Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
1/ TOÅNG QUAN THÖÔNG HIEÄU
2/ YÙ NGHÓA HÌNH DAÙNG, MAØU SAÉC SÖÛ DUÏNG TRONG LOGO
3/ YÙ TÖÔÛNG PHAÙC THAÛO LOGO
4/ QUY CHU...
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
1
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
TOÅNG QUAN THÖÔNG HIEÄU
Thieát keá noùi chung vaø thieát keá noäi thaát noùi rieâng laø nhöõng ngaønh ngheà lieân quan ñeá...
Muïc tieâu döï aùn
- Quaûng baù thöông hieäu coâng ty thieát
keá noäi thaát NICE HOUSE
- Mang khoâng gian sang troïng cuûa...
4
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
YÙ NGHÓA HÌNH DAÙNG
MAØU SAÉC SÖÛ DUÏNG
TRONG LOGO
Teân thöông hieäu: NICE HOUSE - Interior design
Logo thöông hieäu: Trang trí ñoà hoïa & kieåu chöõ rieâng
Maøu saéc cuûa t...
YÙ TÖÔÛNG PHAÙC THAÛO LOGO
+ =
Laáy yù töôûng töø nhöõng maùi nhaø ñaëc tröng cuûa khu bieät thöï sang troïng, döôùi söï k...
7
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
8
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
QUY CHUAÅN LOGO
LOGO CHUAÅN HEÄ THOÁNG MAØU CHUAÅN
a
15a
6a
4a
2a
1a
0.5a
10a
8a
R: ...
9
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
QUY CHUAÅN AN TOAØN
Vuøng baûo veä an toaøn cho logo
baèng khoaûng caùch chöõ H tríc...
HEÄ THOÁNG PHOÁI MAØU NEÀN HEÄ THOÁNG MAØU ÑÔN SAÉC
R: 240 G: 166 B: 23
C: 0 M: 35.57 Y: 100 K: 4.17
WEB: #EFA616
R: 35 G:...
SÖÛ DUÏNG MAØU NEÀN
LIGHT BACKGROUND INTERMEDIATE DARK BACKGROUND
11
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
PHOÂNG CHÖÕ CHÍNH
Font chöõ trong Logo, cho Slogan / Tagline / Headline
daønh cho heä thoáng maùy PC Windows vaø Apple/Mac...
KHUYEÁN CAÙO KHOÂNG SÖÛ DUÏNG
Laøm bieán daïng
theo chieàu ngang/doïc
Thay ñoåi goùc tònh tieán
theo caùc truïc chieàu nga...
BOÄ AÁN PHAÅM VAÊN PHOØNG
STATIONERY
15
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
NAME CARD
173 Dinh Tien Hoang str, Dist 1, HCM city
097 868 18 10
tranphuclong1807@gmail.com
www.nicehouse.com.vn
@
e
TRAN...
41
Namecard
ENVELOPE
www.nicehouse.com.vn
Address: 173 Dinh Tien Hoang str. , Dakao w., Dist 1, HCM city
Tel: (+84) 568 75 52; (+84) 5...
Envelope
44
LETTER HEAD
INTERIOR DESIGN COMPANY
Address: 173 Dinh Tien Hoang str. , Dakao w., Dist 1, HCM city
Tel: (+84) 568 75 52; (...
-
-
-
-
-
46
Letterhead
CD BOX - CD LABEL
INTERIOR DESIGN COMPANY
Address: 173 Dinh Tien Hoang str. , Dakao w., Dist 1, HCM city
Tel: (+84) 568 75...
38
STATIONERY
Cd-Cdlabel
Lacus orci nec. Metus blandit duis ultrices consequat ante magnis. Rhoncus fringilla
primis a nullam sodales egestas quisq...
40
Folder
BROCHURE
27
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
Brochure
28
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
29
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
Brochure
30
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
Brochure
45
Brochure
-
-
-
-
-
32
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
33
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
Vehicle
STATIONERY
35
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
36
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
37
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
52
Standee
39
INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
THANKYOU Address: K285/35 Tran Cao Van,
Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City, VietNam
Tel: 099 327 9150
Email: l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nicehouse Brand Identity

73 views

Published on

LanTraSolutions.vn chuyên:
+ Thiết kế Logo và Bộ nhận dạng thương hiệu
+ Thiết kế và phát triển website (website công ty, thương mại điện tử, ...)
