Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia mart

409 views

Published on

Guia del projecte

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guia mart

  1. 1. DE MART A LA TERRA A. ANAM DE VIATGE PER L’ESPAI B. ATERRAM AL PLANETA BLAU C. LA TERRA, UN PLANETA HABITAT Amb aquest projecte aprendrem moltes coses sobre els planetes i en especial sobre el nostre. Començam a entrar amb olivetes amb la pel·lícula Marte (The Martian). Després de veure la pel·lícula completa les activitats del Videofórum: Marte (The Martian) (Veure Annexos). A. ANAM DE VIATGE PER L’ESPAI I res millor que comptar amb els millors experts sobre el tema: la NASA. 1. Investiga què és la NASA. i. Què volen dir les sigles? ii. Quina és la seva funció? iii. On es troba? iv. Quins professionals hi fan feina? v. Quins estudis han de realitzar les persones que hi fan feina? Però, els viatges per l’espai han deixat de ser exclusius per als científics. Hi ha un gran nombre de civils que hi estan interessats. 2. Fes una recerca sobre els viatges a Mart (durada, preu, passatgers, preparació abans del viatge, ...) 3. Seria possible fer un viatge a la Lluna des del nostre planeta? I per anar de viatge, primer haurem d’anar de compres... 4. Fes una investigació sobre l’evolució dels vestits dels astronautes en els següent enllaç: http://www.taringa.net/posts/info/12897355/La-mejor-tecnologia-del-mundo- NASA.html Elabora´n una presentació digital.
  2. 2. Per anar a Mart s’ha de tenir en compte què és el que ens trobarem allà. 5. Investiga sobre el planeta vermell: i. Característiques de l’atmosfera de Mart. ii. Característiques del planeta (dimensions, composició, ...). iii. Distància de Mart al Sol. iv. Per què se li diu planeta vermell. v. Hi ha vida a Mart? Per què? On es troba Mart? 6. Ubica el planeta Mart en un dibuix del Sistema Solar i anomena tots els planetes que el formen. Qui l’acompanya? 7. Fes una fitxa de cada planeta del Sistema Solar seguint aquest esquema:  Imatge  Diàmetre:  Distància al Sol:  Temperatura mitja:  Atmosfera:  Durada de l’any (moviment de translació):  Durada d’un dia (moviment de rotació):  Satèl·lits:  Altres característiques importants: 8. Fes una maqueta del Sistema Solar amb els materials que tu triïs. Com i quan es va originar el Sistema Solar? 9. Respon les qüestions sobre el documental “Big Bang: Origen de l’Univers” (National Geografic) que trobaràs als annexos (fitxa 1). 10. Explica com es va formar el Sistema Solar. 11. Elabora una línea dels temps que inclogui les passes de la formació del Sistema Solar. Anem a treballar amb les temperatures. 12. Elabora una graella amb les temperatures mitjanes de tots els planetes. Què vol dir temperatura mitjana? 13. Practica el càlcul de mitjanes amb la fitxa 2. 14. Calcula la diferència de temperatura entre la Terra i els altres planetes del Sistema Solar. 15. Practica operacions amb nombres enters amb la fitxa 3.
  3. 3. A part dels planetes, què més trobam a l’espai? 16. Quins són els components de l’Univers? Defineix-los. Les distàncies a l’espai són enormes respecte de les que usam a la Terra. Anem a investigar-ho. 17. Completa la fitxa 4 “Mides i distàncies en l’Univers”. B. ATERRAM AL PLANETA BLAU Aquest viatge ens ha dut al planeta Terra. Ara aprofundirem més en el coneixement del nostre planeta. 1. Compara les característiques de Mart i les característiques de la Terra. Què és el que en destaca? Característiques Mart Terra Distància al Sol Durada d’un any Durada d’un dia Atmosfera Temperatura mitja Satèl·lits Altres Una vegada hem vist les semblances i les diferències amb el nostre planeta veí, intentarem explicar fets exclusius de la Terra. 