Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LV-2.0 MINI【LV2-KIT-MINI】 取扱説明書 第1.1版

7,117 views

Published on

LV-2.0 MINI【LV2-KIT-MINI】の取扱説明書です。

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LV-2.0 MINI【LV2-KIT-MINI】 取扱説明書 第1.1版

 1. 1. 1 ូ ូ ូ ូ ូ ូ ΐ΅ᗘ`ᘢ♫ࣷရ‒Ὴଉῄୖῒῄ῟ῠ῍਄Ύῂ ῌῨῆ῔ῖῄ῾Ῑᾩ៨៲៉៎៊៌៩៥៪៥ ‫`⁆⁁‫‬ᾨ៨៲ ‱ⁱ‹⁕⁆Ύᇶῥ῍ᾨෆൺ` ᕷ૽⁤⁉⁎⁺″⁩ᇶᯈῨྠῘʚ ៓៎᠉᠉ᡒᶓ ័៓᠉᠉ ‒ᇶᮏ″•‸ῨῙ​
⁺⁅‡
ᶵЏ⁠‶⁣⁺⁩ῧᵓᡂ῕‌ῦῄ῾Ῑᾩ ⁺ ‷⁅‴•ⁱ  ៨៲៉៍៊៌ ‒ளिῗᑠᆺ⁏⁺※⁈⁩⁹‱ⁱ⁒⁣⁺‽ ⁌⁺⁆⁏※‱ⁱῨ΅ਚ࿴Ύප៖ῗῦῄ῾Ῑᾩូ ≉Ύ ៨៲៉៎៊៌៩៥៪៥ ⁠⁅⁩`ᾨ‵‷⁄⁞⁜•‱ⁱᇶᯈΎ ​‵‷⁄⁞‱ⁱ⁆⁺⁩‒┬ῄῦᾨపணÜῧ ៨៲ ‵⁨⁺‸Ύঀ‌ῦῄ῟ ῠ῏஦‒┠ⓗῨῗ῟⁠⁅⁩ῧῙᾩᚋᾫ‵‷⁄⁞⁜•‱ⁱᇶᯈ ᾨ៱៯៞០៝៟ ᇶᯈῪῩ‒ᦚ౅ῗ῟ ᾨῊᐈᵝῌ࿔Ⓨῗ῟ᅇ஠‒ো ౯Ῑ​῟ ΅⁕⁧⁁⁆⁓‧⁺⁞Ῠῗῦ῔฼⏝ῄ῟ῠῑ​ ῆ ៨៲ ‵⁨⁺‸ᮏ᮶΅Ҝస
⁺⁅‡
ⓗῪᴦῗ῿᪉ῌῧ῍῾Ῑᾩ᰾Ῠ Ὺ​⁏⁺†ⁱ⁕ Ⴑ※ᅇ஠`ᾨ៬៮១៩៥៱៩់៞៝៯៥៟ ⁠⁅⁩ྠ୍ῧᾨ‭⁧‷᭱዇΅዇ᅒ଱‒৲ ῾Ῑᾩ៬៟ ‱ⁱ⁆⁺⁩ ୕እ ɪ⁨⁠‱ⁱῧ΅᧯స`ῧ῍῾Ί–ῌᾨΐ‌ ῾῟ ៬៮១៩៥៱៩់៞៝៯៥៟ ྠᵝ΅᪂࿔Ⓨ΅⁕⁨†ⁱ⁕ᇶᯈΎ  ᾨᮏయϬჳ   ៏ DŽ ț΅†⁈‫‮‬ಙྕ΅ධຊῌྍЏῧᾨ⁝⁉⁠⁅⁩ᑓ⏝΅‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈῨ΅Ǽ῿ྜ‫‏‬ΊΎ ​⁕⁨†ⁱ⁕ᇶᯈΎᦚ౅Ῑ​Ⴑ Ꮚ⁚⁨⁣⁺⁞ᅇ஠‒౑⏝ῧ῍῾ῙᾩǼWΎῤῄῦ`‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈ`ึᚰ͵ῧ Ķ༢ΎǼWྍЏῪ‫⁆⁁‫‬ῨῪΰῦῄ῾Ῑῌᾨ ῝΅௚``–ῠᕤ⛬‒୙ोῨῗ῾ῗ῟ᾩ ⁺‷`ᾨᚋΎ ៨៲៉៎៊៌ ΅ᣑᙇᶵЏ ྛ✀⁠‶⁣⁺⁩‒೓ຍῧ῍​ ῆΎ᥮ࣖྍЏῪ ⁨†⁏⁋⁩‒᥇⏝ῗῦῄ῾Ῑᾩ᫝ჰῨ ⊂Ҝ΅⁠‶⁣⁺⁩‒࿔Ⓨ‒৘῿῟ ᾨ௒ᚋⓎ኎Ῑ​
⁕‵⁥ⁱ‒೓ຍኚ᭦ῗῦ዇ᅒ଱ 
⁺⁅‡
‒Ὴᴦῗ ⁗⁺‷⁤⁉⁁⁆Ῠῗῦ῔ឡ⏝῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ⃶  ৢῗῄ᝟ሗ`≉⃶  ৢῗῄ᝟ሗ`≉⃶  ৢῗῄ᝟ሗ`≉⃶  ৢῗῄ᝟ሗ`≉য″•⁆‒῔ཧ↷῏ῠ῕ῄ᮫য″•⁆‒῔ཧ↷῏ῠ῕ῄ᮫য″•⁆‒῔ཧ↷῏ῠ῕ῄ᮫য″•⁆‒῔ཧ↷῏ῠ῕ῄ᮫ូូូូ ᠄᠐᠐᠌៖់់᠓᠓᠓៊᠈᠅᠊᠇᠉៽᠊᠄᠐᠐᠌៖់់᠓᠓᠓៊᠈᠅᠊᠇᠉៽᠊᠄᠐᠐᠌៖់់᠓᠓᠓៊᠈᠅᠊᠇᠉៽᠊᠄᠐᠐᠌៖់់᠓᠓᠓៊᠈᠅᠊᠇᠉៽᠊៉៉៉៉៽᠑᠀᠅᠋៊៿᠋᠉់៽᠑᠀᠅᠋៊៿᠋᠉់៽᠑᠀᠅᠋៊៿᠋᠉់៽᠑᠀᠅᠋៊៿᠋᠉់ូ ូូូូ ΐ΅‫⁆⁁‫‬Ύྵ῾‌​ ΅ូ ូ ᾶ᏶ᡂရ⁠‶⁣⁺⁩ᾷᾶ᏶ᡂရ⁠‶⁣⁺⁩ᾷᾶ᏶ᡂရ⁠‶⁣⁺⁩ᾷᾶ᏶ᡂရ⁠‶⁣⁺⁩ᾷូូូូ ᆺᘧᆺᘧᆺᘧᆺᘧូូូូ ௙ᵝ௙ᵝ௙ᵝ௙ᵝូូូូ ྡ⛠ྡ⛠ྡ⛠ྡ⛠ូូូូ ධᩘධᩘධᩘධᩘូូូូ ៨៲៎៉៬៮៝៩ូ †⁈‫‮‬ ៏ DŽțධຊᾨႱᏊ⁚⁨⁣⁺⁞ᅇ஠ᦚ౅ᾨ⁚⁨⁣⁺⁞ไᚚ⏝⁜•‱ⁱូ ⁕⁨†ⁱ⁕ᇶᯈូ ៍ូ ៨៲៎៉៬៳៝៩ូ ៥៮ ♫ ៥៮័៏៌៍ ᦚ౅ូ ៎៿᠄ូ ྛ✀ಖઔᅇ஠ᦚ౅ូ ⁏⁺†ⁱ⁕ᇶᯈូ ៍ូ ៨៲៍៉៝៟០៟៩ូ ⁏⁺†ⁱ⁕Ⴑ※ᇶᯈូ ៝៟០៟ Ⴑ※ᇶᯈូ ៍ូ ៨៲៍៉០៟០៟៩ូ ᠬ៍៎៲ᾨះ៑៲ ⏕ᡂᇶᯈូ ០៟០៟ Ⴑ※ᇶᯈូ ៍ូ ៨៲៴៉៰៮៑៌ូ ៨៲ ᑓ⏝ូ ៮ ‱†⁆⁧ⁱ‷ូ ៑៌ ᆺូ Ⴑ※⁆⁧ⁱ‷ូ ៍ូ ូូូូ ᾶᾶᾶᾶ‫⁆⁁‫‬‫⁆⁁‫‬‫⁆⁁‫‬‫⁩⁺⁣‶⁠⁆⁁‫‬ᾷ⁠‶⁣⁺⁩ᾷ⁠‶⁣⁺⁩ᾷ⁠‶⁣⁺⁩ᾷូូូូ ᆺᘧᆺᘧᆺᘧᆺᘧូូូូ ௙ᵝ௙ᵝ௙ᵝ௙ᵝូូូូ ྡ⛠ྡ⛠ྡ⛠ྡ⛠ូូូូ ධᩘධᩘධᩘධᩘូូូូ ៨៲៎៉៟៰៮៨៩៉៧៥៰ូ ႱᏊ⁚⁨⁣⁺⁞‱ⁱ⁆⁺⁩ᾨධຊ‹‭‽ᾨ⁏⁺†ⁱ⁕ ៫៪់៫២២ូ ‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈ‫ូ⁆⁁‫‬ ៍ូ ូូូូ ᾶ ⁺‷ᾶ ⁺‷ᾶ ⁺‷ᾶ ⁺‷ូូូូ ൺᮦ⁨‷⁆ᾷൺᮦ⁨‷⁆ᾷൺᮦ⁨‷⁆ᾷൺᮦ⁨‷⁆ᾷូូូូ ᆺᘧᆺᘧᆺᘧᆺᘧូូូូ ௙ᵝ௙ᵝ௙ᵝ௙ᵝូូូូ ྡ⛠ྡ⛠ྡ⛠ྡ⛠ូូូូ ධᩘධᩘධᩘධᩘូូូូ ៨៲៎៉២៬ូ ៝៑៌៑៎ូ†⁩⁝ូ៓᠉᠉ ཌូᓞӽ†⁩⁜•⁆ฎ⌮ូ ⁓ⁱ⁆⁏⁋⁩ូ ᬌዲ῿Ύ  ౑⏝ូ ៍ូ ៨៲៎៉៨៟ូ ៯៬៟៟ូ‷‿⁺⁩ ៍᠉᠉ ཌូᓞӽ″⁄ⁱሬࣖូ †ⁱ‾⁺‵⁡⁺‵ូ ៍ូ ៨៲៍៉៱៟ូ ៯៬៟៟ូ‷‿⁺⁩ ៍᠉᠉ ཌូᓞӽ″⁄ⁱሬࣖូ ⁆⁁⁕
⁎⁺ូ ៍ូ ៨៲៎៉៮១៝៮៬៝៪១៨ោ៩៥៪៥⃻៞៝៯៥៟ៅូ ៯៬៟៟ ‷‿⁺⁩ ៍᠉᠉ ᣦᐃӽӿῂ ሬࣖូ ⁨†⁏⁋⁩⃴៩៥៪៥ᾨ៞៝៯៥៟ ᑓ⏝⃵ូ ៍ូ ៓្៎៉៍។់៌៌៎ូ ⁐⁣⁺‸⁙⁩‾⁹‷•⁁‿௜ូ ៝៟ •ⁱ⁁⁆ូ ៍ូ ២៣៩៞៍៎៑៲៏៝ូ ⁝›⁁⁆ᆺូ ៍៎៑៲ូ៏៝ូ ⁐⁣⁺‸ូ ៎ូ ៨៲៍៊៌៉០៥៯៬៨៝៵៉៳៥៪០៫៳៉២៥៨៰១៮ូ ‫⁺⁠‷⁺‮‬‭†‭⁨⁩ᯈូ ࢢ♧6⁓‡⁩‽⁺ូ ᬌ౑⏝ῗ῾Ί–ូ ៍ូ ៨៲៎៉៬៮៝៩៉៬៬ ‵⁺⁆ូ ⁕⁨†ⁱ⁕ᇶᯈϬჳ‱⁋‭‽⏝ូ Ϭჳ ៬៬ ‵⁺⁆ូ ៍ូ ៰៟៉៏៯ូ ‵⁩⁎⁺ូ ័ ಶ‹⁁⁆ូ •ⁱ‵⁣⁺‽ូ ៍ូ ៞៥៉៏។៍៌៣់៞ូ ᓞូ ȟʅ௙ᵝូ ៯៬ ‽⁺⁝⁈⁩ូ ᬌ•⁢⁺`–ῠຍᕤ῭῿ូ ៎ូ ៞៥៉៏។៍៌៣់៮ូ ୕ូ ȟʅ௙ᵝូ ៯៬ ‽⁺⁝⁈⁩ូ ᬌ•⁢⁺`–ῠຍᕤ῭῿ូ ៎ូ ៵៬័៏៑៵៟៍៏៞៍៊។៩ូ ៏៬៉៎៬ូ Ⴑ※‱⁺⁇ូ ៍ូ ៧៞៉៤៬៦៩ូ ຍᕤ῭῿ូ ⁖⁁⁇⁓‧ⁱ‶⁡⁁‭ᇶᯈូ ៍ូ ៝៯៞៉៏៌្១ូ ្᠉᠉ូ ⁖⁁⁇⁓‧ⁱ‶⁡⁁‭ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝‷⁘⁺″⁺ូ ៎ូ ៝៯៞៉៏៌៑១ូ ។᠉᠉ូ ‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝‷⁘⁺″⁺ូ ័ូ †⁈‫‮‬እൺධຊ ៏ DŽțូ ⁤⁺‴⁺⁤⁺‴⁺⁤⁺‴⁺⁤⁺‴⁺⁹⁹⁹⁹
