SlideShare a Scribd company logo

DLP ESPM10 Q3D32023.docx

DLP ESPM10 Q3D32023.docx

1 of 4
Download to read offline
I. LAYUNIN
A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa hirarkiya ng pagpapahalaga
B. Pamantayan sa Pagganap
Nailalapat sa pang-araw-araw na buhay ang mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng mga pagpapahalaga tungo sa
makatotohanang pag-unlad ng pagkatao.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Isulat ang code ng
bawat kasanayan)
Naipaliliwanag na ang pinili nating uri ng pagpapahalaga mula sa hirarkiya ng mga pagpapahalaga ay gabay sa makatotohanang
pag-unlad ng ating pagkatao. EsP 7 PB-iiic10.3 a. Nasusuri ang hirarkiya ng pagpapahalaga
II. NILALAMAN MODYUL 10: HIRARKIYA NG PAGPAPAHALAGA
III. KAGAMITANG
PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
Modyul sa EsP 7 TG p.16-27
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-Magaaral
Modyul sa EsP 7 LM p. 23-36
3. Mga pahina sa Teksbuk Gintong Butil, Venus E. Mariano, p. 7 at p. 164
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
lrmds.deped.gov.ph/detail/23/5348;
5. Iba pang Kagamitang
Panturo
Worksheet; http://t2.ftcdn.net/jpg/00/14/75/37/400_F_14753 715_MFUPDxYgXF5A5h9pe9ygpyLjm7a7iCku. jpg, retrieved
January 27, 2012 http://www.kozzi.com/tl/stock-photo-24893875- ihiwalay-ang-hagdanan-sa-puting-background.- computer-
na-binuo-ng-imahe.html
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang
aralin at pagsisimula ng
bagong aralin.
Ano-ano ang limang katangian ng mataas na pagpapahalaga? Ipaliwanag ang bawat katangiang. pagpapahalaga
(gawin sa loob ng 3 minuto) (Reflective Approach)
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin at paganyak.
A. Gamit ang objective board, babasahin ng guro ang mga layunin ng aralin.
B. Upang mabuo ang isang pamilya, kinakailangang magkaroon ng magandang pagpapahalaga. Ang mga
pagpapahalagang ito ay ang sumusunod: pandamdam, pambuhay, espiritwal at banal.
Gumawa ng Pie Chart ng pagpapahalagang kinakailangan upang manatiling buo ang isang pamilya. Maaaring kulayan
ito. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Constructivist Approach)
Pie Chart Ng Hirarkiya Ng Pagpapahalaga
Sagutin ang mga katanungan.
Grades 9
Daily Lesson Plan
(Pang-araw-araw na
Pagtuturo)
PAARALAN LIBUNGAN NATIONAL HIGH SCHOOL BAITANG/ANTAS 7
GURO JESSA GENELZA ASIGNATURA ESP
PETSA AT ARAW MARCH 17, 2023 MARKAHAN IKATLO
1. Nahirapan ka bang pag-isipan ang mga pagpapahalagang iyong inilarawan sa Pie Chart?
2. Sa iyong palagay, kinakailangan ba ang mga ito upang mapatatag ang pamilyang Pilipino? Bakit?
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
Dumako sa pagpapalalim ukol sa Hirarkiya ng Pagpapahalaga ayon kay Max Scheler (Dy, MM. Jr., 1994) na
matatagpuan sa EsP 7 LM p. 30-31. Basahin nang tahimik ang ibibigay na sipi ng inyong guro tungkol sa paksa sa
itaas. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective Approach)
D.Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan # 1
A.Magkaroon ng malayang talakayan hinggil sa mga sagot ng mga mag-aaral sa natapos na gawain. B.Sagutin ang
sumusunod na tanong sa iyong notbuk: (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective Approach)
1. Sa ano-anong antas nabibilang ang iyong mga pinahahalagahan?
