Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Full de ruta projecte marte

322 views

Published on

Full de ruta de projecte sobre l'Univers i la Terra

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Full de ruta projecte marte

  1. 1. FULL DE RUTA “PROJECTE DE MART A LA TERRA” (AULES FISE) COMPETÈNCIES CLAU Comunicació lingüística. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. Competència digital. Competències socials i cíviques. Consciència i expressions culturals. Aprendre a aprendre. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. PRODUCTE FINAL Dossier Maqueta del sistema solar Maqueta de les capes de la Terra Presentacions en format digital Exposició RECURSOS PERSONALS: Professors de CT MATERIALS: Ordinadors, projectors, llibres de text, documentals, mostres biològiques, … ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE Veure Annex TASQUES Recerca d’informació a internet Completar imatges mudes Elaborar presentacions i mapes conceptuals i exposar-los Fer resums, dibuixos, esquemes, mapes conceptuals, línies de temps, respondre qüestionaris, maquetes de plastilina … Preparació i observació de mostres amb la lupa binocular Extreure informació de documentals Fer càlculs (canvis d’unitats, proporcionalitat, àrees, volums…) Resoldre problemes Pràctiques de laboratori EINES TIC Cercadors d’internet Processadors de textos, full de càlcul i presentacions digitals TEMPORALITZACIÓ 2n trimestre MÈTODES D’AVALUACIÓ Correcció de les tasques Rúbriques (coavaluació i autoavaluació) Revisió del portafoli DIFUSIÓ Presentació del projecte al blog Exposició de productes finals a les Jornades de pares i a les de portes obertes AGRUPAMENTS / ORGANITZACIÓ Individual Parelles Grup classe
  2. 2. ANNEX ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE BIOLOGIA I GEOLOGIA Identifica els termes més freqüents del vocabulari científic, expressant-se de forma correcta tan oralment com per escrit. Cerca, selecciona i interpreta la informació de caràcter científic a partir de la utilització de diverses fonts. Transmet la informació seleccionada de manera precisa emprant diversos suports. Diferencia la matèria viva de la inert, partint de les característiques particulars d’ambdues. Identifica les idees principals sobre l’origen de l’Univers. Reconeix els components del Sistema Solar descrivint les seves característiques generals. Precisa quines característiques es donen a la Terra i no es donen a altres planetes, que permeten el desenvolupament de la vida. Identifica la posició de la Terra en el Sistema Solar. Categoritza els fenòmens principals relacionats amb el moviment i posició dels astres, deduint la seva importància per a la vida. Interpreta correctament, en gràfics i esquemes, fenòmens com les fases lunars i els eclipsis, establint la relació existent amb la posició relativa de la Terra, la Lluna i el Sol. Descriu les característiques generals de l’escorça, el mantell i el nucli terrestre i els materials que els componen, relacionant aquestes característiques amb la seva ubicació. Identifica minerals i roques utilitzant criteris que permetin diferenciar-los. Descriu algunes de les aplicacions més freqüents dels minerals i roques en l’àmbit de la vida quotidiana. Reconeix la importància de l’ús responsable i la gestió sostenible dels recursos minerals.
  3. 3. Reconeix l’estructura i composició de l’atmosfera. Reconeix la composició de l’aire i identifica els contaminants principals relacionant-los amb el seu origen. Identifica i justifica amb argumentacions senzilles, les causes que sustenten el paper protector de l’atmosfera per als éssers vius. Relaciona la contaminació ambiental amb el deteriorament del medi ambient, proposant accions i hàbits que contribueixin a la seva solució. Relaciona situacions en les que l’activitat humana interfereixi amb l’acció protectora de l’atmosfera. Reconeix les propietats anòmales de l’aigua, relacionant-les amb les conseqüències que tenen per al manteniment de la vida a la Terra. Descriu el cicle de l’aigua, relacionant-lo amb els canvis d’estat d’agregació d’aquesta. Reconeix els problemes de contaminació de les aigües dolces i salades i les relaciona amb les activitats humanes. Descriu les característiques que possibilitaren el desenvolupament de la vida a la Terra. Diferencia la matèria viva de la inert partint de les característiques particulars d’ambdues. Compren i diferencia la importància de cada funció per al manteniment de la vida. Aplica criteris de classificació dels éssers vius, relacionant els animals i plantes més comuns amb el seu grup taxonòmic. Identifica i reconeix exemplars característics de cadascun d’aquests grups, destacant la seva importància biològica. Discrimina les característiques generals i singulars de cada grup taxonòmic. Associa invertebrats comuns amb el grup taxonòmic al qual pertanyen. Reconeix diferents exemplars de vertebrats assignant-los a la classe a la que pertanyen. Identifica exemplars de plantes i animals propis d’alguns ecosistemes o d’interès especial per ser espècies en perill d’extinció o endèmiques. Relaciona la presència de determinades estructures en els animals i plantes més comuns amb la seva adaptació al medi.
