Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lv2 pe-mk2-kit manual-v1.1

4,956 views

Published on

Lv2 pe-mk2-kit manual-v1.1

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lv2 pe-mk2-kit manual-v1.1

  1. 1. ូ ៨៲៎៨៲៎៨៲៎៨៲៎៉៉៉៉៬១ូ៩៽᠎៬១ូ៩៽᠎៬១ូ៩៽᠎៬១ូ៩៽᠎᠇᠇᠇᠇៎៎៎៎ូូូូ ⁓‧⁌•‱⁧•‴⁺⁓‧⁌•‱⁧•‴⁺⁓‧⁌•‱⁧•‴⁺⁓‧⁌•‱⁧•‴⁺†ⁱ⁕⁹‫⁆⁁‫‬†ⁱ⁕⁹‫⁆⁁‫‬†ⁱ⁕⁹‫⁆⁁‫‬†ⁱ⁕⁹‫ូ⁆⁁‫‬ូូូ ǼW਍᫂᭩ǼW਍᫂᭩ǼW਍᫂᭩ǼW਍᫂᭩ូ ូ ៨៲៎៉៬១៉៩៧៎៉៧៥៰ូ ូ ូ ៷‫ូ៹∧⁆⁁‫‬ ូ ូ ូ ូ ៩៩ 
⁺⁆⁨⁁‶់៩៟ 
⁺⁆⁨⁁‶ᑐᛂូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ˜ ៍៊៍ ∧ូ ូ ΐ΅ᗘ`ᾨ៨៲៎៉៬១ូ៩៽᠎᠇៎ូ ⁓‧⁌•‱⁧•‴⁺†ⁱ⁕⁹‫‒⁆⁁‫‬Ὴଉῄୖῒῄ῟ῠ῍῾ῗῦ਄Ύῂ ῌῨῆ῔ῖ ῄ῾Ῑᾩូ ᮏ‫`⁆⁁‫‬ᾨ⁍ⁱ‾௜ῑΎ ​ǼWᘧ΅ ៩៩ ᆺᾨ៩៟ ᆺ
⁺⁆⁨⁁‶Ύᑐᛂῗ῟⁓‧⁌•‱⁧•‴⁺†ⁱ⁕ῧ Ῑᾩូ ៩៩ 
⁺⁆⁨⁁‶ᾨ៩៟ 
⁺⁆⁨⁁‶΅ษ ᭰Ὲ`ᇶᯈୖ΅⁆‫‿⁁•‷⁩‮‬Ύῦࢌῄ῾Ῑᾩូ ౑⏝ῗῦῄ​
⁘†ⁱ⁕`ᾨ※ ⁁⁆ῌ௜ᒓῗῦῄ῾Ῑ΅ῧᾨῊዲ῿΅ ΅Ύኚ᭦Ῑ​ΐῨῌྍЏῧῙᾩႱ ※ᐃ᱁ῪῩΎὀពῗᾨ
‵‷‱⁺⁕‒Ὴᣢῡῧῗ῟ Ⓨ᣺ῗῦῄῪῄΉῩῆΉ‒῔☜৶΅ୖᾨྲྀ ᥮Ὲῦ ῿ῦ῏ῠ῕ῄᾩ῾῟ᾨ௚΅ൺရ ႱẼᐃ᱁ῌྜῈ῰ኚ᭦ྍЏῧῙᾩូ ᏶ᡂရῨചῄᾨ‫΅⁆⁁‫‬ොෞ࿡`
‷‽⁜•‸῕‌῟Ҝศῠῑ΅ ៍ ྎ‒స​ΐῨῌฟ᮶​ΐῨῧῙᾩ
⁺⁅‡ 
ࣷရ`ᛶЏჳ΅ചῄ`↓῏ῦ ൺရΎ ΰῦᅒ଱ῌኚ‫῾ ‏‬Ῑ΅ῧᾨǼ῿Wῦ᏶ᡂᚋ Ҝศዲ῿΅ᅒ ଱ΎῩ–Ῡ–
‷‽⁜•‸ῗῦ῿ῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ℈ὀព஦ᅟℊ℈ὀព஦ᅟℊ℈ὀព஦ᅟℊ℈ὀព஦ᅟℊូូូូ ᮏ‫⁆⁁‫‬௜ᒓൺရ௨እῧࣷస῕‌​ሙྜ`ᾨῂ῏῾ῧ Ҝᕫ଀௵ῧῊᆚῄῄ῟ῗ῾Ῑᾩᮏ‫⁆⁁‫‬௜ᒓൺရ௨እῧࣷస῕‌​ሙྜ`ᾨῂ῏῾ῧ Ҝᕫ଀௵ῧῊᆚῄῄ῟ῗ῾Ῑᾩᮏ‫⁆⁁‫‬௜ᒓൺရ௨እῧࣷస῕‌​ሙྜ`ᾨῂ῏῾ῧ Ҝᕫ଀௵ῧῊᆚῄῄ῟ῗ῾Ῑᾩᮏ‫⁆⁁‫‬௜ᒓൺရ௨እῧࣷస῕‌​ሙྜ`ᾨῂ῏῾ῧ Ҝᕫ଀௵ῧῊᆚῄῄ῟ῗ῾Ῑᾩូូូូ ᨵ೰Ύῂ῟ ᾨ῔଱ၥ ␲ၥⅬῌῂ ῾ῗ῟ ᾨᘢ♫῾ῧῊၥྜΊ῏ῠ῕​ΉᾨႱᏊᅇ஠΅ ῏ศΉ​᪉Ύᨵ೰Ύῂ῟ ᾨ῔଱ၥ ␲ၥⅬῌῂ ῾ῗ῟ ᾨᘢ♫῾ῧῊၥྜΊ῏ῠ῕​ΉᾨႱᏊᅇ஠΅ ῏ศΉ​᪉Ύᨵ೰Ύῂ῟ ᾨ῔଱ၥ ␲ၥⅬῌῂ ῾ῗ῟ ᾨᘢ♫῾ῧῊၥྜΊ῏ῠ῕​ΉᾨႱᏊᅇ஠΅ ῏ศΉ​᪉Ύᨵ೰Ύῂ῟ ᾨ῔଱ၥ ␲ၥⅬῌῂ ῾ῗ῟ ᾨᘢ♫῾ῧῊၥྜΊ῏ῠ῕​ΉᾨႱᏊᅇ஠΅ ῏ศΉ​᪉Ύ ῔┦ਟ῏ῠ῕ῄᾩ῔┦ਟ῏ῠ῕ῄᾩ῔┦ਟ῏ῠ῕ῄᾩ῔┦ਟ῏ῠ῕ῄᾩូូូូ ូ ូូូូ ូូូូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ℈ෆᐜ≀ℊ℈ෆᐜ≀ℊ℈ෆᐜ≀ℊ℈ෆᐜ≀ℊូូូូ ូ ǼW‒ጞ ​๓Ύෆᐜ≀‒‿‥⁁‭ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ៪᠋ូ ‿‥⁁‭ូ ್ូ ᆺ␒ូ ௜ᒓᩘូ ഛͳូ ៍ូ ṅូ ៍៌៌᠌២ូ ៟៵៑៬៍៌៍៧៌៑០ូ ៎ូ ៍៌៌᠌២ូ ូ ៎ូ ṅូ ៎៎᠑២ៈ៑៌៲ូ ១៯៩៣៑៌៌១៨៨៎៎៌៩១៍៍០ូ ័ូ ូ ៑៌៲៎៎᧋ូ ៏ូ ṅូ ៌៊៌៍᠑២ោ៍៌᠊២ៅៈ៑៌៲ូ ៑៌៤៎០៍៌៏ូ ៎ូ ៮៍៌៏៦ូ ័ូ ṅូ ៎៓៌៌᠌២ោ៎៊៓᠊២ៅៈ៑៌៲ូ ៑៌៤៎០៎៓៎ូ ៎ូ ៮៎៓៎៦ូ ៓ូ ṅូ ័៓៌᠑២ៈ៎៑៲ូ ១៯៩៣៎៑៌១៨៨័៓៍៩៦៟៑៯ូ ៓ូ ៎៑៲័៓៌᧋ូ ។ូ ṅូ ៍᠑២ៈ៑៌៲ូ ៎៑៩៱៍៌៑៧ូ ᐇࣖ῭ូ ូ ៕ូ ṅូ ៏៏៌᠌២ៈ៑៌៲ូ ២៧៬៎០៌៌៏៏៌៍០៌៌៤៯៯០ូ ៎ូ ៏៏៌់៍៌៌ូ ូ ៍៌ូ ṅូ ៌៊៍᠑២ៈ៑៌៲ូ ៣៮៩៎៍៞៮៍៍៤៍៌័៧៝៌៍៨ូ ᐇࣖ῭ូ ូ ៍៎ូ ṅូ ៨១០ូ៣៮១១៪ូ ៨៏០៉៣៎៑៏៌៉័៑៌៌ូ ៍ូ ᧕៏᠉᠉ ɣូ ៍៏ូ ṅូ ៓៊៑៲ ⁂‥⁈⁺ូ ៰២៶៓៊៑៞ូ ᐇࣖ῭ូ ូ ូ ៍័ូ ṅូ ៰៨៌៓៎៟៬ូ ៰៨៌៓៎៟៬ូ ៍ូ ូ ូ ៍៑ូ ṅូ ៥៟ ※ ⁁⁆ូ ៎៍៎៍។៪១ូ ៍ូ ូ ូ ៍្ូ ṅូ ៨៰៟៏៎្៍ូ ៨៰៟៏៎្៍១៩៯១ឿ៬៞២ូ ᐇࣖ῭ូ ូ ូ ៍៓ូ ṅូ ៎៯៧៏៏៎៌៉៣៮ូ ៎៯៧៏៏៎៌៉៣៮ូ ᐇࣖ῭ូ ូ ៍។ូ ṅូ ៍៌៮ៈូ៌៊័៳ូ ១៯៮៍។១៶៬៦៍៌៌ូ ᐇࣖ῭ូ ូ ូ ៍៕ូ ṅូ ៍៌៌᠇ៈ៍់័៳ូ ៮១៴៎៑៦៍៌៌៧ᦸ៞ូ ្ូ քᓞᓔฐូ ៎៌ូ ṅូ ៍៌៌៮ៈ៍់័៳ូ ៮១៴៎៑៦៍៌៌ᦸ៞ូ ៍៌ូ քᓞքฐូ ៎៍ូ ṅូ ៏៏៌᠇ៈ៍់៎៳ូ ៨៩២៭៑៌៯៉៏៏័០ូ ៎ូ ᶳᶳᓞᶳɣូ ៎៎ូ ṅូ ៎៓᠇ៈ៍់៎៳ូ ៨៩២៭៑៌៯៉៎៓៏០ូ ៎ូ ୕Ǩᓞ୕ɣូ ៎៏ូ ṅូ ៏៏៌៮ៈ៍់៎៳ូ ៨៩២៭៑៌៯៉៏៏៍០ូ ្ូ ᶳᶳᓞᓞɣូ ៎័ូ ṅូ ៎៎᠇ៈ៍់។៳ូ ៮៧៓៏៞៎៝៰៰០៎៎៏៦ូ ᐇࣖ῭ូ ូ ូ ៎៑ូ ṅូ ྲྀ ௜ῑ⁔⁁‭ូ ៞៝៉៏៉្ូ ៍ូ ″•‱≧ូ ៎្ូ ṅូ ៮៟៝ ‶⁡⁁‭ូ ៤៨៮៉៏៎៌៍៲៴៞៉៌៌៍៤៣ូ ័ូ ᓞូ ៎៓ូ ṅូ ០៟ ‶⁡⁁‭ូ ៏៎៓៑៏៬៝១ូ ៍ូ ូ ូ ៎។ូ ṅូ ⁆‫ូ‿⁁•‷⁩‮‬ ៎៱០៍៉៰៍៉៝៍៉៩៎៉៮៉១ូ ៎ូ ូ ៎៕ូ ṅូ ȟʅ⁁‵⁡ូ ᧕៍្៉។៊៑᠉᠉ូ ័ូ ⁇⁺⁈⁂≧ូ ៏៌ូ ṅូ ‫ו‬ᗙ⁁‵⁡ូ ‫‫‬‭⁁‵⁡ ៩ោ៮៫ៅូ ៍ូ ូ ូ ៏៍ូ ṅូ †⁩⁝ ⁺‷ូ ៩៴៝៎៉។៉៕ូ ៍ូ ូ ូ ៏៎ូ ṅូ ′⁞୺ូ ៰៞៉។ូ ័ូ ូ ូ ៏៏ូ ṅូ ‷⁄⁁
⁺ូ ូ ូ ៍ូ ូ ូ ៏័ូ ṅូ †⁺‷sᏊ⁑‷ូ ៰៉៍៌ូ ៍ូ ូ ូ ៏៑ូ ṅូ ៝៟ †‾⁕‽⁺ូ ៯៰០៉៍៎៌៍៌៱៎៉៰ូ ៍ូ ០៟៍៎៲ូ ៏្ូ ṅូ ⁕⁨ⁱ⁆ᇶᯈូ ჳᐇࣖൺရᐇࣖ῭ូ ៍ូ ូ ូ ᬌೳ␒`ูǜൺရ⁨‷⁆Ῠྜ‫‏‬Ίῦῄ​῟ Ύᾨᮍᐇࣖൺရ`ᾨᢤῑῦῄ῾Ῑᾩូ ូ
  2. 2. ℈ǼWℊ℈ǼWℊ℈ǼWℊ℈ǼWℊូូូូ ូ ௜ᒓ΅ᇶᯈΎ`ᾨᑠᆺ΅ჳᐇࣖൺရ`ண ᐇࣖῗῦῂ ῾ῙᾩൺရⅬᩘ`ከῄῧῙῌྲྀ ௜ῑῦῄ῟ῠ ῏ൺရ`⁨⁺⁇ɪῌῂ​ൺရῧῙΉ ᾨẚుⓗǼW`ᐜ᫆ῧῙᾩൺရ΅ᴟᛶᾨྥ῍ΎẼ‒௜ῑῦϬ΅పῄ ൺရΉ ᅠΎྲྀ ௜ῑῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ⃽⃺᢬ᢠჾ΅ྲྀ ௜ῑូ ូ ⁨⁺⁇௜ൺရ`ᾨ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ ′ῌ༳ๅῗῦῂ​ჳΎྲྀ ௜ ῑ῾ῙᾩࣜჳΎ`ჳᐇࣖൺရῌ᪤Ύᐇࣖ῕‌ῦῄ῾Ῑ΅ ῧᾨയῤῑῪῄ ῆΎྲྀ ᢅΰῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ⃾⃺‱ⁱ⁅ⁱ″ᾨ៥៟ ※ ⁁⁆΅ྲྀ ௜ῑូ ូ ⁓‡⁩⁞‱ⁱ⁅ⁱ″ᾨ៥៟ ※ ⁁⁆ῪῩ‒ྲྀ ௜ῑ῾Ῑᾩូ Ⴑॾ‱ⁱ⁅ⁱ″Ύ`ᾨᴟᛶῌῂ ῾Ῑ΅ῧὀពῗῦ῏ῠ῕ ῄᾩᇶᯈ‵⁩‭΅౟ർ΅ኴ῏Ὺΰῦῄ​ൺศῨ‱ⁱ⁅ⁱ″ ᮏయ΅ⓑᖏ‒ྜ‫‏‬Ίῦྲྀ ௜ῑῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ៥៟ ※ ⁁⁆`ᾨษḞ῍΅఩̘‒ྜ‫‏‬Ίῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ⃿⃺ྲྀ௜⁔⁁‭΅ྲྀ ௜ῑូ ូ ៣៪០ sᏊ᥋ȶ⏝ྲྀ௜⁔⁁‭`ᾨ෗┿΅ ῆΎ⁑‷ ῌ ᇶᯈsῨỈᖹΎῪ​ ῆΎྲྀ ௜ῑῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ‵⁩‭༳ๅΎྜ‫‏‬Ίῦṇ☜Ύྲྀ ῤῄῦῄῪῄῨᾨ⁏⁋ ⁩Ῠᮏయ‵⁡⁺‵΅ྲྀ ௜ῑ΅ၯᾨᇶᯈΎ ῌ῿‒Ⓨ⏕ ῗᾨ᭱ᝏ΅ሙྜᾨᇶᯈῌ๭‌ῦῗ῾ῆ΅ῧ῔ὀព῏ῠ῕ ῄᾩូ ូ ᬌ௜ᒓ΅ ៩៏ ⁑‷`ᮏ‫⁆⁁‫‬ῧ`౑⏝ῗ῾Ί–ᾩូ ូ ូ ូ ℀⃺៮៟៝ ‶⁡⁁‭ᾨ០៟ ‶⁡⁁‭ᾨ⁆‫ ྲྀ΅‿⁁•‷⁩‮‬௜ῑូ ូ ៮៟៝ ‶⁡⁁‭ᾨ០៟ ‶⁡⁁‭ᾨ⁆‫`‿⁁•‷⁩‮‬ᾨ෗┿΅  ῆΎྲྀ ௜ῑῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ℈ฌोῪὀព஦ᅟℊ℈ฌोῪὀព஦ᅟℊ℈ฌोῪὀព஦ᅟℊ℈ฌोῪὀព஦ᅟℊូូូូ ᮏ‫⁆⁁‫‬ῧ`ᾨᮏ‫⁆⁁‫‬ῧ`ᾨᮏ‫⁆⁁‫‬ῧ`ᾨᮏ‫⁆⁁‫‬ῧ`ᾨ៩៩៩៩៩៩៩៩ ᪉ᘧᾨ᪉ᘧᾨ᪉ᘧᾨ᪉ᘧᾨ៩៟៩៟៩៟៩៟ ᪉ᘧ΅
⁺⁆⁨⁁‶΅ษ ᪉ᘧ΅
⁺⁆⁨⁁‶΅ษ ᪉ᘧ΅
⁺⁆⁨⁁‶΅ษ ᪉ᘧ΅
⁺⁆⁨⁁‶΅ษ  ᭰Ὲ`ᇶᯈୖ΅ᑠᆺ⁆‫‿⁁•‷⁩‮‬Ύῦࢌῄ῾Ῑῌᾨ᭰Ὲ`ᇶᯈୖ΅ᑠᆺ⁆‫‿⁁•‷⁩‮‬Ύῦࢌῄ῾Ῑῌᾨ᭰Ὲ`ᇶᯈୖ΅ᑠᆺ⁆‫‿⁁•‷⁩‮‬Ύῦࢌῄ῾Ῑῌᾨ᭰Ὲ`ᇶᯈୖ΅ᑠᆺ⁆‫‿⁁•‷⁩‮‬Ύῦࢌῄ῾Ῑῌᾨ ΐ΅ൺရ`⇕Ύᙅῄ΅ῧ⁍ⁱ‾௜ῑ`Ǣ᪩῏ࢌΐ΅ൺရ`⇕Ύᙅῄ΅ῧ⁍ⁱ‾௜ῑ`Ǣ᪩῏ࢌΐ΅ൺရ`⇕Ύᙅῄ΅ῧ⁍ⁱ‾௜ῑ`Ǣ᪩῏ࢌΐ΅ൺရ`⇕Ύᙅῄ΅ῧ⁍ⁱ‾௜ῑ`Ǣ᪩῏ࢌῄᾨῄᾨῄᾨῄᾨ ⁍ⁱ‾௜ῑ┤ᚋ`ȟᑐΎ⁎⁺‒᧯సῗῪῄῧ῏ῠ῕⁍ⁱ‾௜ῑ┤ᚋ`ȟᑐΎ⁎⁺‒᧯సῗῪῄῧ῏ῠ῕⁍ⁱ‾௜ῑ┤ᚋ`ȟᑐΎ⁎⁺‒᧯సῗῪῄῧ῏ῠ῕⁍ⁱ‾௜ῑ┤ᚋ`ȟᑐΎ⁎⁺‒᧯సῗῪῄῧ῏ῠ῕ ῄᾩ༑ศΎ ᗘῄᾩ༑ศΎ ᗘῄᾩ༑ศΎ ᗘῄᾩ༑ศΎ ᗘῌୗῌ Ὺῄ῾῾⁎⁺‒᧯సῗ῟ሙῌୗῌ Ὺῄ῾῾⁎⁺‒᧯సῗ῟ሙῌୗῌ Ὺῄ῾῾⁎⁺‒᧯సῗ῟ሙῌୗῌ Ὺῄ῾῾⁎⁺‒᧯సῗ῟ሙ ྜᾨ‷•⁁‿ᶵЏῌᦆῪ‫​‌‏‬ሙྜῌῂ ῾Ῑᾩྜᾨ‷•⁁‿ᶵЏῌᦆῪ‫​‌‏‬ሙྜῌῂ ῾Ῑᾩྜᾨ‷•⁁‿ᶵЏῌᦆῪ‫​‌‏‬ሙྜῌῂ ῾Ῑᾩྜᾨ‷•⁁‿ᶵЏῌᦆῪ‫​‌‏‬ሙྜῌῂ ῾Ῑᾩូូូូ ូ ℁⃺០៍⃴៨១០⃵΅ྲྀ ௜ῑូ ូ ០៍⃴៨១០⃵`ᾨᴟᛶῌῂ ῾Ῑᾩូ †⁌⁺⁇ᴟ⃴៝⃵℉⁨⁺⁇΅࿇ῄ᪉ូ 
