Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Avaluació de l’educació secundària obligatòria  QUART D’ESO
<ul><li>MARC GENERAL </li></ul>
Avaluacions del sistema educatiu a l’ESO * Ll. catalana, Ll. castellana, Ll. anglesa o francesa i aranès a l’Aran Nom Àmbi...
Mesurar el grau d'assoliment de les competències i coneixements bàsics a 4t curs d’educació secundària obligatòria, d’acor...
És una prova externa, dissenyada i aplicada pel Consell Superior d’Avaluació-Departament d’Ensenyament amb validesa i fiab...
Disseny i elaboració de les proves <ul><li>Les proves són el resultat d’una llarga i acurada preparació, que ha integrat l...
<ul><li>PRESENTACIÓ DE LA PROVA </li></ul>
Esquema de les competències avaluades
<ul><li>Competència comunicativa lingüística </li></ul><ul><ul><li>Llengua catalana </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua ca...
Descripció de la prova. Competència comunicativa lingüística Llengua catalana i llengua castellana <ul><li>La prova mesur...
Exemples. Text de llengua catalana
Preguntes. Llengua catalana
Exemples. Text de llengua castellana
Preguntes. Llengua castellana
Descripció de la prova. Competència comunicativa lingüística . Ll engua estrangera Llengua anglesa o francesa <ul><li>C...
Exemples. Text de llengua anglesa
Preguntes. Llengua anglesa
Descripció de la prova. Competència matemàtica <ul><li>25 activitats, aproximadament </li></ul><ul><li>Blocs de contingut...
Preguntes. Matemàtiques. Estadística i atzar
Preguntes. Matemàtiques. Estadística i atzar
Preguntes. Matemàtiques. Canvi i relacions
Preguntes. Matemàtiques. Canvi i relacions
Preguntes. Matemàtiques. Espai, forma i mesura
Preguntes. Matemàtiques. Espai, forma i mesura
<ul><li>GESTIÓ DEL PROCÉS </li></ul>
Procés d’aplicació de les proves La prova s’aplicarà els dies 15 i 16 de febrer de 2012. Així s’evita que s’acumuli amb el...
Procés d’informació dels resultats <ul><li>Els resultats es lliuraran a finals de març, amb temps suficient perquè s’incor...
Informació en línia <ul><li>La informació sobre la prova s’anirà actualitzant a la web del Consell Superior d’Avaluació de...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aval 4t eso_6_10_2011_curt

1,579 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aval 4t eso_6_10_2011_curt

