Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parabula

3,159 views

Published on

  • Be the first to comment

Parabula

  1. 1. Mga HalimbawangParabula AngAso at ang Ibon Isangaraw, ang aso ay nakahuli ngisangibon.Samantalangpinagpapasasaanniyaiyon,isangmunting butoang nahalangsa kanyanglalamunan,Hindi niyamaalisangbikignanapakasakit.Samatinding paghihirapaynapahalinghingnangubod- lakas. Tumakbosiyakungsaan-saanupang humanapng makapa-aalisngkanyangbikig.Parang namamakaawangipinangangakoniyasakaninumangmahilinganngtulongnaibibigayniyaang anumangmayroonsiyasa makapag aalisng kaniyangbikigattiniksakanyanglalamunan. Tumihayana ang aso at ibinukaangkanyangbunganga.Ipinasoknamanngpusaang kanyangulo hanggangleegupangalisinangbikig.Pagkabunotngbikig,angpusaaynagsalita,"Akinnaang aking gantimpala."Umuungol angaso.Inilabasangmatatalimnapangil."Magpasalamatka,at naipasokmo ang iyongulossa akingbungangaat nailabasmopa rin nanghindi napahamak",wikangaso na waring nanunumbat. AngPulubi Minsanmay dalawangpulubi nanasalansanganna namamalimosngbaryasa mga nagdaraan. Isang gabi,sila'yginisingmulasapagkakahimbingngisangnakasisilaw naliwanag.Atmulasaliwanagnaiyon ay may namataansilangisangpambihirangnilalang. Maganda ang damitat gawasa mamahalingbatoang kasuotannito.Natuwaang dalawangpulubi."Ito na marahil ang hari ang mga hari,"ang sabi ng isa."Tama! Pagkakaloobanniyatayong kayamanan,at hindi nauli tayo kailanganpangmamalimos!" Lumapitnga sa kanilaanghari at sila'ykinausap."Anoangmaaari ninyongihandogsaakin?"angtanong nito.Nagtakaand isangpulubi.Bakitsilapaang magbibigay?Angnaisaloobniya. Samantalangangikalawangpulubi aynagmamadalingnagbukasngkanyangsakoatkumuhang pinakamalakingpirasongtinapaynamayroonsiya."Anonggagawinmo?"ang tanongng naunangpulubi dito."Iaalaykosa kanyaang pinakamalaki kongtinapay.""Nababaliw kanaba? At papaanoka?" "Karapat-dapatlamangipagkaloobsahari ang nararapat para sa kanyaat itoang akinggagawin!" Inalaynga ng pulubingyaonangmalakingpirasongtinapay."Itolangpo ang akingmaipagkakaloob," ang sabi pa nitosa hari."Ngunititona po ang pinakamalakingbagaysabuhayko. Nawa'ytanggapin ninyo."Tinanggapnghari ang tinapayna alay ngpulubi. Nangbalingannitoang isapang pulubi aynakitanitongnagkukumahogngnaghahagilapangpulubing iyonsa paghahanapng maipagkakaloob.Sawakas,nakakitarinitong pinakamaliitnabutil ngmais. Inalaynitosa hari ang naturang butil ngmais."Hetolang ang maaari kong ipagkaloobsainyo,"angsabi pa nito.Iyonlangat tinanggapiyonnghari.At biglangangnaglahoang liwanagatnawalana rin ang hari.Maya-maya'y maynapansinang isangpulubi sabuhat-buhatniyangsako.Animobumigatiyon. Nangbuksanniyaiyon,lakinggulatniyasa nakita!Saloobng sako ay maynakalagayna ginto!Isang malakingpirasonggintona 'singlaki ng tinapayna ipinagkaloobniyasahari!Napalunokangisapang
  2. 2. pulubi nangmakitaiyon.Nangbisitahindinniyaangkanyangsako,hindi siyanagulatnangmakita niyangnakalagaynagintodoon. Gintong'sing liitngisangbutil ngmaisna ipinagkaloobniya. MENSAHE: Kungano ang itinanim,siyangaanihin.KunganoangipinagkaloobnatinsaDiyosaysiyarinnating tatanggapin. AngKambingat ang Magsasaka Isangaraw ay nahulogang kambingsabalon.Umatungal itong umatungal na nakapagpatarantasa magsasakangmay-ari ngkambing. Wala siyangmalamanggawinparamaiakyatniyaitomula sa malalimnabalon.Kayaminabuti niyang tabunanna lang nglupa ang balonkasamaang kambing.Tutal matandana ang kambingat ang balon naman ay walang tubigna