Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HALAMAN PENGAKUAN

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap
satun...
PENGHARGAAN
Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan
inayah-Nya dapat saya s...
SENARAI KANDUNGAN

MUKA SURAT
HALAMAN PENGAKUAN

1

PENGHARGAAN

2

SENARAI KANDUNGAN

3

1.0 Pengenalan

4

2.0 Langkah P...
1.0 Pengenalan
Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan.
Banyak pertimbangan yang...
2.0 Langkah Pembinaan JSU
Terdapat empat langkah yang perlu dijadikan panduan semasa membina Jadual
Spesifikasi Ujian ini....
c.

Menentukan Jenis Soalan

Langkah yang keempat adalah menentukan jenis soalan yang sesuai. Setelah
menentukan domain ob...
yang berbeza. Soalan yang akan dibina juga pastinya mengikuti taburan tajuk secara
seimbang dan meliputi keseluruhan pelaj...
Langkah Am Pembinaan Item Ujian
Terdapat lima langkah am pembinaan item ujian, iaitu;

1.

Menyediakan JSU

Langkah awal d...
o

Membina item yang memerlukan jawapan berkaitan pengetahuan/
kemahiran yang spesifik daripada tajuk pengajaran tertentu,...
4.

Menilai Item Ujian

Selepas semua item disemak oleh penggubalnya, item-item ini perlu disemak
oleh pakar mata pelajara...
o

Soalan yang kehendak soalan adalah jelas dan soalan yang mengandungi
maklumat yang cukup untuk pelajar menjawabnya.

o
...
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
SAINS TAHUN LIMA

12
SOALAN OBJEKTIF
SAINS RENDAH TAHUN LIMA

13
4.0

Mentadbir Ujian

Setelah item siap dibina, beberapa perkara harus diambil kira sebelum, semasa dan
selepas ujian di j...
Semasa Ujian
Apabila murid-murid telah mengambil tempat masing-masing, guru akan
menerangkan peraturan-peraturan yang perl...
5.0

Menganalisis Soalan

Setelah selesai menanda dan menyemak kertas ujian, guru dikehendaki membuat
anlisis item. Analis...
atau pembelajaran tetapi mungkin disebabkan masalah kurikulum yang tidak
sesuai dengan peringkat umur murid.

Analisis ite...
JADUAL DISKRIMINASI

18
CONTOH PENGIRAAN

Indeks Kesukaran:
Item 1
B = 20
N = 25
p = 20
25
= 0.8

Item 7
B = 17
N = 25
p = 17
25
= 0.68
Item 11
B ...
CONTOH PENGIRAAN
Indeks Diskriminasi
Item 1
BT = 7
BR = 7
D

=

7 - 7
½ x 14

= 0
Item 7
BT = 7
BR = 4
D

= 7 - 4
½ x 14
=...
JULAT INDEKS KESUKARAN

p

Pengelasan Item

0.00 - 0.20

Terlalu sukar

0.21 - 0.40

Sukar

0.41 - 0.60

Sederhana sukar

...
4 soalan pula adalah sederhana sukar iaitu soalan 2, 10, 11 dan 20. Soalan seperti ini
sesuai untuk ditadbirkan di dalam k...
JULAT INDEKS DISKRIMINASI

Nilai ID

Tafsiran

0.00 - 0.10

Tidak baik

0.11 - 0.20

Kurang baik

0.21 - 0.30

Sederhana b...
REFLEKSI

Alhamdullilah, dengan segala limpah dan kurniaNya dapatlah saya menyiapkan
tugasan

SCE 3111

Penilaian dalam Pe...
Taksonomi Bloom, Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), jenis dan kaedah penilaian,
pembinaan item ujian serta penilaian kemahira...
Milagros 1981, ( dipetik dari Raminah, 1991 ) yang menegaskan bahawa: “Ujian
adalah suatu cara untuk mendapatkan contoh pe...
memastikan ia tidak terpesong dari landasan yang kita rencanakan. Kini saya
telah jelas apabila berbicara berkenaan pentak...
RUMUSAN DAN CADANGAN
Perubahan masa menuntut segalanya berubah. Sifat tetap dan anjal sistem pendidikan
menjamin mutu sesu...
RUJUKAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2012).Huraian sukatan pelajaran KBSR sains.
Kementerian Pelajaran Malaysia

