Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

изграждане на учителско портфолио

48,462 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

изграждане на учителско портфолио

 1. 1. www.pedagozi.b g Изграждане на учителско портфолио Автор: Р. Горанова 3.12.2014 г. 1
 2. 2. Самопрезентацията – начин за усъвършенстване на комуникативните умения В днешно време, когато училището трябва непрекъснато да догонва промените в обществото, уменията за самопрезентиране са все по-необходими и актуални. Самопрезентацията е процесът с помощта, на който човекът се старае да формира у хората определено впечатление за себе си. Успехът на самопрезентацията зависи от уменията да представите себе си на другите хора, да привлечете към себе си тяхното внимание, да предизвикате интерес към някакви свои качества. 2 www.pedagozi.b g
 3. 3. Ако искате да бъдете някакъв – умейте да се представяте като такъв. 3 www.pedagozi.b g
 4. 4. Самопрезентацията www.pedagozi.b g позволява: Да се изгради образът на собственото „АЗ”, който зависи не само от собствените ни убеждения, но също и от това, как според нас, ни виждат околните. Самооценката се покачва при хората, които осъзнават своята личност, индивидуалност, различност и привлекателност. Вие показвате своите най-добри качества, обръщайки вниманието на хората точно върху тях. 4
 5. 5. www.pedagozi.b g Термин Етимология на термина: порт, портативен – преносим, удобен за носене; фолио – лист 5
 6. 6. www.pedagozi.b g Термин Портфол́ио (на италиански: portfolio - 'портфейл, папка за документи') — събрани образци от документи, фотографии, предмети, стоки и др., даващи представа за предлаганите услуги от съответна организация (фирма) или специалист (моделиер, фотограф, дизайнер, архитект и т.н.). 6
 7. 7. Този термин се среща в различни области: фотография: портфолио като подборка от фотографии; дизайн, в т.ч. и уеб-дизайн : уеб-портфолио — набор от работите на уеб-дизайнер; образование: портфолио като съвкупност от сертифицирани достижения, значими работи и отзиви; търговия и производство: портфолио като асортимент от определени търговски марки, стоки или услуги. 7 www.pedagozi.b g
 8. 8. www.pedagozi.b g Понятие ПОРТФОЛИО означава буквално „това, което някой носи”, а в преносен смисъл - документираните умения, специалните компетенции, удостоверения за повишаване на квалификацията и т.н. на дадено лице. Според съвременните концепции за управление и обучение, всеки човек трябва да поддържа и допълва своето портфолио през целия си трудов живот и да отбелязва своите знания и умения, придобити посредством образование, жизнен и професионален опит и т.н. 8
 9. 9. www.pedagozi.b g Възникване Портфолиото се появява като практика, още по време на италианския Ренесанс, когато художници и архитекти представят, рекламират и популяризират качеството и уникалността на своите произведения. В по-ново време портфолиото функционира и в икономическата сфера, и в много други сфери със значение на публичност и изтъкване на предимствата на даден обект. 9
 10. 10. www.pedagozi.b g Възникване Употребата на портфолиото в образователната сфера датира от 80-те години на ХХ век в американската образователна система. 10
 11. 11. www.pedagozi.b g Видове образователно портфолио (Според това, към кого е насочено) Образователно портфолио За себе си За друг човек Себепознание Изучаване на другия 11
 12. 12. Видове образователно портфолио според носителя www.pedagozi.b g Образователно портфолио Хартиено портфолио Електронно портфолио 12
 13. 13. Видове образователно портфолио според човека, www.pedagozi.b g който го използва Образователно портфолио ученическо (детско) следдипломно студентско учителско 13
 14. 14. Видове портфолио, според предназначението www.pedagozi.b g Предварително програмирано портфолио Селективно портфолио Когато трябва да се получат отговори на специфични въпроси (например при проучване на ефективността на обучението или мнението за учебния процес и др.). Цели оценяване на постиженията за определен период. 14
 15. 15. www.pedagozi.b g Дизайн Колекцията портфолио се композира във взаимносвързани рубрики, като същевременно всяка от тях има своя относителна самостойност – позволява потребителят да ползва в даден момент рубрика според конкретните си предпочитания. Броят на рубриките в структурата на портфолиото е променлив. 15
 16. 16. 16 www.pedagozi.b g
 17. 17. Предназначение Образователното портфолио е средство, www.pedagozi.b g предназначено да подпомогне развитието на съответния човек. Служи за самооценка (под формата на разсъждения, аргументация, обосновка) на собствения познавателен и творчески труд, базирана на самонаблюдение на собствената дейност; Позволява да бъде проследено развитието на човек в сферата на образованието; Документира личното израстване и професионалното развитие; Определя влиянието от натрупаните знания, например дали те могат да бъдат приложени на практика. 17
 18. 18. www.pedagozi.b g ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ САМО- ОЦЕНКА САМО- НАБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНО ИЗРАСТВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 18