makukuha. Kaya humingi siyangtulongsamga kapitbahayupangmatabunankaagadang balonpara matigil naang pa-atungal ngkambing. Lalongumatungal ang kambingnangmaunawaanniyaang gustonggawinngmagsasaka.Ibabaonsiyang buhay. Ilangsandali langay tumahimiknaangkambing.Dumukwangangmagsasakakungbakitwalang ingay na nanggagalingsabalon.Nakitaniyaangkambingna nakatayosa lupangkanilangitinatabon.Tuwing may itinataponnalupaay niluluksuhanngkambingparamakaratingsiyasaitaas.Hanggang nang mapupunonaang balon,ay tumalonangkambingsa itaasna ikinagulatngmga tao. Para rin yangmga taong nagtataponsa inyong dumi.Kagayang kambingaytinatapakanlangniyaat pinapalisangdumi hanggangsasiya ay makaratingsaitaas. AngGutom Na Aso Mayroong isangmalupitnamapang-alipinnahari kaya ang diyosnasi Indraay nagbalatkayongisang mangangaso. Kasamaniya ang Demonyongsi Matali nanag-anyongnapakalakingaso,silaaybumabasa lupa. Pagpasoknilasa palasyoayumatungal nangnapakalungkotkungkayaang mga gusali aynayanigang kailalimannito.Angmalupitnahari ay nag-utosnadalhinang mangangasosa kaniyangharapanat tinanongangdahilanng pag-aalulongngaso. Sabi ng mangangaso,"Angaso ay gutom". Kaya dali-dalingnag-utosanghari na kumuhang pagkain. Pagkataposubusinanghinandangpagkain,umalulongulitangaso.Nag-utosulitnamagdalangpagkain
  3. 3. ang hari para sa aso hanggangmaubosang kanilanginimbaknapagkain,hindiparinhumintoangaso sa kaaalulong.Nagingdesperadoanghari.Siyaaynagtanong,"Walangmakakabusogsa asongiyan?" "Wala",sagot ng mangangaso."Malibansigurokungipapakainangbalat ng kaniyangmgakaaway."At sinoang mga kaawayniya?" urirat ng hari. Sumagotang mangangaso:Angaso ay [atuloynaaalulonghanggangmaynagugutonna tao sa kaharian at ang kaniyangmga kaawayay ang mga malulupitnaumaapi samahihirap. Anghari na tinutukoyngMangangasoay naalalaang kaniyangmasasamanggawi at siyaay nagtikaat sa unangpagkakataonay nakinigsiyasapangaral ng kabutihan. AngParabulang Asarol Isangmagsasaka ang nag-ararong kaniyangbukidaraw-araw nangmga nagdaangtaon.Mahirap na trabaho perosagana namansiya.Isangaraw ay tinanongniyaang sarili niyabakitnagpapakahirapsiya. May isangmonghe nakumatoksa bahayniyaat humihingi nglimos.Naisipniyanamagandaang buhay ng monghe,walangmasyadong responsibilidad. Kaya,nagpasyasiyangiwananang kaniyangmgaari-arianat magmonghe rin. Pagkataosniyangumalissabahay,naramdamanniyangwalangkalaman-lamanangkaniyangmga kamay.Nahirati kasi siyanglaginghawakangasarol sa araw-araw at ngayonay para siyangnanibago. Bumaliksiyasakaniyangbahay,kinuhaniyaangasarol at nag-isipsiyakunganoang gagawinniyadoon. Nanghihinayangsiyangitaponyondahil yonaymatalimatmakintabdahil sadalasnang gamitniya. Binalotniyaitoat itinagosa loobngbahay.Pagkataposay umalisulitsiya. Angmagsasaka ay nagpumilitmatupadangmgakinakailanganparamagingmabutingmonghe.Pero, hindi niyamapigilanangpagbabalik-alalasakaniyangasarol tuwingmapapadaansilasaisangtaniman. Umuuwi siyaat hinihimasangasarol pagkataposaybalikulitsiyasa templo. Dumaan ang pitohanggangwalongtaon,naramdamanniyangtilahindi siyamasayaaymalayang monghe pagkataosniyangmagpakabanal.Mayroongsagabal atiyonang nagpapabigatsakaniyang kalooban.Umuwi siyasabahay,kinuhaniyaang asarol at itinaponniyasalawa. Pagkataposlumubogangasarol.tuwang-tuwangnagsisigaw angmagsasakanang, "Nanaloako,Nagwagi ako. Nangoras na yon ay dumaraanang hari ang batalyonnitomulasamatagumpayna pakikidigma.Narinig niyaang monghe at tinanong,"Anoangiyongnapanalunan?Bakitkanapakasaya?"