※⁺⁇ᴟោ៧ៅ℉⁨⁺⁇΅▷ῄ᪉ូ  ⁺‷΅6Ή  ៨១០ ᅼῌฟ​ ῆΎྲྀ ௜ῑῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ⃴ୗᅗ‒┠ᏳΎ⁨⁺⁇ɪ‒ᢡ ᭤ῒῦྲྀ ௜ῑῦ῏ῠ῕ῄ⃵ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ℂ⃺ᐇࣖ᏶஢ូ ូ ៥៟ ※ ⁁⁆Ύ ៥៟ ‒ᕪῗನ–ῧῲῨ῾Ὶ᏶஢ῧῙᾩូ ូ ᢬ᢠ΅ප̘ᾨႱॾ‱ⁱ⁅ⁱ″΅ᴟᛶᾨ៨១០ ΅ᴟᛶᾨូ ៥៟ ΅ྲྀ ௜ῑ᪉ྥΎ࿛ചῄῌῪῄΉ༑ศΎ☜৶ῗῦ ῏ῠ῕ῄᾩ࿛ചΰῦῄ​ῨҤ࿨ⓗῪᨾၰΎῤῪῌ ῾ Ῑᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ
  3. 3. ℈⁄‷‽⁺ῧ΅☜৶ℊ℈⁄‷‽⁺ῧ΅☜৶ℊ℈⁄‷‽⁺ῧ΅☜৶ℊ℈⁄‷‽⁺ῧ΅☜৶ℊូូូូ ូ ᇶᯈ༢యΎ ៝៟ †‾⁕‽‒ʵ῎ᾨ៨១០ ῌⅬⅉῗ῟ΐῨ‒☜৶ῗᾨྛ⁄‷⁆⁛•ⁱ⁆΅Ⴑᅽ‒ ᐃῗ῾Ῑᾩូ ᇶᯈ`ᮏ΅ୖῪῩȟʅ≀΅ୖΎ̘ῄῦ ᐃῗῦ῏ῠ῕ῄᾩฐᒓ΅ྎ΅ୖῧ`ൺရ΅୺ῌ‵⁥⁺⁆ῗᾨ᭱ᝏ ΅ሙྜᾨቯ‌ῦῗ῾ῄ῾Ῑᾩូ ូ ᇶᯈୖ΅ྛ⁄‷⁆⁛•ⁱ⁆࿛΅Ⴑᅽូ ⃴៣៪០ ᇶ‽⃵ូ ⁹ូ ៣៪០ sᏊោ⁔⁁‭sᏊ⃵ូ ៉ូ៣៪០ ࿛ូ ូ ៉៌៊៏៲ូ ៉ូ ៉៌៊្៲ូ ⁹ូ ⃷៞ូ៉ូ៣៪០ ࿛ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៍៍៊័៲ូ ៉ូ ៍៍៊៓៲ូ ⁹ូ ⃹៞ូ៉ូ៣៪០ ࿛ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៉៍៍៊្៲ូ ៉ូ ៉៍៍៊៏៲ូ ⁹ូ ៲០៍ូ៉ូ៣៪០ ࿛ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៏៊៍៲ូ ៉ូ ៑៊៑៲ូ ⁹ូ ៲០៎ូ៉ូ៣៪០ ࿛ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៏៊៍៲ូ ៉ូ ៑៊៑៲ូ ូ ୖঠ΅ႱᅽúᅖෆΎධΰῦῄ‌῰ᾨĶ᫆‿‥⁁‭ ៫៧ ῨῪ ῾Ῑᾩូ 
‵‷‱⁺⁕‒Ὴᣢῡ΅᪉`ᾨฟຊႱᅽῪῩ ‿‥⁁‭ῗῦ῿ῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូូូូ ូ ូ ូ ូ ℈ ⁺‷Ὸ΅Ǽ῿௜ῑℊ℈ ⁺‷Ὸ΅Ǽ῿௜ῑℊ℈ ⁺‷Ὸ΅Ǽ῿௜ῑℊ℈ ⁺‷Ὸ΅Ǽ῿௜ῑℊូូូូ ូ ṯ ⁺‷΅ǼWូ ᮏయ⁓⁺⁞΅∦᪉Ύ`‷⁄⁁
