Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliotekaru etika 2011_maijs_Sporane

2,399 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bibliotekaru etika 2011_maijs_Sporane

 1. 1. Bibliotekāra profesionālās ētikas kodekss – bibliotekāra uzvedības standarts un ētiskās rīcības kritērijs Baiba Sporāne Latvijas Universitāte LIEPĀJA 2011.gada 3.maijs
 2. 2. Bibliotekārs??? Bibliotekārs!!! <ul><li>Bibliotēkas piramīda </li></ul>Tēls – bibliotēka:sabiedrības centrs Pakalpojumi Lasītāji/Lietotāji Informācijas avoti Normatīvā bāze BIBLIOTEKĀRS
 3. 3. Bibliotēka un informācija <ul><li>Informācija </li></ul><ul><li>Zināšanas, kas ievadītas komunikācijās un fiksētas - no alu zīmējumiem līdz elektroniskiem resursiem, funkcionē globālajā tīklā </li></ul><ul><li>Cilvēks kā informācijas avots </li></ul><ul><li>Bibliotēka </li></ul><ul><li>Sakārtotu zināšanu bāze, daļa no globālā tīkla </li></ul><ul><li>Lietotājdraudzīga iestāde </li></ul><ul><li>Informācijas, izglītības, izklaides, sociālo kontaktu centrs </li></ul><ul><li>“ smadzenes uz plaukta” </li></ul>
 4. 4. Bibliotekāra misija <ul><li>MŪŽĪGAIS MISIONĀRS </li></ul><ul><li>KOMUNIKATORS </li></ul><ul><li>INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS </li></ul><ul><li>NAVIGATORS </li></ul><ul><li>STARPNIEKS (brokeris) </li></ul><ul><li>BET: savest kopā lasītāju/lietotāju un zināšanas, DALĪTIES ZINĀŠANĀS (tātad arī pašam būt zinošam, ar augstu IQ). Dalīšanās jeb kalpošana jeb saskarsme – ētikas lauks </li></ul>
 5. 5. Profesijas attīstības nosacījumi <ul><li>Lietotājorientācija – ētikas lauks </li></ul><ul><li>Sakārtotu zināšanu bāze </li></ul><ul><li>Virtuālā telpa </li></ul><ul><li>Radniecīgu sistēmu savietošanās (MAB) </li></ul><ul><li>Rasmošana </li></ul>
 6. 6. Profesijas funkcionēšanas nosacījumi <ul><li>Sākotnējais sabiedriskais uzdevums - GLABĀT (memoriālā funkcija) pārtop informācijas IZMANTOŠANAS organizācijas funkcijā, informācijas pieejamības funkcijā – ētikas lauks </li></ul><ul><li>Šodien pievienojas - INFORMĀCIJAS ANALĪZES FUNKCIJA un notiek memoriālās funkcijas atgriešanās - citā augstākā kvalitātē </li></ul>
 7. 7. Bibliotekārs - sociālo zinātņu speciālists <ul><li>Svešvaloda (angļu) </li></ul><ul><li>Psiholoģija </li></ul><ul><li>Mārketings, menedžments </li></ul><ul><li>Socioloģisko pētījumu prasmes </li></ul><ul><li>Sabiedriskās attiecības </li></ul><ul><li>Projektu gatavošanas prasmes </li></ul><ul><li>utt. </li></ul>
 8. 8. Bibliotekāra profesionālās zināšanas un prasmes <ul><li>Tradicionālās (nosacīti!) - krājumu organizēšanā, aprakstīšanā, klasificēšanā,lasītāju apkalpošanā </li></ul><ul><li>Modernās - prasmes datoru, informācijas sistēmu, elektronisko avotu radīšanā un izmantošanā visos bibliotēkas darba procesos: elektroniskie informācijas avoti, BIS, EK, DB, e-dokumenti, mašīnlasāmā kataloģizācija, dokumentu piegādes sistēmas, komplektēšana, www veidošana, elektroniskā izdevējdarbība, digitālās bibliotēkas utt. </li></ul>