  4. 4. "Natalokoang masasamangdamdaminna nasa akingpuso.Pinalayakonaang akingsarili sa mga materyal nabagay na siyangnagpapabigatsaakingnais na magingisangnilalang. Namasdanng hari na masaya talagaang monghe dahil sasiyaay malaya na sa mga pagnanasasa mga bagay na materyal. Nag-isipdinsiya."Nanalongaakoperoako ba ay masaya? Kinamkamkoangmga lupanghindi saakin. Hindi itoang tunayna tagumpay. Napag-isipdinnghari na ang tunayna matagumpayang karaniwangtaona napalayaang sarili sapag- iimbotngmga bagay na makakapagpaligayangpangmateryal ayang tunayna nagwagi. AngPariseoat KolektorngBuwis Siya'ynagwikangparabulasa mga taongnaniniwalanasilaaynasa katwiranat gumagawang tama kaya kanilangkinamumuhianangibanainaakalanilangmakasalanan. "Dalawanglalaki angpumuntasa temploupangmagdasal; ang isaay Pariseoat ang isaay kolektorngbuwis. AngPariseoay tumayoat nagdasal ng ganito: Panginoon,nagpapasalamantakoathindi akokatuladng ibangtao na mga makasalanan, mapagkurakot,mgamapang-apidsahindi nilaasawao kayakatulangng kolektorngbuwisnanarito. Akoay nag-aayunodalawangbeses,isangLinggoatnagbibigaybahagi sabawa'takingkinita." Angkolektorngbuwisna nakatayosa hindi kalayuanayhindi manlangnagtaasng kaniyangmata sa langitnguni'tkaniyangtinapikangkaniyangdibdibatnagwikang Panginoon,kaawaanmoako,isangmakasalanan. Angsinasabi kosa inyo,itongtaonghumingi ngawa ay tumanggapng awa kaysasa doonsa taong itinaasangsarili niyasa mata ng Diyos.Angmapagmalaki ayginagawangabaat ang nagpapakababaay siyangpinupuri. (Luke 18:9-14) AngNawalaat NatagpuangAnak
  5. 5. May isangmayamanna may dalawanganakna lalaki.Angpinakabataaylumapitsaama at hiningi ang kanyangmana. Kaya ang ginawangmatanda ay hinati niyaangkaniyangkayamanansa dalawa.Ilangaraw ang nakalipas,umalisangbunsonganakatnangibangbayan.Inubosniyaang lahatng ibinigaysakaniyang ama. Nagkaroonng matindingtaggutomsabansangiyonkayanapilitansiyangmamasukansaisang mamamayanna nagpadalasa kaniyasa bukidbilangtagapagpakainngbaboy. Habang nagtitiissiyangkumainngkaningbaboydahil walanamangibinibigaysakanyangpagkain, naalalaniyaang kaniyangamaat ang mga katulongnitosakanilangsarilingpataniman. Naisipniyangbakitsiyamagtitiisnamamataysa gutomhabang ang mga katulongngkaniyangamaay sagana sa pagkain. Minabuti niyangumuwi athumingi ngpatawadat handa siyangmagtrabahokahitna bilangkatulong lang.Malayo pa langsiyaay natanawna siya ngkaniyangama na tumakboat siyaay niyakapat hinalikan. Tinawagnitoang kaniyangmgakatulongat inutusangbihisanangkaniyanganakngmagarang kasuotan, bigyanng sapatosat singsingsakaniyangdaliri.Iniutosdinniyaangmagpatayng baka upangipadiwang ang pagbalikngkaniyanganak. Angpanganay niyanganakna nasa patanimanaynarinigang musikaat ang pagsasayahabangsiyaay papalapitsabahay.Tinanongniyaang isa sa mga utusankungano ang kasayahangyaon.Nalamanniya na nadiriwangangkaniyangamasa pagbalikngkaniyanganak. Nagalitangpanganayna anakat ayawniyangpumasokpara sumali sapagdiriwang. Sinumbatanniyaangkaniyangamatungkol sa kaniyangpagsisilbi ditonaparangalipinsubalitni minsan ay hindi siyabinigyanngkahitmaliitnakambingparamagsayakasama ang kaniyangmgakaibigan.Pero nang dumatingangkaniyangkapatidnanilustayangkaniyangmanasa mga masasamangbabae,itoay binigyanpang pagsalubong. Sinagotsiyang kaniyangamana siyaay naroong kasamaniyaat lahat ng kasaganaangtinatamasaniya ay kasama siyasamantalangangkapatidniyaay nawalaat bumalik.Tilasiyanamataynanabuhayulit. (Luke 15:11-32) AngParabulang Ama,Anak at Kalabaw
