Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тв гр

1,031 views

Published on

Методичний посібник

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

тв гр

 1. 1. Відділ освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Шляхи реалізації комунікативних вмінь і навичок на уроках англійської мови Нетішин-2015
 2. 2. Автори-упорядники: творча група вчителів іноземної мови ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 (Власюк М.В., Гусар О.В., Іванець О.М., Івчук І.В., Поліщук Л.П.) Посібник для вчителів. – Нетішин, 2015, с.- 90 Рецензенти: Л.В.Кінах, методист методичного кабінету відділу освіти. Методичний посібник «Шляхи реалізації комунікативних вмінь і навичок на уроках англійської мови» розкриває сутність роботи над розвитком діалогічного мовлення учнів, шляхи реалізації проблеми щодо формування комунікативної компетенції у школярів, зразки завдань для різних вікових груп учнів. Теоретичний та практичний матеріал, поданий у посібнику, допоможе будувати навчальну діяльність з врахуванням індивідуальних особливостей сприйняття учнями мовного матеріалу, його засвоєння та застосування. Методичний посібник рекомендовано для студентів вузів та вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів. Він може бути використаний для роботи на уроках, у позакласній роботі та для самостійного опрацювання.
 3. 3. Зміст Значення вивчення іноземної мови……………….....4 Англійська мова у школі……………………………...8 Комунікативна компетенція: суть поняття………....11 Шляхи реалізації комунікативної компетенції на уроках англійської мови……………………………..14 Діалог як форма соціально-мовного………………..25 Робота в групах……………………………………....44 Робота в парах………………………………………..50 Проектування на уроках іноземної мови …………..54 Гра як спосіб формування діалогічного мовлення...73 Висновки……………………………………………..85 Список літератури…………………………………...87 3
 4. 4. Значення вивчення іноземної мови Сьогодні вивчення іноземних мов є невід'ємним компонентом освіти сучасної освіти. Ефективне володіння знання іноземною мовою – один із складників особистості, готової до міжнаціонального спілкування, окрім того, знання мов інших країн істотно полегшує можливість подальшого навчання в різноманітних закордонних закладах і подальше працевлаштування. Останнім часом англійська мова міцно ввійшла у наше життя. Її значення в сучасному світі настільки велике, що її знання не є привілеєм чи розкішшю. Вона, як і мобільні телефони, комп’ютери, стала необхідною у житті, а тому її вивчення має велике значення на сучасному етапі розвитку суспільства. З раннього дитинства та упродовж усього життя люди запам’ятовують нові наукові терміни, діалектні слова, а у багатонаціональному середовищі можуть вивчати більше ніж одну мову. Основна частина такого засвоєння відбувається без систематичного вишколу, за рахунок неформальної імітації, 4
 5. 5. повторення та використання у щоденному спілкуванні. У навчанні іноземних мов використовуються різноманітні методики, які полегшують і прискорюють вивчення предмета. На сучасному етапі дедалі частіше навчання будується не на лінгвістичному, а на комунікативному, міжкультурному підході, що дозволяє використовувати цінні в культурному відношенні автентичні іншомовні матеріали. Ще кілька років тому англійська мова сприймалася всім як іноземна. Але з плином часу її роль зросла настільки, що тепер вона вважається в усьому світі міжнародною. Вивчення англійської мови для більшості з нас стає мало не найбільшою проблемою в житті. Кожна доросла людина мріє опанувати англійську хоча б на розмовному рівні і 5
 6. 6. готова докласти максимум зусиль, щоб її дитина знала цю мову. Чому так? Знання англійської мови – критерій, необхідний для успішної кар'єри. Прийнято вважати, що через кілька років при працевлаштуванні на престижну роботу анкети кандидатів без знання англійської мови навіть не будуть розглядатися. Велика частина цікавої і потрібної літератури друкується саме англійською мовою. Нам доводиться чекати переклад, який, як відомо, має властивість спотворювати інформацію і не доносить думку автора в повному обсязі. Велика частина сторінок в мережі Інтернет з потрібною інформацією поширюється саме англійською. Усі міжнародні змагання і конференції проводяться англійською мовою. Велика частина комп'ютерних програм і додатків складаються знову ж на англійській мові. І цей список можна продовжувати нескінченно... 6
 7. 7. Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психолого – педагогічних та суміжних наук. Цією стратегією є комунікативний підхід, який зумовлює практичну межу навчання і вивчення іноземних мов, а саме: оволодіння іншомовним, міжкультурним спілкуванням шляхом формування і розвитку вмінь, навичок діалогічного спілкування. Для навчання діалогічного спілкування, слід зазначити особливості комунікативного підходу до навчання іншомовного спілкування. Серед них зазначимо наступні: - мова розглядається як засіб спілкування; перевага віддається оволодінню поняттями та функціями; - мова вивчається через особисту діяльність учнів; вони і є головними автономними суб'єктами навчання, які володіють когнітивними й метакогнітивними стратегіями та прийомами 7
 8. 8. оволодіння мовою й іншомовним спілкуванням та відповідають за свої успіхи і невдачі. Англійська мова у школі Нова програма викладання англійської мови в загальноосвітніх закладах (5-9 класи) будується на комунікативному методі навчання іноземної мови, який спрямований на оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної компетенції. Мова вивчається через особистісну діяльність учнів. Саме вони є тепер головними суб’єктами навчання, які повинні оволодівати різними прийоми і стратегіями іншомовного спілкування (діалогічного), а отже, учні самі відповідають за свої успіхи та невдачі. Зроблено акцент на інтегрованому опануванні учнями мовленнєвими уміннями на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі - в типових ситуаціях. 8
 9. 9. На кінець кожного року навчання в програмі запропонована детальна характеристика мовленнєвої компетенції в різних видах мовленнєвої діяльності. Розглянемо нижче, зокрема якими вміннями діалогічного мовлення повинні володіти учні 5-9 класів на кінець навчального року. На кінець 5-го класу учні повинні уміти (без попередньої підготовки) брати участь у діалозі, обмінюватися інформацією, висловлювати свою думку про конкретні факти і події, використовуючи при цьому всі види запитань, репліки спонукального характеру і такі діалогічні єдності, як запрошення – подяка, згода або відмова, пропозиція – контрпропозиція, наказ – запитання про умови виконання наказу або про його причину. Спілкування повинно бути адекватним цілям, завданням, умовам спілкування та комунікативному портрету партнера по комунікації. Висловлювання кожного співрозмовника має бути побудоване на матеріали 1-5-х класів і містити не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовленнєвому відношенні. 9
 10. 10. На кінець 6-го класу учні повинні вміти вести діалог, згідно з вимогами, зазначеними у програмі для попереднього навчального року, але обсяг реплік зростає до 7. На кінець 7-го класу умови для ведення діалогу залишаються такими ж, як і для 5 і 6-го класів, однак, кількість реплік у діалозі зростає до 8. На кінець 8-го класу для ефективного розвитку вмінь та навичок діалогічного мовлення учні повинні уміти без попередньої підготовки вести бесіду з однією чи кількома особами в контексті певної ситуації спілкування, а також, використовуючи зміст прочитаного, брати участь у діалогах різних типів, спонтанно реагуючи на зміни мовної поведінки співрозмовника і висловлюючи своє ставлення до предмета обговорення в межах програми мовного матеріалу 8-го і попередніх класів; учень повинен вміти вести групове обговорювання без опори на зразок, використовуючи аргументацію, переконання, елементи полеміки та дискусії. Обсяг висловлювання – не менше 9 реплік. 10