+ Thiết kế và phát triển ứng dụng mobile
+ Tên miền, hosting
+ Video quảng cáo (Explainer Video, ...)
+ Mua bán linh kiện máy vi tính các loại

Hân hạnh phục vụ
Trà Thanh Lân
ĐT: 099 327 9150 / 0989 612 011
Email: lantra@lantrasolutions.vn
Web: https://lantrasolutions.vn

 • Be the first to comment

Nicehouse Brand Identity

 1. 1. INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 2. 2. 1/ TOÅNG QUAN THÖÔNG HIEÄU 2/ YÙ NGHÓA HÌNH DAÙNG, MAØU SAÉC SÖÛ DUÏNG TRONG LOGO 3/ YÙ TÖÔÛNG PHAÙC THAÛO LOGO 4/ QUY CHUAÅN LOGO 5/ QUY CHUAÅN AN TOAØN 6/ HEÄ THOÁNG PHOÁI MAØU NEÀN 7/ SÖÛ DUÏNG MAØU NEÀN 8/ FONT CHÖÕ CHÍNH 9/ KHUYEÁN CAÙO SÖÛ DUÏNG 10/ BOÄ AÁN PHAÅM VAÊN PHOØNG ............................................................................................................................... 2 ............................................................................... 4 ............................................................................................................................... 6 ............................................................................................................................................. 8 ....................................................................................................................................... 9 ............................................................................................................................ 1 0 ........................................................................................................................................ 11 ............................................................................................................................................ 12 ................................................................................................................................. 13 ...............................................................................................................................14 A/ namecard B/ Envelope C/ Letter head D/ CD box - cd label E/ Folder F/ Brochure G/ Caùc aán phaåm khaùc... ..............................................................................................................................16 ................................................................................................................................18 ........................................................................................................................... 21 ................................................................................................................. 23 ....................................................................................................................................... 25 ............................................................................................................................... 27 ......................................................................................................... 32 MUÏC LUÏC
 3. 3. INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY 1 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 4. 4. TOÅNG QUAN THÖÔNG HIEÄU Thieát keá noùi chung vaø thieát keá noäi thaát noùi rieâng laø nhöõng ngaønh ngheà lieân quan ñeán thaåm myõ vaø tính saùng taïo. Caùi coát loõi, caùi giaù trò ñích thöïc cuûa cuoäc soáng chính laø söï caûm nhaän veû ñeïp cuûa vaïn vaät xung quanh mình. Caùi ñeïp coù ôû khaép moïi nôi, nôi vuøng soâng nöôùc, nôi vuøng thoân queâ, nôi choán ñoâ thaønh...v.v nhöng nôi baét ñaàu neân moïi thöù laïi chính laø toå aám, gia ñình cuûa moãi ngöôøi. Yeâu thích saùng taïo, nhaïy caûm vôùi caùi ñeïp vaø luoân mong muoán gia ñình laø nôi khôi nguoàn neân moïi caûm xuùc ñaõ truyeàn caûm höùng cho toâi trong döï aùn logo naøy. 2 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 5. 5. Muïc tieâu döï aùn - Quaûng baù thöông hieäu coâng ty thieát keá noäi thaát NICE HOUSE - Mang khoâng gian sang troïng cuûa noäi thaát ñeán khaùch haøng thoâng qua nhöõng maãu thieát keá tinh teá. 3 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 6. 6. 4 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY YÙ NGHÓA HÌNH DAÙNG MAØU SAÉC SÖÛ DUÏNG TRONG LOGO