 19. 19. www.pedagozi.b g Цели Оценки Демонстриране на способности Осигурява директно доказателство за качеството на работа на съответния човек Подпомага човека да покаже своите възможности по отношение на поставените задачи 19
 20. 20. www.pedagozi.b g Същност на учителското портфолио През 80-те години се издига идеята, че формирането на педагогическите умения не завършва с етапа на дипломиране, а продължава в годините на самото преподаване. Портфолиото се въвежда като средство за проследяване на това развитие. 20
 21. 21. Портфолиото е инструмент, чрез който може да се направи: www.pedagozi.b g оценка чрез количествени и качествени измерители архив на професионалното израстване на учителите добра история на случващото се в системата и прогноза за бъдещо развитие 21
 22. 22. Структуриране на информацията www.pedagozi.b g Резюме Философия на преподаване Отговорности на учителя Методи на преподаване Обратна връзка Друго Бъдещи планове Самонаблюдение Приложение 22
 23. 23. www.pedagozi.b g Резюме В този раздел се очаква учителят да представи себе си. Съществуват различни начини за това, но най- разпространеният е чрез разработване на подобие на CV. 23
 24. 24. Философия на преподаване Портфолиото е инструмент, чрез който опознавате себе си. То трябва да ви помогне да размишлявате върху своята работа, да прецените какво знаете, какво мислите, в какво вярвате. С този процес вие откривате своите силни страни и се ориентирате как да продължите своето усъвършенстване. 24 www.pedagozi.b g
 25. 25. Осмислянето и формулирането на Вашата собствена философия на преподаване можете да направите, като си помогнете със следните (примерни) въпроси: www.pedagozi.b g 1. Според Вашите виждания какво прави един учител добър? Как формирате мнението си? 2. Какво мислите за преподавателската си кариера? Възприемате ли я като призвание, мисия, работа? За Вас тази кариера носи ли Ви удовлетворение? Какви трудности срещате и как се справяте с тях? 3. Какви са Вашите убеждения за преподаването и ученето? 4. Как се чувствате/какво мислите за различните Ви роли като учител: социален работник, съветник (духовен наставник), социализиращ в нормите на обществото? 5. Как убеждавате Вашите ученици? Какво всъщност искате да постигнете сред тях и за тях? 25
 26. 26. 6. Какъв тип педагогически похвати използвате сред учениците в клас? 7. Тези педагогически похвати променят ли се от клас в клас, от тема, дисциплина, спрямо други теми? Променят ли се през цялата Ви преподавателска кариера? 8. Има ли връзка между Вашата философия за образованието и преподаването Ви в клас? 9. Може ли да дадете специфични примери от Вашия учителски репертоар, които отразяват Вашата философия на преподаване? 10. Може ли да посочите списък на семинарите, дебатите, телевизионните програми или нещо друго, което смятате, че е допринесло за Вашата философия на преподаване? 26 www.pedagozi.b g
 27. 27. Пример за философия на преподаване: 27 Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включване на учениците в процеса на учене. Смятам че учителят трябва да има повече права при изготвяне на тематичния план по предмета, който преподава, като се съобразява с възможностите на групата. Моята философия на образование е то да бъде прогресивно. Смятам, че учениците трябва да учат от преживяванията и събитията от реалния живот, които са значими за тях. www.pedagozi.b g
 28. 28. Примерни изисквания към портфолиото на учителя: • Документи, които доказват допълнителни квалификации (ПКС специализации, www.pedagozi.b g курсове, семинари и др.); • Примерни разработки на планове от проведени уроци (ситуации); • Проекти, по които е работил класът / групата (цели, развитие, крайни резултати и оценяване на проекта); • Примери за разнообразни дейности ориентирани към индивидуализация; • Продукти от дейността на децата (апликации, изработени предмети, рисунки и др.), които съдържат самооценка на децата и оценка от учителя; • Примери за организация на средата (правила на групата, информационни табла и др.); • Фото-документиране, което показва работата в групата; • Примери за взаимодействие със семействата на децата (родителски срещи, информация за развитието и работата на детето, съвместни дейности и др.); • Записки на собствени наблюдения по време и след работа; • Индивидуален план за кариерно развитие (самообразоване, използване на специализирана литература, посещение на квалификационни форми и др.). 28
 29. 29. Отговорности на учителя Кратко описание на настоящите ви задължения; Работни групи, в които участвате в рамките на учебното заведение; Включване на актуалната учебна програма, по която работите; Включване на групите и броя на децата, на които преподавате. 29 www.pedagozi.b g
 30. 30. Методи на преподаване Примери за материали, които сте разработвали; Примери за дейности/семинари, които сте организирали; Примери за организация на ситуации, които сте разработили; Примери за иновации в стратегиите за преподаване; Примери за това как интегрирате информационните технологии във вашата работа 30 www.pedagozi.b g