 9. 9. Sešas pamatprasmes (ietilpst arī profesijas standartos) <ul><li>Mācāmas arī lietotājiem: </li></ul><ul><ul><li>Informācijas vajadzību noformulēšanas prasme </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas izguves stratēģijas prasme </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas meklēšanas prasme </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas atrašanās vietas noteikšanas prasme </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas vērtēšanas prasme </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas fiksēšanas prasme </li></ul></ul>
 10. 10. Bibliotekārs informācijas sabiedrībā <ul><li>Bibliotekārs - starpnieks sistēmā, kurā produkts jeb prece (informācija=zināšanas) tiek aktīvi piegādāta un piedāvāta lietotājam </li></ul><ul><li>Bibliotekārs veido pievienoto vērtību </li></ul><ul><li>Preces izplatīšanai veido PR ar publicitātes starpniecību </li></ul><ul><li>Bibliotekārs šo produktu ievada komunikācijās jeb savieno auglīgās attiecībās (pievienotā vērtība!) personību un zināšanas (izmanto “smadzenes uz plaukta”) </li></ul>
 11. 11. Bibliotekārs un VVBIS <ul><li>Metadati </li></ul><ul><li>Informācijas sistēmas, internets bibliotēkās </li></ul><ul><li>Informācijas resursi </li></ul><ul><li>Bibliotēku informācijas sistēmu administrēšana </li></ul><ul><li>Tīkla pārvaldība </li></ul><ul><li>Krājumu pārvaldība un audits, elektroniskie katalogi </li></ul><ul><li>Hibrīdbibliotēkas un digitālās bibliotēkas menedžments </li></ul><ul><li>Sadarbība MAB topošās sistēmas ietvaros </li></ul><ul><li>Latvijas digitālās bibliotēkas tapšana </li></ul><ul><li>utt. </li></ul>
 12. 12. Nākotne? <ul><li>Katram bibliotekāram jāapzinās, ka informatizācija un saskarsmes kvalitātes nepieciešamība ir neatgriezenisks process – ētikas lauks </li></ul><ul><li>Šim procesam nepieciešamas gan jau iegūtās, gan arī jaunas zināšanas </li></ul><ul><li>Bibliotēkām jāiekļaujas pasaules un Latvijas IS, t.sk. arī MAB </li></ul><ul><li>Jābūt gataviem - mūsu neizglītotība būs šķērslis gan konkrētas bibliotēkas attīstībai, gan arī mūsu eksistencei mainītā vidē (t.sk. arī SA un ētikas laukā ) </li></ul>
 13. 13. Sabiedriskās attiecības (PR) <ul><li>Prasme komunicēt </li></ul><ul><li>Prasme veidot bibliotēkai labvēlīgu vidi un politiku, bibliotēkas tēlu – caur “patiesības mirkli”, vizualizāciju un saites tīmeklī un bibliotekāra pārtapšanu “informācijas tīģerī” </li></ul><ul><li>Virzīt bibliotēkas “preci” tirgū </li></ul><ul><li>Izmantot visu publicitātes rīku spektru </li></ul><ul><li>Pieņemt profesionālās ētikas uzstādījumus </li></ul>
 14. 14. Vadlīnijas - ētikas normas <ul><li>Kas es esmu? </li></ul><ul><li>Ko es varu zināt? </li></ul><ul><li>Kas man jādara? </li></ul><ul><li>Jēdzienu “labs”, “ļauns”, “atļauts”, “aizliegts” nošķiršana </li></ul>
 15. 15. Ētikas pamatjēdzieni <ul><li>Cieņa  Tikumība </li></ul><ul><li>Dilemma  Konformisms </li></ul><ul><li>Ētika  Konfidenciāls </li></ul><ul><li>Etiķete  Lojāls </li></ul><ul><li>Gods  Patiesības </li></ul><ul><li>Morāle mirklis </li></ul><ul><li>Sirdsapziņa utt. </li></ul>
 16. 16. Profesionālā ētika <ul><li>Profesionālā ētika, morāle un tikumība </li></ul><ul><li>Profesionālās ētikas priekšrocības un trūkumi </li></ul><ul><li>Profesionālo ētikas kodeksu kopīgās un specifiskās pazīmes </li></ul><ul><li>Bibliotekāra profesionālā ētika </li></ul>
