Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kognitywne 2012 1

3,747 views

Published on

Oto pierwsza prezentacja dla kognitywistów.

(czwartek 13:15, sala kinowa w D na WNS/UAM w Poznaniu)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kognitywne 2012 1

 1. 1. Językoznawstwo  kognitywne   a  psychologia  poznawcza   i  psycholingwistyka DR KONRAD JUSZCZYK ZAKŁAD PSYCHOLINGWISTYKI INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UAM JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE 2012/2013: 1czwartek, 11 października 12 1
 2. 2. ta prezentacja nie jest o tym, że ...czwartek, 11 października 12 2
 3. 3. Chomsky jest znany nie tylko jako lingwista i nie tyko lingwiści czytają jego książki.czwartek, 11 października 12 3
 4. 4. Lakoff jest na fejsieczwartek, 11 października 12 4
 5. 5. Langacker nie zdradza czy do rysowania takich schematów potrzeba jakiegoś specjalnego programu komputerowego.czwartek, 11 października 12 5
 6. 6. Pinker opublikował opis swego genomu http://www.nytimes.com/2009/01/11/magazine/11Genome-t.html?pagewanted=all&_r=0czwartek, 11 października 12 6
 7. 7. no to o czym jest ta prezentacja?czwartek, 11 października 12 7
 8. 8. LONDYN LIPIEC 2012czwartek, 11 października 12 8
 9. 9. Wreszcie doczekałem się koncertu Queenczwartek, 11 października 12 9
 10. 10. Choć ze wspaniałej czwórki została tylko dwójka: perkusista i gitarzysta – zagrali świetnie, lepiej niż na niejednej płycie!czwartek, 11 października 12 10
 11. 11. Wreszcie doczekałem się konferencji z Lakoffem: UNITED KINGDOM – COGNITIVE LINGUISTICS CONFERENCE 10–12 LIPCA 2012 NA KING’S COLLEGE OF LONDONczwartek, 11 października 12 11
 12. 12. ...ale co ma w s p ó l n e g o konferencja CLC i koncert Queen?czwartek, 11 października 12 12
 13. 13. Wielkie koncerty i konferencje to przecież odgrywanie znanych i starych kawałków!czwartek, 11 października 12 13
 14. 14. 1. Publiczność: kto lubi i Queen i Adama Lamberta? Wśród ich fanów są i starsi i młodsi, i kobiety i mężczyźniczwartek, 11 października 12 14
 15. 15. 1. Publiczność: kto lubi i Stevena Levinsona i George Lakoffa? Na widowni są psycholodzy, językoznawcy i nie tylko!czwartek, 11 października 12 15
 16. 16. 2. Keynotes: Queen występuje z dwoma młodymi muzykami Brian May: lat 65 Adam Lambert: lat 30czwartek, 11 października 12 16
 17. 17. Rufus Roger Taylor: Taylor: lat 21! lat 63czwartek, 11 października 12 17
 18. 18. 2. Keynotes: Lakoff mówi, że on nie robi eksperymentów, bo żeby dobrze zaprojektować eksperyment trzeba być sprytnym! Niech więc młodsi ode mnie testują moje hipotezy!czwartek, 11 października 12 18
 19. 19. 2. Keynotes: Fauconnier także przyznaje, że czas by młodsi testowali jego hipotezy!czwartek, 11 października 12 19
 20. 20. 1951 1958 JAK POWSTAŁO 1966 JĘZYKOZNAWSTWO 1975 KOGNITYTYWNE? 1980 1989 JAK ROZWINĘŁA SIĘ 1991 WSPÓŁPRACA POMIĘDZY 2006 PSYCHOLOGAMI 2007 A JĘZYKOZNAWCAMI? 2012czwartek, 11 października 12 20