  4. 4. Detalla el procés de la nutrició autòtrofa relacionant-lo amb la seva importància per al conjunt de tots els éssers vius. Identifica la influència del clima i de les característiques de les roques que condicionen i influeixen en els distints tipus de relleu. Relaciona l’energia solar amb els processos externs i justifica el paper de la gravetat en la seva dinàmica. Diferencia els processos de meteorització, erosió, transport i sedimentació i els seus efectes en el relleu. Analitza l’activitat d’erosió, transport i sedimentació produïda per les aigües superficials i reconeix algun dels seus efectes en el relleu. Diferencia un procés geològic extern d’un intern i identifica els seus efectes en el relleu. Coneix i descriu com s’originen els sismes i els efectes que generen. Justifica l’existència de zones en les que els terratrèmols són més freqüents i de major magnitud. Identifica els diferents components d’un ecosistema. Selecciona accions que prevenen la destrucció del medi ambient. Utilitza diferents fonts d’informació recolzant-se en les TIC per a l’elaboració i presentació de les seves investigacions. Participa, valora i respecta el treball individual i grupal. Dissenya petits treballs d’investigació sobre animals i/o plantes, els ecosistemes del seu entorn o l’alimentació i nutrició humana per a la seva presentació i defensa a l’aula. Expressa amb precisió i coherència tant verbalment com per escrit les conclusions de les seves investigacions. FÍSICA I QUÍMICA Registra observacions, dades i resultats de manera organitzada i rigurosa, i els comunica de forma oral i escrita emprant esquemes, gràfics, taules i expressions matemàtiques.
  5. 5. Relaciona la investigació científica amb les aplicacions tecnològiques de la vida quotidiana. Estableix relacions entre magnituds i unitats utilitzant preferentment el SI i la notació científica per expressar resultats. Selecciona, compren i interpreta informació rellevant en un text de divulgació científica i transmet les conclusions obtingudes emprant el llenguatge oral i escrit amb propietat. MATEMÀTIQUES Expressa verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la resolució d’un problema, amb el rigor i la precisió adequats. Analitza i comprèn l’enunciat dels problemes (dades, relacions entre dades, context del problema) Valora la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre de solucions del problema. Utilitza estratègies heurístiques i processos de raonament en la resolució de problemes, reflexionant sobre el procés de resolució. Estableix connexions entre un problema del món real i el món matemàtic: identificant el problema o problemes matemàtics subjacents i els coneixements matemàtics necessaris. Es planteja la resolució de reptes i problemes amb la precisió, cura i interès adequats al nivell educatiu i a la dificultat de la situació. Distingeix entre problemes i exercicis i adopta l’actitud adequada en cada cas. Recrea entorns i objectes geomètrics amb eines tecnològiques interactives per a mostrar, analitzar i comprendre propietats geomètriques. Elabora documents digitals propis, com a resultat del procés de recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant, amb l’eina tecnològica adequada i els comparteix per a la seva discussió i difusió. Identifica els diferents tipus de nombres i els empra per representar, ordenar i interpretar adequadament la informació quantitativa. Calcula el valor d’expressions numèriques de diferents tipus de nombres mitjançant les operacions elementals i les potències d’exponent natural aplicant correctament la jerarquia de les operacions.
  6. 6. Empra adequadament els diferents tipus de nombres i les seves operacions per resoldre problemes quotidians contextualitzats. Aplica criteris de divisibilitat per descompondre en factors primers nombres naturals i els empra en exercicis, activitats i problemes c ontextualitzats. Identifica i calcula el MCM i el MCD de dos o més nombres naturals. Realitza càlculs en els que intervenen potències d’exponent natural i aplica les regles bàsiques de les operacions amb potències. Realitza operacions de conversió entre nombres decimals i fraccionaris, troba fraccions equivalents i simplifica fraccions. Realitza càlculs amb nombres naturals, enters, fraccionaris i decimals decidint la forma més adequada, coherent i precisa. Reconeix i posa exemples de diferents tipus de variables estadístiques, tant qualitatives com quantitatives. Organitza dades, obtingudes d’una població, de variables qualitatives o quantitatives en taules, calcula les freqüències absolutes i relatives i les representa gràficament. Calcula la mitjana aritmètica, la mediana i la moda i els empra per resoldre problemes. Interpreta gràfics estadístics senzills recollits a mitjans de comunicació. Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació per comunicar informació resumida i rellevant sobre una variable estadística analitzada. EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL Crea composicions aplicant processos creatius senzills, mitjançant propostes per escrit ajustant-se als objectius finals. Utilitza el paper com a material, manipulant-lo, esqueixant-lo, o plegant-lo creant textures visuals i tàctils per crear composicions, collages i figures tridimensionals. Aprofita materials reciclats per a l’elaboració d’obres de forma responsable amb el medi ambient i aprofitant les seves qualitats grafico-plàstiques. Manté el seu espai de treball i el seu material en perfecte ordre i estat, aportant-lo a l’aula quan és necessari per a l’elaboració de les activitats.

×