 11. 11. На кінець 9-го класу учень повинен уміти вести діалог у контексті вимог, зазначених у програмі для попереднього року навчання, але обсяг висловлювання – не менше 10 реплік. На кінець навчання у старших класах вимоги до вмінь учнів вести діалог змінюються, удосконалюються і дещо ускладнюються. Обсяг реплік зростає поступово від 11 до 14 реплік. Комунікативна компетенція: суть поняття Здатність учнів спілкуватися іноземною мовою забезпечується формуванням у них іншомовної комунікативної компетенції, зміст якої зумовлений такими видами компетенцій: -мовною; -мовленнєвою; -соціокультурною. Ці компетенції, у свою чергу, теж включають цілий ряд компетенцій. Так, мовна компетенція включає мовні знання (лексичні, граматичні, фонетичні та орфографічні) і відповідні навички; 11
 12. 12. - мовленнєва компетенція включає чотири види компетенцій: уміння в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Формування мовленнєвих умінь неможливе без оволодіння мовним матеріалом (фонетичним, лексичним, граматичним). Але знання лише мовного матеріалу не забезпечує формування мовленнєвих умінь, необхідні ще й навички володіння цим матеріалом для знаходження та розпізнавання інформації. Мовленнєві навички є складовою частиною мовленнєвих умінь. Окремі з вищеназваних компетенцій можуть бути ще більш деталізовані. Так, компетенція у говорінні включає компетенцію в діалогічному мовленні та компетенцію в монологічному мовленні, отже, в учнів необхідно формувати вміння користуватися обома формами мовлення. Лексична компетенція включає лексичні знання і мовленнєві лексичні навички, граматична — граматичні знання і мовленнєві граматичні навички; фонологічна — фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички тощо. 12
 13. 13. Досягнення комунікативної компетенції неможливе без оволодіння певним обсягом культурної інформації, без ознайомлення учнів з культурою народу, мову якого вони вивчають. У зв'язку з цим компонентом змісту навчання поряд з комунікативною компетенцією виступає соціокультурна компетенція, яка складається з країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій. Країнознавча компетенція — це знання учнів про культуру країни, мова якої вивчається (знання історії, географії, економіки, державного устрою, особливостей побуту, традицій та звичаїв країни). Лінгвокраїнознавча компетенція передбачає володіння учнями особливостями мовленнєвої та немовленнєвої (міміка, жести, що супроводжують висловлювання) поведінки носіїв мови у певних ситуаціях спілкування, тобто сформованість в учнів цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, «що дозволяє асоціювати з мовною одиницею ту ж інформацію, що й носії мови, і досягати у такий спосіб повноцінної комунікації». 13
 14. 14. Так, американцям добре відомо, хто такий "HomesAbe" (прізвисько президента Лінкольна) і що продають у магазинах Woolworth або "centstores" (дешеві товари повсякденного вжитку); яка різниця між "expresstrains" та "localtrains" в метро: "expresstrains", на відміну від 'localtrains", зупиняються лише на великих станціях. Шляхи реалізації комунікативної компетенції на уроках англійської мови Створення мовленнєвої ситуації Спілкування людей в реальному житті відбувається завдяки виникненню потреби в реалізації певного комунікативного наміру, досягнення або недосягнення якого визначає результат мовленнєвого спілкування. У ході спілкування комуніканти виступають як носії певних соціальних стосунків, що виникають в тій чи інший сфері діяльності і реалізуються в конкретно мовленнєвих ситуаціях. Формування комунікативної компетенції можливе за умови моделювання у навчальному процесі типових 14
 15. 15. ситуацій реального спілкування, які виникають в різних сферах життя і стосуються різних тем, тобто предметно-змістовий план іншомовного мовлення учнів під час навчання зумовлюється темою, ситуацією і сферою спілкування, які виступають ще одним компонентом змісту навчання. Під темою розуміють відрізок дійсності, яка відбивається у нашій свідомості. В методичному аспекті тема визначається як імовірний згорнутий текст, поданий у вигляді короткої тези і який підлягає розгортанню у процесі говоріння та вилученню інформації і згортанню при читанні та аудіюванні. Такий підхід до розуміння теми визначає її формулювання, яке має бути конкретизованим та особистісно спрямованим, наприклад, «Збереження навколишнього середовища та майбутнє України», «Видатні люди України», «Дім, в якому я живу», «Moя школа» та ін. Обговорення будь-якої теми потребує розвинених умінь мовлення. Але потреба у спілкуванні виникає за умови створення певної мовленнєвої ситуації. 15
 16. 16. Під комунікативно-мовленнєвою ситуацією розуміють динамічну систему взаємодіючих конкретних факторів об'єктивного і суб'єктивного планів, які залучають людину до мовленнєвого спілкування і визначають її поведінку в межах одного акту спілкування (В.Л.Скалкін). Комунікативна ситуація включає чотири чинники: 1) обставини дійсності, в яких відбувається комунікація; 2) стосунки між комунікантами; 3) мовленнєві наміри; 4) реалізацію самого акту спілкування, який створює нові стимули до мовлення. Отже, у процесі навчання важливо враховувати ситуативний характер мовлення, а саме: хто говорить (пише), про що, з якою метою, кому, за яких обставин, який передбачається результат спілкування та ін. 16
 17. 17. Фрагменти уроку англійської мови в 11 класі з теми «Твої плани на майбутнє» з демонстрацією створення ситуації спілкування для навчання діалогічного мовлення Навчання діалогічного мовлення (ДМ) з допомогою створення ситуації спілкування. Складання діалогу на основі змісту запропонованого тексту для аудіювання Аудіювання тексту Leaving home David. My daughter Jackie is living in London now. We are very worried about it. London is a very dangerous place for a young girl. She is only 18 and London so far away. How can mother see her there? But I don’t like London. I don’t know why she went there. I think that she has some friends there. She says she wants to be a dancer and she is doing a sort of course, a ballet course, I think. But dancing is not a real job and I know you don’t have much money if you are a dancer. She is living in a flat in the north of London with a boyfriend I think I don’t like it at all. We’ve never met 17
 18. 18. that boyfriend, Tony his name is. He doesn’t have a job. I think that he has extra money working as a dancer at a theatre rock club in the centre of London, but I am not sure. I hope it’s a nice place. I do worry about it London is such a big place. I’m sure she wants to come home really, she phones home sometimes, but not very often. And we phone her she is always out. We are her parents and I know, we are important to her, but it still makes me sad. Jackie. I came to London two months ago because I want to be a professional dancer at the best school here in London and I am doing the course at national dance- school, which is very hard work but I am really enjoying it. The course is expensive, but I work for the theatre group at the weekend, we teach dance two groups of children. I am living with another girl in a flat in the north of London. It’s small but comfortable. My boyfriend Tony lives in the same street with his parents. They are very kind and love to cook meals for me. I know my parents are worried about my living in London. But it is not dangerous at all when you are careful. It’s so exciting. It’s so much to do and see. It was 18
