograničenja su – tehnologija za prikupljanje informacija, organizacija poslovnih operacija i procesa, veličina pojedinačnog troška (isplativost ustroja evidencije pradenja),
 12. 12. Normativi utrošaka sirovina fazno i integralno • Normativi, dvije osnovne vrste – fazni i integralni, • Fazni normativi – pokazuju utroške pojedinih sirovina, intermedijera, materijala, energije u jednoj od faza proizvodnje (može to biti jedno postrojenje), • Integralni normativ pokazuju ukupnu potrošnju eksterno nabavljene sirovine da bi se došlo do konačnog gotovog proizvoda, • U proizvodnji koja se odvija u više faza ili koraka važno je odrediti utroške za svaku od faza i povezati ih (sukladno tehnološkom slijedu) → do gotovog proizvoda koji ide na tržište, • Normativi nisu propisani, u proizvodnom poduzedu izrađuju ih tehnolozi ili druge kompetentne osobe, temeljem projekta, iskustva, probne proizvodnje, • Osim za planiranje varijabilnih, to je baza i za planiranje fiksnih troškova (utvrđivanje ključeva njihovog rasporeda).
 13. 13. Iskoristivost kapaciteta – fiksni i varijabilni troškovi • Klasifikacija na fiksne i varijabilne troškove vezana je uz osjetljivost na promjenu razine aktivnosti ili – stupnja iskoristivosti kapaciteta, • Fiksni troškovi – nazivaju se još i stalni, nastaju bez obzira na razinu aktivnosti, unutar raspona određene relevantne razine aktivnosti i kradeg vremenskog razdoblja (tromjesečje, polugodište, godina), – primjeri FT – najam prostora, osiguranje, ugovori o održavanju (paušali), telefonska pretplata, komunalna naknada, ugovorena bruto plada, amortizacija, ako se računa po vremenskoj metodi, • Varijabilni troškovi – nazivaju se još i promjenjivi, mijenjaju se s obzirom na promjene razine aktivnosti, nastaju s početkom proizvodnje i iščezavaju s prestankom, – primjeri VT – direktni materijal sirovine, energija, direktni rad (bruto plade izrade), amortizacija izračunata po funkcionalnoj metodi, • Postoje i troškovi koji sadržavaju i fiksnu i varijabilnu komponentu, rastu u intervalima ili stupnjevima, pa govorimo o polu-fiksnim ili polu-varijabilnim troškovima.
 14. 14. Troškovi razdoblja i proizvoda • Troškovi poslovanja u proizvodnom poduzedu dijele se na troškove razdoblja i troškove proizvoda, • Troškovi razdoblja – u cijelosti se smatraju rashodom razdoblja u kojem su nastali, prema računovodstvenim standardima iskazuju se direktno u Računu dobiti gubitka (ne ulaze u vrijednost zaliha, nisu “uskladištivi”), npr. opdi troškovi nabave, prodaje, uprave,. • Troškovi proizvoda – prema računovodstvenim standardima uračunavaju se u vrijednost zaliha proizvodnje, nadoknađuju se iz rashoda u razdoblju u kojem su proizvodi prodani, postaju rashodom (u RDG-u) u iznosu sadržanom u troškovima prodanih proizvoda, “uskladištivi su”, iskazuju se u razredu 6 bilance,
 15. 15. Izrada kalkulacija cijene koštanja • Kalkulacija – računski postupak izračunavanja cijene proizvodnje za gotove proizvode ili usluge, može se za potrebe internog odlučivanja računati i za pojedine faze proizvodnog ili uslužnog procesa -poluproizvode, intermedijere i sl., • Pomodu kalkulacije vršimo raspodjelu troškova određenog mjesta troška na nositelje – gotove proizvode i usluge, • Vrste kalkulacija: – Dodatna – primjenjuje se kod obračuna proizvodnje po radnim nalozima, – Djelidbena – primjenjuje se kod procesne proizvodnje, • Kod dodatne kalkulacije troškovi se razvrstavaju na izravne i neizravne, izravni se koriste iz knjigovodstva troškova, a neizravni se raspoređuju po određenom ključu, • Kod djelidbene kalkulacije ukupni troškovi proizvodnje dijele se s količinom učinaka.
 16. 16. Apsorpcijski i varijabilni pristup •Apsorpcijski pristup rasporeda troškova na nositelje (proizvodi i usluge) naziva se i pristup po punim troškovima, • Troškom proizvoda smatra se (pojednostavljeno): – Sirovine, materijal, energija, – Trošak osoblja u proizvodnji, – Ostala proizvodna režija koja ima varijabilni karakter, dakle mijenja se s promjenom razine proizvodnje, – Ostala proizvodna režija koja se ne mijenja s promjenom razine proizvodnje (fiksni iznos troška u promatranom razdoblju). • Varijabilni pristup temelji se na poslovnoj filozofiji da se nositeljima dodjeljuju samo varijabilni troškovi, • U obadva pristupa troškovi uprave i prodaje (administracija, marketing itd.) smatraju se troškovima razdoblja, • Razlika je u tretmanu tzv. fiksne proizvodne režije.
 17. 17. Jedna od primjena - optimalizacija strukture prodaje primjenom ranga rentabilnosti proizvoda • Rang lista definirana po kriteriju maksimalizacije razlike: prodajna cijena – varijabilni trošak proizvoda, • Optimizira asortiman proizvodnje prema kriteriju doprinosa pokridu fiksnih troškova, • Pretpostavke: – razvili smo planiranje do razine na kojoj možemo: • razlikovati varijabilne i fiksne troškove po proizvodima, • razlikovati prodajne cijene proizvoda na jednom ili različitim tržištima. – imamo mogudnost izbora pri strukturiranju asortimana proizvodnje, poznati su nam kapaciteti, • Korisno je imati procjenu maksimalne potražnje za pojedinim proizvodima na tržištu → tada možemo utvrditi model optimalne strukture proizvodnje i/ili prodaje, • Kod utvrđivanja optimalne strukture prodaje možemo uzimati u računicu i prijelazne zalihe gotovih proizvoda. 17
 18. 18. PRODAJNE CIJENE VARIJABILNI TROŠAK DOPRINOS POKRIDU FIKSNIH TROŠKOVA: pc - vt NE ASORTIMAN PRODAJE PO TRŽIŠTIMA PROCJENA MOGUDE PRODAJE PROIZVODA X1 ... Xn RANG LISTA PROIZVODA X1 ... Xn Max prodaja > max kapaciteta DA DEFINIRANA KOLIČINA PRODAJE PROIZVODA Xn SMANJITI MAKSIMALNU PRODAJU NA RAZINU KAPACITETA 18
 19. 19. Sažetak 1. Preduvjeti kontrolinga - educirani kontroler, kvalitetan informatički sustav, kvalitetan računovodstveni sustav, motivirani menadžment. 2. Iskoristivost poslovnih informacija – prikupiti, sistematizirati i u primjerenom obliku prezentirati ih donositeljima odluka, 3. Pradenje troškova u proizvodnom procesu – razviti sustav sposoban predvidjeti i utjecati na budude poslovne odluke, a ne samo evidentirati, 4. Optimalizacija proizvodnih programa – graditi matematički model koji “oponaša” naš proizvodni ciklus i troškove koji u njemu nastaju.
 20. 20. Koji magarac još razmišlja o proizvodnji?! Hmm, ... primjera ima, a i nisu baš svi magarci.... ☺ branko.grubic@sk.t-com.hr 20

×