Mokht...
LAMPIRAN

30
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Asgment sc

2,275 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Asgment sc

 1. 1. HALAMAN PENGAKUAN “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan semuanya” Tandatangan : ____________________________ Nama penuh : Lili Yanty bt Md Asapar Tarikh : 21 September 2013 1
 2. 2. PENGHARGAAN Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan inayah-Nya dapat saya siapkan tugasan Kerja Kursus ini dengan jayanya. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Pn. Zalina yang telah banyak bersusah payah untuk mendidik dan memberi tunjuk ajar kepada saya selama ini walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai kesusahan dan kepayahan. Sesungguhnya, jasa puan tidak dapat saya lupakan sampai bila-bila. Buat rakan-rakan, terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan.Komitmen yang dihulurkan itu tidak terhitung untuk saya membayarnya.Hanya Allah yang Esa sahaja dapat membalas semua kebaikan yang pernah kalian taburkan. Buat keluarga tercinta, yang sentiasa berdiri teguh memberi sokongan yang padu, terima kasih yang tidak terhingga saya rakamkan.Tanpa sokongan dan dokongan daripada kalian, sudah tentu sukar buat saya untuk meneruskan perjuangan dalam bidang ini. Semoga rahmat Allah S.W.T sentiasa bersama kita semua. 2
 3. 3. SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT HALAMAN PENGAKUAN 1 PENGHARGAAN 2 SENARAI KANDUNGAN 3 1.0 Pengenalan 4 2.0 Langkah Pembinaan JSU 5 3.0 Membina Item 7 4.0 Mentadbir Ujian 14 5.0 Menganalisis Soalan 16 6.0 Reflektif 24 7.0 Rumusan dan Cadangan 28 8.0 Rujukan 29 9.0 Lampiran 30 3
 4. 4. 1.0 Pengenalan Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan. Banyak pertimbangan yang harus dibuat semasa menyediakan soalan ujian. Ujian sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran, yang mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini dibuat bagi memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran atau objektif pengajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. Penggubalan kertas ujian perlu mengikuti pelbagai proses, termasuk penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). JSU adalah sebuah jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks, dan pemberatan taburan aras kesukaran. Tujuan JSU disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikuti aras ilmu. Selain itu, penyediaan JSU dapat membantu menghasilkan soalan yang mempunyai kesahan dan keutuhan. Menurut Kubiszyn dan Borich (2003), JSU (Test Specification Table) adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran, sementara baris carta ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. Dengan demikian, JSU boleh menjadi panduan kepada guru tentang sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perlu dicapai pelajar. Dari segi pembinaan item ujian pula, JSU akan menjadi panduan kepada guru supaya item-item yang dibina merangkumi semua kandungan pengajaran daripada awal hingga akhir. Dengan demikian, JSU seharusnya dibina seawal mungkin, misalnya sebelum kita memulakan pengajaran. 4
 5. 5. 2.0 Langkah Pembinaan JSU Terdapat empat langkah yang perlu dijadikan panduan semasa membina Jadual Spesifikasi Ujian ini. a. Mengkaji Sukatan Pelajaran Langkah yang pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran untuk memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Kandungan sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajuk kandungannya. Antara aspek yang dikaji ialah skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. Pendekatan yang telah diambil oleh guru dalam pengajaran sesuatu tajuk dan kepentingan bandingan diantara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain juga diambil kira. Sukatan pelajaran perlu untuk dianalisis untuk melihat sejauh mana kompleksiti sesuatu tajuk dan masa pengajaran yang diperuntukkan masa bagi sesuatu tajuk tersebut. b. Menganalisis Objektif Pengajaran Langkah yang kedua adalah menganalisis objektif pengajaran. Objektif pengajaran ini dianalisis untuk menentukaan pelajaran, pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji. Analisis objektif pengajaran ini juga untuk menentukan tahap kesukaran mana yang perlu diuji. Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya dalam kajian mereka. Maklumat-maklumat di atas adalah penting kepada penggubal kertas kerana ujian dan pembina soalan ujian untuk menentukan jenis dan bilangan soalan ujian yang perlu dibina. Berdasarkan penganalisaan inilah JSU dibina. Lazimnya JSU mengandungi tiga paksi utama iaitu paksi kandungan yang biasanya mengandungi tajuk atau subtajuk, paksi kedua adalah paksi kemahiran yang biasanya mengandungi aras kemahiran, dan paksi yang ketiga adalah paksi wajaran yang mengandungi peratus pemberatan setiap tajuk dan bilangan soalan. 5
 6. 6. c. Menentukan Jenis Soalan Langkah yang keempat adalah menentukan jenis soalan yang sesuai. Setelah menentukan domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur, kita seharusnya dapat menggubal dan membentuk soalan yang sesuai berdasarkan tajuk, peringkat atau aras kemahiran seterusnya membina soalan yang bersesuaian dengan isi pengajaran dan tahap kecerdasan murid. d. Menentukan Bilangan Soalan Langkah yang ketiga dalam pembinaan JSU adalah menentukan bilangan soalan. Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur. Jumlah soalan adalah penting kerana ia mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. Kebolehpercayaan ujian adalah keupayaan sesuatu ujian memberi markah yang sama, sekiranya pelajar menjawab semula ujian tersebut. Kesahan pula bermaksud keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang telah digariskan. Selain memberi perhatian kepada kebolehpercayaan dan kesahan ujian, penentuan jumlah soalan juga perlu mengambil kira masa ujian, jenis soalan, dan kesukaran ujian, yang bergantung pada objektif pengajaran, panjang soalan, kemampuan bahasa murid dan lain-lain. Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) JSU yang lengkap dibina dengan baik akan sangat membantu penggubal kertas ujian dan pembina item soalan ujian. Antara kepentingan penyediaan JSU adalah seperti dapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terangcang dan sistematik.. JSU akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan soalan, ini berdasarkan kesahan sukatan pelajaran dapat dijamin. Pembinaan JSU juga dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa walaupun dibina oleh pembina soalan 6
 7. 7. yang berbeza. Soalan yang akan dibina juga pastinya mengikuti taburan tajuk secara seimbang dan meliputi keseluruhan pelajaran. Maka dengan itu, perbandingan dapat dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. Rumusan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item atau soalan. Dalam sesebuah penilaian, JSU mempunyai peranan yang penting. 3.0 Membina Item Ujian Terdapat lima langkah am dalam pembinaan item ujian iaitu yang pertama menyediakan JSU, menulis item ujian, menyemak item ujian, menilai item ujian dan membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item. Keseluruhan langkah am penyediaan item ujian ini dapat disimpulkan seperti rajah berikut ; Rajah : Langkah Penyediaan Item Ujian 7
 8. 8. Langkah Am Pembinaan Item Ujian Terdapat lima langkah am pembinaan item ujian, iaitu; 1. Menyediakan JSU Langkah awal dalam pembinaan item ujian adalah dengan menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Hal ini bertujuan untuk memastikan item-item ujian yang dibina ini meliputi keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran yang ditentukan sebelum pengajaran dimulakan. Perancangan awal ini akan dapat menjamin soalan-soalan ujian yang terhasil akan dapat menguukur pengetahuan, kemahiran atau sikap yang guru ingin pelajarnya kuasai. Objektif pengajaran juga menjadi panduan kepada guru tentang bentuk soalan yang digunakan. 2. Menulis Item Ujian Setelah siap menyediakan JSU, guru boleh bersedia bagi membina atau menulis item-item ujian. Terdapat beberapa prinsip bagi pembinaan item ujian yang sama dan boleh digunakan untuk menulis item-item ini, iaitu; o Arahan menjawab bagi setiap soalan hendaklah ringkas dan mudah difahami pelajar. o Menggunakan bahasa yang mudah dan jelas supaya pelajar dapat memahami maklumat dalam soalan dan juga kehendak soalan tersebut, yang seterusnya akan membantu pelajar memberikan jawapan seperti yang dikehendaki soalan. 8