 19. 19. difficult at the beginning, especially getting to know the underground and I didn’t know many people. But it’s fine now. I have a lot of good friends. I love mum and dad very much, but I don’t want to live at home for a rest of my life. I phone home every Sunday and when I go to the museum or art gallery, I always send them a postcard. Mum reads them but I don’t know if dad does. Teacher. Last lesson you’ve already heard this text for comprehension. And your creative homework was to make up your own dialogues according to the story of David Snow and his daughter Jackie. It seems to me such conversation formulas helped you. Conversation Formulas Hi! / Hello! / Good morning! How are you? / How is life? I’m glad to see you. I’m pleased to see you. I’m fine. / I’m so. / I am OK. Let me introduce myself. This is my friend. How would you see…? Oh. Isn’t it lovely? 19
 20. 20. How beautiful! What a lovely morning! What a nice day! Great idea! Well done! Sounds fine! I think… As I see it… I’d like to know your opinion about… Forgive me, but are you really sure? I would call your attention to the fact that… That’s exactly my opinion. Back to the point… What do you mean? What are you getting at? What are you driving at? I would like to ask you about… Could you explain… I’m interested in your opinion on… 20
 21. 21. I think you are wrong. I disagree. I can’t agree with you. Are you with me? That’s too bad. Take it easy, you are wrong. I don’t like this idea. I don’t say so. Nonsense. I see what you mean but… I agree with you. I am of the same opinion. I think so. I think you are right. I am in complete agreement. I’m hundred percent certain. I’ll give you the first/second argument. I’m convinced that… I’m inclined to think… 21
 22. 22. That’s true. I’m sure it’s a bad solution. Finally, I want to say… To sum up… In conclusion… To finish… I’ll sum up by saying… Let’s end this discussion. Most of you think that… OK, the results are… I’ll go over the main points. Teacher. We’ll listen to the story again. Let’s check our homework. I’d like all of you will be ready to access the pairs with the help of these cards. (Оцінка учнів проводиться з допомогою карток оцінювання за критеріями оцінювання говоріння.) From your dialogues we’ll know advantages and disadvantages of leaving home. Presentation of the dialogue 22
 23. 23. George (David’s friend). Hello! How are you? David. So-so. George. How come? David. It’s my daughter. She left home two months ago for London. George. So, what? David. I’m worried about her. She is only 18 and London is a very dangerous place for a young girl. George. Forgive me, but are you really sure things are so bad? David. To my mind, yes. My wife and I can’t see her very often and we are not sure how it’s going on with her. George. What does she do? David. She does a course at National dance school. George. Does she like it? David. I think, she does, but I don’t know exactly who she communicates with. George. Does she have a boyfriend? David. We’ve never met him, but his name is Tony and he is not reliable because he has no ajob. 23
 24. 24. George. I disagree with you. First of all, the fact, she had left home and decided to be independent, is not bad. Secondly, she has a definite goal, she wants to achieve it and just London is a convenient place for it. David. I must admit you are right, but we miss her a lot. George. I’ll give one more argument not to be so upset as to her boyfriend. David. Could you explain it? George. I know your daughter, she is pretty clever girl and she can make it out herself. David. I think you are wrong. She is only 18. George. She is already 18. But most of the parents suppose their small children are always small. David. Well, you convinced me. Teacher. Thanks all the pairs. 24
 25. 25. Діалог як форма соціально-мовного спілкування Комунікативна спрямованість навчального процесу посилює його наближеність до реального процесу спілкування. Діалогічне мовлення як мовленнєва взаємодія двох або більше учасників спілкування є основним фактором для навчання спілкування за комунікативною методикою. Найбільш типовими комунікативними завданнями є: розпитати, попросити, запропонувати, повідомити, описати, розповісти, пояснити, оцінити, заперечити, обґрунтувати. Для цього учні мають оволодіти різними функціональними типами діалогів: діалогом-розпитуванням, діалогом-домовленістю, діалогом-обговоренням, діалогом-обміном враженнями тощо. Оволодіння ними сприятиме досягненню мети навчання діалогічного мовлення. Великі можливості для реалізації має діалог, який за своєю суттю є конкретним способом існування людини. У дійсності діалог є основною, домінуючою формою мовлення, й у навчанні він має посідати належне місце. 25
 26. 26. Під діалогічним мовленням розуміють обмін висловлюваннями, що породжуються у процесі розмови між двома і більше співбесідниками. Діалогічне мовлення неможливо спланувати, що зумовлює спонтанність мовленнєвих дій. Це, у свою чергу, потребує високого рівня автоматизму та готовності до використання мовного матеріалу. Цього можна досягти через систему вправ навчання діалогічного мовлення. Формування навичок і вмінь складання діалогу здійснюється через організацію навчання діалогічного мовлення на основі: • опорного діалогу; • складання діалогу «Step by step»; • запропонованої навчальної комунікативної ситуації. Під час навчання учнів за комунікативною методикою діалогічного мовлення доцільно використати такі методичні прийоми: спілкування в межах певного контексту чи ситуації, складання діалогу з розрізнених реплік, наповнення й завершення діалогу, а також на основі програми чи 26
 27. 27. схеми спілкування складання діалогів за опорними сигналами та письмове складання діалогів. Ефективною є робота в малих групах. Це один з інтерактивних методів навчання. Учасники, розділені на маленькі групи, обговорюють проблему, а потім представляють результати усім учасникам. Тоді виникає своєрідний діалог між учасниками всіх груп. Створюючи систему вправ з використанням рольової гри, слід виходити з того, що у навчанні діалогічного мовлення виділяють три етапи: 1) засвоєння учнями діалогових єдностей; 2) засвоєння мікродіалогів; 3) самостійне складання учнями власних діалогів . На усіх трьох етапах може застосовуватися рольова гра. Етап І. Вправи першого етапу - умовно-мовленнєві, рецептивно-репродуктивні. Усі вправи на цьому етапі виконуються послідовно в таких режимах: «вчитель – 27
 28. 28. учень», «учень – вчитель», «фонограма - учень», «учень – фонограма», «учень – учень». Вправа в імітації А: I like apples. В: I like apples too. А: I prefer tea with milk. В: I prefer tea with milk too. Вправи в підстановці My favourite fruit is: ... plum, orange, lemon. Вправи на засвоєння ДЄ «спонукання – згода» Would you like to eat some fruit salad? Oh, good idea. I don`t mind. With pleasure. Of course, thank you. Вправи на засвоєння ДЄ «Питання-відповідь» - What do you think I can ask for dessert? - I think… (srawberry shake, chocolate ice-cream, apple pie). Етап ІІ. Вправи другого етапу спрямовані на розвиток умінь складати мікродіалоги і паралельно 28
 29. 29. вдосконалювати навички оволодіння діалогічними єдностями. Використовуючи засвоєні раніше діалогічні єдності, учні складають діалоги із двох – трьох діалогічних єдностей. Учням пропонують слухові вербальні опори (фонограма діалогу – зразка) і зорові вербальні опори (мікродіалог – підстановчу таблицю і мікродіалог – схему), які складаються на основі мікродіалогу – зразка. Вправа на складання діалогів із 2-3 діалогічних єдностей Зразок: Did you like soup? Yes, thank you. It was tasty. And what about pizza? I think it is the best dish here. Заповнити пропуски: - ……………………………..? -It was very delicious.How did you like the vegetable salad? - ……………………………….? - Yes, I liked it too. It is my favourite dish in this restaurant. 29
 30. 30. Робота з діалогом-зразком може бути запропонована у вправах різного типу. Прослухати діалог без тексту з попередніми орієнтирами (запитаннями за змістом, правдивими й неправдивими твердженнями, ключовими словами). Прослухати діалог, використовуючи візуальну опору. Прослухати окремі репліки для відпрацювання правильної вимови та інтонації і прочитати діалог. Прочитати діалог за ролями. Заповнити порожні місця у репліках діалогу. Cheese, fridge, pepper, vegetables, mushrooms, pizza. -How about making a_________? -A good idea. What do we need? -There is a pizza base in the _______. There are some tomatoes and onions, too. -Do we need any______? Here some. -Yes, and we need some cheese, too. -But there is no _________ left. -OK. I can go to the supermarket. 30
 31. 31. -Well, don`t forget to buy some olives and red____, too! -I won`t. Розкрити дужки в репліках діалогу. Самостійно розширити репліки в діалозі відповідно до контексту. Nick: Bob! What are you doing in the kitchen? Bob: … N.: That sounds nice. How long have you been cooking it? B.: … N.: Jane, I need your help. J.: Excuse me, I am… B.: Sam isn`t in. I asked him to do shopping. N.: Is he going to come soon? How long… B.: Well,… J.: OK. I`ve done it already and I am going to help you, Nick. Скласти діалог, розміщуючи репліки у відповідному порядку (а jumbled dialоguе). -And what about your free time? (5) 31
 32. 32. -You know, we have possibility to cook French, German, Italian, Japanese food. And this year we have new professionals in cooking from France.(4) -Oh, I really like it. You know, Nick, it isn`t an ordinary restaurant. (2) -Haven`t seen you for ages, Mark. How do you like your new job? (1) -You are quite right, I have to work hard and I have almost no free time. But I want to have a really good experience. (6) -What do you mean, Mark? What is so special about your work in the restaurant? (3) Етап ІII. Навчання діалогічного мовлення за допомогою створення ситуації спілкування. Скласти діалог за серією малюнків, використовуючи ключові слова (малюнки відображають послідовність дій людей, які спілкуються). Скласти діалог за змістом малюнка чи фотографії. (make dialogue according to the picture). 32
 33. 33. Скласти діалог на основі ключових слів. (restaurant, waiter, strawberry shake, dirty glass, bad mood, article in newspaper). Скласти діалог за прочитаним текстом. Етап IV. Навчання діалогічного мовлення з використанням рольової гри. Робота над діалогом з елементами рольової гри може бути запропонована у вправах певного типу. Згідно із заданою роллю на картці скласти діалог. Завдання першому партнеру You are an absent-minded customer. Now you are at the supermarket. Choose the vegetables. 33
 34. 34. Завдання другому партнеру You are a shop assistant .Your customer is very absent-minded. Help him to choose the right vegetables. Be polite. Скласти діалог на основі заданої теми та ситуації, у якому ви виражаєте свою думку або ставлення до певного предмета або об’єкта. 34
 35. 35. Завдання першому партнеру This is TV-show “Revizor”. You are Olga Freymut. Say that you are disappointed with pizzeria. Завдання другому партнеру You are an administrator in pizzeria. Prove that your pizzeria is the best one. Діалог – імпровізація «Хто? Де? Що?» 35
 36. 36. Двом учням клас загадує, хто вони, де знаходяться і про що говорять. Учні складають діалог. Організація навчання діалогічного мовлення на основі опорного діалогу Навчання діалогічного мовлення на основі опорного діалогу відбувається за алгоритмом, що передбачає певну послідовність дій. 1. Постановка завдання. 2. Підготовка учнів до сприйняття діалогу- зразка, зняття мовних труднощів. 3. Пред’явлення діалогу-зразка. 4. Контроль розуміння змісту діалогу-зразка (з допомогою по фразового перекладу, запитань до змісту опорного діалогу). 5. Робота над звуковим та інтонаційним оформленням діалогу-зразка. 6. Навчання прийомів драматизації опорного діалогу. 7. Відтворення діалогу-зразка. 36
 37. 37. 8. Відтворення діалогу-зразка з модифікаціями в опорі на підстановці елементи та картини, які ілюструють нові ситуації спілкування. 9. Вільне конструювання діалогів до заданої ситуації спілкування. Організація навчання діалогічного мовлення на основі складання діалогу «Step by step» також передбачає певну систему дій. 1. Визначення предмета майбутньої розмови, враховуючи зміст розмовної теми й потреби засвоєння мовного матеріалу. 2. Зняття мовних труднощів. 3. Пред’явлення діалогу-зразка. 4. Контроль розуміння змісту діалогу-зразка (з допомогою перекладу реплік діалогу, відповідей на запитання щодо змісту діалогу-зразка). 5. Розширення реплік реагування (вираження небажання/бажання щось зробити; роз’яснення причини відмови/згоди; спонукання зробити якусь дію). 6. Розподіл діалогу на мікродіалогічні одиниці та презентація їх у самостійно вигаданих ситуаціях. 37
 38. 38. 7. Відтворення діалогу. Організація навчання діалогічного мовлення з допомогою створення ситуації спілкування відбувається з дотриманням послідовності. 1. Виділення з усної розмовної теми предмета розмови й формування комунікативного завдання. 2. Розв’язання учнями з допомогою свого висловлювання певної проблеми (доведення переваги; висловлювання свого ставлення; переконання; погодження; аргументація своєї точки зору). 3. Складання діалогу на основі ключових слів (до серії малюнків; за змістом малюнка чи фотографії; до серії запропонованих обставин; за прочитаним текстом; за текстом для аудіювання). 4. Відтворення складеного діалогу. Учні оволодівають різними типами діалогів на основі складної системи мовленнєвих навичок і вмінь, зумовлених лінгвістичними і психологічними особливостями діалогічного мовлення. Навички й 38
 39. 39. уміння формуються поетапно в процесі виконання учнями системи вправ. У навчанні діалогічного мовлення можна виділити три етапи: 1) засвоєння учнями діалогічних єдностей; 2) засвоєння мікродіалогів; 3) самостійне складання учнями власних діалогів. Відповідно до зазначених етапів у системі вправ для навчання діалогічного мовлення розрізняємо три послідовні групи: І групу – вправи на засвоєння діалогічних єдностей; ІІ групу – вправи на оволодіння мікродіалогами на основі засвоєних діалогічних єдностей; ІІІ групу – вправи на складання учнями власних діалогів різних функціональних типів. Навчання діалогічного мовлення з використанням тексту-зразка 39