  6. 6. Isangmapagmahal na pamilyaangnakatirasa isang bundok.Angama’ymagsasakasamantalang mabutingmay-bahayangina.Isanglalake anganak ng mag-irogna naninirahansabundok.Pitongna taon na ngayonang kanilanganak. Nangminsangbumabasa bukidang ama ay isinamaniyaangkanyanganak upangmakatulongkahit papaanoat nangmalibangnarin. Dalarin nilaang kalabaw nasiyangmag-aararo sa lupangtatamnan. May kalayuanangpinag-aanihangbukidngama.Kinakailangangdumaanngapatna baryo bago maratingang bukid. Masayang-masayaang batanglalake habangtinutulunganangkanyangamasa pagtatrabahosa bukid. Nanghuhuli rinsiyangmaliliitnalanggamat ng luntiangtipaklongsapagkakataongnag-aararoang ama. Maligayanaman ang ama habangpinagmamasdanangkanyanganak. Magdidilimnaat pagodna ang ama. Tumigil narinang kalabaw sa paggawa dahil sampungkwadrona ang binungkal nito.Kayanaisipannangama na umuwi at niyayananga ang anak. Habang sila’ynaglalakadpatungosabundoknakanilangtinitirhanaynapadaansilasa isangbaryo. Hapung-hapoangama kaya naisipnganak na ang ama na langang ipasakaysa kalabaw sa halipnasiya. Hawak ng bata ang lubidnanakatali sakalabaw na kinasasakyanngama.Napansinnilangnag-uusapang ilangale sa isangbandang baryo. Narinignalamangnila:“Hay naku,anongklase ama ‘yan?Kabata-bata ng anak inaalilanangganyan.Atsiya,komportablengnakasakaysakalabaw.” Napahiyaangama sa kanyangnarinig.Kayabago tumawidsasunodna baryo ay bumabana ito at ibinuhatanganak pasakaysa kalabaw.Hapung-haposapaglalakadangama habanghawakang lubidng kalabaw.Ngunitnakarinignanamansilangmga komentomulasa mga tagabaryo.“Anoba naman iyang batang ‘yan?Nakitana ngangpagud na pagodang ama sa pag-aaro nangbuongaraw sa bukidhinayaan pa ang ama na maglakad.Napakawalangutangnaloobsa amang kumakayodparasa pamilya.”Kaya bago tumungosa ikatlongbaryoayibinabangama ang anak. Magkahawakkamay ang mag-amahabangnaglalakadkasamaang kalabaw.Nangmaabotang ikatlong baryo,nanghinaang mag-amasa narinigmulasa isangtagaroon:“Katangahannaman ang ibinigaysa mag-amangito.Anglayong bukidna pinanggalin.Pagodpasapaggawa roon.Naglakad.Hindi man lamangnaisipsakyanangkalabaw.Anopa ang silbi nito?Tsik...tsik...”Sumakaysakalabaw angdalawa. Sakaysilang kalabawhanggangmaabot angikaapat at panghulingbaryo. “Kawawanaman ang kalabaw.Maghapongnag-ararosa bukid,napapagoddin‘yan.Sigurokung nakapagsasalitalamangangkalabawnaiyansiguradongmagrereklamona‘yan.Itongmag-ama, napakalupit!Walamanlangkonsiderasyonsakalagayannghayop.Kahithayop, napapagodatmay pakiramdamdin.”Narinignalamangnilangsabi ngisanglalake habanglumalagokngtubasa tindahang nadaanan. Nangmakaratingng bahay,hindi maintidihanngbabae sa itsurang kanyangmag-ama.

×