Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spennvidde og muligheter i teknologi og design

366 views

Published on

A presentation in norwegian about work in

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spennvidde og muligheter i teknologi og design

 1. 1. Spennvidde og muligheter- for alle i teknologi og design Anne-Gunn Svorkmo Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Liv Klakegg Dahlin Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 2. 2. OL – Lillehammer 1994Fakkelen har sitt utspringfra idéen om mennesketsbeherskelse av ildenNorske verktøytradisjoner har værtinspirasjon ved valg av materialer.Som tollekniven er fakkelen sattsammen av et skaft av tre og et bladav metall.Bjørkeskaftet har solide tradisjoner iNorge, "bladet" av polert aluminiumtrekker tankene til moderne norskindustri og teknologi.
 3. 3. Norsk designI fakkelens formgiving hardesignerne villet markeredet norske.Håndfakkelen erutarbeidet av Paal J KahrsArkitekter AS. Fakkelens lengde er 153cm, og den veier 1200 gmed brensel. Kravet til lavvekt gjorde detnødvendig å produsere etskaft som er hult.
 4. 4. Pyroteknisk delDesign av flammens utforming eren viktig del av fakkelens helhet.Skal man følge opp hoved-idéenmed en brennende grein, måflammen strekkes ut langs denøvre delen av fakkelen.Fakkeltoppen består av en støpt,polert aluminiumsform somholder omkring den pyrotekniskedelen.Aluminiumsformen skjermerflammen for vind.
 5. 5. Form Fakkelens lange og spenstige form skal forholde seg til fakkelbæreren. Fakkelen skal være mer enn en brennende flamme. Eleganse og spenst ligger i fakkelens lengde. Fakkelens størrelse inngikk også som et sentralt poeng i seremonien rundt tenningen av den olympiske ild på Lillehammer. Med sin lengde hjalp den fakkelbæreren å legge ilden i flammetårnet.
 6. 6. Et produkt hvor teknologi og design smelter sammen til et produkt avypperste klasse.
 7. 7. Teknologi• Brukes som betegnelse på den vitenskap som omhandler de fremgangsmåter og hjelpemidler som brukes for å omdanne et råstoff til ferdige produkter (Aschehoug, Gyldendal, 1982).• Teknologi er framgangsmåter menneskene har utviklet for å nå sine mål, arbeide lettere og samarbeide bedre. Teknologi gir hjelpemidler for å lage og gjøre ting – dyrke jord, veve klær, bygge hus, lege sykdom eller reise til lands, vanns eller i luften (LK06, s. 9).• Man kan si at teknologi er læren, tanken eller talen om handlingskunnskap (Voll, 2010).
 8. 8. Teknologi og design• Et tverrfaglig emne som bygger på tradisjonelle håndverksfag (Kunnskapsløftet 06)• De tradisjonelle håndverksfagene var tidligere svært kjønnsdelt og det var stor forskjell på gutter og jenters fagvalg.• Likestilling mellom kjønnene har derfor vært en del av intensjonen med å innføre et obligatorisk allmenndannende teknologifag felles for alle elever (Voll, 2010).
 9. 9. Teknologi og design (ToD)• ToD er et tverrfaglig emne med egne kompetansemål i læreplanen for Kunnskapsløftet (LK06).• Naturfag og kunst og håndverk er fordypningsfagene mens matematikk skal i følge LK06 skal fungere som et verktøyfag.
 10. 10. Hva skjer?• I ToD skal noe framstilles og lages.• Hensikten er at elevene skal få innsikt og kunnskap om utviklingsprosesser til teknologiske produkter (Innst.S.nr.268).
 11. 11. Rose-prosjektet (1)• Få ungdommer ser for seg et yrke innenfor teknologi og naturvitenskap i følge det internasjonale Rose-prosjektet.• Resultater fra prosjektet viser at det til dels er store forskjeller på hvordan jenter og gutter verdsetter egenskaper ved ulike yrker.• Jentene er blant annet mer opptatt av omsorg og å ha et kreativt yrke enn å realisere seg selv.