 40. 40. Складання діалогу на основі ситуації з розгортанням реплік у діалозі відповідно до контексту Teacher. As you see the different standpoints of parents and children can lead to misunderstanding and sometimes to quarrels. One of the problems is children’s behavior. Teacher. From the very beginning the problem words. They are in my word box. Take the card with this word, read the definition, try to get it. (Show the card to the pupils and copy the word out). • to nag – to try to find mistakes of somebody; • anyway – in any case; • stiff – to be hard; • fussing – opposite to “calm”; • in response to – in answer to; • to apologize – to make excuses; • to give a ring – to call. (Pupils listen.) Teacher. Listen to the dialogue. 40
 41. 41. Dialogue Father. What sort of time do you call this? Girl. I’m sorry. Father. So you should be! It’s two a.m.! Girl. Oh, Dad, do stop nagging. I’m over seventeen. It’s up to me what time I come in. Father. Not while you’re living here, it isn’t. anyway, what on earth were you doing until two in the morning? Girl. We weren’t doing anything. We were just talking, Father. Father. I was worried still about you. Girl. Honestly, Dad, I am really sorry, but you don’t have to wait up for me, you know. Father. OK. I know you think I’m fussing and I’m sorry, but next time just let me know if you are going to be late, OK? Give me a ring or something. Girl. Yes, OK. I’ll let you know next time. Sorry, Dad. Father. That’s OK. Teacher. Answer the questions. 1. Why is the girl’s father angry? 41
 42. 42. 2. What was the girl doing until two o’clock in the morning? 3. What kind of man was the father? 4. What does the girl’s father want her to do in the future? (Pupils answer) Teacher. Repeat after the speaker. Reproduce the dialogue. Teacher. Thanks a lot. Now, let’s do such a task. We have the boys in our group. Boys, you have to imagine you are the fathers of this girl. In what way will you speak to your daughter? Your task will be to represent such dialogue, changing the words of the father. The girl’s lines wouldn’t be changed. You have some minutes for such work. The pupils’ dialogues (Example) Father and daughter  How much do I have to wait for you?  I’m sorry.  And how do you call this? It’s over two a.m. do you think that you are adult already? 42
 43. 43.  Oh, dad, do stop nagging. I’m over seventeen. It’s up to me what time I come in.  OK. If you think so, next time you can stay there where you were. Can you respect us? I come very tired, I want to sleep and I have to wait for you until two a.m. what were you doing until this time?  We were doing nothing, just talking.  You have whole day to talk, or you can talk over the phone! Two a.m. is not the time for talking!  Honestly, dad, I’m really sorry. But you don’t have to wait up for me, you know.  OK. You are an adult girl. You are right, sorry. But I was worried stiff about you. Let’s get agreement: next time you’ll call me if you are late.  Yes, OK. I’ll let you know next time. Sorry, dad.  That’s OK. 43
 44. 44. Робота в групах Завдання вчителя іноземної мови – забезпечення активної діяльності кожного учня впродовж усього уроку, максимальне збільшення часу його говоріння. Реалізувати це завдання дозволяє групова форма роботи. Вона сприяє також формуванню навичок і вмінь самостійної роботи учнів у засвоєнні іноземної мови. Групову форму роботи можна використовувати в процесі навчання школярів усного мовлення та читання. У кожному класі можна створити три – чотири постійні групи, склад яких можна змінювати час від часу. У кожній групі повинен бути консультант, який допомагає вчителю керувати навчальною діяльністю учнів. Включення до кожної групи школярів, які добре встигають, дозволяє слабкому учню одержати допомогу, що може знадобитися йому для виконання поставленого завдання. 44
 45. 45. Кожна група одержує завдання, на яке відводиться певний час. Так, на уроці для розвитку навичок і вмінь монологічного мовлення перед групами можна поставити такі завдання: -Уявіть, що ви обговорюєте план майбутньої подорожі. Кожен з вас пропонує свій засіб подорожі. Використайте надані вам опорні слова і доведіть, що подорожувати пішки – дуже цікаво. Опорні слова та вирази:places of interest, hiking, monuments and parks, useful, learn many things. -Уявіть, що у вашій групі зібралися люди, у яких різні міркування про засоби подорожування. Вам найбільше подобається подорожувати потягом. Користуючись наданими опорними словами, переконайте своїх друзів у перевагах подорожування цим видом транспорту. Опорні слова та вирази: dining-cars, look out of the window, comfortable, pleasant, sit, sleep, sit, meet a lot of interesting people, rather quick. 45
 46. 46. Подібні завдання отримують і інші групи. Їм потрібно переконати друзів, що подорож певним видом транспорту – найцікавіша. Учні в групах обговорюють, як краще виконати отримане завдання. Як опору використовувати можна не лише слова та вирази, а й малюнки. Під час роботи над темою «Travelling» групам можна роздати малюнки, на яких зображено намет, ліс, посуд, потяг. Ситуація Ви в поході. Вам необхідно влаштувати привал, щоб відпочити і приготувати їжу. У вас в рюкзаку є предмети, які мають певне призначення. Що кожен з вас може сказати в такій ситуації? Учні намагаються вигадати кращий варіант, щоб висловити свої думки. Наприклад: -Oh! Look over there! What a nice place for us to have a rest! And there is a river near the forest. -I`ll have a look. Yes here they are. Nina, let me help you to make the fire. It`s difficult for girls. 46
 47. 47. Ефективною групова форма роботи є також у процесі навчання діалогічного мовлення. Наприклад, під час роботи за темою ”Myhouse” учням дається така настанова: -Уявіть, що один із ваших друзів переїхав жити у нову квартиру. Вам цікаво більше дізнатися про його квартиру. My house is on Myru Street. Do you have a garden in front of you house? How many rooms are there in it? Do you have a house or a flat? It`s large. No, we haven`t. The garden is behind the house. Where is your house? I have a house. It`s green. What is there in your garden? Is your house large or small? There are fruit-trees and flowers. There are three rooms and a kitchen. What colour is it? 47
 48. 48. У результаті групової роботи учні складають діалог, який відтворюють вголос. Оскільки інші групи отримали таке саме завдання, то під час перевірки вони можуть внести корективи. -Do you have a house or a flat? -I have a house. -My house is on Myru Street. -What colour is it? -It`s green. ` -Is your house large or small? -It`s large. -How many rooms are there? -There are three rooms and a kitchen. -Do you have a garden in front of your house? -No, we haven`t. The garden is behind the house. -What is there in your house? -There are fruit-trees and flowers. Групову форму роботи можна застосовувати для перевірки домашнього завдання. Наприклад, групі дається завдання скласти план прочитаного тексту. Учні розподіляють завдання між усіма членами групи: ділять текст на абзаци. Кожен учень 48
 49. 49. перечитує свій абзац, визначає головну думку абзацу та фіксує її у вигляді пункту плану, який записується, читається та обговорюється. Потім за планом, складеним групою, учні переказують текст. Можна також запропонувати групі учнів скласти діалог за змістом прочитаного тексту. Групову форму роботи можна використати під час рольової гри. Так, для засвоєння теми ‘’Shoppings’’ учням пропонується розіграти ситуацію купівлі речі в одному з відділів універмагу. Організація роботи невеликими групами дає позитивний результат, так як спілкування здійснюється більш природно. Крім того, вчителю в цих умовах легше перевірити правильність мовного оформлення виразів. Групову форму роботи можна також застосувати для виконання вправ, поданих у підручнику. 49
