Phonet - Book of Standards

1,978 views

Published on

Part of thesis project.

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,978
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
600
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phonet - Book of Standards

 1. 1. SADR@AJ Vizuelni identitet telefonske kompanije “Phonet”LOGO3. Logo4. Logo (konstrukcija i belina)5. Logo (umanjenje i uve}anje)6. Logo (nedozvoljena upotreba)ZA[TITNI ZNAK7. Za{titni znak8. Za{titni znak (konstrukcija) Ova knjiga standarda je u slu`bi teme diplomskog rada. Tema jeBOJE I TIPOGRAFIJA izrada vizuelnog identiteta tele- fonske kompanije i njenih usluga.9. Boja Ime kompanije koje se predla`e10. Tipografija je „Phonet“. Ime treba da simboli- zuje povezivanje korisnika putemGRAFI^KI ELEMENTI telefona u jednu jedinstvenu tel- ekomunikacionu mre`u (Phone =11. Ikonice telefon, net = mre`a).12. MaskoteKORPORATIVNIMATERIJAL13. Svi materijali knjiga14. Fascikla standarda15. Memorandum i koverta16. Vizit kartePAKOVANJE17. Purple paket18. Blue paket19. Green paket Ljubica Ran~i}, Ni{, 2011.
 2. 2. LogoLogo se sastoji iz grafi~kog i tipograf-skog dela. Osnova logoa je samnaziv kompanije koji je ispisan fon-tom koji je u skladu sa identitetombrenda. Iznad prva tri slova “Pho” jepozicionirano stilizovano pero podnagibom, ~iji je po~etak (koren)u donjem desnom uglu, a vrh ugornjem levom. Simbol pera trebada asocira na pticu koja je masko-ta kompanije i na po~etke pisanekomunikacije medju ljudima, kadaje kori{}eno kao sredstvo pisanja. 3
 3. 3. LogoPrilikom uve}anja ili umanjenja lo-go mora zadr`ati proporcije ovdedefinisane. Tako|e prilikom primen-jivanja logoa na bilo koje materijalemora se ispo{tovati minimalna be-lina ovde definisana. 4
 4. 4. Logo5 cm 4 cm 3 cm 2 cm 1,5 cm 1 cm Kako logo ne bi izgubio ~itljivost, najmanja preporu~ena veli~ina za bilo koj materijal do formata A3 je 1,5 cm, a maksimalna veli~ina ne bi smela da prelazi tri ~etvrtine pu- nog A3 formata. Za formate ve} e od A3 minimalna veli~ina koja se 15 cm preporu~uje je 15cm 5
 5. 5. LogoLogo se ne sme koristiti u bilo ko-jim varijacijama koje nisu propisaneovom knjigom standarda. Tako|elogo se ne sme deformisati slo-bodnom rukom, ne sme se kriviti,isko{avati pod uglom, stavljati prekofotografija sa puno detalja, ne smemu se menjati obojenje u odnosuna propisano, ne sme se stavlja-ti spolja{nja linija radi uopkvirivanjaslova ili grafi~kog elementa. 6
 6. 6. Za{titni znakZa{titni znak se sastoji od central-nog medaljona na kome je ispisa-no slovo “P” koje je po~etno slovoimena brenda, dva pera simetri-~no postavljena sa leve i desnestrane medaljona i vrha metalnogpera za pisanje na dnu medaljo-na, koje ujedno predstavlja stilizvanikljun. Generalna asocijacija znakaje na pticu koja je maskota kom-panije. 7
 7. 7. Za{titni znak 17 a a10 a 11 a Prilikom uve}anja ili umanjenja 15 a znak mora zadr`ati proporcije ovde definisane. Tako|e prilikom primen- jivanja znaka na bilo koje materijale mora se ispoštovati minimalna be- lina ovde definisana. Minimalna belina oko logoa 8
 8. 8. Boje a bc: 45 c: 3m: 100 m: 13y: 0 y: 0k: 0 k: 0 a bc: 47 c: 9,77m: 15 m: 0y: 0 y: 0 (Gradient izveden od osnovne plave)k: 0 k: 0 a bc: 0 c: 0m: 80 m: 0y: 95 y: 100k: 0 k: 0 (Gradient izveden od osnovne narandžaste) a bc: 0 c: 13m: 0 m: 0y: 100 y: 66k: 61 k: 0 (Gradient izveden od osnovne zelene) 9
 9. 9. TipografijaAvant Garde YU AaABCDEEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]@^abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}|`~ , . ? ! = + - : ; (*)The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890ABCDEEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]@^abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}|`~ , . ? ! = + - : ; (*)The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 Pismo koje se koristiti u dizajnu i svimABCDEEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]@^ dokumetnima kompanije kroz vari-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}|`~ , . ? ! = + - : ; (*) jacije bolda, regulara i lighta je Avant Garde YU.The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 10