 9. 9. o Membina item yang memerlukan jawapan berkaitan pengetahuan/ kemahiran yang spesifik daripada tajuk pengajaran tertentu, dan bukannya berbentuk pengetahuan atau kepintaran am. o Sekiranya soalan dalam bentuk item betul atau salah/ pernyataan yang "tidak benar", arahan bagi soalan tersebut hendaklah jelas. Contohnya dengan menggunakan huruf besar. o Bagi item berkaitan pengiraan atau lukisan, nyatakan unit dan ketepatan ukuran yang dikehendaki. 3. Menyemak Item Ujian Selepas semua item ujian siap ditulis, guru perlu menyemak semula item-item tersebut. Semakan ini perlu dibuat bagi menentukan perkara-perkara berikut: o Arahan menjawab bagi setiap bahagian ujian dan setiap soalan adalah tepat dan mudah difahami oleh murid. o Soalan ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami murid dan mengandungi maklumat dan kehendak soalan yang jelas dan mencukupi. o Soalan yang dibina mencukupi dan seimbang dari segi kandungan dan objektif pengajaran. o Soalan yang diberi, terutamanya soalan objektif tidak mengandungi petanda (clue) kepada jawapan yang dikehendaki. 9
 10. 10. 4. Menilai Item Ujian Selepas semua item disemak oleh penggubalnya, item-item ini perlu disemak oleh pakar mata pelajaran. Semakan ini perlu dilakukan bagi menentukan perkara-perkara berikut; o Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan dalam soalan mudah difahami oleh murid. o Soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk murid menjawabnya. o Soalan-soalan yang dibina mencukupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan. o Jawapan yang diberikan oleh penggubal soalan adalah mengikut kehendak soalan dan boleh dijawab dalam masa yang diperuntukkan. 5. Membuat Kajian Rintis Terhadap Keseluruhan Item Selepas semua item ujian disemak dan dinilai oleh pakar mata pelajaran, sebaiknya kajian rintis dilakukan terhadap keseluruhan item ujian. Kajian ini bermaksud kajian awal tentang kesesuaian item-item kepada murid yang setara dari segi keupayaan dengan pelajar sasaran. Tujuannya adalah untuk menentukan perkara-perkara berikut; o Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan dalam soalan dapat difahami pelajar dan tidak terdapat kesilapan ejaan/ istilah yang digunakan. 10
 11. 11. o Soalan yang kehendak soalan adalah jelas dan soalan yang mengandungi maklumat yang cukup untuk pelajar menjawabnya. o Soalan-soalan yang diberikan adalah sepadan dengan kandungan pelajaran yang diajar guru dan tidak ada soalan yang terkeluar daripada kandungan tersebut. o Pelajar dapat menjawab soalan-soalan dalam masa yang diperuntukkan mengikut kehendak soalan. 11
 12. 12. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SAINS TAHUN LIMA 12
 13. 13. SOALAN OBJEKTIF SAINS RENDAH TAHUN LIMA 13
 14. 14. 4.0 Mentadbir Ujian Setelah item siap dibina, beberapa perkara harus diambil kira sebelum, semasa dan selepas ujian di jalankan. Antaranya ialah; Sebelum Ujian Setelah item siap dibina, kertas ujian telah diserahkan kepada ketua panitia Sains untuk disemak dan disahkan. Kemudian kelas 5 Jujur dipilih untuk menjawab soalan ujian tersebut. Kertas ujian diperbanyakkan mengikut bilangan di dalam kelas 5 Jujur iaitu seramai 25 orang. Kertas soalan tersebut diletakkan di Pusat Sumber Sekolah untuk disimpan. Tarikh dan masa telah ditentukan untuk murid-murid menjawab soalan ujian tersebut iaitu pada hari Selasa 10 September 2013 pada pukul 9.10 pagi hingga 9.40 pagi selama 30 minit. Kerusi dan meja murid juga telah disusun berasingan seperti di dalam peperiksaan sebenar supaya tiada peluang untuk meniru dan berbincang. Memastikan kelas 5 Jujur berada di dalam keadaan yang selesa, kipas dan lampu berfungsi seperti biasa. 14
 15. 15. Semasa Ujian Apabila murid-murid telah mengambil tempat masing-masing, guru akan menerangkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhidi antaranya ialah tidak boleh meniru dan berbincang. Seterusnya guru menerangkan bahawa ujian ini mengandungi 20 soalan objekif dan perlu dijawab selama 30 minit. Guru mengingatkan murid supaya menulis nama dan tahun di ruangan yang disediakan dan membulatkan hanya satu sahaja jawapan yang betul. Guru dan murid bersama-sama menyemak bilangan soalan dan muka surat ujian sains tersebut. Murid-murid menjawab soalan ujian yang diberikan. Selepas Ujian Selepas 30 minit masa berlalu, kertas ujian dikutip. Guru mengira dan menyemak kertas ujian untuk memastikan bilangan yang dikutip adalah betul. Guru menanda kertas ujian tersebut. 15
 16. 16. 5.0 Menganalisis Soalan Setelah selesai menanda dan menyemak kertas ujian, guru dikehendaki membuat anlisis item. Analisis item perlu dibuat bagi menentukan item yang dibina mencapai sesuatu piawaian atau kriteria yang telah ditetapkan. Antara kegunaan analisis item ialah: Menentukan sama ada sesuatu item itu berfungsi seperti yang diharapkan. Item tesebut boleh dinilai sama ada item ini mengukur objektif pengajaran yang diharapkan, mempunyai aras kesukaran yang sesuai, boleh membezakan antara pelajar yang menguasai dan tidak menguasai objektif pembelajaran dan sebagainya. Memberikan maklum balas kepada murid tentang prestasi mereka bagi setiap item yang telah dijawab. Dengan mengetahui jawapan yang betul aras kesukaran dan aras diskriminasi murid berkenaan akan menunjukkan prestasinya bagi satu item. Mereka boleh mengetahui sama ada item tersebut senang atau sukar. Kegunaan item juga adalah sebagai maklumbalas kepada guru tentang kesukaran murid. Maklumat tentang aras kesukaran item atau peratus bilangan murid yang mendapat betul bagi satu item adalah penting bagi guru untuk menentukan perlunya pengajaran tambahan atau pemulihan. Analisis item juga digunakan bagi meningkatkan kemampuan kurikulum. Misalnya, jika sesuatu item itu berulangkali di dapati sukaroleh murid atau satu bentuk kesalahan sama dilakukannya, mungkin ini bukan masalah pengajaran 16
 17. 17. atau pembelajaran tetapi mungkin disebabkan masalah kurikulum yang tidak sesuai dengan peringkat umur murid. Analisis item juga berguna untuk menyemak semula item.Maklumat tentang gerak balas pelajar terhadap sesuatu item boleh digunakan untuk menyemak semula item tersebut. Item berkenaan boleh digunakan semula pada ujian yang akan datang. INDEKS KESUKARAN Salah satu pengukuran yang digunakan ialah indeks kesukaran (p). Indeks ini ditentukan dengan nisbah calon yang mendapat jawapan betul bagi sesuatu itemdan dinyatakan dalam persamaan berikut: Indeks kesukaran (p) = bilangan calon yang menjawab betul Bilangan calon yang mengambil ujian 17
 18. 18. JADUAL DISKRIMINASI 18
 19. 19. CONTOH PENGIRAAN Indeks Kesukaran: Item 1 B = 20 N = 25 p = 20 25 = 0.8 Item 7 B = 17 N = 25 p = 17 25 = 0.68 Item 11 B = 14 N = 25 p = 14 25 = 0.56 19
 20. 20. CONTOH PENGIRAAN Indeks Diskriminasi Item 1 BT = 7 BR = 7 D = 7 - 7 ½ x 14 = 0 Item 7 BT = 7 BR = 4 D = 7 - 4 ½ x 14 = 0.43 Item 11 BT = 7 BR = 2 D = 7 - 2 ½ x 14 = 0.71 20
 21. 21. JULAT INDEKS KESUKARAN p Pengelasan Item 0.00 - 0.20 Terlalu sukar 0.21 - 0.40 Sukar 0.41 - 0.60 Sederhana sukar 0.61 - 0.80 Mudah 0.81 - 1.00 Terlalu mudah Nilai p adalah di antara 0.00 hingga 1.00.Item yang mudah mempunyai nilai p yang besar dan sebaliknya sesuatu item yang sukar nilai p adalah kecil. Berdasarkan daripada item yang dibina di dapati: 1 soalan - terlalu sukar 1 soalan - sukar 4 soalan - sederhana sukar 14 soalan – mudah Melalui jadual di atas, didapati bahawa tiada soalan yang terlalu mudah kerana tiada julat antara 0.81 - 1.00. Soalan terlalu mudah tidak sesuai untuk ditadbirkan kerana ia tidak dapat membezakan di antara pelajar yang pandai dengan yang lemah. Sebanyak 14 soalan adalah soalan mudah kerana mempunyai julat antara 0.61 - 0.80. Kategori soalan mudah ini perlu ada untuk membantu pelajar yang lemah tetapi tidak terlalu banyak seperti ini. Cukup sekiranya soalan yang mudah ini 5 soalan sahaja. 21
