Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
ូ
ូ
ូ
ូ
ូ
ូ
ូ
᫧ΐ΅‫⁆⁁‫‬ΎᲕໟ῕‌ῦῄ​ ΅᫧᫧ΐ΅‫⁆⁁‫‬ΎᲕໟ῕‌ῦῄ​ ΅᫧᫧ΐ΅‫⁆⁁‫‬ΎᲕໟ῕‌ῦῄ​ ΅᫧᫧ΐ΅‫⁆⁁‫‬ΎᲕໟ῕‌ῦῄ​ ΅᫧ូូូូ
ូូូូ ៨៲៨៲៨៲៨៲ ⏝⏝⏝⏝⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†...
2
℈እᙧᾨ‱⁋‭‽ප̘ℊ℈እᙧᾨ‱⁋‭‽ප̘ℊ℈እᙧᾨ‱⁋‭‽ප̘ℊ℈እᙧᾨ‱⁋‭‽ප̘ℊូូូូ
ូ
ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ
ូ ូ ូ ូ ូ ូ
ូ ូ ូ
ូ ូ ូ ូ ូ ូ
ូ ូ ូ
ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ...
3
℈℈℈℈ൺရ⁨‷⁆ℊൺရ⁨‷⁆ℊൺရ⁨‷⁆ℊൺရ⁨‷⁆ℊូ
៪᠋៊ូ ൺရ␒ྕូ ᆺ␒ូ ᩘូ  ⁺
⁺ូ ௙ᵝូ ഛͳូ
៍ូ ៟៍ៈូ៟៎ូ ២៧៬៎០៌៌៏៏៌៍០៌៌៤៯៯០ូ ៎ូ ៳៥៩៝ូ ៏៏៌᠌២ៈូ៑៌៲ូ ᮏయӽ℆୕ូ...
4
℈℈℈℈៨៲៎៨៲៎៨៲៎៨៲៎៉៉៉៉៤៬៝៩៤៬៝៩៤៬៝៩៤៬៝៩៉៉៉៉៧៥៰៧៥៰៧៥៰៧៥៰ Ǽ῿WῦᡭᅠℊǼ῿WῦᡭᅠℊǼ῿WῦᡭᅠℊǼ῿Wῦᡭᅠℊូូូូ
ូ
‽ഛ‽ഛ‽ഛ‽ഛូូូូ
පɪ ⁺⁔⁩΅ǼWូ
ୗঠ΅ᮦᩱ‒⏝ῄ...
5
ືస☜৶ືస☜৶ືస☜৶ືస☜৶ូូូូ
⃽⃺ ៥៟៍ ῨῙΌῦ΅⁆⁧ⁱ‶‷‽⃴៭៍៌៍᠚៍៌។⃵‒ᐇࣖΊῚΎ ៨៲៎ ᮏయΎᐇࣖῗ῾Ῑᾩូ
⃾⃺ ⁜⁩‿ ⁺‽⁺ῧ ៥៟៍ ΅℀␒⁒ⁱῨ ៣៪០ ࿛Ύ៉៍៎៲ᾨ។ ␒⁒ⁱῨ ៣៪០ ࿛Ύះ៍...
6
ᇶᯈ΅ྲྀ ௜ῑᇶᯈ΅ྲྀ ௜ῑᇶᯈ΅ྲྀ ௜ῑᇶᯈ΅ྲྀ ௜ῑូូូូ
៨៲៉៎៊៌៩៥៪៥់៞៝៯៥៟់៬៮១៩៥៱៩ ⁠⁅⁩Ύྲྀ ௜ῑ​ၯ`ᾨᇶᯈ΅ ័ ၞΎῂ​ᅛᐃ⏝ ៍៌᠉᠉ ΅‷⁘⁺″⁺‒ྲྀ ௜
ῑῦ‵⁡⁺‵Ύᅛᐃῗ῾Ῑᾩ῝΅ᚋ⁖⁁⁇⁓...
1
1
2
2
3
3
4
4
D D
C C
B B
A A
Title
Number RevisionSize
A
Date: 2014/02/19 Sheet of
File: C:yasu..LV-HP_Rev2_4.SchDoc Dr...
LV用 ヘッドフォンアンプ基板組立キット【LV2-HPAM-SET】 第1.4版
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

LV用 ヘッドフォンアンプ基板組立キット【LV2-HPAM-SET】 第1.4版

10,825 views

Published on

LV-2.0用モジュール ヘッドフォンアンプ基板組み立てキット【LV2-HPAM-KIT】の取扱説明書です

Published in: Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

LV用 ヘッドフォンアンプ基板組立キット【LV2-HPAM-SET】 第1.4版

  1. 1. 1 ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ᫧ΐ΅‫⁆⁁‫‬ΎᲕໟ῕‌ῦῄ​ ΅᫧᫧ΐ΅‫⁆⁁‫‬ΎᲕໟ῕‌ῦῄ​ ΅᫧᫧ΐ΅‫⁆⁁‫‬ΎᲕໟ῕‌ῦῄ​ ΅᫧᫧ΐ΅‫⁆⁁‫‬ΎᲕໟ῕‌ῦῄ​ ΅᫧ូូូូ ូូូូ ៨៲៨៲៨៲៨៲ ⏝⏝⏝⏝⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕ᇶᯈᇶᯈᇶᯈᇶᯈ⃴⁗†⁚⁺⁇⃵⃴⁗†⁚⁺⁇⃵⃴⁗†⁚⁺⁇⃵⃴⁗†⁚⁺⁇⃵ូូូូ ូូូូ ᇶᯈୖᇶᯈୖᇶᯈୖᇶᯈୖǼWǼWǼWǼWൺရൺရൺရൺရូូូូ ូូូូ ෆൺපɪᮦෆൺපɪᮦෆൺපɪᮦෆൺපɪᮦ⃻⃻⃻⃻ྲྀ௜‷⁘⁺″⁺ྲྀ௜‷⁘⁺″⁺ྲྀ௜‷⁘⁺″⁺ྲྀ௜‷⁘⁺″⁺ᆞᆞᆞᆞូូូូ ូូូូ ྲྀᢅῄ਍᫂᭩⃴ᮏ᭩⃵ྲྀᢅῄ਍᫂᭩⃴ᮏ᭩⃵ྲྀᢅῄ਍᫂᭩⃴ᮏ᭩⃵ྲྀᢅῄ਍᫂᭩⃴ᮏ᭩⃵⃻⃻⃻⃻ᅇ஠ᅗᅇ஠ᅗᅇ஠ᅗᅇ஠ᅗ⃻⃻⃻⃻៨៲៨៲៨៲៨៲ ඲యපɪᅗ඲యපɪᅗ඲యපɪᅗ඲యපɪᅗូូូូ ូ ូ ΐ΅ᗘ`ᘢ♫ࣷရ‒Ὴଉῄୖῒῄ῟ῠ῍਄Ύῂ ῌῨῆ῔ῖῄ῾Ῑᾩ៨៲៉៤៬៝៩ ᇶᯈ` ៨៲៉៎៊៌ ΅‫⁇⁁⁖⏝⁕⁁†⁇⁺‮‬ ⁓‧ⁱ†ⁱ⁕ᇶᯈǼ῿Wῦ‫⁆⁁‫‬ῧῙᾩ៨៲៉៎៊៌៞៝៯៥៟ Ύ⁚⁩⁆
ⁱῧ೓ຍῗ⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕ฟຊ΅ᛶЏ†⁁⁕ῌྍЏῧῙᾩូ ༢య΅⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕Ῠῗῦ ฼⏝ྍЏῧῙᾩ⃴៨៲៉៎៊៌៬៮១៩៥៱៩ ῧ`ᶆ‽ࣖഛῧῙᾩ⃵ូ ូូូូ ⃶  ৢῗῄ᝟ሗ`≉য″•⁆‒῔ཧ↷῏ῠ῕ῄ᮫⃶  ৢῗῄ᝟ሗ`≉য″•⁆‒῔ཧ↷῏ῠ῕ῄ᮫⃶  ৢῗῄ᝟ሗ`≉য″•⁆‒῔ཧ↷῏ῠ῕ῄ᮫⃶  ৢῗῄ᝟ሗ`≉য″•⁆‒῔ཧ↷῏ῠ῕ῄ᮫ូូូូ ᠄᠐᠐᠌៖់់᠓᠓᠓៊᠈᠅᠊᠇᠉៽᠊៊᠆᠌់᠈᠒᠄᠐᠐᠌៖់់᠓᠓᠓៊᠈᠅᠊᠇᠉៽᠊៊᠆᠌់᠈᠒᠄᠐᠐᠌៖់់᠓᠓᠓៊᠈᠅᠊᠇᠉៽᠊៊᠆᠌់᠈᠒᠄᠐᠐᠌៖់់᠓᠓᠓៊᠈᠅᠊᠇᠉៽᠊៊᠆᠌់᠈᠒៉៉៉៉៎៊៌់᠉៽᠅᠊៊᠄᠐᠉᠈៎៊៌់᠉៽᠅᠊៊᠄᠐᠉᠈៎៊៌់᠉៽᠅᠊៊᠄᠐᠉᠈៎៊៌់᠉៽᠅᠊៊᠄᠐᠉᠈ូ ូ ℈℈℈℈≉࿇≉࿇≉࿇≉࿇ℊℊℊℊូូូូ ṳ៫៬ †ⁱ⁕཯యቑᖜᅇ஠⃷⁅‡‷‭⁨⁺⁆‾•⁢⁠ⁱ⁇⁎⁁⁓‟ᅇ஠ូ ṳ‭‷⁓‡⁺⁇ᅇ஠Ύ ​ᅼෆᐃ఩ឤ΅ᨵၿ⃴‶⁡ⁱ⁏⁺যᐃῧ᭷ຠ⃻↓ຠ໬যᐃྍЏ⃵ូ ṳ⁖⁁⁇⁓‧ⁱ•ⁱ⁒⁺‾ⁱ‷΅⁍•⃻⁺‒‶⁡ⁱ⁏⁺ῧযᐃྍЏូ ូ ℈௙ᵝℊ℈௙ᵝℊ℈௙ᵝℊ℈௙ᵝℊូូូូ ូ ⁹ධຊ•ⁱ⁒⁺‾ⁱ‷℆៍៌᠇ᦸូ ូ ូ ⁹᥎ዡ⁖⁁⁇⁓‧ⁱ•ⁱ⁒⁺‾ⁱ‷℆៏ᦸ⅊្៌៌ᦸូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ᭱኱ฟຊไး΅Ⅽᾨ⁖⁁⁇⁓‧ⁱ•ⁱ⁒⁺‾ⁱ‷ῌ ៍្⅊៎៌៌ᦸ᫬`ฟຊ•ⁱ⁒⁺‾ⁱ‷ษ ᭰Ὲ ោ៯១៨៏ៅ` ៤៥៣៤ ⁠⁺⁇ῧῊ౑ῄ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ⁹ᐃ᱁ฟຊ℆៎៑៌᠉៳⃷៎៑៌᠉៳⃴⃿⃿ᦸ૷֤⃵ូ ៎៌៤᠖⅊៎៌᠇៤᠖ូ ៰៤០ះ៪៙៍េ௨ୗូ ៮᠋៙៍័៊៓ᦸ⃴ฟຊ•ⁱ⁒⁺‾ⁱ‷ ៤៥៣៤⃵ូ Ⴑ※Ⴑᅽᠬ៍៎៲ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៍៑៌᠉៳⃷៍៑៌᠉៳⃴⃿⃿៌ᦸ ૷֤⃵ូ ូ ៎៌៤᠖⅊៎៌᠇៤᠖ូ ៰៤០ះ៪៙៌៊៍េ௨ୗូ ៮᠋៙័៊៓ᦸ⃴ฟຊ•ⁱ⁒⁺‾ⁱ‷ ៨៫៳⃵ូ Ⴑ※Ⴑᅽᠬ៍៎៲ូូ ូ ⁹࿘Ἴᩘ≉ᛶ℆៑៤᠖⅊៍៌៌᠇៤᠖ ௨ୖូ ូ ⁹ṧ␃⁌•‸℆៍៌᧋៲ ௨ୗូ ូ ⅑Ⴑ※Ⴑᅽ℆ᠬ៑៲⅊ᠬ៍៑៲ូ ូ ⅑Ⴑᅽ‰•ⁱ℆៌᠀៞⃴៮៏ៈ៮័ Ύ  ኚ᭦ྍ⃵ូ ូ ូ ℈℈℈℈እᙧᑍἲእᙧᑍἲእᙧᑍἲእᙧᑍἲℊℊℊℊូូូូ ូ ʚᡒᶓᡒ዇῕℆ូ ័៓᠉᠉ᡒ៓៎᠉᠉ᡒ៍័᠉᠉⃴*ୣൺྵ῾Ὶ⃵ូ ូ ℈Ⴑ※ℊ℈Ⴑ※ℊ℈Ⴑ※ℊ℈Ⴑ※ℊូូូូ ូ ូ ᠬ៍៎៲ ᶆ‽⃴ᠬ៑៲⅊ᠬ៍៎៲⃵ូ ូ ฟຊ&1 s12V ධຊ1 ධຊ 1 ᜖࢔ࢼࣟࢢࢫࢸࣞ࢜᜗ AC Ȇྜ ࢡࣟࢫࣇ࢕࣮ࢻ OP ࢔ࣥࣉ཯యቑᖜ ࢹ࢕ࢫࢡ࣮ࣜࢺ ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻࣂࢵࣇ࢓ ᜖࢔ࢼࣟࢢࢫࢸࣞ࢜᜗ ฟຊ ࢖ࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫ ษࡾ᭰࠼ ⁅‡‷‭⁨⁺⁆⁹‾•⁢⁠ⁱ⁇⁎⁁⁓‟ᅇ஠᥇⏝ូ ៨៲៨៲៨៲៨៲ ⏝⏝⏝⏝ូូូូ⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕ᇶᯈᇶᯈᇶᯈᇶᯈǼ῿Wῦ‫⁆⁁‫‬Ǽ῿Wῦ‫⁆⁁‫‬Ǽ῿Wῦ‫⁆⁁‫‬Ǽ῿Wῦ‫℧⁆⁁‫‬℧℧℧៨៲៨៲៨៲៨៲៎៎៎៎៉៉៉៉៤៬៝៤៬៝៤៬៝៤៬៝៩៩៩៩៉៉៉៉៧៥៰៧៥៰៧៥៰៧៥៰℩℩℩℩ូូូូ ྲྀᢅ਍᫂᭩ྲྀᢅ਍᫂᭩ྲྀᢅ਍᫂᭩ྲྀᢅ਍᫂᭩ូូូូ ˜ ∧
  2. 2. 2 ℈እᙧᾨ‱⁋‭‽ප̘ℊ℈እᙧᾨ‱⁋‭‽ප̘ℊ℈እᙧᾨ‱⁋‭‽ප̘ℊ℈እᙧᾨ‱⁋‭‽ප̘ℊូូូូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ⃶‭‷⁓‡⁺⁇Ῠ`ូ ⁖⁁⁇⁓‧ⁱῧ΅ᅒᴦྦྷ଩`ᾨྑ ៟៤ Ῠᕥ ៟៤ ΅ᅒῌศႣῗ῟῾῾ΕΎೖ ‌῾Ῑᾩΐ΅῟ ᾨึᮇ΅‷⁄
༃ᅒῪῩῧ॒ ‌​ᴟ sῪᴦჾප̘ῧ`ྛᴦჾῌ῝‌῞‌΅ΕඖΎศႣῗῦΪΐῈ୙Ҝ↛ΎឤῘ῾Ῑᾩូ ‭‷⁓‡⁺⁇`ྑ ៟៤ Ῠᕥ ៟៤ ΅ᅒ‒ΰ῜ྜ‫‏‬Ί​ΐῨΎ ΰῦᾨ‷⁒⁺
౑⏝᫬΅ ῆῪ″․ⁱ⁇• ⁺‶Ύಶῥῑച࿴ឤ‒ɶ࿴ῗ῾ Ῑᾩូ ῾῟ᾨ‭‷⁓‡⁺⁇`࿇᫬࿛Ύ‫‧⁓⁇⁁⁖​῟‏‬ⁱ౑⏝ῧ΅⑂ປឤ‒ῶ Ῑ῟ Ύ⏝ῄ ‌​ΐῨ ῂ ῾Ῑᾩូ ៨៲៉៤៬៝៩ `ᦚ౅῕‌῟‭‷⁓‡⁺⁇ᅇ஠΅ຠᯝ‒యቲῗῦῄ῟ῠῑ​ ῆᾨ៫៪់៫២២ ‒যῑῦῂ ῾Ῑᾩ౑⏝Ῑ​※⁺‷ᾨῊዲ῿Ύ   വᢥῗῦῊᴦῗ῿῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ℈s℈s℈s℈sᏊ⁒ⁱ␒ྕᾨಙྕྡ୍।ℊᏊ⁒ⁱ␒ྕᾨಙྕྡ୍।ℊᏊ⁒ⁱ␒ྕᾨಙྕྡ୍।ℊᏊ⁒ⁱ␒ྕᾨಙྕྡ୍।ℊូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូូ℈᏶ᡂ෗┿ℊ℈᏶ᡂ෗┿ℊ℈᏶ᡂ෗┿ℊ℈᏶ᡂ෗┿ℊូូូូ ូ ូូូូ ⃶៯១៨៍ៈ៯១៨៎ যᐃូ ូ ូ ូ ៍៉៎ូ ៎៉៏ូ ‭‷⁓‡⁺⁇ ៫៪ូ ៫៬១៪ូ ៯៤៫៮៰ូ ‭‷⁓‡⁺⁇ ៫២២ូ ៯៤៫៮៰ូ ៫៬១៪ូ ⃶៯១៨៏ যᐃូ ូ ូ ូ ៍៉៎ៈូ ៓៉។ូ ៏៉័ៈូ ៑៉្ូ ฟຊ•ⁱ⁒⁺‾ⁱ‷ ៨៫៳ូ ៯៤៫៮៰ូ ៫៬១៪ូ ฟຊ•ⁱ⁒⁺‾ⁱ‷ ៤៥៣៤ូ ៫៬១៪ូ ៯៤៫៮៰ូ ៟៪៍ូ ධຊូ ៍ូ៨៿᠄ូ ៎ូ៣៪០ូ ៏ូ៣៪០ូ ័ូ៮៿᠄ូ ូូ ៟៪៎ូ ฟຊូ ៍ូ៨៿᠄ូ ៎ូ៣៪០ូ ៏ូ៣៪០ូ ័ូ៮៿᠄ូ ូូ ៟៪៏ូ ៬៫៳១៮ូ ៍ូះ៍៎៲ូ ៎ូ៣៪០ូ ៏ូ៉៍៎៲ូ 4-ȍ3.3 66mm CN3 3p 41mm 47mm SEL3SEL1 No.1 SEL2 CN1 4p CN2 4p No.1 72mm
  3. 3. 3 ℈℈℈℈ൺရ⁨‷⁆ℊൺရ⁨‷⁆ℊൺရ⁨‷⁆ℊൺရ⁨‷⁆ℊូ ៪᠋៊ូ ൺရ␒ྕូ ᆺ␒ូ ᩘូ  ⁺
⁺ូ ௙ᵝូ ഛͳូ ៍ូ ៟៍ៈូ៟៎ូ ២៧៬៎០៌៌៏៏៌៍០៌៌៤៯៯០ូ ៎ូ ៳៥៩៝ូ ៏៏៌᠌២ៈូ៑៌៲ូ ᮏయӽ℆୕ូ ៎ូ ៟៏ៈូ៟័ៈូ៟៑ៈូ៟្ូ ១៯៩៣៍៌៍១៨៨៍៌៌៩២៍៍០ូ ័ូ ⁉⁁ ⁝ូ ៍៌᠑២ៈូ៍៌៌៲ូ ូ ូ ៏ូ ៟៓ៈូ៟។ូ ៩៩៰៑៌៦៍៌័៌៏័៍ូ ៎ូ ⁉⁁‹•Ⴑᶵូ ៌៊៍᠑២ៈូ៑៌៲ូ ᮏయӽ℆ყូ ࢢჳ Ύ ៍៌័៯ូ ័ូ ៟៕ូ ៩៰២៲៑៌៦៍៌៏៌៎៌៌ូ ៍ូ ⁉⁁‹•Ⴑᶵូ ៌៊៌៍᠑២ៈូ៑៌៲ូ ᮏయӽ℆ყូ ࢢჳ Ύ ៍៌៏៴ូ ៑ូ ៟៍៍ៈូ៟៍៎ៈូ៟៍៏ៈូ ៟៍័ូ ១៯៩៣៑៌៌១៨៨័៓៌៩២៍៍០ូ ័ូ ⁉⁁ ⁝ូ ័៓᠑២ៈូ៑៌៲ូ ូ ូ ្ូ ៟៍៑ៈូ៟៍្ូ ᮍᐇࣖូ ៌ូ ូ ូ ូ ូ ៎៌៍៎ ″•‸ូ ៓ូ ០៍ៈូ០៎ូ ᮍᐇࣖូ ៌ូ ូ ូ ូ ូ ៯៫០៉៍៎៏ូ ។ូ ០៏៍ូ ៨៑០៉៣៎៑៏៌៉៕៌៌៌ូ ៍ូ ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ូ ɣូ ូ ូ ៕ូ ៥៟៍ូ ៨៩្៍៓៎៥៪ូ ៍ូ ៰៥ូ ០៱៝៨ូ៫៬ូ៝៩៬ូ ០៥៬ ‽•⁕ូ ៍៌ូ ោ៥៟៍ៅូ ៎៍៎៍។៪១ូ ៍ូ ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ូ ូ ូ ୸⁒ⁱូ ។ ⁒ⁱ ៥៟ ※ ⁁⁆ូ ៍៍ូ ០៞៍ៈូ០៞៎ូ ៎៍៎៍៍្៪១ូ ៎ូ ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ូ ូ ូ ୸⁒ⁱូ ៍្ ⁒ⁱ ៥៟ ※ ⁁⁆ូ ៍៎ូ ៭៍៌៍ៈូ៭៍៌៎ៈូ៭៍៌៓ៈូ ៭៍៌។ូ ៩៬៯៝៑្ូ ័ូ ៫៪ូ ៯᠁᠉᠅៿᠋᠊᠀᠑៿᠐᠋᠎ូ ៬៪៬ូ ࢢჳΎ ៩៬៯៝៑្ូ ៍៏ូ ៭៍៌៏ៈូ៭៍៌័ៈូ៭៍៌៑ៈូ ៭៍៌្ូ ៩៬៯៝៌្ូ ័ូ ៫៪ូ ៯᠁᠉᠅៿᠋᠊᠀᠑៿᠐᠋᠎ូ ៪៬៪ូ ࢢჳΎ ៩៬៯៝៌្ូ ៍័ូ ៮៍ៈូ៮៎ៈូ៮៏ៈូ៮័ូ ៮១៴៎៑៦៍៌៧ᦸ៞ូ ័ូ ‽‭⁜ⁱូ ៍៌᠇ៈូ៍់័៳ូ քᓞᶳฐូ ៍៑ូ ៮៑ៈូ៮្ៈូ៮៍៑ៈូ៮៍្ៈូ ៮៍៓ៈូ៮៍។ូ ៮១៴៎៑៦័៊៓៧ᦸ៞ូ ្ូ ‽‭⁜ⁱូ ័៊៓᠇ៈូ៍់័៳ូ ᓔǨ୕ฐូ ៍្ូ ៮៓ៈូ៮។ៈូ៮៏៎ូ ៩២៯៍់័៟៍៌៮៌២ូ ៏ូ ៧៫៝ូ ៍៌ៈូ៍់័៳ ‷⁠⁺⁩ូ քᓞᓞฐքូ ៍៓ូ ៮៕ៈូ៮៍៌ូ ៩២៯៍់័៟័៓៌៍២ូ ៎ូ ៧៫៝ូ ័៊៓᠇ៈូ៍់័៳ ‷⁠⁺⁩ូ ᓔǨᓞքքូ ៍។ូ ៮៍៍ៈូ៮៍៎ៈូ៮៍៏ៈូ៮៍័ូ ៩២៍់័៟៟័៓៮៌២ូ ័ូ ៧៫៝ូ ័៓ៈូ៍់័៳ូ ᓔǨᓞฐքូ ៍៕ូ ៮៍៕ៈូ៮៎៌ៈូ៮៎៍ៈូ៮៎៎ូ ៩២៍់័៨៟៍៮៌៌២ូ ័ូ ៧៫៝ូ ៍ៈូ៍់័៳ូ քᓞᓞຏքូ ៎៌ូ ៮៎៏ៈូ៮៎័ូ ៩២៍់័៨៟័៮៓៌២ូ ៎ូ ៧៫៝ូ ័៊៓ៈូ៍់័៳ូ ᓔǨᓞຏքូ ៎៍ូ ៮៎៑ៈូ៮៎្ូ ៩២៍់័៟៟៍៌៮៌២ូ ៎ូ ៧៫៝ូ ៍៌ៈូ៍់័៳ូ քᓞᓞฐքូ ៎៎ូ ៮៏៍ូ ៩២៯៍់័៟៏៏៌៎២ូ ៍ូ ៧៫៝ូ ៏៏᠇ៈូ៍់័៳ ‷⁠⁺⁩ូ ᶳᶳᓞ୕քូ ៎៏ូ ៟៪៍ៈូ៟៪៎ូ ៞័៞៉៬៤៉៧៉៯ូ ៎ូ ៦៯៰ូ ័៬ ⁈•ⁱ‱⁋‭‽ូ ូ ូ ៎័ូ ៟៪៏ូ ៞៏៞៉៬៤៉៧៉៯ូ ៍ូ ៦៯៰ូ ៏៬ ⁈•ⁱ‱⁋‭‽ូ ូ ូ ៎៑ូ ៯១៨៍ៈូ៯១៨៎ូ ៎៍៏៌៯៍ំ៏៣៯១ូ ៎ូ ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ូ ៏៬ ⁒ⁱ⁖⁁‾ូ ូ ូ ៎្ូ ៯១៨៏ូ ៎៍៏៍០៎ំ័៣៯១ូ ៍ូ ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ូ ៎᠔័៬ ⁒ⁱ⁖⁁‾ូ ូ ូ ៎៓ូ ោ៯១៨៍⃵ᾨោ៯១៨៎ៅᾨ ោ៯១៨៏⃵ូ ៎៍។៌៝៞៝ᬌូ ័ូ ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ូ ‶⁡ⁱ⁏⁹※ ⁁⁆ូ ඄ྜΎ  ␗Ὺ​ ሙྜῌῂ ῾Ῑᾩូ ូ