 17. 17. Kas nosaka profesionālās saskarsmes un darbības ētiku <ul><li>sabiedrības normas </li></ul><ul><li>iestādes noteikumi </li></ul><ul><li>profesionālā ētika </li></ul><ul><li>jāatrod līdzsvars! </li></ul>
 18. 18. Sabiedrības normas <ul><li>nosaka vide un attiecas uz: </li></ul><ul><li> atbildību pret cilvēkiem (individuāli un grupā) </li></ul><ul><li> noteiktas kopienas standartiem </li></ul><ul><li> likumiem un pienākumiem </li></ul><ul><li> profesionāliem standartiem </li></ul><ul><li> klientu prasībām </li></ul><ul><li> citu organizāciju prasībām </li></ul>
 19. 19. Kādās jomās? <ul><li>informācijas radīšanā (ražošanā) </li></ul><ul><ul><li>autortiesības, intelektuālais īpašums, morālās tiesības, u.tml. </li></ul></ul><ul><li>informācijas krājumu attīstībā </li></ul><ul><ul><li>izvēle un cenzūra, aizspriedumi/pastāvīgs favorītisms komplektēšanā/datu vākšanā (bias), intelektuālā brīvība, kataloģizēšana/ klasificēšana/priekšmetošana, izdevēji </li></ul></ul><ul><li>informācijas izguvē un izplatīšanā </li></ul><ul><ul><li>piekļuve, uzziņu sniegšana, informēšana vs padomdošana, privātums un datu aizsardzība </li></ul></ul>
 20. 20. Iestādes noteikumi (piem., x bibliotēkas apkalpošanas kvalitātes saistības) <ul><li>Nosaka x bibliotēkas darbinieku apņemšanos: </li></ul><ul><li>Sniegt klientu vajadzībām un bibliotēkas izmantošanas noteikumiem atbilstošus profesionālus pakalpojumus </li></ul><ul><li>Nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru </li></ul><ul><li>Sniegt uzticamus un konsekventus pakalpojumus </li></ul><ul><li>Piedāvāt vienlīdzīgas iespējas ikvienam apmeklētājam </li></ul><ul><li>Pakalpojumus veikt atsaucīgi </li></ul>
 21. 21. Profesionālā ētika <ul><li>To nosaka: </li></ul><ul><li>sabiedrības normas + iestādes noteikumi </li></ul><ul><li>profesionālās ētikas kodekss, kas var būt: </li></ul><ul><ul><li>vēlamības (aspirational) kodekss </li></ul></ul><ul><ul><li>izglītojošs (educational) kodekss </li></ul></ul><ul><ul><li>noteikumu (regulatory) kodekss </li></ul></ul>
 22. 22. Ētikas kodeksi <ul><li>Dažādu profesiju un iestāžu kodeksi </li></ul><ul><li>Latvijā: bibliotekāru, policijas, prokuratūras, LR Finanšu ministrijas, zinātnieku, arodveselības speciālistu, KNAB, LR Valsts kontroles, ārstu, RTU, uzņēmuma, tiesnešu, Saeimas deputātu, Latvijas Bankas, Datu valsts inspekcija, pašvaldības, politiskās partijas, astrologu, atslēgmeistaru brālības, farmaceitu, VID, utt. </li></ul>
 23. 23. Ētikas mijiedarbība ĒTIKA & NOTEIKUMI bibliotekārs informācijas darbinieks klients lasītājs lietotājs iestāde organizācija
 24. 24. Bibliotekāra profesionālās ētikas pamatjēdzieni <ul><li>Pakalpojums -kalpošana </li></ul><ul><li>Piekļuve informācijai </li></ul><ul><li>Intelektuālā brīvība </li></ul><ul><li>Cenzūra </li></ul><ul><li>Publisks - privāts </li></ul><ul><li>Ideāli - prakse </li></ul><ul><li>Vērtību sistēma </li></ul>
 25. 25. Ētika un mācība par vērtībām <ul><li>Vērtības būtība </li></ul><ul><li>Aksioloģija - mācība par vērtībām </li></ul><ul><li>Aksioloģija un ētika </li></ul><ul><li>Aksioloģija bibliotekārajā vidē </li></ul><ul><li>Pazemība, mīlestība, patiesīgums, kalpošanas fenomens </li></ul>