2. Saan nakasalalay ang pagbuo ng pagkatao ng isang indibidwal at pagkamit ng mataas na mga pagpagpapahalaga?
Ipaliwanag.
3. Bakit mahalagang ibatay ang isasagawang pamimili ng pahahalagahan sa Hirarkiya ng Pagpapahalaga?
4. Paano mo masasabing ang isang pagpapahalag ay mataas kaysa sa isa pang pagpapahalaga?
5. Sa gagawing kilos ng tao, bakit kailangang piliin ang pagpapahalagang nasa mataas na antas?
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan # 2
Ang bawat mag-aaral ay magbabahagi ng karanasan at damdaming naramdaman sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa
mga bagay-bagay na pinahahalagahan. (gawin sa loob ng 3 minuto) (Reflective Approach)
F. Paglinang sa Kabihasahan
(Tungo sa Formative
Assessment 3)
Buuin ang pangungusap. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) Kinakailangan ko ang mga
pagpapahalagang ______________________ upang ako ay makagawa ng bagay na _____________________ para sa
aking ___________________________ at higit sa lahat ay iniaalay ko ang gawaing ito sa
_________________________.
G. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw-araw na buhay.
Isulat sa kolum A ang pagpapahalagang nabibilang sa mababang antas at sa kolum B ang nabibilang sa mataas na
antas. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
Kolum A Kolum B
Pagpapahalagang nabibilang sa
Mababang Antas
Pagpapahalagang nabibilang sa
Mataas na Antas
1
2.
3.
4.
5.
H. Paglalahat ng Aralin
Isa-isahin ang hirarkiya ng pagpapahalaga mula sa makatotohanang pag-unlad ng ating pagkatao gamit ang graphic
organizer. (gawin sa loob ng 3 minuto) (Reflective Approach)
I. Pagtataya ng Aralin
Sumulat ng sanaysay hinggil sa paksang pamilya, sarili at kapwa. Alin sa tatlo ang pinakamahalaga sa iyo bilang isang
kabataan? Ipaliwanag. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Constructivist Approach)
J. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation.
Isagawa ang mga sumusunod:
1. Gumawa ng isang collage tungkol sa uri ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng paggupit ng mga larawan sa mga
babasahing nagpapakita ng iyong makatotohanang pagkatao. Idikit ang mga larawan sa iyong notbuk. Ipaliwanag ang
kahulugan ng iyong ginawa.
2. Ikuwento sa isang kaklase ang kahulugan ng iyong ginawang collage.
3. Pansinin ang mga katangiang inilarawan mo, Ilista ang mga katangiang ito ibaba ng iyong collage.
4. Pakinggan ang kuwento ng iyong kaklase tungkol sa katangian ng mga nasa larawan. Ilista rin ang mga katangiang
ito na dagdag sa iyong naunang listahan.
5. Markahan ang mga katangiang katulad ng iyong katangian. Ano sa palagay mo ang mga katangian na dapat nating
bigyan ng pagpapahalaga tungkol sa pagkatao?
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
Grade VI-Sections:
A. Bilang ng mga mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag -
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag -aaral
na magpapatuloy sa
remediation ?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasang solusyunan sa
tulong ng aking punongguro at
superbisor ?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
Inihanda ni:
JESSA GENELZA
Teacher
Iniwasto ni:
RAMIL T. LICAYAN, HT III
Asst. to the Principal for Learner
Support & Operations
Noted by:
ESPIRIDION F. APOSTOL, M.A.Ed
School Principal - II
Ad

