Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geosfera

Capes de la terra. La litosfera: Minerals i Roques

 • Login to see the comments

Geosfera

 1. 1. El planeta terra La Geosfera
 2. 2. 1- EL PLANETA TERRA <ul><li>És un planeta rocós que gira al voltant del Sol. </li></ul><ul><li>Té forma esfèrica. </li></ul><ul><li>Composició: 75% Aigua </li></ul><ul><li> 25% Sòlida </li></ul><ul><li>Capes externes: </li></ul><ul><li>- Capes Fluides </li></ul><ul><ul><li>ATMOSFERA: Capa gasosa </li></ul></ul><ul><ul><li>HIDROSFERA: Capa líquida </li></ul></ul><ul><ul><li>LITOSFERA: Capa sòlida </li></ul></ul><ul><ul><li>BIOSFERA: Capa on es desenvolupa la vida. Inclou les altres capes. </li></ul></ul>
 3. 3. 2- ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA GEOSFERA: Formada per ESCORÇA, MANTELL I NUCLI. LITOSFERA: Formada per l’ESCORÇA i part del MANTELL. Per sota es troba L’ASTENOSFERA. Està dividida en fragments anomenats PLAQUES LITOSFÈRIQUES O TECTÒNIQUES que suren i es mouen damunt l’Astenosfera. ASTENOSFERA: Constituida per material fluid sobre el que es mouen les Plaques litosfèriques. MESOSFERA: Capa intermedia. Arriba fins els 2900 Km. ENDOSFERA: Correspon al Nucli.
 4. 4. 4- LA COMPOSICIÓ DE LA LITOSFERA <ul><ul><li>L’origen de la matèria mineral pot ser: </li></ul></ul><ul><ul><li>INORGÀNIC O QUÍMIC : Resultat de l’activitat geològica (volcans meteorització...etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>ORGÀNIC: Resultat de l’activitat d’éssers vius (carbó, petroli, toques carbonatades..) </li></ul></ul>La Litosfera està formada per matèria mineral en forma de: MINERALS I ROQUES . QUARS OBSIDIANA
 5. 6. Els minerals i les roques són els components de l’escorça terrestre. La mineralogia estudia els minerals. S’extrauen de les mines . La petrologia estudia les roques. S’extrauen de les pedreres . Minerals i roques
 6. 7. Mineral : quars Roca : basalt Minerals i roques
 7. 8. Els minerals <ul><li>Definició de mineral : </li></ul><ul><li>Substància natural, sòlida, inorgànica, amb estructura interna ordenada i una composició química concreta. </li></ul>Estructura interna: Els minerals a vegades són geomètrics i s’anomenen cristalls. Altres cops són una massa sense forma.
 8. 9. Els minerals <ul><li>Propietats químiques i físiques dels minerals : els minerals es diferencien uns dels altres per la seva composició química i per les seves característiques físiques observables. </li></ul><ul><li>Algunes de les propietats dels minerals que ens ajuden a identificar-los són les següents: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Duresa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Color ratlla </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Brillantor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Manera com es trenca </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Magnetisme </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Densitat </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 10. Propietats dels minerals <ul><li>La DURESA és la resistència que ofereix un mineral a ser ratllat. </li></ul><ul><li>Els minerals més durs ratllen els més tous. </li></ul><ul><li>L’escala de duresa (Escala de Mohs) va de l’1 al 10. </li></ul><ul><li>El diamant és el mineral més dur, amb duresa 10. </li></ul><ul><li>El més tou és el Talc, amb duresa 1. </li></ul>ESCALA DE MOHS
 10. 12. Propietats dels minerals <ul><li>COLOR DE LA RATLLA: </li></ul><ul><li>Quan es ratlla una porcellana blanca amb un mineral aquest deixa anar una pols del color característic. </li></ul><ul><li>- BRILLANTOR O LLUENTOR: </li></ul><ul><ul><li>Son brillants els minerals que reflecteixen la llum. Pot ser: </li></ul></ul><ul><li>Metàl·lica: Recorda un metall. </li></ul><ul><li>No Metàl·lica (Vítria, nacrada, sedosa..) </li></ul><ul><li>Mat: Sense brillantor . </li></ul>
 11. 13. Propietats dels minerals <ul><li>MANERA COM ES TRENCA: </li></ul><ul><li>Alguns minerals quan son colpejats es trenquen de manera irregular. Altres es trenquen en làmines, cubs, ... Etc </li></ul><ul><li>- MAGNETISME: </li></ul><ul><ul><li>Són magnètics els minerals que actuen com imants i atrauen el ferro. </li></ul></ul><ul><ul><li>La magnetita per exemple té la propietat del Magnetisme </li></ul></ul>
 12. 14. Propietats dels minerals <ul><li>DENSITAT: </li></ul><ul><li>La densitat relaciona el pes amb el volum. </li></ul><ul><li>Son densos els minerals que ocupen poc i pesen molt. </li></ul><ul><li>La galena és molt densa </li></ul>