 26. 26. Patiesības mirklis <ul><li>Katru reizi, kad apmeklētājs saskaras (atnāk) ar bibliotēku </li></ul><ul><li>Apmeklētājus nevar apmānīt </li></ul><ul><li>Visu izšķir reālā situācija </li></ul>
 27. 27. Patiesības mirklis : II <ul><li>Patiesības mirklis kā vērtība </li></ul><ul><li>PM - cieņas, vērtību izpausmes, bibliotekāra profesionalitātes mērs </li></ul><ul><li>PM - bibliotekāra stereotipa bāze </li></ul><ul><li>PM - bibliotekāra ētikas un ētikas kodeksa mērs </li></ul>
 28. 28. Ētikas loma dažādās saskarsmēs <ul><li>bibliotēkas darbinieks ar darbinieku </li></ul><ul><li>darbinieks ar vadītāju </li></ul><ul><li>darbinieks ar klientu </li></ul><ul><li>darbinieks ar iestādi ( darba devēju ) </li></ul><ul><li>darbinieks ar iestādes “īpašumu” (piem. inventārs & laiks) </li></ul><ul><li>darbinieks ar klienta (piem., bērna) radinieku </li></ul><ul><li>darbinieks ar mecenātu </li></ul><ul><li>darbinieks ar pārdevēju vai piegādātāju </li></ul>
 29. 29. Priekšnoteikumi pilnvērtīgai un ētiskai darbībai BIBLIOTEKĀRS LABA IZGLĪTĪBA ATVĒRTA DOMĀŠANA STRATĒĢISKA DOMĀŠANA LABA IZTĒLE
 30. 30. Bibliotekārs - lietotājs <ul><li>Saskarsme </li></ul><ul><li>Patiesības mirklis </li></ul><ul><li>Bibliotekāra kā personības un bibliotekāra kā profesionāļa īpašības </li></ul><ul><li>Tolerance vai “lietotāja audzināšana”? </li></ul>
 31. 31. Bibliotekārs - sabiedrība <ul><li>Stereotipi - vēsture un šodiena </li></ul><ul><li>Darba devējs sistēmā “bibliotekārs - sabiedrība” </li></ul>
 32. 32. Bibliotekārs - darba devējs <ul><li>Sabiedriskās attiecības </li></ul><ul><li>Lojalitāte </li></ul><ul><li>Konflikts kā sociāla parādība </li></ul><ul><li>Vadītājs bibliotēkas darba organizēšanas procesā </li></ul>
 33. 33. Bibliotekārs - kolēģi <ul><li>Kas ir kolēģi? </li></ul><ul><li>Profesionālās ētikas kodekss un kolēģu attiecības </li></ul><ul><li>Motivācija un konfliktsituācijas </li></ul><ul><li>Motivāciju veidi </li></ul>
 34. 34. Konfliktu rašanās un risinājumi <ul><li>Lasītāju pieprasījumu ignorēšana </li></ul><ul><li>Nevēlēšanās apmierināt pieprasījumu </li></ul><ul><li>Formāla attieksme pret lasītāju vajadzībām </li></ul><ul><li>Risinājumi: konkurence, kompromiss, izvairīšanās, sadarbība </li></ul><ul><li>Lasītāji: “stiprie” un “vājie” </li></ul>
 35. 35. Bibliotekāra personība konfliktā <ul><li>Autoritārais Vecāks </li></ul><ul><li>Tvaika rullis </li></ul><ul><li>Slēptais agresors (snaiperis) </li></ul><ul><li>Nesavaldīgais </li></ul><ul><li>Pārspīlēti pakļāvīgais </li></ul><ul><li>Pēdējie 4 varētu tikt attiecināti arī uz…lietotāju, vai ne? </li></ul>
 36. 36. Netradicionāls lietotājs <ul><li>Devianta uzvedība </li></ul><ul><li>Grūtie pusaudži </li></ul><ul><li>Nīgrie veči </li></ul><ul><li>Dīvaiņi </li></ul><ul><li>Pļāpīgie lasītāji </li></ul><ul><li>Bibliotekārie noziedznieki </li></ul><ul><li>Bibliotēkas parādnieki </li></ul>
 37. 37. Ētikas kodeksa ievērošana <ul><li>ĒK jēga profesionālās darbības jomā </li></ul><ul><li>ĒK - likumu krājums? </li></ul><ul><li>ĒK nemitīga pilnveide </li></ul><ul><li>Ētikas normu ievērošanas nodrošinājuma rīcības mehānisms – vīzija (skatīsim 50.slaidā) </li></ul>