‷‽⁞
‷‽⁞
‷‽⁞
‷‽⁞⏝⏝⏝⏝⁹⁹⁹⁹
⁺⁅‡
†ⁱ⁕‫℧⁆⁁‫‬
⁺⁅‡
†ⁱ⁕‫℧⁆⁁‫‬
⁺⁅‡
†ⁱ⁕‫℧⁆⁁‫‬
⁺⁅‡
†ⁱ⁕‫℧⁆⁁‫‬៨៲៎៨៲៎៨៲៎៨៲៎៉៉៉៉៧៥៰៧៥៰៧៥៰៧៥៰៉៉៉៉៩៥៪៥៩៥៪៥៩៥៪៥៩៥៪៥℩℩℩℩ូូូូ ྲྀᢅ⁹ǼWྲྀᢅ⁹ǼWྲྀᢅ⁹ǼWྲྀᢅ⁹ǼW਍᫂᭩਍᫂᭩਍᫂᭩਍᫂᭩ូូូូ ˜ ∧
 2. 2. 2 ៝៯៞៉៏៍៌១ូ ៍៌᠉᠉ូ ⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕ᇶᯈᅛᐃ⏝‷⁘⁺″⁺ូ ៍៎ូ ៝៟់០៟ ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝‷⁘⁺″⁺ូ ០៟់០៟ ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝‷⁘⁺″⁺ូ ⁏⁺†ⁱ⁕ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝‷⁘⁺″⁺ូ ៝៯៞៉៏៎៌១ូ ៎៌᠉᠉ូ ⁕⁨†ⁱ⁕ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝‷⁘⁺″⁺ូ ័ូ ៩៏ᡒ្᠉᠉ូ ៏ Ⅼ‹⁞‷ូ୕౯‭ ⁺⁆ូ ៩៏ᡒ្᠉᠉ូ ៏ Ⅼ‹⁞‷ូ୕౯‭ ⁺⁆ូ ⁓ⁱ⁆⁏⁋⁩ᅛᐃ⁑‷ូ ័ូ ៩៏ᡒ្᠉᠉ូ ᓞ─‫ូ⁕⁁⁡‫‬ ៩៏ᡒ្᠉᠉ូ ᓞ─‫ូ⁕⁁⁡‫‬ 
⁎⁺ᅛᐃ⁑‷ូ ។ូ ៩័ᡒ៍៎᠉᠉ូ ᓞ๢⁎•ⁱ⁇ូ ៩័ᡒ៍៎᠉᠉ូ ᓞ๢⁎•ⁱ⁇ូ •ⁱ‵⁣⁺‽ᅛᐃ⁑‷ូ ័ូ ៩៏ូ᠔ូ័᠉᠉ូ ᓞӽូ๢⁎•ⁱ⁇ូ ៩៏ូ᠔ូ័᠉᠉ូ ᓞӽូ๢⁎•ⁱ⁇ូ ‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈ⃻៤៬ូ៦៽៿᠇⃻⁨†⁏⁋⁩ᅛᐃ⏝ ⁑‷ូ ៎៌ូ ៩៏ូ᠔ូ៑᠉᠉ូ ᓞӽូ๢⁎•ⁱ⁇ូ ៩៏ូ⅄ូ៑᠉᠉ូ ᓞӽូ๢⁎•ⁱ⁇ូ ៝៟់០៟ ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝⁑‷ូ ៏៎ូ ០៟់០៟ ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝⁑‷ូ ⁏⁺†ⁱ⁕ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝⁑‷ូ ⁕⁨†ⁱ⁕ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝⁑‷ូ ៩័ូ᠔ូ៍៌᠉᠉ូ ᓞӽូ๢⁆⁧‷ូ ៩័ូ᠔ូ៍៌᠉᠉ូ ᓞӽូ๢⁆⁧‷ូ ⁆⁧ⁱ‷ូ ᅛᐃ⏝⁑‷ូ ័ូ ៩័ ⁈⁁⁆ូ ୕౯‭ ⁺⁆ូ៍ ✀ូ ៩័ូូ ୕౯‭ ⁺⁆ូ៍ ✀ូ ⁆⁧ⁱ‷ូ ᅛᐃ⏝⁈⁁⁆ូ ័ូ ៩័ូ‷⁕⁨ⁱ‫ូ⁡‵⁁‮‬ ୕౯‭ ⁺⁆ូ ៩័ូ ូ୕౯‭ ⁺⁆ូ‷⁕⁨ⁱ‫ូ‮‬ ⁆⁧ⁱ‷ូ ᅛᐃ⏝⁁‵⁡ូ ័ូ ៩៏ ⁈⁁⁆ូ ୕౯‭ ⁺⁆ ៍ ✀ូ ៩័ូ ୕౯‭ ⁺⁆⁈⁁⁆ូ ⁨†⁏⁋⁩ូ ᅛᐃ⏝⃴ࣥᙉ⏝⃵ូ ។ូ ‫⁡‵⁁ו‬ ៩ូ ោ៩៏ ⏝ៅូ ‫⁡‵⁁ו‬ ៩ូ ⁕⁨†ⁱ⁕ᇶᯈូ ᅛᐃ⏝‫ូ⁡‵⁁ו‬ ៍ូ ូ ᾶෆൺපɪᮦᾶෆൺපɪᮦᾶෆൺපɪᮦᾶෆൺපɪᮦូូូូ ൺᮦ⁨‷⁆ᾷൺᮦ⁨‷⁆ᾷൺᮦ⁨‷⁆ᾷൺᮦ⁨‷⁆ᾷូូូូ ‱ⁱ‽‭⁆⁒ⁱ௜•⁢‱ⁱ‽‭⁆⁒ⁱ௜•⁢‱ⁱ‽‭⁆⁒ⁱ௜•⁢‱ⁱ‽‭⁆⁒ⁱ௜•⁢ូូូូ ᆺᘧᆺᘧᆺᘧᆺᘧូូូូ ௙ᵝ௙ᵝ௙ᵝ௙ᵝូូូូ ⏝೥⏝೥⏝೥⏝೥ូូូូ ᮏᩘᮏᩘᮏᩘᮏᩘូូូូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៳ូ ៬៤ ᆺ ៍៌៌᠉᠉ូ ⓑូ ⁠‶⁣⁺⁩࿛පɪ⏝ូ ៍ូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៞៧ូ ៬៤ ᆺ ៍៌៌᠉᠉ូ ᓞូ ⁠‶⁣⁺⁩࿛පɪ⏝ូ ៎ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៳ូ ៬៤ ᆺ ៎៌៌᠉᠉ូ ⓑូ ⁠‶⁣⁺⁩࿛පɪ⏝ូ ័ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ៬៤ ᆺ ៎៌៌᠉᠉ូ ᓞូ ⁠‶⁣⁺⁩࿛පɪ⏝ូ ។ូ ៬៤៌៓៎្៉៏៌៌៳ូ ៬៤ ᆺ ៏៌៌᠉᠉ូ ⓑូ ⁠‶⁣⁺⁩࿛පɪ⏝ូ ៎ូ ៬៤៌៓៎្៉៏៌៌៞៧ូ ៬៤ ᆺ ៏៌៌᠉᠉ូ ᓞូ ⁠‶⁣⁺⁩࿛පɪ⏝ូ ្ូ ៲៤៍៑៎៌៉៍៑៌៮ូ ៲៤ ᆺ ៍៑៌᠉᠉ូ ୕ូ ⁏⁺†ⁱ⁕Ⴑ※⏝ូ ៍ូ ៲៤៍៑៎៌៉៍៑៌៞៧ូ ៲៤ ᆺ ៍៑៌᠉᠉ូ ᓞូ ⁏⁺†ⁱ⁕Ⴑ※⏝ូ ៍ូ ៲៤៍៑៎៌៉៍៑៌៞៨ូ ៲៤ ᆺ ៍៑៌᠉᠉ូ ყូ ⁏⁺†ⁱ⁕Ⴑ※⏝ូ ៍ូ ៲៤៍៑៎៌៉៎៌៌៳ូ ៲៤ ᆺ ៎៌៌᠉᠉ូ ⓑូ ៯៬ ‽⁺⁝⁈⁩⏝ᬌូ ៎ូ ៲៤៍៑៎៌៉៎៌៌៞៧ូ ៲៤ ᆺ ៎៌៌᠉᠉ូ ᓞូ ៯៬ ‽⁺⁝⁈⁩⏝ᬌូ ៎ូ ូូូូ ᬌᬌᬌᬌ៯៬៯៬៯៬៯៬ ‽⁺⁝⁈⁩⏝පɪ`ᾨ‷⁒⁺
⁺‽⁺⁝⁈⁩Ύ`–ῠຍᕤ῭῿‽⁺⁝⁈⁩⏝පɪ`ᾨ‷⁒⁺
⁺‽⁺⁝⁈⁩Ύ`–ῠຍᕤ῭῿‽⁺⁝⁈⁩⏝පɪ`ᾨ‷⁒⁺
⁺‽⁺⁝⁈⁩Ύ`–ῠຍᕤ῭῿‽⁺⁝⁈⁩⏝පɪ`ᾨ‷⁒⁺