 7. 7. Teân thöông hieäu: NICE HOUSE - Interior design Logo thöông hieäu: Trang trí ñoà hoïa & kieåu chöõ rieâng Maøu saéc cuûa thöông hieäu: Cam + traéng + Naâu Kieåu chöõ cuûa thöông hieäu: Century gothic Maãu chuaån thöông hieäu: Hình aûnh ngoâi nhaø caùch ñieäu & kieåu chöõ rieâng ñöôïc aùp duïng nhö moät yeáu toá nhaát quaùn trong thieát keá. Tính caùch thöông hieäu: Tinh teá, sang troïng & hieän ñaïi. MOÂ TAÛ ÑEÀ TAØI 5 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 8. 8. YÙ TÖÔÛNG PHAÙC THAÛO LOGO + = Laáy yù töôûng töø nhöõng maùi nhaø ñaëc tröng cuûa khu bieät thöï sang troïng, döôùi söï kheùo leùo, tinh teá vaø taøi hoa cuûa nhöõng ngöôøi kieán truùc sö, veû ñeïp noäi thaát cuûa ngoâi nhaø ñöôïc trau chuoát, tæ maån toân leân neùt ñeïp sang troïng vaø tinh teá cuûa noù. Chieác coï töôïng tröng cho söï bay boång, saùng taïo.....laø nhöõng neùt meàm ñeå laøm dòu ñi nhöõng neùt cöùng voán coù cuûa 1 ngoâi nhaø, töø ñoù hoøa quyeän vaøo vôùi nhau taïo neân moät taùc phaåm ngheä thuaät. Ñaáy cuõng chính laø yù nghóa aån chöùa beân trong maãu thieát keá logo NICE HOUSE naøy. 6 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 9. 9. 7 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 10. 10. 8 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY QUY CHUAÅN LOGO LOGO CHUAÅN HEÄ THOÁNG MAØU CHUAÅN a 15a 6a 4a 2a 1a 0.5a 10a 8a R: 240 G: 166 B: 23 C: 0 M: 35.57 Y: 100 K: 4.17 WEB: #EFA616 R: 35 G: 13 B: 11 C: 58 M: 74 Y: 70 K: 83 WEB: #220C09
 11. 11. 9 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY QUY CHUAÅN AN TOAØN Vuøng baûo veä an toaøn cho logo baèng khoaûng caùch chöõ H trích trong logo
 12. 12. HEÄ THOÁNG PHOÁI MAØU NEÀN HEÄ THOÁNG MAØU ÑÔN SAÉC R: 240 G: 166 B: 23 C: 0 M: 35.57 Y: 100 K: 4.17 WEB: #EFA616 R: 35 G: 13 B: 11 C: 58 M: 74 Y: 70 K: 83 WEB: #220C09 R: 240 G: 166 B: 23 C: 0 M: 35.57 Y: 100 K: 4.17 WEB: #EFA616 R: 255 G: 255 B: 255 C:0 M: 0 Y: 0 K: 0 WEB: #FFFFFF R: 35 G: 31 B: 32 C: 58 M: 74 Y: 70 K: 83 WEB: #220C09 R: 255 G: 255 B: 255 C:0 M: 0 Y: 0 K: 0 WEB: #FFFFFF 10 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 13. 13. SÖÛ DUÏNG MAØU NEÀN LIGHT BACKGROUND INTERMEDIATE DARK BACKGROUND 11 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 14. 14. PHOÂNG CHÖÕ CHÍNH Font chöõ trong Logo, cho Slogan / Tagline / Headline daønh cho heä thoáng maùy PC Windows vaø Apple/Mac OS. Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 Tw Cen MT HEADLINE IS HERE Font chöõ vaên baœn daønh cho heä thoáng maùy PC Windows vaø Apple/Mac OS. Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 VNI-Avo Bold Aa Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 VNI-Avo Coù theå duøng font Century Gothic thay cho VNI-Avo ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 Century Gothic Sapien nullam ultricies facilisis vel pharetra. Habitant risus platea, ultrices. Mattis. Phasellus. Viverra lacinia est curae;, luctus quis conse- quat congue imperdiet iaculis velit eleifend mi pharetra nibh ut euismod. Hymenaeos sceler- isque Tellus cras cubilia eu dui enim aptent ornare praesent, condimentum. Nullam