 50. 50. Робота в парах У процесі навчання школярів усного мовлення та читання доцільне також використання роботи в парах. Розглянемо деякі прийоми роботи в парах.  Прийом навмисного створення відмінностей в обсязі інформації у партнерів спілкування Цей прийом заснований на нерівномірному розподілі інформації між партнерами спілкування. Приклад. Учням, які працюють в парах, дається завдання заповнити таблицю інформацією, яка відсутня в ній, звертаючись один до одного, не показуючи таблиці один одному. Наприклад, учням А і В в кожній з пар можна видати такі таблиці: Student A Italy Cuba Location Southern Europe Area 111,000 sq.km Population 57mln 50
 51. 51. Main industries Car, manufacture, fishing Capital Rome Student B Italy Cuba Location Not far from Central America Area 301,000km Population 9.8mln Main industries Sugar, tobacco, tourism Capital Havana Отже, в обох таблицях є вся необхідна інформація для виконання запропонованого завдання, але кожен з учнів має у своїй таблиці лише частину цієї інформації (відсутньої в іншого), завдяки чому між ними є відмінності в обсязі інформації. Під час використання цього прийому учні спілкуються іноземною мовою. 51
 52. 52. На основі цього прийому можна провести тест (true-false ). 1 Italy and Cuba are situated not far from each other. 2 Italy is a little bigger than Cuba. 3 The population of Cuba is about half that of Italy. Etc. Учням також можна запропонувати скласти невелике монологічне висловлювання про кожну з цих країн, використовуючи дані з таблиці.  Прийом використання відмінностей у точках зору Відповідно до цього прийому стимулом для спілкування є відмінності в життєвому досвіді й точках зору на проблеми,які обговорюються учнями в процесі навчання. Приклад. Кожному учню надається декілька незавершених речень і пропонується доповнити їх інформацією, яка відповідає їхньому життєвому досвіду. 1. When I come back home after school I……... 2. Just before guest arrive I……. . 52
 53. 53. 3. Just before I go to sleep I…….Etc. Потім учні працюють у парах. Учню В треба вгадати, що робить учень А в ситуаціях, які наведені в незавершених реченнях. Учень А підтверджує, або спростовує твердження учня В, а потім читає написаний ним варіант.  Прийом використання вікторин, мовних ігор У поєднанні з іншими формами робіт групова форма навчальної діяльності та робота в парах дуже ефективні у процесі навчання іноземної мови: удосконалюються вміння та навички, розширюється словниковий запас школярів, збільшується час спілкування на уроці. Крім того, виховується почуття відповідальності за доручену справу, розвивається логічне мислення, здатність орієнтуватися в ситуації, що склалася. А головне, групова робота та робота в парах вчать школярів самостійності. 53
 54. 54. Проектування на уроках іноземної мови Проектування як сучасна педагогічна технологія представляє собою спосіб організації педагогічного процесу, заснованого на взаємодії педагога і вихованців у ході поетапної практичної діяльності щодо досягнення намічених цілей, і характеризується самостійністю учнів, опорою на особистісні потреби, особливості та досвід учнів, а також наявністю конкретних практичних результатів. Використання методу проектів у навчанні іноземної мови передбачає врахування специфіки цього навчального предмета і безпосередньо впливає на організацію проектної діяльності, а саме: передбачає здебільшого групову проектну роботу з акцентуванням на комунікативному боці процесу, додаткову роботу з відбору мовного матеріалу і важливість представлення результатів. Проектна технологія – одна з інноваційних технологій навчання й виховання, яка забезпечує формування основних компетенцій учня. Швидкісний розвиток комп’ютерної техніки призвів до кількісних і якісних змін в 54
 55. 55. інформаційному просторі. За цих умов у кожної людини виникає потреба постійно поновлювати свої знання, тобто навчатися протягом життя. В основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої знання, розвивати комунікативні навички та орієнтуватися в інформаційному просторі. Особливе значення приділяється залученню учнів до процесу пошуку. Важливим є не лише результат, а й процес його досягнення. Під час роботи над проектом вирішуються освітні, розвивальні й виховні завдання: • створення образу цілісних знань; • підвищення мотивації в отриманні додаткових знань; • здатність до рефлексії та інтерпретації результатів; • формування комунікативної компетентності, базового алгоритму соціальної взаємодії, поведінки. 55
 56. 56. У роботі над проектом виділяють такі взаємопов’язані етапи:  пошук необхідної інформації, визначення мети й завдань;  визначення джерел інформації та вибір способів її збирання;  вибір методів аналізу інформації та засобів презентації результатів;  проведення експериментів (при необхідності);  анкетування учасників;  формулювання висновків;  виготовлення ілюстративного матеріалу. Проекти передбачають активізацію учнів: вони повинні писати, вирізати, наклеювати, працювати з довідниками, розмовляти з іншими людьми, шукати фотографії та малюнки і навіть самостійно робити записи на електроні носії. Учні з різним рівнем мовної підготовки можуть брати участь у проектній роботі у відповідності зі своїми можливостями. Наприклад, учень, який недостатньо добре розмовляє 56
 57. 57. англійською, може чудово малювати, або виконати проект з використанням рідної мови. Основним завданням освіти стає актуальне дослідження навколишнього життя. Вчитель і учні йдуть цим шляхом разом, від проекту до проекту. Проект, який виконують учні, повинен викликати в них ентузіазм, захоплювати їх, йти від серця. Будь- яка дію, що виконується індивідуально, в групі, за підтримки вчителя чи інших людей, діти повинні самостійно спланувати, виконати, проаналізувати та оцінити. Повідомляючи іншим про себе і навколишній світ по-англійськи, учні відкривають для себе цінність англійської мови як мови міжнародного спілкування. Вони можуть опинитися в ситуації, де їм буде потрібно описати свою сім'ю або місто іноземцям, і проектна робота готує їх до цього. Більшість проектів виконується в ході підсумкових уроків, коли за результатами їх виконання вчитель оцінює засвоєння учнями певного навчального матеріалу. 57
 58. 58. У чому специфіка використання методу навчальних проектів на уроках іноземної мови? Проект на уроці іноземної мови - це спеціально організований вчителем і самостійно виконаний учнями комплекс дій, що завершується створенням творчого продукту. Проект цінний тим, що в ході його виконання школярі вчаться самостійно здобувати знання, набувати досвіду пізнавальної та навчальної діяльності. Проектна методика характеризується високою комунікативністю і передбачає вираження учнями власних думок, почуттів, активне включення в реальну діяльність, прийняття особистої відповідальності за просування в навчанні. Проектна методика заснована на цикловій організації навчального процесу. Окремий цикл розглядається як закінчений самостійний період навчання, спрямований на вирішення певної задачі у досягненні спільної мети оволодіння англійською мовою. 58