⁺‽⁺⁝⁈⁩Ύ`–ῠຍᕤ῭῿ូូូូ ⁍․‶ⁱ‫‮‬⁍․‶ⁱ‫‮‬⁍․‶ⁱ‫‮‬⁍․‶ⁱ‫ូ‮‬ូូូ ᆺᘧᆺᘧᆺᘧᆺᘧូូូូ ௙ᵝ௙ᵝ௙ᵝ௙ᵝូូូូ ⏝೥⏝೥⏝೥⏝೥ូូូូ ᮏᩘᮏᩘᮏᩘᮏᩘូូូូ ៬៤៮៉៎ូ ៦៯៰ ࣷូ ៬៤ ᆺូ ៎ ᴟូ ⁠‶⁣⁺⁩࿛පɪ⏝ូ ៏ូ ៬៤៮៉៏ូ ៦៯៰ ࣷូ ៬៤ ᆺូ ៏ ᴟូ ⁠‶⁣⁺⁩࿛පɪ⏝ូ ៓ូ ៬៤៮៉័ូ ៦៯៰ ࣷូ ៬៤ ᆺូ ័ ᴟូ ⁠‶⁣⁺⁩࿛පɪ⏝ូ ៑ូ ៲៤៮៉៎ូ ៦៯៰ ࣷូ ៲៤ ᆺូ ៎ ᴟូ ៯៬ පɪ⏝ូ ៎ូ ៲៤៮៉៏ូ ៦៯៰ ࣷូ ៲៤ ᆺូ ៏ ᴟូ ⁏⁺†ⁱ⁕Ⴑ※⏝ូ ៎ូ ូូូូ ᾶᾶᾶᾶྛᇶᯈྲྀᢅῄ਍᫂᭩ྛᇶᯈྲྀᢅῄ਍᫂᭩ྛᇶᯈྲྀᢅῄ਍᫂᭩ྛᇶᯈྲྀᢅῄ਍᫂᭩ᾷᾷᾷᾷូូូូ ᾶᾶᾶᾶྛᇶᯈᅇ஠ᅗྛᇶᯈᅇ஠ᅗྛᇶᯈᅇ஠ᅗྛᇶᯈᅇ஠ᅗᾷᾷᾷᾷូូូូ ᾶᾶᾶᾶ඲యපɪᅗ඲యපɪᅗ඲యපɪᅗ඲యපɪᅗᾷᾷᾷᾷូូូូ ᾶᇶᯈප̘ᅗᾷᾶᇶᯈප̘ᅗᾷᾶᇶᯈප̘ᅗᾷᾶᇶᯈප̘ᅗᾷូូូូ ូូូូ
 3. 3. 3 ូូូូ ࣷရ਍᫂ូ ូ ℈≉࿇ℊ℈≉࿇ℊ℈≉࿇ℊ℈≉࿇ℊូូូូ ⁹៓៎᠔័៓᠉᠉ ″•‸‒ᇶᮏῨῙ​
⁺⁅‡
⁠‶⁣⁺⁩‒᥇⏝ូ ⁹⁎⁺‷•⁁‿ῧษ ᭰ῈྍЏῪ†⁈‫‮‬ධຊ ៏ DŽț‒ࣖഛ⃴៮៟៝ ‶⁡⁁‭ ៎ DŽțᾨ‷⁄
⁝⁉‶⁡⁁‭ ៍ DŽț⃵ូ ⁹†⁈‫⁞⁺⁣⁨⁚‮‬Ῠ⁚⁨⁣⁺⁞ไᚚ ៬៥៟ ⁜•‱ⁱῨᑓ⏝ ៥៟ Ύ ​ప႗ᅒ⁚⁨⁣⁺⁞‱ⁱ⁆⁺⁩ូ ⅑‷⁒⁺
⁺៫៪់៫២២ ‷•⁁‿ᦚ౅ូ ⁹ᑓ⏝Ⴑ※⁆⁧ⁱ‷⃴៮ ‱†⃵᥇⏝ូ ⁹஺᥮ᘧ⁨†⁏⁋⁩ូ ᬌ‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈ௨እ΅ᇶᯈ`᏶ᡂ῭῿ῧᾨᇶᯈ࿛΅පɪῨᾨ ⁺‷Ὸ΅ྲྀ௜ῧǼW‒ࢌῄ῾Ῑូ ូ ℈౑ῄ᪉ℊ℈౑ῄ᪉ℊ℈౑ῄ᪉ℊ℈౑ῄ᪉ℊូូូូ ⅑៝៟ •ⁱ⁁⁆΅ •ⁱႱ※‷•⁁‿΅ ៫២២ ‒☜৶ῗ῾Ῑᾩូ ⅑ǼWῌ᏶஢ῗ῟ පɪ‒༑ศΎ☜৶ῗῦᾨ៝៟ •ⁱ⁁⁆΅Ⴑ※ ⁺⁔⁩‒᥋ȶῗ῾Ῑᾩូ ⅑ᅒᴦ※⁺‷Ῠ΅᥋ȶ‒ࢌῄ῾Ῑᾩូ ⅑⁚⁨⁣⁺⁞఩̘‒཯᫬ও᪉ྥΎṆ῾​῾ῧᅇῗ῾Ῑᾩូ ⅑‷⁒⁺
⁺‷•⁁‿‒ ៫៪ Ύῗ῾Ῑᾩូ ⅑៝៟ •ⁱ⁁⁆΅ •ⁱႱ※‷•⁁‿‒ධ‌῾Ῑᾩូ ⅑ධຊ‹‭‽‒വᢥῗ῾Ῑᾩូ ⅑⁚⁨⁣⁺⁞‒᫬ও᪉ྥΎᅇῗῦᅒฎ‒ਚ÷ῗ῾Ῑᾩូ ⅑ᅒᴦ‒Ϊ῍Ǻ‫‏‬ΰ῟  ៝៟ •ⁱ⁁⁆΅ •ⁱႱ※‷•⁁‿‒ษ ῾Ῑᾩូ ូ ℈௙ᵝℊ℈௙ᵝℊ℈௙ᵝℊ℈௙ᵝℊូូូូ ូ ⁹ᐃ᱁ฟຊ℆័៌៳ᡒ៎៿᠄ូ ូ ⁹ᅒኌධຊ℆†⁈‫‮‬ධຊ ៏ DŽț⃴៮៟៝ ‶⁡⁁‭ូ ៎ DŽțូ ‷⁄
⁝⁉‶⁡⁁‭ ៍ DŽț⃵ូ ូ ⁹‷⁒⁺
⁺ฟຊ℆៍ DŽț⃴៨⃻៮ ⊂W዇ǝ‷⁒⁺
⁺‽⁺⁝⁈⁩⃵ូ ូ ⅑⁖⁁⁇⁙ⁱฟຊ℆៍ DŽț⃴᧕្៊៏᠉᠉ ⁖⁁⁇⁓‧ⁱ⁹‶⁡⁁‭⃵ូ ូ ⁹⁓ⁱ⁆⁏⁋⁩℆៓᠉᠉ ཌ†⁩⁝⃴ᓞӽ†⁩⁜•⁆ᾨ᲍ᆅ௙ୖῒ⃵ូ ូ ⁹ᮏయ ⁺‷℆៍᠉᠉ ཌ‷‿⁺⁩⃴ᓞӽ″⁄ⁱሬࣖ⃵ូ ូ ⅑⁨†⁏⁋⁩℆៍᠉᠉ ཌ‷‿⁺⁩⃴⁨ⁱ‭⁜ⁱ⁹⁔⁩⁺ሬࣖ⃵ូ ូ ℈℈℈℈Ⴑ※Ⴑ※Ⴑ※Ⴑ※ℊℊℊℊូូូូ ូ ៝៟៍៌៌៲ូ ⃴៑៌៤᠖⃻្៌៤᠖⃵ូ ូូូូ ℈℈℈℈እᙧᑍἲእᙧᑍἲእᙧᑍἲእᙧᑍἲℊℊℊℊូូូូ ូ ូ ូ ូ ዟࢌ῍ᡒᖜᡒ዇῕℆ូ ៎៍៎᠉᠉ᡒ៏៌៌᠉᠉ᡒ្៏᠉᠉ូ ⃴⁓ⁱ⁆⁏⁋⁩ჰࣖ╔ᾨϬჳ‽⁺⁝⁈⁩ᾨᗏჳ•ⁱ‵⁣⁺‽ྵ῾Ὶ⃵ូ ូ ូ ូ ូ •ⁱ‵⁣⁺‽῾ῧྵ ῟዇῕℆៓្៊័᠉᠉ូ ូ ូ ូ ូ Ϭჳ‽⁺⁝⁈⁩῾ῧྵ ῟ዟࢌ῍℆៎៏។៊៓᠉᠉ូ
 4. 4. 4 ូូូូ ǼW਍᫂ូ ូ ូ ៨៲៉៎៊៌᠉᠅᠊᠅ 
⁺⁅‡
†ⁱ⁕̘ࣖ‒ᡭస ῗ῟ῄ᪉΅ྥῑ΅ࣷရῧᾨ‵‷⁄⁞‱ⁱ⁆⁺⁩ᶵЏ‒᭱పးΎῨῩ ῟௙ᵝῨῪ ΰῦῄ῾Ῑᾩ๓ჳΎࣖ╔Ῑ​‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈ`ᾨ`–ῠΎ ​Ǽ῿Wῦᘧῧᾨΐ‌Ή ႱᏊᕤస‒`Ῐ  ​Ῠῄῆ ῆῪ᪉ ῧ ᾨĶ༢ΎǼ῿Wῦ ‌​ൺရⅬᩘῧῙᾩ‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈ௨እ`ǼWῦ⁹ਚᩚ῭῿΅ᇶᯈ‒ຍᕤ῭῿΅‵⁡⁺‵ΎǼ῿ ௜ῑ​ᇶᯈ࿛‒පɪῙ​ΐῨῧ᏶ᡂῗ῾ῙᾩႤῗῄᇶᯈୖൺရ΅༙⏣௜ῑ ‵⁡⁺‵΅ ῂῑษ๐ຍᕤῪῩ‒ᚲोῨῗ῾Ί –ᾩපɪ ‱⁋‭‽Ύ  ⁱ‽⁁‿ῧ᥋ȶῧ῍῾Ῑᾩ‷⁒⁺
⁺sᏊ΅ྲྀ ௜ῑΎ ៍៎᠉᠉ ΅⁚⁁‭‷ⁱ‿ῌᚲोῪ௨እ`⁕ ⁧‷⁹⁇⁧•⁎⁺ῠῑῧ᏶ᡂῗ῾Ῑᾩូ ូ ᬌ⁆⁁⁕
⁎⁺΅ᅛᐃΎᑐದ ៎᠉᠉ ΅⁆⁩‭‷ⁱ‿ῌᚲोῧῙᾩូ ូ ូូូូ ℈‷⁘⁺″⁺Ύῤῄῦℊ℈‷⁘⁺″⁺Ύῤῄῦℊ℈‷⁘⁺″⁺Ύῤῄῦℊ℈‷⁘⁺″⁺Ύῤῄῦℊូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ PRAM DCDCM TR-50 ACDCM PWAM CTRLM HPJ ࿇ࡉ=6mm™2 ࿇ࡉ=5mm™4 (୕)(୕) (ᓞ)(ᓞ) ࢫࣆ࣮࣮࢝ (R) ࢫࣆ࣮࣮࢝ (L) AC ࢖ࣥࣞࢵࢺ ࣇࣟࣥࢺ ࣜ࢔ ᣦᐃࡢ↓࠸ᇶᯈࢫ࣮࣌ࢧ࣮ࡣᣦᐃࡢ↓࠸ᇶᯈࢫ࣮࣌ࢧ࣮ࡣᣦᐃࡢ↓࠸ᇶᯈࢫ࣮࣌ࢧ࣮ࡣᣦᐃࡢ↓࠸ᇶᯈࢫ࣮࣌ࢧ࣮ࡣ ࿇ࡉᜫ࿇ࡉᜫ࿇ࡉᜫ࿇ࡉᜫ10mm PRAM ࡢᇶᯈࢫ࣮࣌ࢧ࣮ࡣ ࿇ࡉᜫ20᝛᝛ࡢࡶࡢࢆ౑࠺ࠋ
 5. 5. 5 ℈ᕤලℊ℈ᕤලℊ℈ᕤලℊ℈ᕤලℊូូូូ ូ ⃽⃺⁕⁧‷⁇⁧•⁎⁺ូ ៪᠋៊ូ៎ូ ូ ⃾⃺⁈⁁⁆⁇⁧•⁎⁺ូ ᑐದ ៑៊៑᠉᠉⃴ᇶᯈ‷⁘⁺″⁺⃵ᾨ៓᠉᠉⃴⁆⁧ⁱ‷⃵ូ ូ ⃿⃺⁚⁁‭‷ⁱ‿ូ ូ ᑐದ ៍៎᠉᠉⃴‷⁒⁺
⁺sᏊᾨ៮៟៝ sᏊ⃵ូ ូ ℀⃺៎᠉᠉ භॵⁱ‿⃴៰៫៬ 
⁎⁺ྲྀ ௜ῑ⁋‶⃵ូ ូ ℁⃺•⁢⁺‷⁆⁨⁁⁏⁺⃴‷⁒⁺