2. Elabora un document sobre el satèl·lit de La Terra que inclogui: a. Les fases b. Les marees c. La seva participació en els eclipsis 3. Per què es donen les estacions? Què són els solsticis? I els equinoccis? Seguim aprofundint una mica més ... 4. Quin nom rep la capa aquosa de la Terra? Investiga com es distribueix l’aigua a la Terra. Quines característiques té l’aigua que permeten la vida? 5. Elabora un esquema sobre el cicle de l’aigua. 6. Fes un document sobre els principals contaminants de l’aigua i el seu origen.
  4. 4. 7. Què podríem fer per estalviar aigua? Escriu 10 mesures d’estalvi que puguis dur a terme des de ca teva. La pluja és un dels components del cicle de l’aigua. 8. A partir de les següents dades de pluja durant un any (mm), elabora un climograma. Abans, informa’t sobre què és un climograma. G F M A M J J A S O N D 96 77 59 44 27 22 5 17 43 55 53 106 9. Inclou en el climograma les temperatures següents (ºC): G F M A M J J A S O N D 11,6 11,9 13,3 15,7 18,9 22,4 25,2 25,4 23,6 20,2 16,7 13,2 10. Calcula la temperatura mitjana i les precipitacions mitjanes dels exercicis anteriors. Acabam d’estudiar la Hidrosfera, seguim amb els gasos ... 11. Quin nom rep la capa gasosa de la Terra? Indica quines són les seves característiques. Fes un dibuix indicant les seves parts. 12. Quines són les principals funcions de l’atmosfera? Creus que hi podria haver vida a la Terra si no existís aquesta capa gasosa? Per què? 13. Podries dir quina és la diferència entre l’atmosfera i l’aire? 14. Fes un document sobre els principals contaminants de l’aire i el seu origen. 15. Què podríem fer per eliminar la contaminació atmosfèrica? Escriu 10 mesures per tal d’evitar la contaminació que puguis dur a terme des de ca teva. I la part rocosa... 16. Quin nom rep la part rocosa de la Terra? Investiga quines són les seves capes. Inclou un dibuix i fes una maqueta de plastilina. Alguns dels fenòmens que s’originen a la Geosfera són de gran importància per als éssers humans, de fet alguns poden produir grans catàstrofes. 17. Fes una recerca sobre la dinàmica interna i externa de la geosfera i elabora’n un esquema. Aprofundirem en la dinàmica interna del planeta. 18. Elabora un document sobre volcans i terratrèmols.
  5. 5. 19. Quin és l’origen comú dels volcans i els terratrèmols. 20. Elabora un mapa de les plaques litosfèriques. 21. Com es desplacen les plaques litosfèriques. Les roques que s’obtenen de roca fosa (magma) reben el nom de roques magmàtiques. 22. Investiga sobre les roques magmàtiques (què són, com es formen, exemples). Ara ens centrarem en la dinàmica externa del planeta. 23. Elabora un document sobre els agents geològics. Els sediments transportats pels agents geològics amb els pas del temps es converteixen en roques anomenades sedimentàries. 24. Investiga sobre les roques sedimentàries (què són, com es formen, exemples). A partir de les roques sedimentàries i magmàtiques es poden obtenir un altre tipus de roques: són les roques metamòrfiques. 25. Investiga sobre les roques metamòrfiques (què són, com es formen, exemples). 26. Fes un esquema que inclogui els tres tipus de roques que has estudiat fins ara i com es transformen (cicle de les roques). 27. Cerca quina relació hi ha entre les roques i els minerals. Què són els minerals? 28. Fes la pràctica de laboratori sobre la classificació de les roques i minerals. 29. Fes un mural amb les aplicacions més freqüents dels minerals i les roques 30. Elabora un document sobre la gestió sostenible dels recursos minerals. Interaccionant amb la geosfera, l’atmosfera i la hidrosfera hi trobam els éssers vius.