 1. 1. Avaluació de l’educació secundària obligatòria QUART D’ESO
 2. 2. <ul><li>MARC GENERAL </li></ul>
 3. 3. Avaluacions del sistema educatiu a l’ESO * Ll. catalana, Ll. castellana, Ll. anglesa o francesa i aranès a l’Aran Nom Àmbit Curs Competències avaluades Aplicació Avaluació 4t ESO (s’inicia el curs 2011-2012) Catalunya LEC 4t ESO (Febrer) Lingüística* Matemàtica Externa Censal Avaluació Diagnòstica Catalunya LOE 2n ESO (Inici 3er) Lingüística Matemàtica Interna Censal Avaluació General Diagnòstica Estatal LOE 2n ESO Lingüística Matemàtica Científica/ Social Externa Mostral (cada 3 anys) PISA Internacional OCDE Alumnat de 15 anys Comprensió lect. Matemàtica Científica Externa Mostral (cada 3 anys)
 4. 4. Mesurar el grau d'assoliment de les competències i coneixements bàsics a 4t curs d’educació secundària obligatòria, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (art. 59.7). Proporcionar informació sobre el sistema educatiu català. Facilitar informació als centres dels seus punts forts i febles en l'adquisició de les competències bàsiques de l'alumnat. Contribuir a la presa de decisions de millora en els centres, en el marc de la seva autonomia. Afavorir l’orientació i la transició de l'alumnat cap als estudis postobligatoris o cap a la vida laboral. Construir, amb la participació dels centres, del professorat, de l’alumnat i de les famílies, un potent instrument de millora del sistema educatiu. Objectius
 5. 5. És una prova externa, dissenyada i aplicada pel Consell Superior d’Avaluació-Departament d’Ensenyament amb validesa i fiabilitat estadística, d’acord amb els estàndards de les avaluacions de sistemes educatius. Té caràcter formatiu i orientador per a l’alumnat, el professorat, les famílies i els centres. Completa les altres fonts d’informació de què disposen el professorat i els centres. S’aplica a tot l’alumnat de 4t ESO de Catalunya, amb exempcions: nouvinguts sense domini de les llengües de la prova; NEE amb pla individualitzat aprovat;alumnat amb malaltia prolongada. Es faran adaptacions per a alumnat amb dèficits visuals i auditius. Característiques
 6. 6. Disseny i elaboració de les proves <ul><li>Les proves són el resultat d’una llarga i acurada preparació, que ha integrat la col·laboració dels especialistes i la dels professors de secundària. </li></ul><ul><li>En el disseny de les proves s’ha comptat amb l’assessorament d’experts en metodologia de l’avaluació i en didàctica de les matèries avaluades. </li></ul><ul><li>En l’elaboració de les proves hi han intervingut equips de professorat de secundària en actiu. </li></ul><ul><li>S’ha fet un pilotatge previ general a més de 2.000 alumnes de 4t ESO i un segon de més específic a 400 alumnes de batxillerat i FP. </li></ul><ul><li>S’han difós a la web del Consell models orientatius de les proves, per tal d’afavorir la preparació de l’alumnat . </li></ul><ul><li>S’han recollit valoracions i aportacions individuals de professorat i de col·lectius docents, en col·laboració amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats. </li></ul><ul><li>S’està fent una difusió presencial a tots els directors/es de centres d’educació secundària de Catalunya. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>PRESENTACIÓ DE LA PROVA </li></ul>
 8. 8. Esquema de les competències avaluades
 9. 9. <ul><li>Competència comunicativa lingüística </li></ul><ul><ul><li>Llengua catalana </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua castellana </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua estrangera (anglès o francès) </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua occitana (aranès) </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència matemàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>(Es tindrà en compte que les proves no incloguin continguts que encara no s’hagin treballat) </li></ul></ul>C ompetències avaluades
 10. 10. Descripció de la prova. Competència comunicativa lingüística Llengua catalana i llengua castellana <ul><li>La prova mesurarà, de manera coordinada, les mateixes competències i amb els mateixos criteris: </li></ul><ul><li>Comprensió lectora (Dos textos de tipologia diversa) </li></ul><ul><ul><li>Obtenció d’informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpretació de la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió i valoració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es poden establir lligams amb altres matèries (ciències socials, ciències de la naturalesa...) a través de textos de llengua amb temàtica pròpia d’aquestes matèries. </li></ul></ul><ul><li>Expressió escrita </li></ul><ul><ul><li>Redacció (adequació, cohesió, coherència, correcció lingüística). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús de la llengua (vocabulari, morfosintaxi...). </li></ul></ul>
 11. 11. Exemples. Text de llengua catalana
 12. 12. Preguntes. Llengua catalana
 13. 13. Exemples. Text de llengua castellana
 14. 14. Preguntes. Llengua castellana
 15. 15. Descripció de la prova. Competència comunicativa lingüística . Ll engua estrangera Llengua anglesa o francesa <ul><li>Comprensió oral (dos textos) </li></ul><ul><ul><li>Obtenció d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpretació de la informació </li></ul></ul><ul><li>Comprensió escrita (dos textos) </li></ul><ul><ul><li>Obtenció d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpretació de la informació </li></ul></ul><ul><li>Expressió escrita </li></ul><ul><ul><li>Dues redaccions breus </li></ul></ul>
 16. 16. Exemples. Text de llengua anglesa
 17. 17. Preguntes. Llengua anglesa
 18. 18. Descripció de la prova. Competència matemàtica <ul><li>25 activitats, aproximadament </li></ul><ul><li>Blocs de continguts </li></ul><ul><ul><li>Numeració i càlcul. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relacions i canvi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Espai, forma i mesura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estadística i atzar. </li></ul></ul><ul><li>Processos i competències </li></ul><ul><ul><li>Reproducció: representacions simples; càlculs i procediments rutinaris; resolució de problemes senzills. </li></ul></ul><ul><ul><li>Connexió: comprensió i construcció de models simples; interpretació i resolució de problemes estàndard; ús de diversos mètodes ben definits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió: formulació i resolució de problemes més complexos que impliquen reflexió, intuïció, generalització i interrelació de coneixements rellevants; ús de mètodes més complexos. </li></ul></ul>
 19. 19. Preguntes. Matemàtiques. Estadística i atzar
 20. 20. Preguntes. Matemàtiques. Estadística i atzar
 21. 21. Preguntes. Matemàtiques. Canvi i relacions
 22. 22. Preguntes. Matemàtiques. Canvi i relacions
 23. 23. Preguntes. Matemàtiques. Espai, forma i mesura
 24. 24. Preguntes. Matemàtiques. Espai, forma i mesura
 25. 25. <ul><li>GESTIÓ DEL PROCÉS </li></ul>
 26. 26. Procés d’aplicació de les proves La prova s’aplicarà els dies 15 i 16 de febrer de 2012. Així s’evita que s’acumuli amb el final de curs i d’etapa. Horari previst: Dia 15: català i matemàtiques. Dia 16: castellà i llengua estrangera. S’organitzaran comissions territorials d’aplicació, que agruparan diversos centres d’educació secundària. El president/a serà un inspector/a, el secretari/a serà un professional dels serveis educatius. El professorat aplicador serà extern al centre. El professorat corrector serà extern al centre i corregirà les proves de la seva especialitat docent. Els membres de les comissions d’aplicació rebran una compensació econòmica per la correcció de proves i per actuacions fora de la localitat del seu lloc de treball.
 27. 27. Procés d’informació dels resultats <ul><li>Els resultats es lliuraran a finals de març, amb temps suficient perquè s’incorporin als processos ordinaris d’avaluació. </li></ul><ul><li>Cada família rebrà un informe amb els resultats del seu fill/a, però sempre a través del centre. Es donarà a cada centre un informe amb els seus resultats, que no es farà públic. A més, el Consell Superior d’Avaluació elaborarà un informe global. </li></ul><ul><li>Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar la maduresa global de l’alumnat, tot i que no determinaran la superació del curs ni l’acreditació de l’ESO. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu. </li></ul>
 28. 28. Informació en línia <ul><li>La informació sobre la prova s’anirà actualitzant a la web del Consell Superior d’Avaluació de Sistema Educatiu </li></ul>http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament >organismes>Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

×