Recommended

More Related Content

Similar to DLP ESPM10 Q3D32023.docx

Similar to DLP ESPM10 Q3D32023.docx (20)

ESP7 Q3 WK 1.pdf
ESP7 Q3 WK 1.pdfESP7 Q3 WK 1.pdf
ESP7 Q3 WK 1.pdf
 
Day 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docx
 
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxDLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
 
Day 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDay 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docx
 
DLP ESPM11 Q3D12023.docx
DLP ESPM11 Q3D12023.docxDLP ESPM11 Q3D12023.docx
DLP ESPM11 Q3D12023.docx
 
DLL ESP 9.docx
DLL ESP 9.docxDLL ESP 9.docx
DLL ESP 9.docx
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docx
 
ESP 7-q3-W2.docx
ESP 7-q3-W2.docxESP 7-q3-W2.docx
ESP 7-q3-W2.docx
 
DLL June 2019.docx
DLL June 2019.docxDLL June 2019.docx
DLL June 2019.docx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docx
 
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
 
DLL_ESP 4_Q1_W1.docx
DLL_ESP 4_Q1_W1.docxDLL_ESP 4_Q1_W1.docx
DLL_ESP 4_Q1_W1.docx
 
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxDLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
 
esp 10 q1 w1.docx
esp 10 q1 w1.docxesp 10 q1 w1.docx
esp 10 q1 w1.docx
 
Module 10 session 3
Module 10 session 3Module 10 session 3
Module 10 session 3
 
C.GAJUDO_DLL_ESP-3_Q1_W3.docx
C.GAJUDO_DLL_ESP-3_Q1_W3.docxC.GAJUDO_DLL_ESP-3_Q1_W3.docx
C.GAJUDO_DLL_ESP-3_Q1_W3.docx
 
dll sample.docx
dll sample.docxdll sample.docx
dll sample.docx
 
DLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docxDLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docx
 

Recently uploaded

3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptxAnaBeatriceAblay2
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxCRISTINAMAEAREVADO1
 
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxinbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxAlnessarIsmaelDamsan
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptLhysLeey
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo,  Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo,  Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanKennethColorado
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bZyreneYvonneSumalino
 
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanaycatherineCerteza
 
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxmjaynelogrono21
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosBabyJaneFajilan
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxRochelMarin1
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxGabrielleEllis4
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxdgcristobal02
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaMariaTeresaMAlba
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGKlarisReyes1
 

Recently uploaded (20)

3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
 
Mtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptxMtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptx
 
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdfAP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
 
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxinbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo,  Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo,  Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
 