⁺ ⁺⁔⁩ᾨ៯់ូ៬០៥២  ⁺⁔⁩ຍᕤ⏝⃵ូ ូ ℂ⃺‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈǼW⏝`–ῠᕤලូ ូ ℈ᡭᅠℊ℈ᡭᅠℊ℈ᡭᅠℊ℈ᡭᅠℊូូូូ Ǽ῿Wῦ`ǼWᅗǼWᅗǼWᅗǼWᅗΎᚑῄ῾Ῑᾩῂ ΉῘ ḟ΅‽ഛ‒ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ូ ‽ഛ⃽⃺ൺရ΅ධᩘ‒☜৶ῗῦῊ῏ᾩូ ូ ូ ូ ‽ഛ⃾⃺‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈ‒Ǽ῿Wῦ​ᾩ⃴‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈ਍᫂᭩ཧ↷⃵ូ ូ ូ ូ ‽ഛ⃿⃺ෆൺ΅•⁢⁺†‹ⁱ⁔⁨⁺`ῂ ΉῘ Ǽ῿WῦῦῊ῏ᾩូ ⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⃽⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⃽⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⃽⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⃽ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ⃴ୗঠᾨෆൺපɪΎῤῄῦ΅਍᫂‒ཧ↷⃵ូ ὀ℆‷⁒⁺
⁺ฟຊὀ℆‷⁒⁺
⁺ฟຊὀ℆‷⁒⁺
⁺ฟຊὀ℆‷⁒⁺
⁺ฟຊ΅•⁢⁺`ᾨ΅•⁢⁺`ᾨ΅•⁢⁺`ᾨ΅•⁢⁺`ᾨ‷⁒⁺
⁺‷⁒⁺
⁺‷⁒⁺
⁺‷⁒⁺
⁺⁹⁹⁹⁹‽⁺⁝⁈⁩‽⁺⁝⁈⁩‽⁺⁝⁈⁩‽⁺⁝⁈⁩‒⁨†⁏⁋⁩Ύྲྀ ௜ῑ῟ᚋῧǼWῦῦ῏ῠ῕ῄᾩ‒⁨†⁏⁋⁩Ύྲྀ ௜ῑ῟ᚋῧǼWῦῦ῏ῠ῕ῄᾩ‒⁨†⁏⁋⁩Ύྲྀ ௜ῑ῟ᚋῧǼWῦῦ῏ῠ῕ῄᾩ‒⁨†⁏⁋⁩Ύྲྀ ௜ῑ῟ᚋῧǼWῦῦ῏ῠ῕ῄᾩូូូូ ូ ‽ഛ℀⃺៨៫៳ ‵⁡⁺‵΅ϬჳΎ†⁩⁝΅⁨†⁏⁋⁩‒⁋‶Ṇ ῗῦῊ῏ᾩោ៩៏៴័᠉᠉ ΅ᓞӽ๢⁎•ⁱ⁇⁑‷ៅូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ⁨†⁏⁋⁩‒ ⁺‷ෆഃΉ ῂῦῌῄᾨ ⁺‷እഃΉ ⁑‷ῧṆ ῾Ῑᾩ។ Ήᡤᅛᐃῗ῾Ῑᾩῂ῾ ᙉ῏ɮ Ῑ῎​Ῠ ⁏⁋⁩ഃ΅῭Ῐᒣῌ₽‌῾Ῑ΅ῧᾨപᗘῪຊῧɮ ῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ᬌᙉ῏ɮ Ῑ῎ῦ⁏⁋⁩΅῭Ῐᒣ‒Ὺ ῦῗ῾ΰ῟᫬Ύ`ᾨࣥᙉ⏝΅⁈⁁⁆‒౑⏝ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ‽ഛ℁⃺⁆⁧ⁱ‷ῌ ៨៫៳ ‵⁡⁺‵Ύ ៎ ᮏ΅⁑‷ῧ௬Ṇ ῕‌ῦῄ​΅ῧእῗ῾Ῑᾩូ ូ ῧ`ᾨ௨ୗ΅ᡭᅠῧǼWᅗ‒ཧͳΎǼ῿Wῦῦῄ῍῾Ῑᾩូ ូ ᡭᅠ⃽⃺៨៫៳ ‵⁡⁺‵Ύ‷⁒⁺
⁺⁹‽⁺⁝⁈⁩‒ྲྀ ௜ῑ​ᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ‷⁒⁺
⁺⁹‽⁺⁝⁈⁩Ύ`ᾨඛΎෆൺូ ូ ូ ូ ូ ូ පɪ‒`–ῠ௜ῑῗῦῂ ῾Ῑᾩូ ូ ូ ូ ᡭᅠ⃾⃺៨៫៳ ‵⁡⁺‵Ύ ៝៟ •ⁱ⁁⁆‒ྲྀ ௜ῑ​ᾩូ ⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⃿⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⃿⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⃿⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⃿ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៝៟ •ⁱ⁁⁆Ύ`ᾨ័ ῤ΅∎ῌῂ ᾨ῝΅∎‒ᐷΉῙ ῆΎῗῦ•ⁱ⁁⁆‒⁨†⁏⁋⁩΅࿔ཱྀൺΎᕪῗನ–ῧᅛᐃῗ ῾Ῑᾩᑡᾫᙉῄຊῌो ῾Ῑῌᾨ ⁺‷ῌṍ῾Ὺῄ ῆΎຊ‒ຍῶῗῦྲྀ ௜ῑῦୗ῕ῄᾩូ ូ ᡭᅠ⃿⃺භॵ‷⁘⁺″⁺‒ྛ⁠‶⁣⁺⁩ᇶᯈΎ⁋‶Ṇ Ῑ​ᾩូ ࿇῕` ័ ✀ᆞῂ ḟ΅ ῆΎ౑ῄ῾Ῑᾩូ ᇶᯈྡូ භॵ‷⁘⁺″⁺ូ ⁑‷ូ ⁖⁁⁇⁙ⁱ⁹‶⁡⁁‭ᇶᯈូ ្᠉᠉ូ ៩៏៴័᠉᠉ូᓞӽ๢⁎•ⁱ⁇ូ ‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈូ ៑᠉᠉ូ ៩៏៴័᠉᠉ ᓞӽ๢⁎•ⁱ⁇ូ ⁕⁨†ⁱ⁕ᇶᯈូ ៎៌᠉᠉ូ ៩៏៴៑᠉᠉ ᓞӽ๢⁎•ⁱ⁇ូ ⁏⁺†ⁱ⁕ᇶᯈូ ៝៟់០៟ Ⴑ※ᇶᯈូ ០៟់០៟ Ⴑ※ᇶᯈូ ៍៌᠉᠉ូ ៩៏៴៑᠉᠉ ᓞӽ๢⁎•ⁱ⁇ូ ូ ᡭᅠ℀⃺࿇῕ ៑᠉᠉ ΅භॵ‷⁘⁺″⁺‒ྲྀ ௜ῑ῟‱ⁱ⁆⁺⁩ᇶᯈ‒ ៨៫៳ ‵⁡⁺‵እഃΉ ⁋‶Ṇ Ῑ​ᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ⃴៩៏ᡒ័᠉᠉ ΅ᓞӽ๢⁎•ⁱ⁇⁑‷⃵ូ ូ ᡭᅠ℁⃺⁓ⁱ⁆⁏⁋⁩‒ ៨៫៳ ‵⁡⁺‵Ύ⁋‶Ṇ Ῑ​ᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ័ Ήᡤᅛᐃῗ῾Ῑᾩ⃴៩៏ᡒ្᠉᠉ូ ៏ Ⅼ‹⁞‷ូ୕౯‭ ⁺⁆⃵ូ ូ ೡ᫂ȟʅ⁨ⁱ‫ូ‮‬ ⁏⁋⁩ូ ȟʅ⁁‵⁡ូ ⁈⁁⁆ូ พ῿ូฟ֤≧ែ`೛ྥ῍΅ΐῨῌῂ ῾Ῑូ
 6. 6. 6 ᡭᅠℂ⃺⁆⁧ⁱ‷‒ ៨៫៳ ‵⁡⁺‵Ύ⁋‶Ṇ Ῑ​ᾩ⃴௬Ṇ ΅⁑‷⁈⁁⁆`౑⏝ῗ῾Ί–⃵ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៩័᠔៍៌᠉᠉ ᓞӽ๢⁆⁧‷⁑‷ᾨ៩័ ‷⁕⁨ⁱ‫⁡‵⁁⁹‮‬ᾨ៩័ ⁈⁁⁆‒౑ῄ῾Ῑᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ⁑‷Ύ`ᾨᾲ‵⁡⁺‵ᾳ᮫ᾲ⁆⁧ⁱ‷ᾳ᮫ᾲ⁁‵⁡ᾳ᮫ᾲ⁈⁁⁆ᾳ΅ᅠΎ೫ῗ῾Ῑᾩូ ូ ᡭᅠ℃⃺‷⁒⁺