 13. 15. Els minerals <ul><li>Classificació dels minerals segons la seva composició química: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>1. Elements natius. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>2. Sulfurs. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>3. Sals haloides o halurs. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>4. Òxids i hidròxids. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>5. Carbonats. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>6. Sulfats. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>7. Fosfats. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>8. Silicats. </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 18. Els minerals <ul><li>Mines : llocs de la superfície terrestre d’on s’extrauen els minerals. </li></ul><ul><li>Mineria : s’encarrega de la localització i l’explotació dels minerals. </li></ul><ul><li>Els recursos minerals , imprescindibles per la nostra societat, són recursos no renovables . </li></ul>Extracció de minerals en mines a l’aire lliure
 15. 19. Minerals d’interés econòmic <ul><li>Minerals metàl·lics o menes minerals: destinats a l’obtenció de metalls. </li></ul>
 16. 20. Minerals d’interés econòmic <ul><li>Minerals industrials : serveixen per obtenir diferents productes industrials (que no siguin metalls). </li></ul>Pirita
 17. 21. Minerals d’interés econòmic <ul><li>Minerals gemmes : serveixen per obtenir diferents tipus dels elements emprats en joieria. El més apreciat de tots és el diamant, carboni pur cristal·litzat. Altres: robí, safir, àgata, beril, maragda, ametista, òpal... </li></ul>
 18. 22. Minerals d’interés econòmic <ul><li>Minerals energètics : serveixen per a la producció d’energia, com ara l’ urani que es fa servir de combustible en les centrals nuclears per obtenir electricitat. </li></ul>
 19. 23. Les roques <ul><li>Les roques són agregats naturals de minerals i són els constituents de l’escorça terrestre. </li></ul><ul><li>Les roques formen els relleus que constitueixen la superfícies dels continents. </li></ul>
 20. 24. Les roques <ul><li>Hi ha tres tipus de roques segons el seu origen: </li></ul><ul><ul><li>Roques magmàtiques o ígnies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Roques sedimentàries. </li></ul></ul><ul><ul><li>Roques metamòrfiques. </li></ul></ul>
 21. 25. Roques magmàtiques o ígnies <ul><li>Es formen per refredament i solidificació de magmes de l’interior de la Terra. </li></ul><ul><li>Roques plutòniques . Quan els magmes es refreden lentament a l’interior de l’escorça terrestre. </li></ul><ul><li>E xemple: el granit . </li></ul><ul><li>Quan els magmes es refreden de forma ràpida a la superfície terrestre (arriben per l’acció dels processos volcànics): roques volcàniques o efusives . Exemple: el basalt . </li></ul>
 22. 26. Roques magmàtiques o ígnies Varietats de granit (polit) Sienita i diorita
 23. 27. Roques magmàtiques o ígnies Basalt Formacions basàltiques a Castellfollit de la Roca Pedra pòmez o pumita Obsidiana
 24. 28. Roques sedimentàries <ul><li>Es formen a la superfície terrestre, en contacte amb la hidrosfera, l’atmosfera i la biosfera. </li></ul><ul><li>La seva característica més important és la estratificació: formen capes o estrats . </li></ul><ul><li>A causa de les seves característiques de formació, sovint contenen fòssils . </li></ul>
 25. 29. Roques sedimentàries <ul><li>Les més senzilles són els sediments : fangs, sorres i graves (depenent del tamany dels seus constituents). </li></ul><ul><li>Fangs : partícules molt fines. </li></ul><ul><li>Sorres : grans visibles a ull nu. </li></ul><ul><li>Graves : formades per còdols. </li></ul>Sorres Graves
 26. 30. Roques sedimentàries Argila Gres Conglomerat DETRÍTIQUES
 27. 31. Roques sedimentàries Calcàries QUÍMIQUES Sal gema Guix Evaporítiques
 28. 32. Roques sedimentàries Hulla D’ORIGEN ORGÀNIC (Carbons i Petroli) Torba Lignit Antracita Petroli
 29. 33. Roques metamòrfiques (1). <ul><li>Les roques metamòrfiques s’originen per transformació (metamorfisme) d’altres roques ja ben formades (sedimentàries i magmàtiques). </li></ul><ul><li>Es formen a l’interior de l’escorça terrestre per l’acció d’elevades pressions i temperatures . </li></ul>Marbre Gneis Pissarra
 30. 34. Roques metamòrfiques <ul><li>Les característiques de cada roca depenen de la pressió i temperatura de formació, així com de les roques a partir de les quals s’han format. </li></ul><ul><li>Les argiles formen les pissarres. </li></ul><ul><li>Les calcàries formen els marbres. </li></ul><ul><li>El granit origina el gneis. </li></ul>
 31. 35. Roques metamòrfiques (3). Marbre Gneis Pissarra
 32. 36. El cicle de les roques
 33. 37. Roques d’interés econòmic Construcció / Ornamentació (Obtenció ceràmics) Argila Construcció / Ornamentació (Obtenció de vidre) Quarsita Construcció / Ornamentació Calcària Construcció / Ornamentació Marbre Construcció / Ornamentació Gres Construcció / Ornamentació Conglomerat Construcció / Ornamentació Granit Construcció / Ornamentació Basalt Construcció Pissarra Utilitat Roca

×