 22. 22. 4 soalan pula adalah sederhana sukar iaitu soalan 2, 10, 11 dan 20. Soalan seperti ini sesuai untuk ditadbirkan di dalam kelas kerana ia dapat membezakan keupayaan menjawab di antara pelajar yang lemah dengan yang pandai. Soalan seperti ini tidaklah terlalu mudah atau terlalu sukar untuk di jawab dan sesuai untuk menguji pengetahuan mengikut aras kemampuan kumpulan para pelajar yang tertentu. Soalan pada aras yang sukar ialah 0.21 - 0.40. Hanya terdapat 1 soalan yang sukar di dalam ujian ini iaitu soalan 13. Di dapati agak ramai pelajar yang gagal menjawab soalan dengan tepat iaitu hanya 8 orang pelajar sahaja yang menjawab betul bagi soalan ini. Jika mengikut ujian rujukan norma soalan seperti ini juga gak sesuai untuk digunakan di dalam ujian kerana ia mampu membezakan pelajar yang rendah keupayaan dengan pelajar yang tinggi keupayaannya. Walaubagaimanapun soalan seperti ini haruslah diperbaiki dan diseimbangkan mengikut aras kemampuan pelajar. Manakala, soalan nombor 15 adalah soalan yang terlalu sukar dengan aras antara 0.00 - 0.20. Ramai pelajar gagal menjawab soalan 15 dimana hanya 5 orang pelajar sahaja yang menjawab betul soalan tersebut.Oleh sebab itu soalan ini tidak sesuai dikekalkan di dalam ujian ini. Soalan ujian yang dibina mempunyai pengelasan item yang pelbagai yang dapat menolong murid-murid sederhana dan agak lemah menjawab soalan yang diberikan. Dengan ini semangat untuk belajar dan keyakinan diri murid-murid akan dapat dipertingkatkan lagi. 22
 23. 23. JULAT INDEKS DISKRIMINASI Nilai ID Tafsiran 0.00 - 0.10 Tidak baik 0.11 - 0.20 Kurang baik 0.21 - 0.30 Sederhana baik 0.31 - 0.40 Baik 0.41 - 1.00 Sangat baik Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1.00 hingga 1.00. Indeks diskriminasi hanpir kepada 1.00 bermakna soalan tersebut adalah baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana ia dapat membezakan pelajar yang berpencapaian tinggi dengan pelajar yang berpencapaian lemah. Bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi positif menghampiri 0.00 soalan ini dikatakan tidak sesuai untuk Penilaian Rujukan Norma kerana ia tidak berupaya untuk membezakan di antara pelajar yang pandai dengan pelajar yang lemah. Bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi negatif yang menghampiri -1.00 dikatakan tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana ia secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan ujian ini dengan betul berbanding dengan pelajar pandai. 23
 24. 24. REFLEKSI Alhamdullilah, dengan segala limpah dan kurniaNya dapatlah saya menyiapkan tugasan SCE 3111 Penilaian dalam Pengajaran Sains. Ribuan terima kasih diucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Puan Zalina binti Muhamad yang telah banyak membantu dengan membimbing dan berkongsi idea bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Sesungguhnya penerangan dan bimbingan yang diberikan telah memberikan kefahaman kepada saya dan seterusnya dapat menyiapkan tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan. Oleh kerana mata pelajaran Sains bukan bidang saya di maktab dan di sekolah, maka agak sukar untuk saya menentukan aras kesukaran bagi soalan ujian yang dibina. Saya tidak tahu sama ada soalan tersebut senang, sederhana atau susah. Oleh sebab itu saya memohon pertolongan daripada En. Mohd Zahir iaitu guru Sains Tahun 5 bagi membantu mengenalpasti aras kesukaran bagi setiap soalan. Alhamdulillah dengan pertolongan yang diberikan sedikit sebanyak telah membantu saya mengenalpasti aras item bagi setiap soalan. Tugasan