nibh id varius, adipiscing hymenaeos. Tempor venena- tis id vivamus tincidunt sem mattis. Vehicula posuere magna tortor cubilia lobortis pharetra volutpat mattis Pulvinar dapibus senectus augue adipiscing eu sollicitudin ligula ultricies augue aenean.Sapien nullam ultricies facilisis vel pharetra. Habitant risus platea, ultrices. Mattis. Phasellus. Viverra lacinia est curae;, luctus quis consequat congue imperdiet iaculis velit eleifend mi pharetra nibh ut euismod. Hymenaeos scelerisque Tellus cras cubilia eu dui enim aptent ornare praesent, condimen- tum. Nullam nibh id varius, adipiscing hyme- naeos. Tempor venenatis id vivamus tincidunt sem mattis. Vehicula posueremagna tortor cubilia lobortis pharetra volutpat mattis Pulvinar dapibus senectus augue adipiscing eu sollicitudin ligula ultricies augue aenean. Sapien nullam ultricies facilisis vel pharetra. Habitant risus platea, ultrices. Mattis. Phasellus. Viverra lacinia est curae;, luctus quis consequat congue imperdiet iaculis velit eleifend mi pharetra nibh ut euismod. Hymenaeos scelerisque Tellus cras cubilia eu dui enim aptent ornare praesent, condimentum. 12 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 15. 15. KHUYEÁN CAÙO KHOÂNG SÖÛ DUÏNG Laøm bieán daïng theo chieàu ngang/doïc Thay ñoåi goùc tònh tieán theo caùc truïc chieàu ngang/doïc Thay ñoåi vò trí caùc thaønh phaàn Thay ñoåi maøu saéc chuaån caùc thaønh phaàn Theâm hoaëc bôùt caùc thaønh phaàn Taïo ñöôøng vieàn vaø ñoå boùng Duøng logo maøu chuaån laøm hình neàn Ñaët logo treân neàn gaàn gioáng tone maøu chuaån Sapien nullam ultricies facilisis vel pharetra. Habitant risus platea, ultrices. Mattis. Phasellus. Viverra lacinia est curae;, luctus quis consequat congue imperdiet iaculis velit eleifend mi pharetra nibh ut euismod. Hymenaeos scelerisque Tellus cras cubilia eu dui enim aptent ornare praesent, condimentumSapien nullam ultricies facilisis vel pharetra. Habitant risus platea, ultrices. Mattis. Phasellus. Viverra lacinia est curae;, luctus quis consequat congue imperdiet iaculis velit eleifend mi pharetra nibh ut euismod. Hymenaeos scelerisque Tellus cras cubilia eu dui enim aptent ornare praesent, condimentum. 13 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 16. 16. BOÄ AÁN PHAÅM VAÊN PHOØNG STATIONERY
 17. 17. 15 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 18. 18. NAME CARD 173 Dinh Tien Hoang str, Dist 1, HCM city 097 868 18 10 tranphuclong1807@gmail.com www.nicehouse.com.vn @ e TRAN PHUC LONG Asisistant Marketing Department Size: 9 x 5,5 1 2 3 1 2 3 Font Tw Cen MT Bold 13.5 Tw Cen MT Bold 6.4 Vni - Avo Normal 4.6 Kieåu chöõ Size 16 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 19. 19. 41 Namecard
 20. 20. ENVELOPE www.nicehouse.com.vn Address: 173 Dinh Tien Hoang str. , Dakao w., Dist 1, HCM city Tel: (+84) 568 75 52; (+84) 568 75 52 Fax: (+84) 568 75 52 Email: nicehouse@gmail.com Web: www.nicehouse.com.vn 3cm 12cm 11cm 22cm 1 2 3 Font Tw Cen MT Bold 33 Vni - Avo Bold 16.7 Vni - Avo Normal 10.45 Kieåu chöõ Size 1 2 3 18 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 21. 21. Envelope
 22. 22. 44