 59. 59. Метод проектів знайшов широке застосування в багатьох країнах світу, головним чином, тому, що він дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних галузей знань навколо вирішення однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї. Основна ідея подібного підходу до навчання іноземної мови, таким чином, полягає в тому, щоб перенести акцент з різного роду вправ на активну розумову діяльність учнів, що вимагає для свого оформлення володіння певними мовними засобами. Тільки метод проектів може дозволити вирішити цю дидактичну задачу і відповідно перетворити уроки іноземної мови в дискусійний, дослідний клуб, у якому вирішуються дійсно цікаві, практично значимі і доступні для учнів проблеми з урахуванням особливостей культури країни і на основі міжкультурної взаємодії. На таких уроках завжди повинен бути присутнім предмет обговорення Як вже говорилося, в основі проекту лежить якась проблема. Щоб її вирішити, учням потрібно не тільки знання мови, а й володіння великим обсягом 59
 60. 60. різноманітних предметних знань, необхідних і достатніх для вирішення даної проблеми. Крім того, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними вміннями. До першого можна віднести вміння працювати з інформацією, з текстом (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в іншомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки, вміння працювати з різноманітним довідковим матеріалом. Формування багатьох із зазначених умінь є метою навчання різних видів мовної діяльності. До творчим умінням психологи відносять, перш за все, вміння генерувати ідеї, вміння знаходити не одне, а багато варіантів вирішення проблеми, вміння прогнозувати наслідки того чи іншого рішення. До комунікативних умінь варто віднести, насамперед, вміння вести дискусію, слухати і чути співрозмовника, відстоювати свою точку зору, підкріплену аргументами, вміння знаходити компроміс зі співрозмовником, вміння лаконічно висловлювати свою думку. Таким чином, для грамотного використання методу проектів 60
 61. 61. потрібна значна підготовча робота, яка здійснюється, зрозуміло, в цілісній системі навчання в школі, а не тільки в навчанні іноземної мови. Така робота повинна вестися постійно, систематично і паралельно з роботою над проектом. Наш предмет вносить свій істотний внесок у загальний розвиток дитини. Як легко помітити, метод проектів – суть, складова розвивального, особистісно орієнтованого характеру навчання. Звичайно, найбільш повно він може використовуватися на уроках та в позаурочний час в школах, гімназіях. Але він може досить широко використовуватися на будь-який ступені навчання, навіть у початковій школі, за будь-якої моделі навчання. Вся справа в обраній для дослідження і розробки проблемі, що вимагає певних мовних засобів для її розробки та рішення Якщо говорити про використання методу проектів у практиці навчання іноземних мов, то, зрозуміло, найбільш цікавими є міжнародні телекомунікаційні проекти. Саме такі проекти дозволяють вирішити найбільш складну і разом з тим найсуттєвішу для методики завдання - створення 61
 62. 62. мовного середовища і на її основі створення потреби у використанні іноземної мови на практиці. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям інформації у будь-якій точці земної кулі. Будь-який користувач, підключений до мережі Інтернет, має можливість підібрати список літератури з бібліотечної каталогу Бібліотеки Конгресу США, отримати на своєму екрані потрібний матеріал, провести пошук статті, репортажу, інших джерел потрібної інформації з найрізноманітніших журналів англійською мовою. Ця інформація, природно, автентична і, опрацьовуючи таку інформацію, можна отримати необхідні дані з проблеми, над якою в даний момент працює група школярів у рамках проекту. Причому це може бути спільна робота українськихучасників проекту та їх закордонних партнерів з однієї або декількох країн. Стіни класу ніби розсовуються, і учні входять у відкритий світ, де можна спілкуватися з партнерами з різних країн, виходити на зарубіжні сервери наукових, інформаційних, навчальних центрів. 62
 63. 63. Учасники проекту можуть розподілити ролі між собою і збирати інформацію по всьому світу, час від часу обмінюючись думками, природно, англійською мовою, вступаючи в дискусію з певних питань, влаштовуючи «мозкові атаки» тощо. Зайве говорити про те, що перш, ніж радити учням звернутися до тієї чи іншої бази даних в Інтернеті, вчитель сам повинен бути обізнаний про зміст цієї інформації та її мовні засоби. Обмін інформацією здійснюється по електронній пошті, але час від часу можна влаштовувати обговорення в телеконференції в режимі реального часу (on-line), якщо учасники проекту домовляються про час проведення такої конференції. Можна запросити думку з якогось питання у великого числа користувачів у різних країнах у режимі IRC (Chat technologies) За допомогою проектної методики на уроці можна досягти відразу кількох цілей - розширити словниковий запас дітей, закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, створити на уроці атмосферу свята і прикрасити кабінет іноземної мови барвистими роботами дітей. 63
 64. 64. Початок проектної діяльності школярів зазвичай дуже простий – те, що має безпосереднє значення для кожного з них, наприклад «Портрет письменника», «Путівник по країні», включаючи такі найпростіші, як «Генеалогічне древо» (Family Tree), («Школа майбутнього або «Екскурсія по школі»), «Будинок моєї мрії» та інші. (5-6 класи). У дітей має створиться враження, що англійська мова - це розвага, колір, діяльність, задоволення. Кабінет зазвичай перетворюється на майстерню: діти приносять клей, папір, кольорові олівці, ножиці, особливо коли ми робимо якісь практичні проекти з серії «Ми майструємо» Непомітно для себе починаємо говорити по- англійськи, склеюючи, вирізаючи необхідні атрибути. У своїй практиці ми використовуємо міні- проекти, розраховані на один урок або його частину: складання і коментування розкладу уроків (6-й клас); 64
 65. 65. міні-дослідницькі проекти (наприклад, «Яку музику слухають твої однолітки?» «Мій улюблений предмет у школі» і багато інших). Дуже сучасна і захоплююча форма роботи - складання різних колажів, наприклад: «Я і мої батьки», «Ми і музика», «Збережемо нашу природу». Із задоволенням діти виконують рольово-ігрові проекти: інсценування казок і пісень. Рольова гра має велике значення для розвитку особистості школяра: приймаючи на себе різні ролі, він співчуває, починає орієнтуватися у відносинах між людьми, виявляє закладені в ньому творчі можливості. Проектна робота – одна з найбільш цікавих методик, які може використовувати вчитель. Вона дозволяє ефективно реалізувати комунікативний підхід у навчальному процесі з іноземної мови, а саме: вивчення мови через особисту діяльність учня, оволодіння мовою у процесі спілкування. Для виконання проектного завдання потрібні загальні знання про країну досліджуваної мови, включаючи знання про географію, історію, культуру, соціальні й політичні особливості країни, її традиції та звичаї. 65
 66. 66. Знання про країну проживання дозволяють нам прищеплювати учням почуття любові до України, відчувати гордість за свою країну, формують в учнів громадянську позицію. Крім цього, учень повинен володіти певними мовленнєвими компетенціями, а бажання висловитися змушує його ці компетенції вдосконалювати. Нестандартне бачення проблеми допомагає нам сформувати творчу особистість. Проекти учнів – це самостійно спланована та реалізована робота, в якій мовленнєве спілкування вплетене в інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності. Це передбачає визначення мети кожного уроку не тільки з позиції надбання учнем знань та вмінь, але і з погляду прогресивних змін у структурі його особистості, тому що метою та завданням програми впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес є реалізація самодостатньої моделі випускника як життєздатної особистості, що прагне до творчої самореалізації та саморозвитку. Опановуючи культуру проектування, школяр привчається творчо мислити, самостійно планувати свої дії, естетично 66