penilaian dan pentaksiran ini merupakan tugasan subjek minor saya pada Semester 5. Tugasan ini adalah berkaitan dengan proses penilaian dan pentaksiran dalam pengajian sains. Saya sebenarnya tidak pernah mengajar subjek sains di sekolah tetapi saya ada menerima maklumat dan pendedahan tentang penilaian dan pentaksiran di berkenaan proses sekolah. Tugasan berkaitan dengan mencari maklumat pentaksiran, alat penilaian dan bentuk pentaksiran, penilaian kemahiran proses sains dan kemahiran saintifik yang mana ia dijalankan disekolah pada ketika ini. Tugasan pertama ialah mencari maklumat bagi mengenalpasti apakah konsep pentaksiran, Taksonomi Bloom, Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ), jenis dan kaedah penilaian, pembinaan item ujian serta penilaian kemahiran proses sains dan sikap saintifik dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Ia meliputi,konsep pentaksiran, 24
 25. 25. Taksonomi Bloom, Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), jenis dan kaedah penilaian, pembinaan item ujian serta penilaian kemahiran proses sains dan sikap saintifik dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Situasi pada hari ini, guru disekolah tidak lagi diberikan kuasa untuk menggubal soalan bagi ujian sumatif dan ujian bulanan (UB). Ini kerana Majlis Guru-Guru Besar (MGB) telah ditauliahkan untuk mengeluarkan soalan ujian dan guru tidak lagi membina soalan ujian seperti dulu. Oleh itu hanya guru-guru yang mempunyai pengalaman sahaja mempunyai kemahiran dalam membina item soalan dan ujian yang standard. Kemudian, kebanyakan guru baru atau guru yang ada di sekolah ketika ini bukan dari kalangan guru yang mempunyai kepakaran dalam membina item soalan. Kita dapat lihat dari segi pro dan kontranya, yang mana membina item ujian merupakan satu kepakaran yang sangat teliti. Ini kerana, bermula dari membina JSU, kemudian merangka bentuk soalan yang perlu diteliti setiap item yang dibina. Pembinaan item ujian merujuk kepada aras Taksonomi Bloom bagi mengenalpasti tahap soalan, aras soalan dan standard soalan yang dibina. Pembinaan item ujian haruslah selari dengan JSU yang dibina. Tidak semestinya soalan harus menjadi terlalu mudah dan terlalu sukar untuk dijawab oleh murid. Saya ingin merujuk kepada soalan UPSR yang baru sahaja menutup tirai pada minggu lepas, saya mendapati setiap soalan yang dibina merupakan soalan yang seimbang dan tidak begitu sukar dan tidak juga begitu mudah. Ia adalah salah satu contoh item pengujian yang baik. Item pengujian yang baik haruslah meliputi setiap aspek yang ingin dinilai. Tidak semestinya ia merujuk kepada satu tahap iaitu pengetahuan dan pemahaman sahaja. Pelbagai variasi bentuk soalan membentuk satu pengelasan yang mana kita dapat lihat hasilnya kelak, samada ia harus merangkumi semua aspek, sebahagian atau khusus kepada satu aspek sahaja. Item pengujian yang baik harus mempunyai ciriciri seperti keakuran, ketepatan dan kejelasan serta kesesuaian. Ia bukanlah satu pembinaan yang mana mengikut “sedap”, item yang kita sebutkan sebagai item yang baik. 25 tetapi ia adalah satu penghasilan
 26. 26. Milagros 1981, ( dipetik dari Raminah, 1991 ) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contoh perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. Jadi, sebagai seorang guru, kefahaman dalam menentukan apakah matlamat sebenar dalam melakukan proses pentaskiran melalui ujian adalah satu perkara yang harus dilaksanakan dengan teliti. Tidak semestinya item ujian yang mudah adalah yang tidak baik dan item ujian yang sukar adalah yang baik. Hakikatnya, pembinaan item soalan yang menepati matlamat pentaksiran yang sebenar adalah yang lebih baik . Situasi penilaian di sekolah sedang dan bakal berubah. Merujuk kepada proses pelaksanaan kurikulum baru iaitu Kurikulum Sepadu Sekolah Rendah ( KSSR ) yang mana sedang dijalankan sejak 3 tahun yang lalu. Ketika ini, murid tahun tiga, dua dan satu menggunakan penilaian individu bagi setiap aktiviti