  4. 4. 4 ℈℈℈℈៨៲៎៨៲៎៨៲៎៨៲៎៉៉៉៉៤៬៝៩៤៬៝៩៤៬៝៩៤៬៝៩៉៉៉៉៧៥៰៧៥៰៧៥៰៧៥៰ Ǽ῿WῦᡭᅠℊǼ῿WῦᡭᅠℊǼ῿WῦᡭᅠℊǼ῿Wῦᡭᅠℊូូូូ ូ ‽ഛ‽ഛ‽ഛ‽ഛូូូូ පɪ ⁺⁔⁩΅ǼWូ ୗঠ΅ᮦᩱ‒⏝ῄᾨ௚΅ ៨៲ ෆൺපɪῨྠᵝΎᾨ‱ⁱ‽‭⁆⁒ⁱ΅ῤῄ῟ɪᮦῨ⁍․‶ⁱ‫‮‬ῧᇶᯈ࿛‒᥋ȶῙ​පɪូ ‒Ǽ῿Wῦ῾Ῑᾩូ ូ ရྡូ ᆺ␒ូ ධᩘូ ຍᕤ῭῿•⁢ោ៍៌៌᠉᠉ ⓑៅូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៳ូ ៍ូ ຍᕤ῭῿•⁢ោ៍៌៌᠉᠉ ᓞៅូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៞៧ូ ៏ូ ຍᕤ῭῿•⁢ោ៎៌៌᠉᠉ ⓑៅូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៳ូ ៏ូ ຍᕤ῭῿•⁢ោ៎៌៌᠉᠉ ᓞៅូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ្ូ ⁍․‶ⁱ‫‮‬ោ៎ ᴟៅូ ៬៤៮៉៎ូ ៎ូ ⁍․‶ⁱ‫‮‬ោ៏ ᴟៅូ ៬៤៮៉៏ូ ៎ូ ⁍․‶ⁱ‫‮‬ោ័ ᴟៅូ ៬៤៮៉័ូ ័ូ ូ ෆൺපɪǼW⁨‷⁆ូ ៳៥៮១ូ៪᠋ូ ៰᠕᠌᠁ូ ᴟᩘូ ᴟ ៍ូ ᴟ ៎ូ ᴟ ៏ូ ᴟ ័ូ ࿇῕ូ ។ូ ៬៤ូ ៎៉៎ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៳ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ូ ូ ៎៌៌᠉᠉ូ ៓ូ ៬៤ូ ័៉័ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៳ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ៎៌៌᠉᠉ូ ៍៓ូ ៬៤ូ ៏៉៏ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៳ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៎៌៌៞៧ូ ូ ូ ៎៌៌᠉᠉ូ ៍។ូ ៬៤ូ ័៉័ូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៳ូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៞៧ូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៞៧ូ ូ ៬៤៌៓៎្៉៍៌៌៞៧ូ ូ ៍៌៌᠉᠉ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ᬌ៳᠅᠎᠁៊។ `ᾨ៨៲៎៉៯៩៞៩ ᇶᯈῨ ៨៲៍៉០៟០៟៩ ᇶᯈ࿛ῧ౑⏝ῗ῾Ῑូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ පɪࢢូ ៳៥៮១ូ៪᠋ូ ᇶᯈྡូ ‱⁋‭‽ូ ូ ᇶᯈྡូ ‱⁋‭‽ូ ។ូ ៨៲៎៉៯៩៞៩ូ ៟៪៍ូ ᯭូ ៨៲៍៉០៟០៟៩ូ ៟៪៎៌្ូ ៓ូ ៨៲៎៉៬៮៝៩ូ ៟៪៓ូ ᯭូ ៨៲៎៉៤៬៝៩ូ ៟៪៍ូ ៍៓ូ ៨៲៎៉៤៬៝៩ូ ៟៪៏ូ ᯭូ ៨៲៍៉០៟០៟៩ូ ៟៪៎៌៏ូ ៍។ូ ៨៲៎៉៤៬៝៩ូ ៟៪៎ូ ᯭូ ៨៲៍៉៤៬៦ូ ៟៪៍ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូូ ូ ូ ូ ូ ូូ ូ ូ ូ ូ ូូ ូ ូ ូ ូ ូ ᬌ៳᠅᠎᠁៊។ `ᾨ៨៲៎៉៯៩៞៩ ᇶᯈῨ ៨៲៍៉០៟០៟៩ ᇶᯈ࿛ῧ౑⏝ῗ῾Ῑូ ូូូូ ǼWǼWǼWǼWូូូូ ⃽⃺ ൺရࢢΎᚑΰῦᇶᯈୖൺရ΅ဨᩘ‒☜৶ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ⃾⃺ ᐇࣖ᫬ΎῙῐΎྲྀ ฟΊ​ ῆΎൺရ‒ศᆞῗῦῊ῍῾Ῑᾩ୍౛ῨῗῦൺရྡῨᐃᩘ‒ঠධῗ῟ូ ཌǜ¬‒⏝ព ῗ⃽⃺΅ဨᩘ☜৶Ῠྠ᫬Ύ଎ ௜ῑῦࢌ῍῾Ῑᾩូ ⃿⃺ ൺရࢢῨᇶᯈ‒↷ྜῗᇶᯈୖ΅ᐇࣖ఩̘‒☜৶ῗῦῊ῍῾Ῑᾩൺရࢢ΅‱⁒⁺Ύ‿‥⁁‭‒௜ῑῪῌ ࢌῆῨᢤ ῑῌῂ ῾Ί–ᾩូ ⃶០៍ᾨ០៎ᾨ៟៍៑ᾨ៟៍្ `ჰᐇࣖῧῙᾩូ ℀⃺ Ⴑॾ‱ⁱ⁅ⁱ″℆៟៏⅊្ᾨ៟៍៍⅊៍័ᾨ៨១០℆០៏៍ᾨ៥៟ ※ ⁁⁆Ῠ‱⁋‭‽Ύ`ྥ῍ῌῂ ῾Ῑᾩῂ ΉῘ ᅗჳῨᐇ≀ᾨ Ὴ ῳᇶᯈ΅‵⁩‭‒↷ྜῗྥ῍‒༑ศΎ☜৶ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ⃶៮៕   ៯១៨៍ᾨ៯១៨៎ ῪῩ௚΅ൺရ΅࿛Ύᣳ῾​ൺရ ῂ ῾Ῑᾩ⃿⃸℀΅ᐇࣖ఩̘☜৶᫬ΎᐇၯΎᇶᯈΎᕪῗನ– ῧ῿ῦ༙⏣௜ῑᅠᗎ‒᳨খῗῦῊ῍῾Ῑᾩូ ℁⃺ ᇶᯈΎൺရ‒༙⏣௜ῑῗ῾Ῑᾩ≉ṦῪൺရ`↓ῄ΅ῧ୍ӑⓗῪ༙⏣௜ῑ΅ὀព஦ᅟΎᚑΰῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ូ ⃶Ϭ΅పῄൺရΉ ྲྀ ௜ῑῦࢌ῍῾Ῑᾩូ ℂ⃺ ῙΌῦ΅ൺရ‒ᐇࣖῗ῟΅ῡᾨ༙⏣୙୺ ⁔⁨⁁‶ῪῩ΅༙⏣௜ῑ୙ӻῌ↓ῄΉ┠ख़ῧ༑ศ☜৶ῗ῾Ῑᾩូ ូ ូូូូ 2P᜚L=200mmᜨW8 3P᜚L=200mmᜨW17 4P᜚L=100mmᜨW18 4P᜚L=200mmᜨW7 ࢱ࢖ࣉᜟᜨ୍ӑ᥋ȶ PH PHAWG26᜖ǭ᜗ ⓑ᜖ᜟࣆࣥࡢࡳ᜗ ᓞ ᜖ᜟࣆࣥ௨እ᜗
  5. 5. 5 ືస☜৶ືస☜৶ືస☜৶ືస☜৶ូូូូ ⃽⃺ ៥៟៍ ῨῙΌῦ΅⁆⁧ⁱ‶‷‽⃴៭៍៌៍᠚៍៌។⃵‒ᐇࣖΊῚΎ ៨៲៎ ᮏయΎᐇࣖῗ῾Ῑᾩូ ⃾⃺ ⁜⁩‿ ⁺‽⁺ῧ ៥៟៍ ΅℀␒⁒ⁱῨ ៣៪០ ࿛Ύ៉៍៎៲ᾨ។ ␒⁒ⁱῨ ៣៪០ ࿛Ύះ៍៎៲ ΅Ⴑᅽῌฟῦῄ​ΐῨ‒☜৶ῗῦ Ὴ῍῾Ῑᾩូ ⃿⃺ ୍ᗘႱ※‒ษ ႱᅽῌୗῌΰῦΉ  ៥៟៍ ‒᪉ྥ‒☜৶ῗῦᐇࣖῗ῾Ῑᾩូ ℀⃺ Ⴑ※‒ධ‌ ៥៟៍ ΅ ៍ ␒⁒ⁱῨ ៣៪០ ࿛ᾨ៓ ␒⁒ⁱῨ ៣៪០ ࿛ῌ῝‌῞‌Ώῼ ៌៲⃴៍៌᠉៲ ௨ୗ⃵ῧῂ​ΐῨ‒☜৶ῗ ῾Ῑᾩូ ℁⃺ ୍ᗘႱ※‒ษ ႱᅽῌୗῌΰῦΉ  ៭៍៌៍⅊៍៌។ ‒᪉ྥ‒☜৶ῗῦᐇࣖῗ῾Ῑᾩ⃴ୗᅗཧ↷⃵ូ ௜ᒓ΅⁆⁧ⁱ‶‷‽`ୗᅗ΅ᯟෆ΅sᏊප̘ΎῪ ῾Ῑᾩូ ℂ⃺ Ⴑ※‒ධ‌ ៟៪៎ ΅ ៍ ␒⁒ⁱῨ ៣៪០ ࿛ᾨ័ ␒⁒ⁱῨ ៣៪០ ࿛ῌ῝‌῞‌Ώῼ ៌៲⃴៑៌᠉៲ ௨ୗ⃵ῧῂ​ΐῨ‒☜৶ῗ ῾Ῑᾩ῾῟ᾨ៮៍៕᠚៎៎ ΅୧s΅Ⴑᅽῌ ៑᠉៲ ௨ୗῧῂ​ΐῨ‒☜৶ῗ῾Ῑᾩΐΐῧ΅☜৶`ᡭ᪩῏ࢌῄ␗ᖖῌῂ‌῰┤ ῡΎႱ※‒ษΰῦǼ῿WῦΎ࿛ചῄῌῪῄΉ॒┤ῗ῾Ῑᾩូ ℃⃺ ௨ୖ΅☜৶ῌǺ஢Ῑ‌῰⁖⁁⁇⁓‧ⁱ‒ῤῪῄῧᅒ‒᏶ Ί​≧ែΎῪ ῾ῙᾩਚᩚÐᡤ`↓ῄ΅ῧǼ῿Wῦ `ṇᖖΎ ΉΉ‫ ‏‬ῚႱᅽ ᐃȆᯝῌ␗ᖖῪሙྜ` ៥៟៍ ῾῟` ៭៍៌៍᠚៍៌។ ΅஺᥮ΎῪ ῾Ῑᾩូ ℄⃺ ᐇၯΎᅒ‒᏶ ῗῦືస‒☜৶ῗ῾Ῑᾩូ ូ ូ ℈⁆⁧ⁱ‶‷‽΅⁨⁺⁇⁓‧⁺⁝ⁱ‫‮‬Ύῤῄῦℊ℈⁆⁧ⁱ‶‷‽΅⁨⁺⁇⁓‧⁺⁝ⁱ‫‮‬Ύῤῄῦℊ℈⁆⁧ⁱ‶‷‽΅⁨⁺⁇⁓‧⁺⁝ⁱ‫‮‬Ύῤῄῦℊ℈⁆⁧ⁱ‶‷‽΅⁨⁺⁇⁓‧⁺⁝ⁱ‫‮‬Ύῤῄῦℊូូូូ ៭៍៌៍⅊៭៍៌។ ΅⁆⁧ⁱ‶‷‽`ᾨ※ ⁁⁆Ύྲྀ ௜ῑ​ၯᾨ⁨⁺⁇ɪ‒ᡂᙧῗῦྲྀ ௜ῑῦୗ῕ῄᾩូ ᡂᙧ`ᶞБῧໟ῾‌῟ᮏయൺศΎ‷⁆‷ῌΉΉ Ὺῄ ῆΎࢌΰῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ⁨⁺⁇΅୰࿛‒ᮎs΅࿛ၨῌ ៎៊៑័᠉᠉ ΎῪ​ ῆΎǭᡭ΅⁧‶
⁘ⁱ‿ῪῩ‒౑⏝ῗῦᢡ  ᭤ῒῦਚᩚῗ῾Ῑᾩូ ូ