 38. 38. KO DARĪT? Situācijas un situāciju analīzes <ul><li>Lietotāju apkalpošana </li></ul><ul><li>Komunikācijas forma </li></ul><ul><li>Kolēģi </li></ul><ul><li>Lietotāju uzvedība </li></ul><ul><li>Tehnikas izmantošana personiskajām vajadzībĀM </li></ul><ul><li>Konfidencialitāte </li></ul><ul><li>Cenzūra </li></ul><ul><li>Personāla problēma </li></ul>
 39. 39. Prasības speciālistam I <ul><li>Personība un raksturs - aktīvs prāts, problēmas izjūta, humora izjūta, nesatraucamība, elastība </li></ul><ul><li>Profesionālisms </li></ul><ul><li>Ētikas normas </li></ul><ul><li>Prasmes: analītiskās, organizatoriskās, komunikatīvās, auditorijas izjūta, konfliktu risināšanas prasme </li></ul><ul><li>Neradīt SEV pašreklāmu </li></ul>
 40. 40. Prasības speciālistam II <ul><li>Laba izglītība </li></ul><ul><ul><li>lai būtu plašs un saprotošs skats uz cilvēkiem un uz informāciju </li></ul></ul><ul><li>Atvērta domāšana </li></ul><ul><ul><li>lai būtu gatavs pieņemts jaunumus un nebūtu aizspriedumains vai tendenciozs </li></ul></ul><ul><li>Stratēģiska domāšana </li></ul><ul><ul><li>lai varētu saskatīt savas rīcības sekas </li></ul></ul><ul><li>Laba iztēle </li></ul><ul><ul><li>lai būtu radoša pieeja klientu apkalpošanai </li></ul></ul>
 41. 41. Bibliotekāra personības efekts <ul><li>Bibliotekāra personībai ir domino efekts: no bibliotekāra zināšanām, iekšējās pasaules bagātības, vērtību sistēmas, attieksmes pret sevi, lasītāju, darbu un sabiedrību, no prasmes skatīt visu plašākā mērogā nekā tikai savas sētas ietvaros - ir atkarīga bibliotēkas pastāvēšana rīt un nākamajos gadsimtos... </li></ul>
 42. 42. Latvijas bibliotekāru profesionālās ētikas kodekss <ul><li>Bibliotekāra ētika / Diāna Kokina, Baiba Sporāne. Rīga: Elpa, 2002. 98 lpp. ISBN 9984 743 00 4 </li></ul><ul><li>Kodeksa teksts - 77.-79.lpp. </li></ul>
 43. 43. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS <ul><ul><ul><li>Kodeksa mērķis ir apliecināt bibliotekāra profesijas ideālus, principus un pamatnostādnes demokrātiskas un cilvēktiesību ievērošanā balstītas sabiedrības attīstībā. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ar šo kodeksu Latvijas bibliotekārs izsaka gatavību nodrošināt katras personības tiesību respektēšanu, intelektuālās brīvības aizsargāšanu, cilvēces atmiņas fonda saglabāšanu, informācijas brīvības nodrošināšanu personības un sabiedrības pozitīvai attīstībai. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ētikas kodekss ietver visiem bibliotekāra profesijas pārstāvjiem ieteicamos standartus. Kodeksu iespējams izmantot ētiska rakstura problēmu apspriešanai un konkrētu risinājumu meklējumiem Latvijas bibliotekārajā sabiedrībā. </li></ul></ul></ul><ul><li>. Bibliotekārs izturas ar cieņu pret savu profesiju un apzinās tās vērtību un nepieciešamību sabiedrības attīstības procesā. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs ar savu profesionālo darbību un izturēšanos veicina profesijas attīstību un paaugstina profesijas prestižu sabiedrībā. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs izrāda lojalitāti un uzticību bibliotēkai, tās politikai un darbības principiem. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs neizmanto viņam pieejamos informācijas avotus un tehniskos resursus savtīgiem nolūkiem. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs atbalsta un aktīvi darbojas profesionālajās organizācijās un asociācijās. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs piedalās profesionālā darba pilnveidošanā, kas orientēts uz profesionālo izaugsmi. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs rūpējas par tādu personisko kvalitāšu izkopšanu, kas sekmē viņa personības attīstību un profesionālo darbību. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs darbā ievēro vispārpieņemtās ētiskās un estētiskās normas. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs glabā bibliotēkā esošos informācijas resursus un veicina to aktīvu izmantošanu. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs garantē informācijas izguvi un nodošanu, to racionāli organizējot, darbojoties objektīvi un profesionāli. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs izvēlas un piedāvā informāciju bez informācijas avotu cenzūras, bez reliģisku, politisku, dzimuma, sociālu, seksuālās orientācijas, rasu piederības diskriminācijas, ievērojot bibliotēkas misiju, mērķus, uzdevumus un informācijas komplektēšanas politiku. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs atbalsta un veicina vārda, informācijas izplatīšanas un saņemšanas brīvību. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs nodrošina augsta līmeņa pakalpojumus, sniedzot lietotāja vajadzībām atbilstošu un objektīvu atbildi uz katru lietotāja jautājumu, izturoties ar cieņu pret bibliotēkas lietotāja pieprasījumu. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs nodrošina konfidencialitāti, kas attiecas uz personiska rakstura ziņām, kuras sniedz lietotājs, kā arī attiecībā uz lietotāja izmantotajiem informācijas avotiem. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs izturas ar cieņu pret saviem kolēģiem un viņu darbu, aizstāv viņu intereses, ja tās nav pretrunā ar profesionālās ētikas normām. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs dalās ar kolēģiem pieredzē un zināšanās, veicinot profesionālo attīstību. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs respektē intelektuālā īpašuma tiesības. </li></ul>
 44. 44. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS II <ul><ul><ul><li>Bibliotekārs izturas ar cieņu pret savu profesiju un apzinās tās vērtību un nepieciešamību sabiedrības attīstības procesā. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs ar savu profesionālo darbību un izturēšanos veicina profesijas attīstību un paaugstina profesijas prestižu sabiedrībā. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs izrāda lojalitāti un uzticību bibliotēkai, tās politikai un darbības principiem. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs neizmanto viņam pieejamos informācijas avotus un tehniskos resursus savtīgiem nolūkiem. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs atbalsta un aktīvi darbojas profesionālajās organizācijās un asociācijās. </li></ul></ul></ul>