⁺ ⁺⁔⁩⃴៳៍៎⃸៳៍៏⃵΅ඛsΎ⁈•ⁱ‱⁋‭‽‒ྲྀ ௜ῑ​ᾩូ ⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿ ័័័័ូូូូ ូ ូ ូ ូ ូូ ូ ូ ូ ូូ ូ ូ ូ ូូ ូ ូ ូ ូ ᴟᛶ‒࿛ചῈ​Ῠᾨ†ⁱ⁕Ή ฟຊ῕‌​ᅒ΅఩┦ῌ೛ΎῪΰ῟ ῗ῾Ῑ΅ῧᾨὀពῗῦྲྀ ௜ῑ῾Ῑᾩូ ូ ᡭᅠ℄⃺ᇶᯈ‒ྲྀ ௜ῑ​ᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ῝΅ΏΉ΅⁠‶⁣⁺⁩ᇶᯈ‒ྲྀ ௜ῑ῾Ῑᾩ⃴⁖⁁⁇⁙ⁱ‶⁡⁁‭௨እ`ូ ៩៏ᡒ៑᠉᠉ ΅ᓞӽ๢⁎•ⁱ⁇⁑‷⃵ូ ⁖⁁⁇⁙ⁱ‶⁡⁁‭ᇶᯈ‒ྲྀ ௜ῑ῾Ῑᾩ⃴៩៏ᡒ័᠉᠉ ΅ᓞӽ๢⁎•ⁱ⁇⁑‷⃵ូ ូ ូ ូ ូ ូ ⁖⁁⁇⁙ⁱ⁹‶⁡⁁‭ᇶᯈ`ᾨࣜഃΎ⁋‶΅ඛsῌᙜ῟​ ῆῧῂ‌῰ូ ូ ូ ូ ូ ូ ⁖⁁⁇⁙ⁱ⁹‶⁡⁁‭ᇶᯈ‒እῗῦ‶⁡⁁‭ൺရ΅⁨⁺⁇୺΅*ฟൺศ‒⁉⁁⁏⁺ῧษ᩿ῗ῾Ῑᾩូ ូ ⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿⁹⁹⁹⁹ཧͳ෗┿ ៑៑៑៑ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ⁕⁨†ⁱ⁕ᇶᯈ΅ᅛᐃ΅ၯᾨୗ΅෗┿΅୍
ᡤ`‫ו‬ᗙฐ‒౑⏝ῗῦᅛᐃῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ΐ΅⁛•ⁱ⁆`ᾨ‵⁡⁺‵‫⁧‮‬ⁱ⁇⁹⁛•ⁱ⁆ῨῪ ῾Ῑᾩ⁄‷‽⁺ῧᑟ೫ῌྲྀ‌ῦῄ​Ή☜৶ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ᡭᅠ℅⃺•ⁱ‵⁣⁺‽‒ྲྀ ௜ῑ​ᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ᮏయᗏჳ΅ ័ ΉᡤΎ•ⁱ‵⁣⁺‽‒ྲྀ ௜ῑ῾Ῑᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៩័⅄៍៎᠉᠉ ᓞ๢⁎•ⁱ⁇⁑‷‒౑⏝ῗ῾Ῑᾩូ ូ ᡭᅠ⃽⃼⃺඲యපɪᅗ඲యපɪᅗ඲యපɪᅗ඲యපɪᅗΎᚑῄῙΌῦ΅•⁢⁺†‹ⁱ⁔⁨⁺‒‱⁋‭‽Ύ᥋ȶῙ​ᾩូ †⁈‫΅‮‬ಙྕɪῨ௚΅ɪ`ᴟຊᖹࢌῗῪῄ ῆΎῙ​ᾩូ ⁆⁧ⁱ‷΅ᘬ῍ฟῗɪ`ኴ῏ῦ‱‵ῌᙉῄ΅ῧ‱⁋‭‽Ύ୙ोῪຊῌຍ‫ ‏‬Ὺῄ ῆΎូ ᐇࣖ๓Ύᙧ‒▹ṇῗῦⒷ‒ῤῑ​Ῠӻῄᾩូ ៝៟៍៌៌៲ ഃ` ៎ ᮏ‒  ྜ‫‏‬Ίᾨ‵⁡⁺‵ΎಶῄῨΐ‍Ύἢ‫‏‬Ί​ ῆΎῙ​ᾩូ ូ ᡭᅠ⃽⃽⃺•⁢⁺΅᥋ȶῌṇῗῄΉ☜৶Ῑ​ᾩ῝΅௚ᾨ␗ᖖῌ↓ῄΉ‒┠ख़ῧ☜৶Ῑ​ᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ྛපɪ΅ǼW`ᾨ ῡ‍–ᾨᇶᯈ࿛΅පɪ ༑ศΎ☜৶ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩਇΰῦಙྕ⁧•ⁱῨႱ※⁧•ⁱῌධ‌࿛ചΰ ῦῄ​Ῠᾨ༶ᨾၰΎῤῪῌ ῾Ῑᾩូ ូ ᡭᅠ⃽⃾⃺៝៟ •ⁱ⁁⁆Ύ⁐⁣⁺‸‒ᐇࣖῙ​ᾩ⁹⁹⁹⁹⁹ཧ↷෗┿⁹⁹⁹⁹⁹ཧ↷෗┿⁹⁹⁹⁹⁹ཧ↷෗┿⁹⁹⁹⁹⁹ཧ↷෗┿ ្្្្ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៨៫៳ ‵⁡⁺‵ូ ⁖⁁⁇⁙ⁱ⁹‶⁡⁁‭ូ •ⁱ‵⁣⁺‽ូ ΐΐῌ᥋ঀῗ῝ῆῪῨ῍ `‶⁡⁁‭΅୺‒ᑡῗ▷ ῏ษ য় ​ូ᥋ঀῗῪῄ ῆΎൺရവᐃῗῦῄ ῾Ῑῌᛕ΅῟ Ύ☜৶ῗῦ῏ῠ῕ ῄᾩូ ⁐⁣⁺‸΅Ȟῌῂ​
⁎⁺⃴⁓‧⁩‾⃵΅ᶓ΅ǭῄ⁁ Ύ⁜•⁈‷⁇⁧•⁎ῪῩ΅ඛs‒ᘬΰ᥃ῑῦᡭ๓Ύᘬ ῍ฟῗῦ῏ῠ῕ῄᾩ⁐⁣⁺‸` ៎ ẁΎᐇࣖῧ῍​ ῆΎ ῪΰῦῊ ᾨᡭ๓ഃ`ணഛ⁐⁣⁺‸΅཰Ǒ⏝ῧῙᾩូ ⃶ᡭ‒ῑῌῗῪῄ ῆΎὀពῗῦ῏ῠ῕ῄᾩ⃶ᡭ‒ῑῌῗῪῄ ῆΎὀពῗῦ῏ῠ῕ῄᾩ⃶ᡭ‒ῑῌῗῪῄ ῆΎὀពῗῦ῏ῠ῕ῄᾩ⃶ᡭ‒ῑῌῗῪῄ ῆΎὀពῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូូូូ ‫ו‬ᗙฐࢫ࣮࣌ࢧ࣮ ‫ו‬ᗙฐࡢ౑⏝ ࢩ࣮ࣕࢩ
 7. 7. 7 ូ ௨ୖῧǼWῦ`᏶ᡂῧῙᾩῙΌῦ΅ᇶᯈ`ਚᩚ῭῿Ὺ΅ῧႱ※‒ධ‌‌῰ṇᖖΎືసῙ​`ῚῧῙᾩូ ᭱ᚋΎ ៰៫៬ 
⁎⁺‒⁋‶Ṇ ῗ῾ῙᾩᇶᯈୖΎ`ࣽᩘ΅ ៨១០ ῌᏑᅾῗᾨ
⁘⁺‵⁥ⁱ≧ែΎධ Ὺ῏Ῠ  ៝៟៍៌៌៲ ‒ཷႱ ῗ῟≧ែῧⅬⅉῗ῾Ῑᾩូ ូ ῗΉῗᾨ ⁺‷‒࿒ ῟≧ែῧ` •ⁱ‷•⁁‿΅≧ែῧῗΉཷႱ‒☜৶ῧ῍Ὺῄ῟  ⁺‷‒࿔ῑ῟≧ែῧ୍೫ ΅ືస‿ ‥⁁‭‒῭῾Ί῾Ῑᾩូ පɪᚋᾨ୙ᛌῪ⁌•‸ῪῩපɪΎ ​ᙳᅚῌῪῄ஦‒☜৶ῗ῟ ᾨȆ᮰⁎ⁱ⁇ῧᅛᐃῙ​Ῠ ῄῧῗ ῆᾩូ ូ ṳǼWῦ⁹පɪ`പṇῪᕤල‒౑ῄ஦ᨾ  ‪Ύ඘ศὀពῗῦ῏ῠ῕ῄᾩ≉Ύ ⁺‷΅ᯈฐ΅ʅ ॵ`ូ ូ ໖῏ฟ᮶ῦῄ​΅ῧᡭ‒ษ Ὺῄ ῆΎῗῦ῏ῠ῕ῄᾩ៝៟៍៌៌៲ ΅⁧•ⁱ`გฟῗῪῄ ῆΎូ ូ ප៖ῗῦῂ ῾Ῑῌ῝΅௚΅೫ႱÐᡤ ྵ ῦ‵⁥⁺⁆ ឤႱΎ`ὀពῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ⁐⁣⁺‸`ᣦᐃῗ῟॔᱁΅ ΅‒౑⏝ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ℈ෆൺපɪូ ౑⏝ɪᮦ᫂ǭℊូ ូូូូ ៳៥៮១ូ៪᠋ូ ៰᠕᠌᠁ូ ᴟᩘូ ᴟ ៍ូ ᴟ ៎ូ ᴟ ៏ូ ᴟ ័ូ ࿇῕ូ ៍ូ ៬៤ូ ៏៉៏ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៳ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ូ ូ ៎៌៌᠉᠉ូ ៎ូ ៬៤ូ ័៉័ូ ៬៤៌៓៎្៉៏៌៌៳ូ ៬៤៌៓៎្៉៏៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៏៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៏៌៌៞៧ូ ៏៌៌᠉᠉ូ ៏ូ ៬៤ូ ៏៉៎ូ ូ ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ូ ូ ៎៌៌᠉᠉ូ ័ូ ៬៤ូ ៏៉៏ូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៳ូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៞៧ូ ូ ូ ៍៌៌᠉᠉ូ ៑ូ ៬៤ូ ័៉៎ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៳ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៳ូ ៎៌៌᠉᠉ូ ្ូ ៬៤ូ ័៉័ូ ៬៤៌៓៎្៉៏៌៌៳ូ ៬៤៌៓៎្៉៏៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៏៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៏៌៌៞៧ូ ៏៌៌᠉᠉ូ ៓ូ ៬៤ូ ៏៉៏ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៳ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ូ ូ ៎៌៌᠉᠉ូ ។ូ ៲៤ូ ៏៉៏ូ ៲៤៍៑៎៌៉៍៑៌៮ូ ៲៤៍៑៎៌៉៍៑៌៞៧ូ ៲៤៍៑៎៌៉៍៑៌៞៨ូ ូ ូ ៍៑៌᠉᠉ូ ៕ូ ៲៤ូ ៎៉៴ូ ៲៤៍៑៎៌៉៎៌៌៳ូ ៲៤៍៑៎៌៉៎៌៌៞៧ូ ូ ូ ូ ូ ៎៌៌᠉᠉ូ ៍៌ូ ៲៤ូ ៎៉៴ូ ៲៤៍៑៎៌៉៎៌៌៳ូ ៲៤៍៑៎៌៉៎៌៌៞៧ូ ូ ូ ូ ូ ៎៌៌᠉᠉ូ ូូូូ ូូូូ ូូូូ ℈පɪࢢℊូ ូូូូ ៳៥៮១ូ៪᠋ូ ៰᠕᠌᠁ូ ᴟᩘូ ᇶᯈྡូ ‱⁋‭‽ូ ូ ូ ᇶᯈྡូ ‱⁋‭‽ូ ៍ូ ៬៤ូ ៏៉៏ូ ៨៲៎៉៬៮៝៩ូ ៟៪័ូ ᯭូ ៨៲៎៉៟៰៮៨៩ូ ៟៪៍ូ ៎ូ ៬៤ូ ័៉័ូ ៨៲៎៉៬៮៝៩ូ ៟៪៎ូ ᯭូ ៨៲៎៉៟៰៮៨៩ូ ៟៪៎ូ ៏ូ ៬៤ូ ៏៉៎ូ ៨៲៎៉៬៳៝៩ូ ៟៪៑ូ ᯭូ ៨៲៎៉៟៰៮៨៩ូ ៟៪៏ូ ័ូ ៬៤ូ ៏៉៏ូ ៨៲៎៉៬៮៝៩ូ ៟៪៍៌ូ ᯭូ ៨៲៍៉០៟០៟៩ូ ៟៪៎៌័ូ ៑ូ ៬៤ូ ័៉៎ូ ៨៲៎៉៬៮៝៩ូ ៟៪្ូ ᯭូ ៨៲៎៉៬៳៝៩ូ ៟៪៍ៈ៟៪៎ូ ្ូ ៬៤ូ ័៉័ូ ៨៲៎៉៬៮៝៩ូ ៟៪៓ូ ᯭូ ៨៲៍៉៤៬៦ូ ៟៪៍ូ ូ ៓ូ ៬៤ូ ៏៉៏ូ ៨៲៍៉៝៟០៟៩ូ ៟៪៍៌័ូ ᯭូ ៨៲៍៉០៟០៟៩ូ ៟៪៎៌៍ូ ។ូ ៲៤ូ ៏៉៏ូ ៨៲៍៉៝៟០៟៩ូ ៟៪៍៌៎ូ ᯭូ ៨៲៎៉៬៳៝៩ូ ៟៪្ូ ៕ូ ៲៤ូ ៎៉៴ូ ៨៲៎៉៬៳៝៩ូ ៟៪៏ូ ᯭូ ៨៿᠄៉៯៬ូ ូ ូ ៍៌ូ ៲៤ូ ៎៉៴ូ ៨៲៎៉៬៳៝៩ូ ៟៪័ូ ᯭូ ៮៿᠄៉៯៬ូ ូ ូ ូូូូ ូូូូ ូូូូ
 8. 8. 8 ℈℈℈℈ෆൺපɪ΅ෆൺපɪ΅ෆൺපɪ΅ෆൺපɪ΅ǼWῦℊǼWῦℊǼWῦℊǼWῦℊូូូូ ូ ៳៍⅊៳៍៌ ῾ῧ΅ ៍៌ ᮏ΅•⁢⁺†‹ⁱ⁔⁨‒ࣷసῗ῾Ῑᾩୖঠ΅℈ෆൺපɪǼW⁨‷⁆ℊῊ ῳ℈පɪࢢℊ‒ཧͳΎῗῦ ῏ῠ῕ῄᾩូ ⁒ⁱ΅ᮏᩘ΅ചῄ‒၆ῑ῰ୗঠ΅ ៑ ῤ΅‽•⁕Ύศᆞῧ῍῾ῙᾩǼWῦ`පɪᣦ♧ࢢ‒॒ῦ⃽⁒ⁱΉ ᅠΎ‱ⁱ‽‭⁆‒⁍․ ‶ⁱ‫‮‬Ύᕪῗನ–ῧῄ῏ῠῑῧῙᾩ⁍․‶ⁱ‫‮‬Ύ`ྥ῍ῌῂ​΅ῧᙧ≧‒५ᐹῗῦῩΐῌ⃽⁒ⁱΎῪ​Ή‒࿛ച‫‏‬Ὺῄ ῆΎ ὀពῗῦ῏ῠ῕ῄᾩᕥྑ΅⁍․‶ⁱ‫ྠ΅‮‬Ῐ⁒ⁱ␒ྕྠኈῌῤῪῌ​ᵓ೰ῧῙᾩូ ូ පɪ΅Ȃ஠ᾨᖹࢌῙ​ɪΎ ΰῦ᏶ᡂᚋ΅ᅒ଱Ύᙳᅚ‒୚Ὲ῾ῙᾩǼWᚋ΅৘ቲ‒ࢌῄ⁌•‸΅ᙳᅚ‒ཷῑ​ሙྜ`ᾨ௚ ΅Ȃ஠‒᳨খῙ​ῪῩῗῦᑐ·ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ὀὀὀὀ℆℆℆℆‷⁒⁺
⁺‷⁒⁺
⁺‷⁒⁺
⁺‷⁒⁺
⁺⁹⁹⁹⁹‽⁺⁝⁈⁩‽⁺⁝⁈⁩‽⁺⁝⁈⁩‽⁺⁝⁈⁩‒⁨†⁏⁋⁩Ύྲྀ ௜ῑ῟ᚋῧ‒⁨†⁏⁋⁩Ύྲྀ ௜ῑ῟ᚋῧ‒⁨†⁏⁋⁩Ύྲྀ ௜ῑ῟ᚋῧ‒⁨†⁏⁋⁩Ύྲྀ ௜ῑ῟ᚋῧǼǼǼǼ῿῿῿῿Wῦῦ῏ῠ῕ῄᾩWῦῦ῏ῠ῕ῄᾩWῦῦ῏ῠ῕ῄᾩWῦῦ῏ῠ῕ῄᾩូូូូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ 3P-2P᜚L=200mmᜨW3 L=100mmᜨW8 L=200mmᜨW9,10 ࢱ࢖ࣉᜡᜨPWAM Ⴑ※ ࢱ࢖ࣉᜢᜨࢫࣆ࣮࣮࢝ฟຊ VH VH VH ᜠ᝞ ඛᜨඛᜨඛᜨඛᜨSP ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣࢇࡔ௜ࡅ῭ࡳࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣࢇࡔ௜ࡅ῭ࡳࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣࢇࡔ௜ࡅ῭ࡳࢱ࣮࣑ࢼࣝࡣࢇࡔ௜ࡅ῭ࡳ ᓞ ⓑ ყ ᓞ ୕ AWG20᜖ኴ᜗ AWG20᜖ኴ᜗ ࢱ࢖ࣉᜟᜨ୍ӑ᥋ȶ PH PHAWG26᜖ǭ᜗ ⓑ᜖ᜟࣆࣥࡢࡳ᜗ ᓞ ᜖ᜟࣆࣥ௨እ᜗ ࢱ࢖ࣉᜠᜨ୍ӑ᥋ȶ PH PH AWG26᜖ǭ᜗ පɪ࡞ࡋ᜖ᜟࣆࣥࡢࡳ᜗ ᓞ ᜖ᜟࣆࣥ௨እ᜗ ࢱ࢖ࣉᜣᜨPRAMЍPWAM PH4P PH2P AWG26᜖ǭ᜗ L=200mm ᓞ᜖ᜟࣆࣥ᜗ ⓑ᜖2 ࣆࣥ᜗ ⓑ᜖2 ࣆࣥ᜗ ᓞ᜖ᜟࣆࣥ᜗ PH2P PWAM-CN1 PWAM-CN2 4P᜚L=300mmᜨW2,6 3P᜚L=100mmᜨW4 3P᜚L=200mmᜨW1,W7 L=200mmᜨW5 PRAM-CN6