 21. 21. 1951 Psycholingwistyka 1958 w  lecie  1951  odbywa  się  konferencja  na   1966 Uniwersytecie  Cornell,  gdzie  spotykają  się   1975 językoznawcy  i  psycholodzy  by  ustalić   1980 możliwości  współpracy.  Wśród  nich  są: Gardner,  Carroll,  Osgood,  Miller,  Sebeok. 1989 1991 Psycholinguis,cs:  A  survey  of   theory  and  research  problems 2006 2007 Podobne  konferencje  i  książki   inspirują  coraz  więcej  badaczy. 2012czwartek, 11 października 12 21
 22. 22. 1951 Psycholingwistyka 1958 Istotna   rola,   jaką   odegrała   omawiana   książka,   1966 polegała   nie   na   zmianie   orientacji   psychologii   amerykańskiej,  co  nastąpiło  dopiero  później,  lecz   1975 na   uzmysłowieniu   badaczom   faktu,   że   badając   językowe   zachowanie   człowieka,   musimy   1980 poznać   sam  język  jako   istniejący  niezależnie  od   1989 używającego   go   człowieka   system   reguł   syntaktycznych,  fonologicznych,  semantycznych. 1991 W   tym   celu   dla   psychologów   okazała   się   2006 niezbędna   konfrontacja   ich   poglądów   z   językoznawcami   i   szukanie   w   lingwistyce   2007 adekwatnego   dla   badań   psychologicznych   modelu  języka. 2012czwartek, 11 października 12 Kurcz,  I.  1976.  Psycholingwistyka.  PWN:  W-­‐wa 22
 23. 23. 1951 Noam Chomsky 1958 MIT, Cambridge 1966 publikuje  krytyczną  recenzję  książki   1975 B.  F.  Skinnera:  Verbal  Behavior 1980 Zapronował,   że   reguły   posługiwania   1989 się  językiem  naturalnym  u  ludzi  są: 1991     umysłowe 2006   uniwersalne. wrodzone 2007 Później  przedstawił  model  gramatyki   2012 generatywnej,  który  rozwija  do  dziś!http://debuinus.deviantart.com/art/Noam-Chomsky-155126536czwartek, 11 października 12 23
 24. 24. 1951 WYKONANIE 1958 WYPOWIEDŹ 1966 1975 STRUKTURA  POWIERZCHNIOWA 1980 FONOLOGIA SEMANTYKA 1989 1991 REGUŁY  TRANSFORMACYJNE 2006 REGUŁY  GENERATYWNE 2007 2012 STRUKTURA  GŁĘBOKA   KOMPETENCJAhttp://debuinus.deviantart.com/art/Noam-Chomsky-155126536czwartek, 11 października 12 24
 25. 25. 1951 George Lakoff 1958 kiedyś  student  Noama  Chomskiego,w  1966   1966 broni  pracę  doktorską  wydaną  w  1970:   Irregularity  in  syntax.  [Nieregularność  w  składni] 1975 1980 LINGUSTICS  WARS  (HARRIS  1993) Tworzy  się  grupa  lingwistów  -­‐  byłych  studentów   1989 Chomskiego,  którzy  toczą  z  nim  wojnę/spory. 1991 GENERATIVE  SEMANTICS 2006 Program  badań  nad  modelem  gramatyki,   2007 w  którym  podstawą  miała  być  semantyka.   2012 George  Lakoff,  Ray  Jackendoff,  Haj  Ross,   James  McCawley,  Paul  Postal  i  Jerrold  Katzhttp://www.sfgate.com/politics/article/Linguist-s-budget-remedy-faces-political-reality-3197338.phpczwartek, 11 października 12 25
 26. 26. 1951 Summer School 1958 1966 Letnie   seminarium   tego   roku,   1975 zaplanowane   jako   skromne   1980 o ś m i o o s o b o w e   s p o t k a n i e ,   zamieniło   się   w   to,   co   Lakoff   1989 nazwał   „podziemnym   instytutem   1991 lingwistycznym”,   w   którym  1   8   0   2006 b a d a c z y   d y s k u t o w a ł o   i   2007 wygłaszało   wykłady   przez   sześć   2012 tygodni.   (Lakoff,  1997  za:  Konat  2012).  http://www.sfgate.com/politics/article/Linguist-s-budget-remedy-faces-political-reality-3197338.phpczwartek, 11 października 12 26