 45. 45. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS III <ul><ul><ul><li>Bibliotekārs piedalās profesionālā darba pilnveidošanā, kas orientēts uz profesionālo izaugsmi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs rūpējas par tādu personisko kvalitāšu izkopšanu, kas sekmē viņa personības attīstību un profesionālo darbību. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs darbā ievēro vispārpieņemtās ētiskās un estētiskās normas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs glabā bibliotēkā esošos informācijas resursus un veicina to aktīvu izmantošanu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs garantē informācijas izguvi un nodošanu, to racionāli organizējot, darbojoties objektīvi un profesionāli. </li></ul></ul></ul>
 46. 46. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS IV <ul><ul><ul><li>Bibliotekārs izvēlas un piedāvā informāciju bez informācijas avotu cenzūras, bez reliģisku, politisku, dzimuma, sociālu, seksuālās orientācijas, rasu piederības diskriminācijas, ievērojot bibliotēkas misiju, mērķus, uzdevumus un informācijas komplektēšanas politiku. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs atbalsta un veicina vārda, informācijas izplatīšanas un saņemšanas brīvību. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs nodrošina augsta līmeņa pakalpojumus, sniedzot lietotāja vajadzībām atbilstošu un objektīvu atbildi uz katru lietotāja jautājumu, izturoties ar cieņu pret bibliotēkas lietotāja pieprasījumu </li></ul></ul></ul>
 47. 47. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS V <ul><ul><ul><li>Bibliotekārs nodrošina konfidencialitāti, kas attiecas uz personiska rakstura ziņām, kuras sniedz lietotājs, kā arī attiecībā uz lietotāja izmantotajiem informācijas avotiem. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs izturas ar cieņu pret saviem kolēģiem un viņu darbu, aizstāv viņu intereses, ja tās nav pretrunā ar profesionālās ētikas normām. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs dalās ar kolēģiem pieredzē un zināšanās, veicinot profesionālo attīstību. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs respektē intelektuālā īpašuma tiesības. </li></ul></ul></ul>
 48. 48. Latvijas bibliotekāru profesionālās ētikas kodekss minipētījums : LU IBSN maģistranti
 49. 49. Pētījuma tehniskā informācija <ul><li>Pētījuma mērķis ir uzzināt bibliotekāru viedokli par profesionālās ētikas kodeksu </li></ul><ul><li>Mērķa grupa – x bibliotēku darbinieki </li></ul><ul><li>Izlases apjoms –42 respondenti </li></ul><ul><li>Aptaujas laiks – xxx </li></ul><ul><li>Pētījuma metode - anketēšana </li></ul>
 50. 50. Metodikas apraksts <ul><li>Pētījuma vajadzībām tika sastādīta anketa „Bibliotekāru profesionālās ētikas kodekss”; </li></ul><ul><li>Anketas ievaddaļā sniegta informācija par pētījuma mērķiem, izmantošanu un norāde, ka pētījuma rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, ievērojot profesionālās ētikas pamatprincipus; </li></ul><ul><li>Pēc ievaddaļas seko pamatdaļa, kura sastāv no slēgtiem un daļēji atvērtiem jautājumiem; </li></ul><ul><li>Nobeigumā - demogrāfisko datu daļa un pateicība respondentiem. </li></ul>
 51. 57. Kādam, pēc Jūsu domām, vajadzētu būt ētikas kodeksam?
 52. 58. Kādus ētikas morāles principus jāatspoguļo profesionālajā ētikas kodeksā?