 9. 9. 9 ូ ṳ៬៤ ‱⁋‭‽΅ǼWῦូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ṳ៬៤ ‱⁋‭‽΅ಟṇ᪉ἲូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ṳ៲៤ ‱⁋‭‽΅ǼWῦូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ṳ៲៤ ‱⁋‭‽΅ಟṇ᪉ἲូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ࡇࡢ∎ࡀࡇࡇ࡟ᘬࡗ࠿࠿ࡗ࡚ᅛᐃࡍࡿ V᜶ࢥࢿࢡࢱࣁ࢘ࢪࣥࢢഃჳख़ ᜖ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ᜗ V᜶ࢥࢿࢡࢱࢥࣥࢱࢡࢺ ᜖ฐᒓ᥋Ⅼ᜗ ࠿ࢇྜჳЍ ࡇࡢ∎ࡀࡇࡇ࡟ᘬࡗ࠿࠿ࡗ࡚ᅛᐃࡍࡿ PH ࢥࢿࢡࢱࣁ࢘ࢪࣥࢢഃჳख़ ᜖ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ᜗ PH ࢥࢿࢡࢱࢥࣥࢱࢡࢺ ᜖ฐᒓ᥋Ⅼ᜗ ࠿ࢇྜჳЍ ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢᅛᐃ∎ࢆ ᑡࡋࡔࡅᘬࡁୣࡇࡍ ᜘ᢡࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ៅฌ࡟ᜏ Ѝࢥࣥࢱࢡࢺࢆᘬࡁᢤࡃ ࣁ࢘ࢪࣥࢢࡢᘬࡗ࠿࠿ࡾ ࢥࣥࢱࢡࢺࡢฐᒓ∎ࢆ ៅฌ࡟ᢲࡋನࡴ ᜘ᢲࡋನࡳഓࡂ࡟ὀពᜏ ᜘෌౑⏝᫬ࡣᢲࡋನࢇࡔ∎ࢆ ඖ࡟ᡠࡍࡀࠊࡇࡢ᫬∎ࡀᢡࢀࡿ ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ៅฌ࡟ࢌ࠺ࠋ
 10. 10. 10 ូ ṳ‱⁋‭‽΅᪉ྥῨᤄᢤូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូូូូ ៨៲៎៊៌៨៲៎៊៌៨៲៎៊៌៨៲៎៊៌ូូូូ ៬៟៬៟៬៟៬៟ 
⁺⁅‡
⁹†ⁱ⁕⁹‫΅⁆⁁‫‬ရ଱Ύῤ῍῾ῗῦ
⁺⁅‡
⁹†ⁱ⁕⁹‫΅⁆⁁‫‬ရ଱Ύῤ῍῾ῗῦ
⁺⁅‡
⁹†ⁱ⁕⁹‫΅⁆⁁‫‬ရ଱Ύῤ῍῾ῗῦ
⁺⁅‡
⁹†ⁱ⁕⁹‫΅⁆⁁‫‬ရ଱Ύῤ῍῾ῗῦូូូូ ូូូូ ូ ៨៲៎៊៌ ࿥ೳࣷရ΅ࣷ೰Ύ`୓඲‒ᮇῗῦῊ ῾Ῑῌᾨ୓ῌ୍ᾨῊẼῥ῍΅Ⅼῌ῔ῖῄ῾ῗ῟ ᙜ♫῾ῧ῔ೳȑ῏ῠ῕ῄᾩូ ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ ᰴᘧ఍♫ូ ៰១៨ូ៌៓៓្៉៎៑៉៌័៎៓ូ ូ ូ ូ ᇶᯈୖ΅‱⁋‭‽`℡℟ℎ‱⁋‭‽ ⁓‧⁺ⁱ‶⁡⁁‭Ῠ␗Ὺ ᪥ᖖⓗῪᤄᢤ‒᝿ᐃῗῦῄ῾Ί–ᾩូ ୍ᗘΉ–ྜῗῦῗ῾ῆῨ⁁‭Ύ ΰῦእ‌Ⴄ῏Ὺ ῾Ῑᾩྲྀ እῙሙྜ`ඛ΅ǭῄ⁒ⁱ‹⁁⁆ῪῩῧ⁁‭‒እῙ  ῆΎ௓ຓῗῦᘬ῍ᢤ῍ᾨỴῗῦ↓⌮Ύᘬΰᙇ Ὺῄ ῆΎῗῦ῏ῠ῕ῄᾩ⁁‭ῌእ‌Ὺῄ≧ែῧᘬΰᙇ​Ῠ• ⁢⁺ῌษ᩿ῗ῟ ᇶᯈୖ΅‱⁋‭‽ῌᢤῑ῟ Ῑ​ΐῨῌῂ ῾Ῑᾩ῾῟ᾨ⁍․‶ⁱ‫‒‮‬ฐᒓ΅⁘ⁱ‿ῪῩῧ`῕  Ῠ⁕⁧‷‿⁁‭ῌ๐‌​ΐῨῌῂ ῾Ῑᾩូ ᜟࣆࣥᜟࣆࣥ ᇶᯈୖ PH ࢥࢿࢡࢱ ࣡࢖࣮ࣖ࢔ࢭࣥࣈࣜඛs ਇᤄධဥṆ࣮࢟ ᜖࠿ࢇྜჳࡼࡾ॒ࡓᅗ᜗ ᜖࣡࢖࣮ࣖഃࡼࡾ॒ࡓᅗ᜗ ࣟࢵࢡ ྲྀࡾእࡋࡣࣁ࢘ࢪࣥࢢࢆࡇࡢ᪉ྥ࡟ ື࠿ࡋ࡚ࣟࢵࢡࢆእࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 1 ࣆࣥྠኈࢆྜࢃࡏ࡚ࣟࢵࢡࡍࡿ ࡲ࡛ᢲࡋನࡴ 1 ࣆࣥ 1 ࣆࣥ ᝄ᜶ࢥࢿࢡࢱ ᇶᯈୖ ࣡࢖࣮ࣖ࢔ࢭࣥࣈࣜඛs ЋਇᤄධဥṆ࣮࢟᜖වࣟࢵࢡ᜗ ᜖࠿ࢇྜჳࡼࡾ॒ࡓᅗ᜗ ᜖࣡࢖࣮ࣖഃࡼࡾ॒ࡓᅗ᜗ ྲྀࡾእࡋࡣࣟࢵࢡࡢୖ᪉ࢆࡇࡢ᪉ྥ࡟ ᣦ࡛ࡣࡉࡴࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜ࣟࢵࢡࡀእࢀࡿࠋ 1 ࣆࣥྠኈࢆྜࢃࡏ࡚ࣟࢵࢡࡍࡿ ࡲ࡛ᢲࡋನࡴ
 11. 11. 11 ཧͳ෗┿⃽ូ ᬌǼ῿ୖῒෆᐜ`␗Ὺ ῾Ῑᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ཧͳ෗┿⃾ូᬌᮏᶵῧ`೫ᖖ౑⏝ῗ῾Ί–ូ ូ ូ ូ ཧͳ෗┿⃿ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ཧͳ෗┿℀ូ ូ ូ ូ ཧͳ෗┿℁ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ཧͳ෗┿ℂូ ូ ូ ូ ូ ℈῔ὀព℈῔ὀព℈῔ὀព℈῔ὀពូូូូℊℊℊℊូូូូ ṳᮏࣷရΎ౑⏝ῗῦῄ῾Ῑᇶᯈᆞ`წႱẼΎᙅῄൺရ‒౑⏝ῗῦῊ ᨾၰΎʵῌ ῾Ῑ΅ῧᾨಖæῙ​ၯ`ᖏႱဥṆࢴῪῩΎධ‌ῦ῏ ῠ῕ῄᾩូ ṳᮏࣷရ‒ਇΰ῟౑ῄ᪉‒ࢌῄ῾ῙῨᾨṚஸ῾῟`ᾨฌയΎң​ྍЏᛶῌῂ ῾ῙᾩȟᑐΎᐃ᱁‒୨Ὲ​⏝೥Ύ`౑⏝ῗῪῄῧ῏ῠ῕ῄᾩូ ṳᮏࣷရΎ`ᾨஙᗂඣῌਇΰῦᇗ῿ΐ ྍЏᛶῌῂ​ᑠ῕Ὺൺရῌྵ῾‌ῦῄ῾Ῑᾩᕤస᫬ᾨῊ ῳಖæΎ`῔ὀព῏ῠ῕ῄᾩូ ṳᅒᴦ¬‒෌⏕Ῑ​ၯ`ᾨᅒฎΎὀពῗῦ῏ῠ῕ῄᾩ኱῍ῄᅒฎ΅ሙྜᾨᔈѧΎၰᐖ‒୚Ὲ​ᜍ‌ῌῂ ῾Ῑᾩូ ṳ೫Ⴑ୰Ύး ῚᾨႱᴟΎ`ঀ‌Ὺῄ ῆΎῗῦ῏ῠ῕ῄᾩᅇ஠ෆΎ٣ ῕‌῟ႱẼῧឤႱῙ​ᜍ‌ῌῂ ῾Ῑᾩូ ṳ౑⏝୰ᾨ␗ᖖ‒ឤῘ῟ Ῑῐ῕῾‷•⁁‿‒ษ ᾨᅇ஠Ⅼ᳨‒ࢌΰῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ṳᮏࣷရ`་⒪ᶵჾᾨధ஦⁹ӏ%ᏱᐂᶵჾᾨཎᏊຊไᚚᶵჾᾨྛ✀Ᏻ඲̘ࣖῪῩᨾၰ ਇືసΎ ΰῦேయΎ༴ᐖ‒ཬῼῙ ῆῪᶵჾᾨ Ὴ ῳ዇ῄಙᆇᛶῌोồ῕‌​ᶵჾῸ΅౑⏝`᝿ᐃῗῦῊ ῾Ί–΅ῧᾨΐ‌ ΅⏝೥Ύ`౑⏝ῗῪῄῧ῏ῠ῕ῄᾩ῾῟౑⏝Ύ ΰῦⓎ ⏕ῗ῟ᦆᐖῪῩΎῤῄῦᾨᘢ♫`῝΅଀௵‒૷ῄ῾Ί–ᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ ᰴᘧ఍♫ូ Ᾰ៕៍៌៉៌៌៍៑ូ⚟஭┴⚟஭ᕷ஧΅ᐑ ៎ ୎┠ ៏៉៓ូ ូ ូ ៰១៨℆៌៓៓្៉៎៑៉៌័៎៓ូ ២៝៴℆៌៓៓្៉៎៑៉៌៎៎៌ ℈࿔Ⓨ⁹ࣷ೰ℊូ ℈૽኎௦⌮ᗑℊូ ⁜⁩⁂…⁁‭ᰴᘧ఍♫ូ ូ ូ ូ Ᾰ៍៌៍៉៌៌៎៍ូᮾி඄༓௦⏣༊እ⚄⏣ ៑ ୎┠ ៎៉៎ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ‹•‫˜‫‬ ៍ ⁑⁩ ៓២ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៰១៨៖៌៏៉្។៌៏៉៌៎៌៕ូ ២៝៴៖៌៏៉្។៌៏៉៌៎៍៏ូ
 12. 12. memo
 13. 13. → CN1 CN2 ON/OFF CN3
 14. 14. 41mm CN1 CN2CN3 66mm 4- 4mm
 15. 15. memo
 16. 16.