 27. 27. 1951 Charles  Fillmore:   1958   semantyka  ramowa  i  skrypty 1966   1975 Eleanor  Rosch:   1980   kategoryzacja  prototypowa 1989   Leonard  Talmy:   1991   relacje  przestrzenne  a  ciało 2006   2007 Paul  Kay:   2012czwartek, 11 października 12   postrzeganie  kolorów  a  język 27
 28. 28. 1951 Summer School 1958 1966 Barbara  Konat  ocenia  (niepublikowany  doktorat): 1975 1980 To   wtedy   właśnie,   jego   intuicje   negatywne   –   dotyczące  ograniczeń   teorii   generatywnej,  nabrały   1989 kształtu   pozytywnego   programu   nowej   orientacji   teoretycznej.   1991   Można   powiedzieć,   że   wówczas  do  opartych  na   2006 obserwacji   wątpliwości   Lakoffa   zostały   dodane   n a r z ę d z i a   i   m e t o d y   p o z w a l a j ą c e   n a   2007 sformułowanie   rozwiązania.   Źródłem   tych   narzędzi   stały  się  wykłady  zaproszonych  wówczas   2012 gości.http://www.sfgate.com/politics/article/Linguist-s-budget-remedy-faces-political-reality-3197338.phpczwartek, 11 października 12 28
 29. 29. 1951Krzeszowski pisze: 1958 W   tym   czasie   mistrz   Chomsky   1966 okopywał   się   na   pozycjach   teorii   1975 s t a n d a r d o w e j ,   n i e u s t a n n i e   j ą   1980 ostatecznie  doprowadził   ją  na  szczyty   modyfikując,  rozszerzając  i  rewidując  i   1989 abstrakcji,   skąd   język   był   już   trudno   1991 dostrzegalny. 2006 2007 JĘZYK   jako   zbiór   różnorodnych,   2012 codziennie  używanych  wypowiedzi.http://debuinus.deviantart.com/art/Noam-Chomsky-155126536czwartek, 11 października 12 29
 30. 30. 1951 Metaphors we live by George  Lakoff  i  Mark  Johnson  wydają 1958  bestseller  (100.000  egz.)  staje  się 1966 inspiracją  do  nowych  badań  języka   1975 w  powiązaniu  z  metaforyzacją  jako   1980 p  r  o  c  e  s  e  m      p  o  z  n  a  w  c  z  y  m 1989 ZMIANA  PARADYGMATU! 1991 2006 Polskie  wydanie  ukazuje  się  w  1987   2007 roku  w  przekładzie  Krzeszowskiego. 2012  Drugie  wydanie  ukazuje  się  2011.http://www.sfgate.com/politics/article/Linguist-s-budget-remedy-faces-political-reality-3197338.phpczwartek, 11 października 12 30
 31. 31. 1951 Krzeszowski 1958 ocenia: 1966 1975 1980 Jest   to   praca   oryginalna   z   dwóch   co   najmniej   powodów.   Po   pierwsze,   jest   to   1989 pierwsza   książka   napisana   w   duchu   1991 językoznawstwa   kognitywnego,   co   stanowi   o   jej   historycznym   niejako   charakterze.   Po   2006 drugie,   nigdy   dotąd   myślenie   o   metaforze   jako   narzędziu   poznania   i   działania   nie   2007 zostało   wyrażone   w   tak   systematyczny,   2012 t e o r e t y c z n i e   s p ó j n y ,   o b s z e r n y   i   udokumentowany  sposób.http://www.sfgate.com/politics/article/Linguist-s-budget-remedy-faces-political-reality-3197338.phpczwartek, 11 października 12 31