⁺‒ᾨ ῆ୍ᯛΎ`ᾨ′⁞୺‒଎ ௜ῑ῾Ῑᾩូ ḟΎᾨ៫៱៰៬៱៰ ഃ΅⁏⁋⁩‒⁑‷Ṇ ῗ῾Ῑᾩୖୗ΅⁓⁺⁞΅s‒῍ῡΰῨྜ‫‏‬Ίῦ⁑‷Ṇ ῗ῾Ί– Ῠၭ࿛ῌῧ῍῾Ῑ΅ῧὀពῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ṯ៨១០ោ០៍ៅ΅ྲྀ௜఩̘΅☜৶ូ ᏶ᡂῗ῟ᇶᯈ‒ ⁺‷Ὸᕪῗನ–ῧᾨ៨១០ ῌ ⁺‷΅࿔ཱྀൺῨ΅఩̘☜৶‒ῗ῾Ῑᾩូ ៅฌΎᕪῗನ–ῧᾨῚ‌ῌῂ​ሙྜΎ`ਚᩚῗῦῄ῍῾Ῑᾩូ ៨១០ ΅ᅼῌ ៍៊៑᠉᠉ ⛬ᗘฟ​ ῆΎῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៉៉៉៉៞៞៞៞ូូូូ ៣៪០៣៪០៣៪០៣៪០ូូូូ ះ៞ះ៞ះ៞ះ៞ូូូូ ៲០៲០៲០៲០⃾⃾⃾⃾ូូូូ ៲០៍៲០៍៲០៍៲០៍ូូូូ ៣៪០៣៪០៣៪០៣៪០⃴⁔⁁‭sᏊ⃵⃴⁔⁁‭sᏊ⃵⃴⁔⁁‭sᏊ⃵⃴⁔⁁‭sᏊ⃵ូូូូ
  4. 4. ṯ៥៪៬៱៰ ഃ⁏⁋⁩΅ྲྀ ௜ῑូ ូ ῾Ὶᾨ័ ῤ΅ ៮៟៝ ‶⁡⁁‭Ύᓞῄ⁇⁺⁈⁂≧΅ȟʅ⁁‵⁡‒` ῦῊ῍῾Ῑᾩូ ḟΎᾨ៥៪៬៱៰ ഃ΅⁏⁋⁩‒†⁺‷sᏊ⁑‷‒⏝ῄῦᇶᯈΎྲྀ ௜ῑ῾Ῑᾩូ ៣៪០ ‽⁺⁝⁈⁩Ύ⁁‵⁡ᾨ⁏⁋⁩ᾨ‫ו‬ᗙ⁁‵⁡΅ᅠΎ೫ῗῦྲྀ ௜ῑ⁔⁁‭Ύᅛᐃῗ῾Ῑᾩូ ‫ו‬ᗙ⁁‵⁡ῌ᥋ঀῙ​⁏⁋⁩ࣜഃ`ȟʅሬࣖѧῌࣅΰῦῄ῾Ῑ΅ῧᾨᑡῗሬࣖ‒๤ῄῧῊ῏Ῠӻῄῧῗ  ῆᾩᬌ‫ו‬ᗙ⁁‵⁡`ṑῌ⁏⁋⁩ഃΎྥ῏ ῆΎ೫ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ௒ᾨΐΐῧ`ᾨ†⁺‷sᏊ⁑‷`ఽ῏ɮ ῦῊ῏ῦῄῩῧȆᵓῧῙᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ṯ῾ Ὺ῏᏶ᡂូ ូ ៥៪៬៱៰ ഃ⁏⁋⁩΅௜ῄ῟ᇶᯈ‒ ៫៱៰៬៱៰ ഃ⁏⁋⁩΅௜ῄ῟ᮏయ⁓⁺⁞Ύᕪῗನ–ῧᾨ⁑‷Ṇ ῗ῾Ῑᾩ ᭱ᚋΎᾨ†⁺‷sᏊ⁑‷‒ቑῗɮ ῗ῾Ῑᾩ†⁺‷sᏊ⁑‷΅᰿ඖΎ`ᾨ᧕៎៊៍᠉᠉ ΅ ῌ࿔ῄῦῄ῾Ῑ΅ ῧᾨ᧕៎᠉᠉ ௨ୗ΅◳ῄฐᒓᲬ‒ᕪῗನ–ῧቑῗɮ ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩ†⁺‷sᏊ⁑‷`ɶ Ῑ῎​Ῠ᭦Ύs Ꮚ඲యῌɶ–ῧෆൺ΅‫ו‬ᗙ⁁‵⁡ῌЪؐῗῦᅇ஠‵⁥⁺⁆΅༴ၔᛶῌῂ ῾Ῑᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ℈౑⏝᪉ἲℊ℈౑⏝᪉ἲℊ℈౑⏝᪉ἲℊ℈౑⏝᪉ἲℊូូូូ ូ ṯ᥋ȶ౛ូ ូ ᡭᅠᴏូ ‱⁺⁇⁕⁺⁢⁺Ή ఙῳ​ಙྕฟຊ ⁺⁔⁩‒⁓‧⁌•‱⁧•‴⁺†ⁱ⁕΅ ៥៪៬៱៰ sᏊΎ᥋ ȶῗ῾Ῑᾩ῝΅ၯ ៣៪០  ⁺⁔⁩ ᚲῚ᥋ȶῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ᡭᅠᴐូ ୍ӑⓗῪ ៮៟៝ ⁕⁧‫‮‬ῌῤῄ῟ᅒኌಙྕ⏝ ⁺⁔⁩ῧ⁓‧⁌•‱⁧•‴⁺†ⁱ⁕΅ ៫៱៰៬៱៰ sᏊ Ῠ⁕⁨ •ⁱ†ⁱ⁕̘ࣖ΅ ៨៥៪១ ධຊsᏊΎ᥋ȶῗ῾Ῑᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ RIGHTLEFT GND LV-2.0 RIGHTLEFT LINE ධຊsᏊ࡬ MM/MC ࣮࢝ࢺࣜࢵࢪᦚ౅ ࣞࢥ࣮ࢻࣉ࣮࣮ࣞࣖ sᏊ⁑‷᮫⁁‵⁡᮫⁏⁋⁩᮫‫ו‬ᗙ⁁‵⁡ូ
  5. 5. ṯ៩៩⃻៩៟ 
⁺⁆⁨⁁‶ษ ᭰Ὲ᪉ἲូ ូ ᡭᅠᴏូ Ⴑ※ ៝៟ †‾⁕‽Ῠฟຊ ⁺⁔⁩‒እῗᾨධຊഃ΅⁏⁋⁩ྲྀ ௜ῑ⁋‶ ៎ ᮏ‒እῗᾨษ ᭰Ὲ‷ •⁁‿ῌ॒Ὲ​Ῠΐ‍῾ῧᇶᯈ‒‷⁧•⁇῕Ί῾Ῑᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ᡭᅠᴐូ ᇶᯈୖ΅ ៎ ಶ΅‷•⁁‿‒ୗঠ΅෗┿΅ ῆΎ᧯సῙ​ΐῨΎ ΰῦᾨ៩៩ 
⁺⁆⁨⁁‶⏝Ῠ ៩៟ 
⁺⁆⁨⁁‶⏝Ύษ ᭰Ὲ​ΐῨῌฟ᮶῾Ῑᾩូ ូ ὀព℆ὀព℆ὀព℆ὀព℆ូូូូ ‷•⁁‿΅᧯స`ᚲῚႱ※↓ῗ΅≧ែῧࢌΰῦ῏ῠ῕ῄᾩ‷•⁁‿΅᧯స`ᚲῚႱ※↓ῗ΅≧ែῧࢌΰῦ῏ῠ῕ῄᾩ‷•⁁‿΅᧯స`ᚲῚႱ※↓ῗ΅≧ែῧࢌΰῦ῏ῠ῕ῄᾩ‷•⁁‿΅᧯స`ᚲῚႱ※↓ῗ΅≧ែῧࢌΰῦ῏ῠ῕ῄᾩូូូូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៩៟ 
⁺⁆⁨⁁‶΅ሙྜូ ូ ូ ៩៩ 
⁺⁆⁨⁁‶΅ሙྜូ ូ ូ ូ ‷•⁁‿΅⁎⁺` ៎ ಶῨ እഃྥ῍ូ ូ ‷•⁁‿΅⁎⁺` ៎ ಶῨ ෆഃྥ῍ូ ូ ṯႱ※ូ ូ ῔ᐙᗞῧ౑⏝Ῑ​Ⴑ※`ᾨᚲῚ௜ᒓ΅ ៝៟ †‾⁕‽‒῔౑⏝῏ῠ῕ῄᾩូ ᮏ‫⁆⁁‫‬Ύ`ᾨႱ※‷•⁁‿ῌῂ ῾Ί–ᾩ࿇ᮇ࿛῔౑⏝ΎῪ Ὺῄሙྜ`ᾨᚲῚ ៝៟ †‾⁕‽‒ᮏయΉ  ྲྀ እῗ ៝៟ †‾⁕‽ Ⴑ※‱ⁱ‹ⁱ⁆Ή ྲྀ እῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ṯয̘ូ ូ ᮏࣷရ`ᾨsᏊྡ⛠΅᭩Ή‌῟⁧⁗⁩‒ୖჳΎῗῦỈᖹῪሙᡤΎয̘ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ┤ᑕ᪥ගῌᙜ῟​ሙᡤΎ`য̘ῗῪῄῧ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ
  6. 6. ℈῔౑⏝ୖ΅ὀពℊ℈῔౑⏝ୖ΅ὀពℊ℈῔౑⏝ୖ΅ὀពℊ℈῔౑⏝ୖ΅ὀពℊូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូូូូ ṳᮏ‫`⁆⁁‫‬ᾨ‱⁺⁇⁕⁺⁢⁺Ή ฟຊ῕‌​ʴǭῪႱẼಙྕ‒ྲྀ ᢅῆᶵჾῧῙᾩධຊsᏊΎ`῝‌ ௨እ΅ᶵჾ`᥋ȶῗῪῄῧ῏ῠ῕ῄᾩូ ṳᚲῚ௜ᒓ΅ ៝៟ †‾⁕‽‒῔౑⏝῏ῠ῕ῄᾩូ ṳᮏ‫⁆⁁‫‬Ύ`ᾨฟຊഃ ⁺⁔⁩`௜ᒓῗῦῊ ῾Ί–ᾩู೥῔⏝ព῏ῠ῕ῄᾩូ ṳ០៟ ⁕⁧‫`‮‬እ‌ Ῑῄ΅ῧ῔ὀព῏ῠ῕ῄᾩ౑⏝᫬Ύእ‌ῦῗ῾ΰ῟ሙྜᾨ⁚⁨⁣⁺⁞఩̘ῌ዇ῄῨ኱ ῍Ὺ⁛⁁⁕ᅒῌⓎ⏕ῗᾨ‷⁒⁺
⁺‒ቯῗῦῗ῾ῆྍЏᛶῌῂ ῾Ῑᾩូ ṳᮏ‫`⁆⁁‫‬ᾨ²యΎ†⁩⁝‒౑ΰῦῊ წႱ‵⁺⁩⁇῕‌ῦῄ῾Ῑῌᾨၟ⏝⁆⁧ⁱ‷Ή Ⓨ⏕Ῑ​⁓⁧⁁‭ ‷Ύᑐῗῦ`ຠᯝῌῂ ῾Ί–΅ῧᾨ‵⁺⁩⁇῕‌ῦῄῪῄ⁆⁧ⁱ‷΅ಶ῏Ύ`̘ΉῪῄῧ῏ῠ῕ῄᾩូ ౛Ὲ῰ᾨ៨៲៉៎៊៌ ΅⁆⁁⁕
⁎⁺‒†‭⁨⁩
⁎⁺Ύ஺᥮ῗ῟ሙྜᾨ†‭⁨⁩
⁎⁺΅ୖΎᮏᶵ‒̘῏Ῠ⁍⁞ ᅒῌⓎ⏕ῗ῾Ῑᾩូ ូ ូ ℈௙ᵝℊ℈௙ᵝℊ℈௙ᵝℊ℈௙ᵝℊូូូូ ូ ⁹ូ ᐃ᱁ධຊ℆៎᠉៲ូោ៩៟ៅៈូ៎៌᠉៲ូោ៩៩ៅូ ៽᠐ូ៍᠇៤᠖ូ ⁹ូ ᐃ᱁ฟຊ℆៎៲ូ ៽᠐ូ៍᠇៤᠖ូ ⁹ូ ᭱኱ධຊႱᅽ℆្᠉៲ូោ៩៟ៅៈូ្៌᠉៲ូោ៩៩ៅូ ៽᠐ូ៍᠇៤᠖ូ ⁹ូ •‱⁧•‴೫ᕪ℆៎៌⅊៎៌᠇៤᠖ᾨᠬ៌៊៑᠀៞ូ ូ ⁹ូ ៯៪ ẚ℆។៎᠀៞ូោ៩៟ៅៈូ។៓᠀៞ូោ៩៩ៅូ ⃴៝ ⁓‡⁩‽⃵ូ ⁹ូ ධຊ•ⁱ⁒⁺‾ⁱ‷℆៍៌៌ᦸ⃴៩៟⃵ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៑៌᠇ᦸ⃴៩៩⃵ូ ⁹ូ Ⴑ※℆០៟៍៎៲ᾨ៍៝⃴៝៟ †‾⁕‽⃵ូ ⁹ូ እᙧᑍἲ℆៳។៎ᡒ៤៎៓ᡒ០៍៍័᠉᠉⃴*ୣൺྵ ⃵ូ ូ ⁹ូ ଱ฎ℆lj ៍៓៌᠃⃴ᮏయ΅῿⃵ូ ូ ⁹ូ ᾘ଍Ⴑຊ℆៌៊៑៳ូ ⁹ូ ௜ᒓရ℆‫୍⁆⁁‫‬ᘧᾨᅇ஠ᅗᾨൺရ⁨‷⁆ᾨᮏǼW਍᫂᭩ូ ូ ូ ូ ូ ូ Ǽ῿WῦᚋᾨືసῗῪῄሙྜ⁹⁹⁹Ǽ῿WῦᚋᾨືసῗῪῄሙྜ⁹⁹⁹Ǽ῿WῦᚋᾨືసῗῪῄሙྜ⁹⁹⁹Ǽ῿WῦᚋᾨືసῗῪῄሙྜ⁹⁹⁹ូ ਍᫂᭩೫ ΎǼ῿Wῦῦ ṇᖖΎືసῗῪῄሙྜᾨಟ⌮ᾨਚᩚ‒῕Ίῦῄ῟ῠ῍῾Ῑᾩ଍⏝Ύῤ῍῾ῗ ῦ`ᐇ଍‒ਣồ῕Ίῦῄ῟ῠ῍῾Ῑᾩូ ូ ṯῊၥῄྜ‫‏‬Ίඛូ ូ ཷ௜᫬࿛℆ᖹ᪥ ៕៖៌៌⅊៍។៖៌៌ូ ូ ៰១៨℆៌៓៓្៉៎៑៉៌័៎៓ូ ូ ៩៝៥៨℆᠅᠊᠂᠋ៜ᠈᠅᠊᠇᠉៽᠊៊᠆᠌ូ ΐ΅‫⁆⁁‫‬Ύῤῄῦ΅᝟ሗ`ᾨᘢ♫⁙⁺⁞⁘⁺‶ῧ ῔☜৶ῄ῟ῠῑ῾Ῑᾩូ ូ ᠄᠐᠐᠌៖់់᠓᠓᠓៊᠈᠅᠊᠇᠉៽᠊៊᠆᠌ូ ូ ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ ᰴᘧ఍♫ូ ៕៍៌៉៌៌៍៑ូ ⚟஭┴⚟஭ᕷ஧΅ᐑ ៎ ୎┠ ៏៉៓ូ ូ

×