 10. 10. Set ikonicaSet ikonica za mobilni telefon suautenti~ne verzije standardnih ikoni-ca koje su u upotrebi. Set sa~-ijavadevet ikonica: kalendar, imenik, lis-ta poziva, poruke, galerja, pode{a-vanja, internet, aplikacije i muzi~kiplejer. 11
 11. 11. MaskoteSerija maskota kompanije. Svakamaskota predstavlja jednu od uslu-ga koje kompanija nudi. Ujedno sunosioci Phonet kolorita. 12
 12. 12. Korporativni materijalMail: ime.p rezime@ph Tel: 077/1 onet.com 23-456-7 Ad: Nezna ni junak bb Mail: ime.p rezim Tel: 07 e@phonet.c Ad: N 7/123-456- om eznani 7 junak bb Korporativni materijal obuhvata fasiklu, memorandum, kovertu i vizit karte. Svaki materijal mora sadr`ati logo kompanije i ne sme se men- jati u odnosu da proporcije i pozici- je definisane ovom knjigom stand- arda. 13
 13. 13. Fascikla21 cm 29,7 cm Fascikla je bogatog {arenolikog di- zajna i prezentuje sve boje Phone- ta sa za{titnom ljubi~astom bojom kao dominantom. Fascikla je po- 4 cm godna za sva dokumenta do for- mata A4. Logo je pozicioniran sa prednje strane (kad je zaklopljena) u centru formata, i sa unutra{nje strane (kad je otvorena) u donjem levom. 14
 14. 14. Memorandum i koverta 21 cm Mail: ime.pre zime Tel: 077 @phonet.co Ad: Nez /123-45 m nani 6-7 junak bbMail: ime.prezime@phonet.com Tel: 077/123-456-7 Ad: Neznani junak bb 29,7 cm Memorandum i koverta su dizajna izvedenog iz dizajna za fasciklu. Na memorandumu je logo pozicioniran u gornjem desnom uglu zaglavlja a podaci kompanije u gornjem lev- om. U donjem levom uglu se nal- aze floralni motivi ekstrakovani sa fasikle u 30 posto transparentnos- ti. Na koverti se sa pole|ine nal- azi logo pozicioniran u gornji levi ugao, radi mesta za po{tansku marku. Linije za specifikaciju po{iljke se nalaze u levom uglu ispod log- 21,5 cm oa. Sa prednje strane na poklopcu se nalazi pero koje je grafi~ki ele- ment preuzet iz samog logoa. Flo- rali koji se na memorandumu javl- jaju u transparentnosti se na koverti javljaju preko obe strane s boka. 15
 15. 15. Vizit kartaDizajn vizit karte je u skladu sa os-talim korporativnim materijalom.Pri-menjuje se floralni motiv na ~istobeloj pozadini u horiyontalnoj i ver-tikalnoj varijanti. 16
 16. 16. Purple paket otvoripurple paketPhonet purplevoljenim osobama. Kupovinom ovoga paketa svakog dana upopodne imate sto besplatnih SMS poruka ka svim mre ama.3. sim karticu mo ete osloboditi iz pakovanja pritiskom na dole Dizajn pakovanja za Purple pa- ket usluga sa glavnom maskotom kompanije ljubi~astom pticom na prednjoj strani. Pakovanje sadr`i up- utstvo za kori{}enje sim kartice koja se unutra nalazi, i detalje o paketu. 17
 17. 17. Blue paket otvoriblue paketPhonet blueposlovnim partnerima. Kupovinom ovoga paketa svakog radnogsto dvadeset besplatnih minuta ka svim mre ama.3. sim karticu mo ete osloboditi iz pakovanja pritiskom na dole Dizajn pakovanja za Blue paket usluga sa plavom maskotom kom- panije plavom pticom na prednjoj strani. Pakovanje sadr`i uputstvo za kori{}enje sim kartice koja se unutra nalazi i detalje o paketu. 18
 18. 18. Green paket otvorigreen paketPhonet greenmejlove. Kupovinom ovoga paketa svakog dana u periodu odpedeset besplatnih megabajta.3. sim karticu mo ete osloboditi iz pakovanja pritiskom na dole Dizajn pakovanja za Green pa- ket usluga sa zelenom maskotom kompanije zelenom pticom na prednjoj strani. Pakovanje sadr`i up- utstvo za kori{}enje sim kartice koja se unutra nalazi i detalje o paketu. 19

×