  6. 6. 6 ᇶᯈ΅ྲྀ ௜ῑᇶᯈ΅ྲྀ ௜ῑᇶᯈ΅ྲྀ ௜ῑᇶᯈ΅ྲྀ ௜ῑូូូូ ៨៲៉៎៊៌៩៥៪៥់៞៝៯៥៟់៬៮១៩៥៱៩ ⁠⁅⁩Ύྲྀ ௜ῑ​ၯ`ᾨᇶᯈ΅ ័ ၞΎῂ​ᅛᐃ⏝ ៍៌᠉᠉ ΅‷⁘⁺″⁺‒ྲྀ ௜ ῑῦ‵⁡⁺‵Ύᅛᐃῗ῾Ῑᾩ῝΅ᚋ⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕ᇶᯈΉ ఙῳ῟පɪ‒᥋ȶඛΎῤῪ῎῾Ῑᾩូ ᬌ៞៝៯៥៟ ⁠⁅⁩Ύྲྀ ௜ῑ​ၯ`ᾨ០៟០៟៩ ᇶᯈ΅ྲྀ ௜ῑ఩̘‒ኚ᭦Ῑ​ΐῨ‒᥎ዡῗ῾Ῑᾩ⌮⏤Ῠῗῦ`⁖⁁⁇⁓ ‧ⁱ†ⁱ⁕ᅇ஠ῌႱ※⁆⁧ⁱ‷΅ᙳᅚ‒ῶ Ῑ῟ ῧῙᾩ῝΅ၯ ៳᠅᠎᠁៊។ ΅࿇῕ῌ୙୺Ῑ​῟ Ύΐ΅‫⁆⁁‫‬ΎྠᲕ΅ ៎៌៌᠉᠉ ΅•⁢⁺Ῠ஺᥮ῗῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ྲྀ௜‷⁘⁺″⁺ᆞូ ရྡូ ᆺ␒ូ ධᩘូ ‷⁘⁺″⁺ូ ៝៯៞៉៏៍៌១ូ ័ូ ᓞӽ๢⁎•ⁱ⁇ូ ៩៏៴៑ូ ᓞӽ๢⁎•ⁱ⁇ូ ៩៏៴៑ូ ។ូ ូូូូ ℈
⁕‵⁥ⁱ℈
⁕‵⁥ⁱ℈
⁕‵⁥ⁱ℈
⁕‵⁥ⁱូូូូ ஺᥮ൺရ΅῔᱌ෆℊ஺᥮ൺရ΅῔᱌ෆℊ஺᥮ൺရ΅῔᱌ෆℊ஺᥮ൺရ΅῔᱌ෆℊូូូូ ΐ΅⁖⁁⁇⁓‧ⁱ†ⁱ⁕ᇶᯈ`ᾨᅇ஠Ύ౑⏝ῗῦῄ​⁆⁧ⁱ‶‷‽ 
⁘†ⁱ⁕‒஺᥮ῗῦዲ῿΅ᅒӽ‒᥈ΰῦῄ῟ῠ῏ ஦ῌྍЏῪᵓᡂῨῪΰῦῄ῾Ῑᾩ௨ୗΎῊ৘ῗῄ῟ῠῑ​௦ࢢⓗῪရ␒‒῔Dz௓ῗ῾Ῑ΅ῧᾨ᫝ჰῨ Ὴ৘ῗ῏ῠ῕ῄᾩ ᑦᾨᐇቲ῕‌​ၯΎ`ឤႱΎ`῔ὀព῏ῠ῕ῄᾩូ ូ ៩៬៯៝៌្់៑្ Ῠ஺᥮ྍЏ⁆⁧ⁱ‶‷‽౛ូ ូ ៲៟១៫ូ៚ូ៏៌៲ូ ៥៟ូ៚ូ៍៑៌᠉៝ូ ៪៬៪់៬៪៬ូ ៲៟១៫ូោ៲ៅូ ៥៟ូោ᠉៝ៅូ sᏊපิូ ⃴༳ᏐჳΉ ॒ῦ⃵ូ ഛͳូ ៩៬៯៝៌្ូ់ូ៩៬៯៝៑្៩៬៯៝៌្ូ់ូ៩៬៯៝៑្៩៬៯៝៌្ូ់ូ៩៬៯៝៑្៩៬៯៝៌្ូ់ូ៩៬៯៝៑្ូូូូ ។៌។៌។៌។៌ូូូូ ៑៌៌៑៌៌៑៌៌៑៌៌ូូូូ ១១១១៉៉៉៉៞៞៞៞៉៉៉៉៟៟៟៟ូូូូ ‫⁆⁁‫‬௜ᒓ‫⁆⁁‫‬௜ᒓ‫⁆⁁‫‬௜ᒓ‫⁆⁁‫‬௜ᒓရရရရូូូូ ៧៯៟៍។៍៑ូ់ូ៧៯៝៍៌៍៑ូ ័៌ូ ៎៌៌ូ ១៉៟៉៞ូ ៎៯៟៍។៍៑់៎៯៝៍៌៍៑ ஫᥮ရូ ៎៪៏៕៌័ូ់ូ៎៪៏៕៌្ូ ័៌ូ ៎៌៌ូ ១៉៞៉៟ូ ូ ៎៪័័៌៍ូ់ូ៎៪័័៌៏ូ ័៌ូ ្៌៌ូ ១៉៞៉៟ូ ូ ៬៪៎៎៎៎ូ់ូ៬៪៎៕៌៓ូ ៏៌ូ់ូ្៌ូ ្៌៌ូ់ូ។៌៌ូ ១៉៞៉៟ូ ូ ៞៟៏៏៓ូ់ូ៞៟៏៎៓ូ ័៑ូ ។៌៌ូ ៟៉៞៉១ូ ូ ៎៪៑័៌៍់៎៪៑៑៑៍ូ ៍៑៌ូ ្៌៌ូ ១៉៞៉៟ូ ូ ៩៦១៏៑៌់៏័៌ូ ៏៌៌ូ ៑៌៌ូ ១៉៟៉៞ូ ូ ៧៯៬៕័់៧៯៬័៎ូ ័៌៌ូ ៏៌៌ូ ១៉៞៉៟ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៨៩្៍៓៎ Ῠ஺᥮ྍЏ ៫៬ †ⁱ⁕౛ូ ូ ៎ ‿⁡ⁱ⁋⁩ධ 
⁘†ⁱ⁕ូ ៲៟៟ូ៚ូᠬ⃽℁៲ូ ⁤⁉⁄‡‰•ⁱᏳᐃូ ရ␒ូ ៞៳ូ ⃴៩៤ⅆ⃵ូ Ⴑ※Ⴑὶូ ⃴ℹ៝ៅូ ഛͳូ ៨៩្៍៓៎៬៨៩្៍៓៎៬៨៩្៍៓៎៬៨៩្៍៓៎៬ូូូូ ៍៌៌៍៌៌៍៌៌៍៌៌ូូូូ ័៊្័៊្័៊្័៊្ូូូូ ូូូូ ‫⁆⁁‫‬௜ᒓ‫⁆⁁‫‬௜ᒓ‫⁆⁁‫‬௜ᒓ‫⁆⁁‫‬௜ᒓရရရရូូូូ ៨៩១័៕៓៎៌៬ៈូ៨៩៟ូ ៑៑ូ ៍៌ូ ូ ូ ៪៦៩៎៍៍័០ូ ៍៏ូ ៕ូ ូ ូ ៪១៑៑៏៎ូ ៍៌ូ ។ូ ូ ྛ♫ ៑៑៏៎ DŽ  ៫៧ូ ៝០៓៍៎៪ូ ័ូ ៑ូ ូ ូ ៮៟័៑៑។៬ូ ៏ូ ៎៊៑ូ ូ ྛ♫ ័៑៑។ DŽ  ៫៧ូ ៩៟៏៏៌៓។ូ ៕ូ ័៊៍ូ ូ ូ ៰៨៌៓៎៬ូ ៏ូ ៎៊។ូ ូ ྛ♫ ៌៓៎⃴៌្៎ᾨ៌។៎⃵DŽ  ៫៧ូ ៫៬៝៎៍៏័ូ ។ូ ័ូ ូ ូ ៨២័៍៎ូ ័ូ ៏៊្ូ ូ ូ ៩៱៯១៯។។៎៌ូ ៍៍ូ ។ូ ូ ូ ូ ℈῔ὀព℈῔ὀព℈῔ὀព℈῔ὀពូូូូℊℊℊℊូូូូ ṳᮏࣷရ`წႱẼΎᙅῄൺရ‒౑⏝ῗῦῊ ῾Ῑ΅ῧᾨಖæῙ​ၯ`ᖏႱဥṆࢴῪῩΎධ‌ῦ῏ῠ῕ῄᾩូ ṳᮏࣷရ`་⒪ᶵჾᾨధ஦⁹ӏ%ᏱᐂᶵჾᾨཎᏊຊไᚚᶵჾᾨྛ✀Ᏻ඲̘ࣖῪῩᨾၰ ਇືసΎ ΰῦேయΎ༴ ᐖ‒ཬῼῙ ῆῪᶵჾᾨῊ ῳ዇ῄಙᆇᛶῌोồ῕‌​ᶵჾῸ΅౑⏝`᝿ᐃῗῦῊ ῾Ί–΅ῧᾨΐ‌ ΅⏝೥Ύ `౑⏝ῗῪῄῧ῏ῠ῕ῄᾩ῾῟౑⏝Ύ ΰῦⓎ⏕ῗ῟ᦆᐖῪῩΎῤῄῦᾨᘢ♫`῝΅଀௵‒૷ῄ῾Ί–ᾩូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៨᠅᠊᠇᠉៽᠊ ᰴᘧ఍♫ូ Ᾰ៕៍៌៉៌៌៍៑ូ⚟஭┴⚟஭ᕷ஧΅ᐑ ៎ ୎┠ ៏៉៓ូ ូ ូ ៰១៨℆៌៓៓្៉៎៑៉៌័៎៓ូ ២៝៴℆៌៓៓្៉៎៑៉៌៎៎៌ ℈࿔Ⓨ⁹ࣷ೰ℊូ ℈૽኎௦⌮ᗑℊូ ⁜⁩⁂…⁁‭ᰴᘧ఍♫ូ ូ ូ ូ Ᾰ៍៌៍៉៌៌៎៍ូᮾி඄༓௦⏣༊እ⚄⏣ ៑ ୎┠ ៎៉៎ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ‹•‫˜‫‬ ៍ ⁑⁩ ៓២ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ូ ៰១៨៖៌៏៉្។៌៏៉៌៎៌៕ូ ២៝៴៖៌៏៉្។៌៏៉៌៎៍៏ូ
  7. 7. 1 1 2 2 3 3 4 4 D D C C B B A A Title Number RevisionSize A Date: 2014/02/19 Sheet of File: C:yasu..LV-HP_Rev2_4.SchDoc Drawn By: LV-XXX Headphone Amplifier R3 10k R8 10R 47u,50V C11 10u,100V C3 R7 10R R4 10k 47u,50V C13 10u,100V C4 2 3 1 A 4 IC1A 5 6 7B 8 IC1B 47u,50V C14 47u,50V C12 10u,100V C5 10u,100V C6 R9 4.7k R10 4.7k R5 4.7k R6 4.7k INPUT R1 10k R2 10k 330p C1 330p C2 LV-XXX Headphone Amplifier 2.4 1 2 3 4 CN1 1 2 3 4 CN2 1 2 3 SEL1 12 34 56 78 SEL3 Q103 MPSA56 Q101 MPSA06 Q105 MPSA56 Q107 MPSA06 R11 47R R13 47R R15 4.7k R17 4.7k R19 1R R21 1R R23 4R7 Q104 MPSA56 Q102 MPSA06 Q106 MPSA56 Q108 MPSA06 R12 47R R14 47R R16 4.7k R18 4.7k R20 1R R22 1R R24 4R7 R25 10R R26 10R 1 2 3 CN3 Lch GND GND Rch OUTPUT Lch GND GND Rch POWER +12V GND -12V R31 33k SEL3 Low High SHORT OPEN 1-2 7-8 Output Impedance SEL1 SEL2 ON OFF 1-2 Cross Feed Circuits SHORT OPEN D31 GREEN D2 N/A D1 N/A C15 N/A C16 N/A R32 10R 0.1u C7 0.1u C8 0.01u C9 2-3 SHORT OPEN 1 2 3 SEL2 3-4 5-6 SHORT OPEN

×