 23. 23. LETTER HEAD INTERIOR DESIGN COMPANY Address: 173 Dinh Tien Hoang str. , Dakao w., Dist 1, HCM city Tel: (+84) 568 75 52; (+84) 568 75 52 Fax: (+84) 568 75 52 Email: nicehouse@gmail.com Web: www.nicehouse.com.vn Dear Mr Long Manager Habitasse fringilla imperdiet molestie litora congue ullamcorper mattis vivamus et facilisis Felis leo parturient class. Mi euismod vestibulum pretium molestie fusce duis habitasse. Odio nostra fames ante neque imperdiet ut orci convallis lacinia potenti odio. Non. Iaculis rutrum nulla nisi vehicula Sed et ultrices hac. Sapien sollicitudin conubia nam quis proin. Blandit. Urna cubilia sapien consectetuer ultrices, et est ultrices malesuada vestibulum fusce nisl justo augue litora. Tristique arcu pretium leo ultricies scelerisque aliquet ultrices lacinia curabitur faucibus elementum conubia aptent, facilisi in nam aptent cursus faucibus aptent adipiscing nunc. Aliquam, amet in ante. Nunc. Rhoncus purus parturient euismod conubia consectetuer felis odio. Metus lacinia nullam ipsum parturient parturient pede venenatis tortor, malesuada sociis sem vestibulum semper. Nulla. Luctus cursus nunc urna sapien. Velit feugiat pulvinar porttitor. Lacus orci nec. Metus blandit duis ultrices consequat ante magnis. Rhoncus fringilla primis a nullam sodales egestas quisque hac hac gravida. Luctus libero habitant tellus mattis nostra fames. Cursus id eu scelerisque iaculis risus pharetra eleifend mauris ut litora torquent etiam nullam aliquet. Tempor malesuada venenatis. Vel proin, primis adipiscing erat habitasse venenatis ligula porttitor duis bibendum et Odio velit lacus, vitae rutrum dictumst et. Vel imperdiet vulputate nisl facilisis vehicula turpis lorem. 1 2 1 2 Font Tw Cen MT Bold 20 Vni - Avo Regular 8.85 Kieåu chöõ Size Size: 21 x 29,7 21 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 24. 24. - - - - - 46 Letterhead
 25. 25. CD BOX - CD LABEL INTERIOR DESIGN COMPANY Address: 173 Dinh Tien Hoang str. , Dakao w., Dist 1, HCM city Tel: (+84) 568 75 52; (+84) 568 75 52 Fax: (+84) 568 75 52 Email: nicehouse@gmail.com Web: www.nicehouse.com.vn (+84) 568 75 72 nicehouse@gmail.com www.nicehouse.com.vn 173 Dinh Tien Hoang str. @ e Dakao w., Dist 1, HCM city 12,5 cm 12,5cm 1 3 2 1 2 3 Font Tw Cen MT Bold 10,5 Vni - Avo Regular 6.11 Vni - Avo Normal 6.8 Kieåu chöõ Size 23 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 26. 26. 38 STATIONERY Cd-Cdlabel
 27. 27. Lacus orci nec. Metus blandit duis ultrices consequat ante magnis. Rhoncus fringilla primis a nullam sodales egestas quisque hac hac gravida. Luctus libero habitant tellus mattis nostra fames. Cursus id eu scelerisque iaculis risus pharetra eleifend mauris. www.nicehouse.com.vn INTERIOR DESIGN COMPANY Address: 173 Dinh Tien Hoang str. , Dakao w., Dist 1, HCM city Tel: (+84) 568 75 52; (+84) 568 75 52 Fax: (+84) 568 75 52 Email: nicehouse@gmail.com Web: www.nicehouse.com.vn FOLDER 32cm 8cm 44 cm 1 2 3 Font Tw Cen MT Bold 53 Vni - Avo Regular 9 Vni - Avo Normal 6.2 Kieåu chöõ Size 1 2 3 25 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 28. 28. 40 Folder
 29. 29. BROCHURE 27 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 30. 30. Brochure 28 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 31. 31. 29 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY Brochure
 32. 32. 30 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY Brochure
 33. 33. 45 Brochure
 34. 34. - - - - - 32 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 35. 35. 33 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY Vehicle
 36. 36. STATIONERY
 37. 37. 35 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 38. 38. 36 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 39. 39. 37 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 40. 40. 52 Standee
 41. 41. 39 INTERIOR DESIGN JOINT STOCK COMPANY
 42. 42. THANKYOU Address: K285/35 Tran Cao Van, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City, VietNam Tel: 099 327 9150 Email: lantra@lantrasolutions.vn Website: https://lantrasolutions.vn LAN TRA TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED Lan Tra Solutions Nâng tầm doanh nghiệp

×