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
 

DLP ESPM10 Q3D32023.docx

  • 1. I. LAYUNIN A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa hirarkiya ng pagpapahalaga B. Pamantayan sa Pagganap Nailalapat sa pang-araw-araw na buhay ang mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng mga pagpapahalaga tungo sa makatotohanang pag-unlad ng pagkatao. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) Naipaliliwanag na ang pinili nating uri ng pagpapahalaga mula sa hirarkiya ng mga pagpapahalaga ay gabay sa makatotohanang pag-unlad ng ating pagkatao. EsP 7 PB-iiic10.3 a. Nasusuri ang hirarkiya ng pagpapahalaga II. NILALAMAN MODYUL 10: HIRARKIYA NG PAGPAPAHALAGA III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Modyul sa EsP 7 TG p.16-27 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang-Magaaral Modyul sa EsP 7 LM p. 23-36 3. Mga pahina sa Teksbuk Gintong Butil, Venus E. Mariano, p. 7 at p. 164 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource lrmds.deped.gov.ph/detail/23/5348; 5. Iba pang Kagamitang Panturo Worksheet; http://t2.ftcdn.net/jpg/00/14/75/37/400_F_14753 715_MFUPDxYgXF5A5h9pe9ygpyLjm7a7iCku. jpg, retrieved January 27, 2012 http://www.kozzi.com/tl/stock-photo-24893875- ihiwalay-ang-hagdanan-sa-puting-background.- computer- na-binuo-ng-imahe.html IV. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at pagsisimula ng bagong aralin. Ano-ano ang limang katangian ng mataas na pagpapahalaga? Ipaliwanag ang bawat katangiang. pagpapahalaga (gawin sa loob ng 3 minuto) (Reflective Approach) B. Paghahabi sa layunin ng aralin at paganyak. A. Gamit ang objective board, babasahin ng guro ang mga layunin ng aralin. B. Upang mabuo ang isang pamilya, kinakailangang magkaroon ng magandang pagpapahalaga. Ang mga pagpapahalagang ito ay ang sumusunod: pandamdam, pambuhay, espiritwal at banal. Gumawa ng Pie Chart ng pagpapahalagang kinakailangan upang manatiling buo ang isang pamilya. Maaaring kulayan ito. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Constructivist Approach) Pie Chart Ng Hirarkiya Ng Pagpapahalaga Sagutin ang mga katanungan. Grades 9 Daily Lesson Plan (Pang-araw-araw na Pagtuturo) PAARALAN LIBUNGAN NATIONAL HIGH SCHOOL BAITANG/ANTAS 7 GURO JESSA GENELZA ASIGNATURA ESP PETSA AT ARAW MARCH 17, 2023 MARKAHAN IKATLO
  • 2. 1. Nahirapan ka bang pag-isipan ang mga pagpapahalagang iyong inilarawan sa Pie Chart? 2. Sa iyong palagay, kinakailangan ba ang mga ito upang mapatatag ang pamilyang Pilipino? Bakit? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Dumako sa pagpapalalim ukol sa Hirarkiya ng Pagpapahalaga ayon kay Max Scheler (Dy, MM. Jr., 1994) na matatagpuan sa EsP 7 LM p. 30-31. Basahin nang tahimik ang ibibigay na sipi ng inyong guro tungkol sa paksa sa itaas. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective Approach) D.Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan # 1 A.Magkaroon ng malayang talakayan hinggil sa mga sagot ng mga mag-aaral sa natapos na gawain. B.Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong notbuk: (gawin sa loob ng 10 minuto) (Reflective Approach) 1. Sa ano-anong antas nabibilang ang iyong mga pinahahalagahan? 2. Saan nakasalalay ang pagbuo ng pagkatao ng isang indibidwal at pagkamit ng mataas na mga pagpagpapahalaga? Ipaliwanag. 3. Bakit mahalagang ibatay ang isasagawang pamimili ng pahahalagahan sa Hirarkiya ng Pagpapahalaga? 4. Paano mo masasabing ang isang pagpapahalag ay mataas kaysa sa isa pang pagpapahalaga? 5. Sa gagawing kilos ng tao, bakit kailangang piliin ang pagpapahalagang nasa mataas na antas? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan # 2 Ang bawat mag-aaral ay magbabahagi ng karanasan at damdaming naramdaman sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga bagay-bagay na pinahahalagahan. (gawin sa loob ng 3 minuto) (Reflective Approach) F. Paglinang sa Kabihasahan (Tungo sa Formative Assessment 3) Buuin ang pangungusap. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) Kinakailangan ko ang mga pagpapahalagang ______________________ upang ako ay makagawa ng bagay na _____________________ para sa aking ___________________________ at higit sa lahat ay iniaalay ko ang gawaing ito sa _________________________. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Isulat sa kolum A ang pagpapahalagang nabibilang sa mababang antas at sa kolum B ang nabibilang sa mataas na antas. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) Kolum A Kolum B Pagpapahalagang nabibilang sa Mababang Antas Pagpapahalagang nabibilang sa Mataas na Antas 1 2. 3. 4. 5. H. Paglalahat ng Aralin Isa-isahin ang hirarkiya ng pagpapahalaga mula sa makatotohanang pag-unlad ng ating pagkatao gamit ang graphic organizer. (gawin sa loob ng 3 minuto) (Reflective Approach)
  • 3. I. Pagtataya ng Aralin Sumulat ng sanaysay hinggil sa paksang pamilya, sarili at kapwa. Alin sa tatlo ang pinakamahalaga sa iyo bilang isang kabataan? Ipaliwanag. (gawin sa loob ng 10 minuto) (Constructivist Approach) J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation. Isagawa ang mga sumusunod: 1. Gumawa ng isang collage tungkol sa uri ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng paggupit ng mga larawan sa mga babasahing nagpapakita ng iyong makatotohanang pagkatao. Idikit ang mga larawan sa iyong notbuk. Ipaliwanag ang kahulugan ng iyong ginawa. 2. Ikuwento sa isang kaklase ang kahulugan ng iyong ginawang collage. 3. Pansinin ang mga katangiang inilarawan mo, Ilista ang mga katangiang ito ibaba ng iyong collage. 4. Pakinggan ang kuwento ng iyong kaklase tungkol sa katangian ng mga nasa larawan. Ilista rin ang mga katangiang ito na dagdag sa iyong naunang listahan. 5. Markahan ang mga katangiang katulad ng iyong katangian. Ano sa palagay mo ang mga katangian na dapat nating bigyan ng pagpapahalaga tungkol sa pagkatao? V. MGA TALA VI. PAGNINILAY Grade VI-Sections: A. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag - aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag -aaral na magpapatuloy sa remediation ?
  • 4. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasang solusyunan sa tulong ng aking punongguro at superbisor ? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda ni: JESSA GENELZA Teacher Iniwasto ni: RAMIL T. LICAYAN, HT III Asst. to the Principal for Learner Support & Operations Noted by: ESPIRIDION F. APOSTOL, M.A.Ed School Principal - II