 67. 67. реалізувати засвоєні засоби і способи роботи, а також удосконалює свої навички і культуру міжособистісного спілкування та співробітництва. Зупинимося докладніше на конкретних прикладах. Учні 9-11класів , безумовно, більш усвідомлено, більш творчо підходять до створення проектів: «English Cuisine», «My Future Plans», «Three Generations», «My Future Profession», «Ukraine in the World» та інші. А теми, запропоновані учням 5-8 класів, враховували насамперед їхні інтереси й проблеми: «Sport in my life», «The teachers of my dream», «My family», «Food», «My hobby», «TV in my life» та багато інших. Такі проекти готуються як індивідуально, так і групою бажаючих учнів. Для захисту діти можуть приготувати і комп'ютерну презентацію (тоді в проект «включаються» навіть батьки), і намалювати малюнки, і зробити фотографії, відеоролик, виконати вироби і.т.д. Найважливішим етапом проектної роботи на ураці англійської мови є презентація і захист проекту. Саме на цьому етапі учні демонструють основну мету використання даного методу – 67
 68. 68. володіння іноземною мовою та розширення словникового запасу в процесі проектної роботи. Це приносить школярам справжню радість пізнання, залучення до нової культури та дає можливість відчути себе не лише звичайним учнем звичайної школи, але й творчою, обдарованою особистістю. Зразки учнівських проектів Чи знаєш ти Україну? (8 клас) 68
 69. 69. Київ- столиця України (5 клас) Мої плани па майбутнє (10 клас) 69
 70. 70. Музика у нашому житті (8 клас) Три покоління (11 клас) 70
 71. 71. Моя школа (6 клас) 71
 72. 72. Ресторан.(10 клас) 72
 73. 73. ЗМІ. Телебачення (9клас) Гра як метод формування діалогічного мовлення Рольова гра – простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів засобами іноземної мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання. 73
 74. 74. Урок іноземної мови розглядається як діяльність спілкування. Це означає відмову від домінування на уроках формальних мовних вправ на користь діяльнісно й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як основний засіб міжкультурного спілкування в процесі цього спілкування. Змінюється роль вчителя в процесі навчання. Вчитель сприяє спілкуванню, допомагає учням досягти автономії у визначенні цілей та шляхів вивчення іноземної мови, оволодіти мовленнєвими, мовними, невербальними засобами комунікації. Змінюється ставлення до помилок. Вони неминучі і розглядаються, як свідчення процесу навчання. Синергетична освіта як особистісно- орієнтована передбачає також використання таких загально-методичних принципів, як , зокрема, принцип індивідуалізації навчання: 74
 75. 75. - засвоєння знань в учнів повинно проходити в темпі їх здібностей і лише мінімум є загальнообов'язовим; - здібні учні повинні отримувати максимальні можливості для розвитку їхніх можливостей. Чимало стратегій та методів навчання сприяють втіленню та реалізації цих принципів на практиці, і серед них такі: - дебати, - рольові ігри, - дискусії, - ігри. Рольові ігри мають певні переваги, такі як: - стосуються виду діяльності, у якому учні отримують роль, яку повинні зіграти; - використовуються, щоб дізнатися про процеси, які відбуваються в інших групах, або про почуття інших учасників гри; - учитель лише дає учням завдання і пропонує зіграти ролі, а як це зробити - обирають учні; 75
 76. 76. - учням дуже подобається можливість опинитися на місці когось іншого; - створюється сприятлива нагода для обговорення. Для того, щоб реалізувати взаємодію та співпрацю вчителя з учнем, а також забезпечити розвиток інтересу учня до вивчення мови, важливо продумувати стимули для мовлення, заохочувати учнів до активних мовленнєвих дій у певній ситуації. За наявності в учнів інтересу вивчена мова не забувається навіть якщо знання не будуть використовуватись протягом тривалого часу. Одним із шляхів створення комунікативної ситуації є рольові ігри, які сприяють реалізації міжособистісного спілкування учнів на уроці. Рольова гра орієнтує учнів на планування особистої мовленнєвої поведінки і прогнозування поведінки співрозмовника. Вона передбачає наявність елемента перевтілення учня у представника певної соціальної груи, професії, тощо. Через це рольові ігри часто сприймаються учнями як реальна дійсність: учні дістають у них можливості для самовираження, яке здійснюється у рамках цих ролей. Кожен гравець 76
 77. 77. виступає як частина соціального оточення інших і демонструє шаблон, в рамках якого він може спробувати свою власну чи групову поведінку. Кінцевою метою рольової гри є відпрацьовування комунікативних навичок та умінь. Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення з певної теми, але й невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її, цікавляться думкою інших, обговорюють різні точки зору, кожен прагне висловити свою думку, і, таким чином, розмова стає невимушеною, що власне і є реалізацією комунікативного підходу. Адже створена умовна ситуація, в якій «відбувається невимушене спілкування з обігруванням соціальних ролей», тобто моделюються реальні умови комунікації. Гра допомогає зробити процес навчання цікавим, захоплюючим. Під час рольової гри діти виступають суб'єктами ігрового процесу, його активними творцями. У грі навіть інтелектуально- пасивна дитина спроможна виконати таке завдання, яке їй важко дається у звичайному житті, тому що тут існує певна умовність і немає такої жорстокої смуги 77
 78. 78. оцінювання, яку відчуває на собі школяр з перших же днів навчання, адже це - гра. Відчуття рівності, атмосфера захопленості дають можливість учням подолати скутість, зняти мовний бар'єр, втому, знизити тривожність, напруження, негативне ставлення учнів до навчальної діяльності, тощо. У відповідності із вищезгаданим рольову гру можна розглядати, як прийом та засіб особистісно- орієнтованого підходу. Адже умови і проведення гри надають можливості для здійснення індивідуалізації: підбору мовленнєвих партнерів і груп з урахуванням спільності їх інтересів, варіативних мовленнєвих завдань, підбору мовленнєвих партнерів з урахуванням їх стилю володіння іноземною мовою, розмежування режимів виконання та обсягу вправ для учнів з різним типом володіння мовленнєвою діяльністю, тощо. Завдання педагога полягає в тім, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям 78
 79. 79. ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал, тому так важливо використовувати рольові ігри на уроках. Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім того, що рольові ігри мають величезну методичну цінність, вони просто цікаві як учителю, так і учню. Прийом рольової гри має безсумнівну дидактичну цінність, адже рольова гра сприяє ефективному засвоєнню матеріалу і поліпшенню загального настрою в класі, а також ламанню психологічних бар'єрів, як у самому класі, так і між класом і педагогом. Таким чином, рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею. Рольова гра – 79
 80. 80. могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини. 80

×