  6. 6. ANNEXOS CUESTIONES DOCUMENTAL: EL BIG BANG. EL ORIGEN DEL UNIVERSO. 1. ¿Qué se pensaba sobre el Universo hace unos 90 años? 2. ¿Qué observó E. Hubble? 3. ¿Qué sucede cuando una Galaxia se aleja de nosotros? 4. ¿Qué radiación del espectro visible tiene una mayor longitud de onda? 5. ¿A qué velocidad se están alejando las galaxias de nosotros? 6. ¿Cuál es la primera prueba de que el Universo tuvo un principio? 7. ¿Qué se cree que sucedió en el primer segundo después del Big Bang? 8. ¿Qué unidad de tiempo utilizan los científicos para analizar lo que sucedió después del Big Bang? 9. ¿A cuántos segundos equivale un Plank? 10.¿Cuáles son las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza? ¿Cuándo se crearon? 11.¿Qué tamaño tenía la bola de fuego del universo? ¿A qué temperatura estaba? 12.¿Cuánto tiempo tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra? 13.¿Cuánto tiempo tarda en llegarnos la luz de las estrellas más cercanas? 14.¿Cómo se llaman los telescopios que permiten ver ondas electromagnéticas? 15.¿Qué es la CMD? 16.¿Cómo se llama la rápida expansión del Universo? 17.¿Qué son, en un principio, las estrellas y los planetas? 18.¿Qué fuerza hace que las partículas de materia se unan entre sí y formen una masa densa? 19.¿Qué es la WMAP? ¿Para qué sirve?¿Dónde se encuentra? 20. Escribe la ecuación de Einstein. 21.¿Qué indica la ecuación de Einstein respecto de la materia y de la energía?
  7. 7. 22.Big bang: una enorme cantidad de _________ se convierte en ___________. 23.Un fragmento de segundo, aparecen las ____________ _____________ de materia. 24.El universo está 1.000.000 veces más caliente que el __________________. 25.Calienta en exceso el gas y la energía rompe los ______________. 26.¿Qué existía en el primer segundo del universo, al estar tan caliente? 27.Sólo hay una manera de ver los elementos que dieron lugar a la materia en el primer segundo posterior al Big Bang, ¿Cuál es? 28.¿Cómo se pueden obtener temperaturas enormes (que no se han dado desde el origen del universo)? 29.¿Qué es el RHIC? 30.¿Qué son los quarks? 31.¿Qué se obtiene al hacer chocar los núcleos de átomos de oro entre sí? 32.En menos de un abrir y cerrar de ojos el universo pasó de ser una bola de energía incandescente a ___________________________________________. 33.El universo líquido es ___________________, _________________ y _______________ . 34.La materia se ha materializado desde la pura _____________________________. 35.Una fracción de segundo después del Big Bang el universo está inundado de las _______________________________________ de los átomos. 36.Cuando se recrea el primer segundo se generan dos tipos de materia a partes iguales. Una es la materia que observamos a nuestro alrededor, ¿y la otra? 37.¿Qué ocurre en la millonésima de segundo del Big Bang? 38.¿Cómo venció la materia a la antimateria?
  8. 8. 39.Cuando el reloj cósmico se acerca al final del primer segundo las 4 fuerzas de la naturaleza se han desgajado de la super fuerza única. Las ligeras ondas de temperatura que se extienden por el universo implican que durante los siguientes mil millones de años _____________________. 40.¿Cuál es la teoría de Higgs o el campo de Higgs? 41.¿Qué es el LHC? 42.¿Qué hará el LHC? 43.¿Qué ocurre en el primer segundo del reloj cósmico? 44.Los quarks se agrupan de tres en tres formando ______________________________. 45.Cuando se enfría se forma ______________________________________________. 46.¿Qué es lo que aparece 300 millones de años después? 47.¿Qué se forma hace 200 millones de años? 48.¿Y en miles de millones de años? 49.¿Cuándo nace la Tierra? 50.¿Cuándo evolucionan los humanos?

×