 12. 12. Motorer og konstruksjoner For å kunne tilgodese jenter i et fag som lett kan bli ”guttepreget”, er det også viktig at ToD-prosjekter ikke blir for smale og for ”guttete”. Teknologi er nært knyttet til aktiviteter som å skape, designe eller løse problemer og disse aktivitetene har verdi i seg selv (Voll og Hansen, 2010). oppskrift Rom for kreativitet problemløsing
 13. 13. Teknikker og oppskrifter• Dersom teknikker for å lage gjenstander får mer fokus enn designprosessen, krymper mangfoldet i emnet og dermed også likestillingsperspektivet.Avhengig av:• Fagkunnskap hos lærer• Metodekunnskap hos lærer• Ulike arbeidsmåter• Viktig at elevene er vant med og kan arbeide på ulike måter for å lære.
 14. 14. Designprosess• Arbeidsprosessen i ToD blir ofte kalt designprosessen.• Det dreier seg om å planlegge, utvikle og framstille produkter.• Viktig at elever erfarer at de har behov for kunnskaper i naturfag og kunst og håndverk for å kunne løse de ulike problemstillingene som dukker opp underveis i prosessen. Den tverrfaglige kunnskapen i en praktisk sammenheng.
 15. 15. Mangfold• Når man utvikler et produkt via en designprosess blir langt flere sider ved produktet bearbeidet.• For å få til et godt produkt er det nødvendig at det arbeides med de ulike fasene i en designprosess.• Den sammensatte og tverrfaglige kunnskapen synliggjøres i en praktisk sammenheng.
 16. 16. Hva er en designprosess?Med utgangspunkt i en oppgave, en ramme, etmateriale, en bruker/mottaker• Kildegransking• Søke inspirasjon• Ide’myldring• Problemstilling• Ide’utvikling• Kravspesifikasjon• Modellutprøving• Presentasjon• Refleksjonsnotat
 17. 17. Hvorfor gjennomføre en designprosess i forbindelse med produktutvikling? • Utvikle unike produkter/tjenester • Tilrettelegge for sluttbrukeren • Posisjonere produktet riktig i markedet • Gi bedriften eierskap til løsningen • Ta beslutninger underveis i prosessen • Utforsker løsningsrommet • Øker muligheten for suksess i markedetNB: Hensikten med ToD er at elevene skal få innsikt ogkunnskap om utviklingsprosesser til teknologiske produkter(Innst.S.nr.268).
 18. 18. MangfoldighetMangfoldet i ToD-prosjekter støtter et likestillingperspektiv.
 19. 19. Prosjekter som utvikler det hele mennesket• Variasjon i undervisningen motiverer og kan gi et større læringspotensiale for alle elever.• Skaperglede og mestring gjennon ulike faser av designprosessen. Nyutvikling – en kompetanse for framtida!
 20. 20. Hvorfor likestillingsperspektiv?”Da det er skjev kjønnsbalanse innenfor realfaglige- ogteknologiske utdanninger, er det behov for å rekruttere frabegge kjønn til teknologiske yrker. Den teknologiskeutviklingen kunne kanskje ta andre retninger hvis det var enbedre kjønnsbalanse”(Voll og Hansen ,2010. HiO-rapport 2010 nr 4).
 21. 21. Noen erfaringer og et siktemål:Er det noe vi kan bruke videre?Varierte arbeidsmetoderÅpne prosesser, prosjektbasert og elevstyrte aktiviteterFokus på produkter og resultatGjenkjennelse gjennom hele opplæringen
 22. 22. Lenker/kilder• IOCs informasjonsbrosjyre om den olympiske ild og fakkelstafettene http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_655.pdf• Klausen. A.M. OL-fakkelen som forsvant http://www.dagbladet.no/kronikker/960121-kro-1.html• Voll, Liv O. og Kirkeby Hansen, Pål J. (2010): Intensjon og praksis i teknologi og design. HiO-rapport 2010 nr 4• (1) ROSE-prosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt som vil arbeide for å gjøre skolens undervisning i naturfag og teknologi (NT) mer meningsfull, interessant og relevant for elevene. Et mer relevant naturfag for alle vil kunne øke rekrutteringen og fremme likestilling mellom de to kjønn.

×