 32. 32. 1951 Konferencja w Duisburgu 1958 1966 Zawiązuje  się  towarzystwo  naukowe:   1975 Interna,onal  Cogni,ve  Linguis,cs  Associa,on 1980 Cognitive Linguistics Zaplanowano  wydawanie  czasopisma: 1989 1991 Woman,  Fire  and  Dangerous  things.  What   2006 Categories  Reveal  about  the  Mind.   (1987) 2007 2012 Topics  in  Cogni,ve  Linguis,cs,  ed.  by  Brygida   Rudzka-­‐Ostyn,  published  by  Mouton  w  1988czwartek, 11 października 12 32
 33. 33. 1951 Cognitive commitments: 1958 1966 I:   Generaliza,on   commitment:   ogólny   opis   języka   1975 znajduje  potwierdzenie  w  jego  komponentach   >>kategoryzacja   prototypowa   przejawia   się   w   1980 semantyce  i  słownictwie,  składni  i  pragmatyce.  >>język  jest  traktowany  jako  całość,  amodularnie. 1987  >>przykłady  z  wielu  języków  wspierają  teorię 1991 II:   Cogni,ve   commitment:   to,   co   wiemy   o   języku   2006 znajduje  potwierdzenie  w  badaniach  umysłu.  >>  doświadczenie  narzuca  nam  budowę  zdań. 2007  >>  poznanie  jest  ucieleśnione  i  usytuowane.  >>  myślenie  jest  uzależnione  od  emocji. 2012 Cogni,ve  versus  genera,ve  linguis,cs.  How  commitments  influence  resultshttp://www.sfgate.com/politics/article/Linguist-s-budget-remedy-faces-political-reality-3197338.phpczwartek, 11 października 12 33
 34. 34. 1951 Cogni,ve  Grammar  (dwa  tomy  1987/1991)   Ronald Langacker wydaje: 1958 oraz  Concept,  Image,  and  Symbol:   1966 The  Cogni,ve  Basis  of  Grammar. 1975 Polskie  wydanie:  2012 1980 1987 1991 2006 2007 2012 http://www.biblang.uni.lodz.pl/czwartek, 11 października 12 34
 35. 35. 1951 Vyvyan Evans & 1958 Melanie Green 1966 wydają  akademicki  podręcznik   1975 do  językoznawstwa  kognitywnego 1980 1987 Universitas  wydaje  serie  książek 1991 o  językoznawstwie  kognitywnym 2006 Polskie  Towarzystwo  Językoznawstwa   2007 Kognitywnego  zawiązuje  się  w  2001. 2012 http://www.vyvevans.net/czwartek, 11 października 12 35
 36. 36. 1951 Konferencja ICLA 1958 w Krakowie (UJ) 1966 Cogni,ve  Linguis,cs  in  Ac,on:  From   1975 Theory  to  Applica,on  and  Back 1980 1987 Geeraerts:  Contextualiza,on  and  Methodology   1991 Talmy:  Introspec,on  as  a  Methodology  in  Linguis,cs 2006 Sinha:  Language  as  biocultural  niche  and  social   ins,tu,on  (powtórka  we  Wrocławiu  2012) 2007 Janda:  How  Theory  Informs  Applica,on   2012czwartek, 11 października 12 and  How  Applica,on  Informs  Theory Langacker:  Control  and  the  Mind/Body  duality 36
 37. 37. 1951 1958 The Cambridge Handbook 1966 of Psycholinguistics Michael  Spivey,  University  of  California,  Merced 1975 Ken  McRae,  University  of  Western  Ontario 1980 Marc  Joanisse,  University  of  Western  Ontario 1987 5.  Computa,onal  models  of  spoken  word  recogni,on 11.  How  does  the  brain  read  words? 1991 12.  The  human  conceptual  system  Lawrence  W.  Barsalou 2006 18.  The  neurobiology  of  sentence  comprehension   Lee  Osterhout,  Albert  Kim  and  Gina  R.  Kuperberg 2007 29.  Children,  conversa,on,  and  acquisi,on  Eve  Clark 30.  The  electrophysiology  of  discourse  and  conversa,on.     2012 34.  Language,  thought  and  …  brain?  M.  Gonzalez-­‐Marquez. http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item6658398/The-Cambridge-Handbook-of-Psycholinguistics/?site_locale=en_GBczwartek, 11 października 12 37