yang mereka lakukan. Contohnya, pada hari tersebut guru melakukan aktiviti membaca dan selepas itu guru akan menilai pengajaran mereka pada hari tersebut untuk dimasukkan kedalam data murid. Perangkaan KSSR adalah bertujuan untuk menilai murid melalui potensi kendiri dari semasa ke semasa. Ia adalah penilaian yang berterusan dan merangkumi keseluruhan aspek yang ingin dinilai. Guru berperanan sebagai pendidik dan kemudian sebagai panel penilai murid. Daripada penilaian dapatlah guru merangka strategi untuk membantu murid yang lemah atau menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru dapat melihat perkembangan yang murid tampilkan semasa dalam sesi penilaian. Pada pandangan saya, proses pentaksiran dan penilaian yang dijalankan merupakan satu proses yang menjadi dan pembelajaran yang pentaksiran penilaian, dan medium telah untuk guru melihat hasil pengajaran disampaikan. Namun, bagi melaksanakan pelbagai aspek 26 yang harus satu diambil kira bagi
 27. 27. memastikan ia tidak terpesong dari landasan yang kita rencanakan. Kini saya telah jelas apabila berbicara berkenaan pentaksiran dan penilaian, maka saya mampu untuk menyatakannya. Saya juga berasa bertuah kerana pendedahan yang sebegini memberikan nilai tambah kepada saya untuk mengetahui lebih dekat lagi berkenaan penilaian dan pentaksiran di sekolah. Semoga, apa yang telah saya pelajari ini akan membantu saya dalam pembinaan JSU yang akan saya bina pada masa akan datang. Saya berharap, agar saya dapat menggunakan ilmu yang saya perolehi ini untuk digunakan pada m a s a a k a n d a t a n g . 27
 28. 28. RUMUSAN DAN CADANGAN Perubahan masa menuntut segalanya berubah. Sifat tetap dan anjal sistem pendidikan menjamin mutu sesuatu sistem akademik. Strategi, kaedah,pendekatan, serta teknik harus berubah mengikut peredaran zaman. Tidak semua teknik yang diwujudkan puluhan tahun yang lampau mampu diaplikasi dengan baik pada hari ini. justeru, guru-guru haruslah kreatif dalam membenihkan ideaidea baru dalam memastikan proses p&p berjalan dengan baik dan mencapai objektifnya. Antara perubahan yang dapat dilihat dengan jelas adalah mengenai aspek penggubalan soalan. Jika sebelumnya soalan digubal mengikut logik, namun kini telah diperkenalkan sistem yang sistematik iaitu Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ). JSU banyak membantu memudahkan urusan serta memastikan soalan yang digubal adalah memfokuskan ke arah mencapai objektif pembelajaran. Penilaian atau pengujian memerlukan beberapa proses sistematik dari awal hingga akhir. Dengan adanya langkah-langkah yang sistematik akan terbentuknya satu set ujian yang berkualiti. Ini adalah kerana memberi ujian adalah sebahagian dari proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam menjalankan ujian, guru mestilah mengenal pasti soalan-soalan yang dibina menepati semua objektif pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oleh itu setiap guru mestilah mempunyai pengetahuan yang secukupnya dalam bidang pembinaan ujian agar murid atau pelajar dapat menguasai kemahiran yang dipelajari dengan lebih berkesan, dan item yang dibina bersesuaian dan mencabar kebolehan murid agar dapat mencambahkan daya pemikiran mereka. 28
 29. 29. RUJUKAN Bahagian Pembangunan Kurikulum (2012).Huraian sukatan pelajaran KBSR sains. Kementerian Pelajaran Malaysia Mokhtar Ismail (1995). Penilaian Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka Siti Rahayah Ariffin. (2003).Teori, Konsep dan Amalan Dalam Pengukuran danPenilaian. Pusat Pembangunan Akademik Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia mohammadhafizizaini-bmm.blogspot.com/2009/02/pembinaan-item-objektif.html duniapendidikanipg.blogspot.com/2012/10/jadual-spesifikasi-ujian-jsu.html cikguazharrodzi.blogspot.com/2012/05/pembinaan-item-soalan-ujian-peperiksaan.html www.academia.edu/4397271/Prinsip_Pembinaan_Item slideshare.net/hazwanihashim/jadual-penentu-ujian-dan-jadual-spesifikasi-ujian 29
 30. 30. LAMPIRAN 30

×