 17. 17. CN1 CN6 CN7 CN8 CN5 SW CN2 CN3 CN4 CN10+/- 5V CN9 (DG409) (CS3310) (NJM2114) J6 CN11 MINI (3 ) (2 + EN) ( ) (USB ) ( ) 1 (L/R RCA ) 2 (L/R RCA ) 3 ( 3.5 ) USB ( ) USB ( ) LED 66mm 80mm 41mm 70.5mm 4- 4mm RR LL J1J2J4 J3J5 J6 USB IN2 IN1 IN3 CN11 CN2 CN1 CN5 CN4 CN3CN9 CN10 CN8 CN6 CN7
 18. 18. memo
 19. 19. ™ → LV Class-D Audio AMP
 20. 20. 1 VAA 2 GND GND 3 IN+ 4 GND GND 5 IN- 6 CSD 7 VSS 8 VCC 9 -B 10 -B 11 OUT 12 +B 13 +B 14 NC CN1 CN2 1 GND GND 2 IN CN3 CN4 1 OUT 2 GND GND CN5 1 GND GND 2 SD 3 CSD
 21. 21. CN6 1 B 2 GND GND 3 B
 22. 22. memo
 23. 23. → AC AC
 24. 24. 72mm 66mm 41mm 47mm 4- 3.3 CN104 3p CN101 6p CN102 3p CN103 3p
 25. 25. → 12VAC 12V 12V 12V +5V +5V +5V 12V +5V
 26. 26. 72mm 66mm 41mm 47mm 4- 3.3 CN201 3p CN207 2p CN206 2p CN205 4p CN204 3p CN203 3p CN202 3p
 27. 27. memo
 28. 28. ࢖ࣥࢩ࣮ࣗࣞࢱ࣮᜖ᜢࣨᡤ᜗ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿ $࢖ࣥࣞࢵࢺࢆࣜ࢔ࣃࢿࣝ࡟ࡣࡵನࡴ ࢫࣆ࣮࣮࢝sᏊࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿ ࣐ࣝࢶ࢚ࣞࢵࢡᰴᘧ఍♫ ࢺࣛࣥࢫࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿ 35$0 75 3:$0 $'0 +3 $,1 ୕ᓞᓞ୕ ࿇ࡉPP ᣦᐃࡢ↓࠸ࢫ࣮࣌ࢧ࣮ࡣ ࢫ࣮࣌ࢧ࣮ ࣃࢿࣝࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿ ࢫ࣮࣌ࢧ࣮PP™ ࡢᚋ࡛ྲྀࡾ௜ࡅࡲࡍ ࢧࣈࣃࢿࣝࢆϬჳ࡟ྲྀࡾ௜ࡅ࡚࠾ࡃ ࢫࣆ࣮࣮࢝ࢣ࣮ࣈࣝࢆ պ ձ ղ ྛᇶᯈࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡟භॵ ࢫ࣮࣌ࢧ࣮ྲྀࡾ௜ࡅࡿ ն շ ո ճ մ յ չ ࢥࢿࢡࢱ࣮ࢆᇶᯈ࡟ᕪࡋನࡴ 75/0 75/0ᇶᯈࢆࢣ࣮ࢫ࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡿ ࠶ࡽ࠿ࡌࡵභॵࢫ࣮࣌ࢧ࣮࿇ࡉPP
 29. 29. ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡓ/9PLQLǼWᅗ PP™ ''0 ࢔ࢡࣜࣝᯈࡣ౑⏝ࡋࡲࡏࢇ
 30. 30. ࣃࢿࣝࡣ75/0ᇶᯈ ᇶᯈࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿ ࢼ࢖ࣟࣥࢥࢿࢡࢱ࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡿ
 31. 31. ⓑᓞ ⓑᓞ ୕ᓞ୕ᓞ 35$0 3:$0 $'0 ''0 : PP PP PP ࣐ࣝࢶ࢚ࣞࢵࢡ5HY : : PP : : : : : : : PP PP 75/0 /9PLQL඲యපɪᅗ PP
 32. 32. 1 1 2 2 3 3 4 4 DD CC BB AA Title NumberRevisionSize A Date:2014/02/16Sheetof File:H:LV_Project..LV-2minicontorl_Rev3.SchDocDrawnBy: LV-2.0MiniControlmodule 3.0 1 2 3 CN1 +5V VR GND ToPreAmp. 1 2 3 4 CN2 A1 GND A0 EN ToPreAmp. 2 3 1 S1 1MD6T62B12M2QES 5 6 4 VR1 10k D1 BLUE R1 10k PowerIndicator VolumeControl FunctionSW 220uF,10V C1 RCA1 A0 RCA2 MiniJack A1 HL H HH L HIGH LOW MID POSITION 1 2 3 R2 1k R3 1k 0.1uF C2 0.1uF C3 2 3 1 S2 2MS1T1B1M1SE 1 2 CN3 SD GND ToPowerAmp. R4 1k SPEAKERON/OFF ON OFF 0.1uF C4
 33. 33. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 DD CC BB AA Title NumberRevisionSize A3 Date:2013/11/18Sheetof File:C:yasu..PREAMPLIFIER_REV3_1.SCHDOCDrawnBy: LV-2.0PreAmplifier 330uF,25V C81 330uF,25V C82 R59 10k 0.1uF C71 R81 33R R55 10k 1 2 3 CN10 1 2 3 4 CN2 ZCEN 1 CS 2 SDATAI 3 VD+ 4 DGRD 5 SCLK 6 SDATAO 7 MUTE 8 AINL 16 AGNDR 10 AOUTL 14 VA- 13 VA+ 12 AOUTR 11 AGNDL 15 AINR 9 IC51 CS3310KSZ 2 3 1 A 8 4 IC54 5 6 7B NJM2114DD R5710k R56 10k R5810k 100uF,25V C74 100uF,25V C73 R82 33R INOUT GND IC55 78L05 INOUT GND IC56 79L05 Q92 2SD2704K Q91 2SD2704K R61 100R R62 100R R63 100R R64 100R R93 1k R71 1k R94 1k 100uF,25V C55 100uF,25V C56 1 2 3 4 CN6 R60 10k Q93 DTA124EKA R95 100k R53 100R R54 100R VSS 8 SDO 7 SCK 6 SDI 5 VDD 1 CS 2 VR 3 SS 4 IC53 CS3310PIC R72 33R R7333R R7433R OUT 1 CT 5 GND 3 VDD 2 NC 4 IC52 BD5242G R76 10R100uF,25V C72 1 2 3 CN4 R97 10k R75 10k 330pF C51 330pF C52 1nF C57 1nF C58 22uF,50V C53 22uF,50V C54 N/A C75 +5V VR GND A1 GND A0 EN +12V GND -12V Lch GND GND Rch 3.1 330uF,25V C83 330uF,25V C84 D511SS355 D521SS355 D531SS355 D541SS355 DATA GND SCLK CS 0.1uFC76 0.1uF C77 0.1uF C78 FromMicon ToVolume Q94 DTC124EKA R96 3.3k 0.01uF C91 N/A C79 D91 UMBER 1 2 3 4 CN7 R66 0R R65 0RN/A C59 N/A C60 Lch GND GND Rch POWER PHONES PREOUT 1 2 CN9 LED GND POWERIND. 1 2 3 CN8 GND LP RP ToMicon D101 1SS355 2.2uF C101 20k R101 20k R102 D102 1SS355 D151 1SS355 2.2uF C151 20k R151 20k R152 D152 1SS355 150k R105 300k R106 1uF C104 100kR109 150k R155 300k R156 1uF C154 100kR159 1kR110 33R R150 1kR160 0.1uF C105 0.1uF C106 2 3 1 A 11 4 IC101ATL084BCDT 5 6 7 B IC101B 10 9 8 C IC101C 12 13 14 D IC101D VEE 3 S1A 4 S2A 5 S3A 6 S4A 7 DA 8 DB 9 S4B 10 S3B 11 S2B 12 S1B 13 VDD 14 GND 15 A0 1 A1 16 EN 2 IC1 DG409 J5 J3 Rch J4 Lch J1 Rch J2 Lch AnlogInput1 AnlogInput2 AnlogInput3 100k R51 100k R52 100k R10 100k R9 100k R12 100k R11 100k R8 100k R7 100R R5 100R R6 100R R2 100R R1 100R R4 100R R3 N/A C2 N/A C1 N/A C4 N/A C3 N/A C6 N/A C5 1 2 3 4 CN1 GND GND Lch Rch 1kR33 1kR32 1kR31 100R R21 100R R22 FromDAC FromMicon 1 2 3 4 CN3 LV-2.0PreAmplifier 0.1uF C11 0.1uF C12 D103 1SS355 D153 1SS355 1 2 3 4 CN5 GND GND Lch Rch 10RR35 10RR34 2 3 4 5 1 J6 1 2 3 4 CN11 GND D+ D- VBUS PCCONTROL ToMicon N/A C61 N/A C62 R0 0R 1 2 3 4 CN12 GND GND Lch Rch R67100R R68100R
 34. 34. 1 1 2 2 3 3 4 4 DD CC BB AA Title NumberRevisionSize A Date:2012/12/09Sheetof File:F:LV-2..LVX-IR4301M_AMPMODULE.SchDocDrawnBy: R7 4.7R C9 10uF LVX-IR4301MModule D1 1SS355 R4 4.7R -B R5 15K IN+3 GND2 VAA1 VB13 VP12 COMP5 VN 10 VS11 VCC 8 CSD6 IN-4 VSS7 COM 9 CSH14 O IC1 IR4301 D2 1SS355 LVX-IR4301MPWMPowerAmplifierModule C10 10uF R615k 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 C11 N/A VAA GND IN+ IN- GND CSD VSS +B +B VB OUT -B -B VCC C8 10u C6 4.7u C7 10u C1 2.2n C3 1n C2 2.2n R133R 300R VR1 1.0 R2 4.7R R3 4.7R
 35. 35. 1 1 2 2 3 3 4 4 DD CC BB AA Title NumberRevisionSize A Date:2012/12/09Sheetof File:F:LV-2LV-XLVX-PWAMPowerAmp.SchDocDrawnBy: LVX-PWAMPowerAmplifier LVX-PWAMPowerAmplifier 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 VAA GND IN+ IN- GND CSD VSS +B +B VB OUT -B -B VCC LVX-IR4301M 1 2 CN1 1 2 CN3 3.3kR1 GND IN1 33k R3 10uH L1 10uH GND OUT1 10uF,50V C1 N/A C11 0.47uF C13 470uF,35V C36R36 100k0.1uF,50V C38 Q3 MJD44H11 D3 12V 470uF,35V C35R35 100k0.1uF,50V C37 1 2 3 CN6 1 2 3 CN5 Q1 MJD44H11 D1 5.6V Q2 MJD45H11 D2 5.6V 220uF,10V C3 220uF,10V C5 D11 1SS355 Q4 DTC124EKA 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 VAA GND IN+ IN- GND VSS +B CSD 1 2 CN2 33k R4 GND 1 2 CN4 3.3kR2 10uH L2 10uH +B VB OUT -B -B VCC LVX-IR4301M GND IN2OUT2 10uF,50V C2 N/A C12 0.47uF C14 220uF,10V C4 220uF,10V C6 0.1uF C15 10R R15 0.1uF C16 10R R16 D12 1SS355 GND SD CSD +B GND -B Q5 DTA115EKA Q6 DTA115EKA 220uF,16V C7 10k R42 10R R11 10R R12 10R R13 10R R14 100k R5 100k R6 Q7 DTA124EKA D6Amber 10k R43 10k R10 10kR9 100RR41 330R R23 330R R25 15k R21 15k R22 330R R24 330R R26 220R R32 220R R33 15k R31 1.0 D7 Green D8Green 1.5kR27 1.5kR28 100k R19 100k R17 100k R18 Short PowerON
 36. 36. 1 1 2 2 3 3 4 4 DD CC BB AA Title NumberRevisionSize A4 Date:2012/03/19Sheetof File:G:LV..LV-1PowersupplyRev5_2.SchDocDrawnBy: LV-1.0PowerSupply 1 2 3 4 5 6 CN101 1 2 3 CN103 1 2 3 CN104 1 2 3 CN201 1 2 3 CN102 5.2 3300uF C101 35V 3300uF C102 35V D101 D6SB60L 3300uF C103 35V 3300uF C104 35V 1 2 3 CN202 1 2 3 CN204 1 2 CN206 1 2 3 4 CN205 FB 4 ON/OFF 5 GND 3 IN 2 OUT 1 IC205 LM2595T-5.0 IN 1 2 OUT 3 GND IC201 NJM7812FA IN 2 1 OUT 3 GND IC202 NJM7912FA IN 1 2 OUT 3 GND IC203 NJM7812FA IN 2 1 OUT 3 GND IC204 NJM7912FA D2011SR154-400 D2021SR154-400 100uF,16V C211 0.1uF C201 0.1uF C202 0.1uF C203 0.1uF C204 100uF,16V C212 100uF,16V C213 100uF,16V C214 330uF,25V C215 D2031SR154-400 D205 RB050L40 D2041SR154-400 68u L201 10k R201 0.33uF,400V C105 1 2 CN207 H:Operation GND +5V +5V +5V GND GND GND GND +12V -12V +12V -12V 1 2 3 CN203 GND +12V -12V GND AC AC 0V AC2 AC2 0V toMICONmodule toDACmodule toVOLUMEmodule Option toDACmodule toUSBmodule 0.1uF C205 AC1 AC1 D207 1SR154-400 10uF,50V C223 D209 BZX384-C4V7 1k R203 D206 S1NB60 1000uF,25V C221 1000uF,25V C222 AC L:PowerSave PS 22k R204 D208 1SR154-400 D210 BL503B2CA1A01 10k R205
 37. 37. memo

×