 38. 38. 1951 Jaki morał? 1958 Lato  sprzyja  dyskusjom  o  nauce?   1966 Dyskusje  przyczyniają  się  do  zmian. Zmiana  zaczyna  się  od  zaprzeczenia   1975 zastanej  teorii  naukowej  (Kuhn). 1980 1987 BEHAWIORYZM  >  GENARATYWIZM  >  KOGNITYWIZM 1991 W  badaniach  języka  następuje  integracja   metod  naukowych:  introspekcji  lingwisty   2006 i  obserwacji  danych  zewnętrznych,  w   2007 formie  korpusów  czy  eksperymentów. 2012czwartek, 11 października 12 Językoznawcy  kognitywni  wyróżniają  się   przyjmowanyim  założeniami  o  języku. 38
 39. 39. już za parę miesięcy.... • Young  researchers  conference  on  metaphor   Amsterdam  (Holandia,  9-­‐11  stycznia) • Researching  and  Applying  Metaphor   seminar  w  Poznaniu  (UAM),  2-­‐3  maja • Summer  School  in  Cogni,ve  Linguis,cs   Bangor  (UK,  22-­‐26  lipca,  Vyvyan  Evans)   www.bangor.ac.uk/cogling-­‐summerschoolczwartek, 11 października 12 39
 40. 40. a za tydzień... • Metody  badań  w  językoznawstwie  kognitywnym,   czyli  co  robią  tzw.  językoznawcy  kognitywni? • jak  współczesne  metody  badań  języka  pokrywają   się  z  metodami  psychologii  poznawczej  czy   psycholingwistyki  i  tzw.  kognitywistyki? • jakie  badania  empiryczne  zaczynają   przeważać  nad  introspekcyjnymi?   RELACJA  Z  KONFERENCJI  we  WROCŁAWIU i  analiza  artykułów  z  CogniQve  LinguisQcs. • hSp://lingwistyka.pbworks.com • hSp://www.slideshare.net/Linguist •czwartek, 11 października 12 40
 41. 41. ZDJĘCIA • zdjęcia  na  slajdach  7-­‐18  są  wykonane  przez  autora  prezentacji • pozostałe  zdjęcia  zostały  znalezione  na  stronach  internetowych  i  zostały   wykorzystane  w  celach  edukacyjnych: • hwp://www.ksiegarniawarszawa.pl/modules.php   name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788362858057&hthost=1&store_id=2&pp=nokaut#nclid=65c26ad4f373336109ab 2b71906d5bc6 • hwp://lubimyczytac.pl/ksiazka/113462/metafory-­‐w-­‐naszym-­‐zyciu • hwp://arc|ccompass.blogspot.com/2011/07/whats-­‐with-­‐noam-­‐chomsky.html • hwp://mind.ucsd.edu/syllabi/00-­‐01/phil_lang/readings/langacker-­‐01/rwl_nv_c.html • hwp://www1.icsi.berkeley.edu/~kay/ • hwp://www.iwp.jku.at/born/mpwfst/02/www.dialogonleadership.org/Roschx1999.html • hwp://www.linkedin.com/pub/charles-­‐j-­‐fillmore/4b/13/ab • hwp://foreign.swu.edu.cn/lcs/ • hwp://www.poczytaj.pl/203674 • hwp://www.goodreads.com/book/show/917508.The_Founda|ons_of_Cogni|ve_Grammar • hwp://www.amazon.co.uk/Founda|ons-­‐Cogni|ve-­‐Grammar-­‐Descrip|ve-­‐Applica|on/dp/0804738521czwartek, 11 października 12 41
 42. 42. BIBLIOGRAFIA • Chomsky,  N.  1958 • Kurcz,  I.  1976 • Harris,  R.  1993. • Konat,  B.  2012. • Spivey,  M.  2012 • Lakoff,  G.  1980/1987 • Lakoff,  G.  1987/2012 • Lakoff,  G.  1991 • Lakoff,  G.  1997 • Evans,  V.  2006 • Langacker,  R.  1987/1991/2012czwartek, 11 października 12 42

×