 31. 31. Обратна връзка В този раздел трябва да дадете доказателства за ефективността на преподаването ви: Какви методи използвате за оценка на вашата ефективност на преподаване? Резултати от оценки, общото представяне на учениците, обратна връзка? Имате ли доказателства, че достигате до всички ученици, а не само до най-талантливите? Какви инструменти използвате, за да оцените учениците? Образци на входяща и изходяща диагностика. 31 www.pedagozi.b g
 32. 32. www.pedagozi.b g Друго В този раздел трябва да включите всички други дейности, които по някакъв начин оказват влияние на вашата професия и качество на преподаване. Това може да включва: Работа в методическото обединение; Доказателства от трети страни (например родители), даващи обратна връзка за вашата кариера на учител; Участие в дейности, свързани с образованието, но извън институцията; Лични изяви 32
 33. 33. Бъдещи планове Това е важен раздел от вашето портфолио. Той показва как планирате да подобрите преподаването си в бъдеще. 33 www.pedagozi.b g
 34. 34. Самонаблюдение Самонаблюдението е начин за самооценка. То е процес на анализ на вашите действия и влиянието ви върху учениците. 34 www.pedagozi.b g
 35. 35. 1. Коя е най-силната ви страна като учител? Защо? 2. Кое е най-забележителното ви постижение? 3. Как мотивирате изявените ученици? 4. Как мотивирате учениците, които срещат затруднения? 5. Как бихте описали отношенията между вас и учениците ви? 6. Как бихте описали отношението си към преподаването? Променило ли се е през последните години и по какъв начин? www.pedagozi.b g Ако желаете може да отговорите на следните въпроси: 35
 36. 36. www.pedagozi.b g Приложение Тук можете да включите всяка друга информация, която смятате, че има отношение към предоставената такава в портфолиото. Можете да поставите въпроси към ръководството, свързани с вашата работа като материална база, заплащане или вътрешни конфликти. 36
 37. 37. Електронно портфолио 37 www.pedagozi.b g
 38. 38. Модели и секции на професионалното www.pedagozi.b g портфолио 38
 39. 39. Предимства на електронното 39 www.pedagozi.b g портфолио По-лесно за съхранение Може да е с много по-голям обем Могат да се прилагат по-разнообразни материали http://milanova.weebly.com/
 40. 40. Модели и секции на професионалното www.pedagozi.b g портфолио 1 2 3 40
 41. 41. Модели и секции на професионалното www.pedagozi.b g портфолио 4 5 41
 42. 42. www.pedagozi.42 b g
 43. 43. Автор: Р. Горанова 3.12.2014 г. www.pedagozi.43 b g
 44. 44. 44 Когато става въпрос за учебно (детско) портфолио, имаме предвид записа от процеса на учене на детето и на отделните стъпки от неговото развитие. www.pedagozi.b g
 45. 45. Портфолиото се състои от 3 основни части: Биография; Подходяща и интегрирана колекция от работата на детето, показваща нивото на постигнатите компетентности; Оценка и самооценка – отбелязване на успехи и регистриране на постижения. 45 www.pedagozi.b g
 46. 46. Примерна структура на детско портфолио: 46 1 лист: Представяне – „Здравейте, това съм аз .........................................“ 2 лист: Роден/а съм (дата, година, тегло, ръст, месторождение, адрес) 3 лист: Моите родители (имена, професия, месторабота, данни за контакт) 4 лист: Моите роднини (брат, сестра, баба, дядо и др.) 5 лист: Моето име (значение, произход и др.) и моята зодия (значение) 6 лист: Аз пораствам (тук може да се записват периодично ръст и тегло) 7 лист: Аз пораствам (тук могат да се приложат снимки от възрастовите групи, в които е било детето) 8 лист: Празници в детската градина (снимки от различни празници и мероприятия) 9 лист: Аз спортувам (подходящи снимки от спортни мероприятия) 10 лист: Това са моите любими стихове и песнички, които научих тук, в детската градина 11 лист: Помагам вкъщи (могат да се приложат подходящи снимки, които показват участието на детето в живота на семейството) 12 лист: Моите пътешествия (подходящи снимки) 13 лист: Моят ден (как обикновено минава денят на детето) 14 лист: Занимания в детската градина (могат да се приложат подходящи снимки от различни режимни моменти в детската градина) 15 лист: Какъв съм аз? (отзиви за детето от учител, психолог и др.) www.pedagozi.b g
 47. 47. Детско портфолио 47 www.pedagozi.b g
 48. 48. Създаването на портфолио е процес, който подлежи на периодична адаптация. Формата на портфолиото следва да бъде непроменлива за определен период от време с възможност да бъде модифицирана в края на периода. www.pedagozi.b g Детето трябва да може винаги с удоволствие да оповести своето портфолио публично. 48
 49. 49. Наличието на портфолио предлага много предимства, тъй като е личен инструмент, който подчертава успеха и дава възможност на детето да го подготви, представи и обсъди със своите учители, родители, членове на семейството, съученици и приятели. http://portfo-leo.ru/category/gotove-shablon-portfolio www.pedagozi.b g видео 49
 50. 50. 50 www.pedagozi.b g
 51. 51. 51 www.pedagozi.b g
 52. 52. 52 www.pedagozi.b g
 53. 53. 53 www.pedagozi.b g
 54. 54. 54 www.pedagozi.b g
 55. 55. 55 www.pedagozi.b g

×