 53. 59. Komentāri, ierosinājumi kodeksa pilnveidošanai <ul><li>“ Pārbaudīt Latvijas bibliotēkās, kā ētikas kodekss tiek ievērots (veikt plašāku pētījumu)”; </li></ul><ul><li>“ Tas jāpopularizē!” </li></ul><ul><li>“ Uzskatu, ka bibliotekāra profesijas ētikas kodekss ir ļoti nepieciešama lieta gan pašam bibliotekāram, gan arī lasītājiem”; </li></ul><ul><li>Popularizēt šādā kodeksa esamību un tā saturu”; </li></ul>
 54. 60. Komentāri, ierosinājumi kodeksa pilnveidošanai II <ul><li>“ Iekļaut tradicionālās morāles vērtības un neiekļaut to, kas neiederas, jo ētikas kodekss nav noteikumi vai likums”; </li></ul><ul><li>“ Esošais ētikas kodekss pārstrādājams un papildināms, galvenais – popularizējams un iedzīvināms reālajā dzīvē”; </li></ul><ul><li>“ Komentārs anketas sastādītājiem – paldies!! Par doto iespēju pievērst uzmanību ētikas kodeksam, jo līdz šim nebija nepieciešamība par to painteresēties”. </li></ul>
 55. 61. Mazliet no vēstures <ul><li>Mēģinājums “iedarbināt” ētikas sekciju LBB </li></ul><ul><li>Sekcijas uzdevumu iecerētais plāns </li></ul><ul><li>Ieceres mērķis – risināt ētikas problēmsituācijas bibliotēkās </li></ul><ul><li>Mēģinājuma rezultāts </li></ul>
 56. 62. Padomi saskarsmes ētikā <ul><li>Sarunāties ar cilvēkiem - ... </li></ul><ul><li>Smaidīt - ... </li></ul><ul><li>Saukt cilvēkus vārdā - ... </li></ul><ul><li>Būt draudzīgam - ... </li></ul><ul><li>Būt sirsnīgam - ... </li></ul><ul><li>Būt patiesam - ... </li></ul><ul><li>Neskopoties - ... </li></ul><ul><li>Būt taktiskam - ... </li></ul><ul><li>Būt gatavam kalpot - ... </li></ul><ul><li>Pievieno ..... </li></ul>
 57. 63. Lasīšanai... <ul><li>Bibliotekāra ētika / Kokina Diāna, Sporāne Baiba. Rīga: Elpa, 2002. 98, [2] lpp. ISBN 9984-743-00-4 </li></ul><ul><li>Kodeks etyki profesjonalnego bibliotekarza. Łotwa. No: Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów etycznych. Pod redakcją Zdisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka. Warszava : Wydawnictwo SBP, 2008. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 103), p. 207-208. ISBN 978-83-61464-01-3 </li></ul>
 58. 64. Lasīšanai II <ul><li>Sporāne Baiba . Bibliotekāra ētikas paradigma = Paradigm of librarian’s ethic [elektroniskais resurss]/ – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2011.g.1.maijā// Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti /Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2010. – Nr.1 (2010), 112.-129.lpp. : il. – Tiešsaistes turpinājumizd. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL : http :// szf.lu.lv / files / petnieciba / Bibl_zin_nod / Informacija-un-sabiedriba_Nr1_2010 -. pdf </li></ul>
 59. 65. Lasīšanai III <ul><li>Sporāne, Baiba. Bibliotekāra ētikas vīzija No: Negotiating futures - states, societies and the world : Proceedings of the International Conference, Riga, November 11 - 14, 2004. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 365. - 376.lpp. - ISBN 9984-770-81-8 </li></ul>
 60. 66. Lasīšanai IV <ul><li>Sporāne, Baiba. Bibliotēkas informacionālās telpas un lietotājvides saskarsme. No: Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas. Starptautiskās konferences ziņojumi Rīga, 2005.gada 9.-12.novembris. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 409.-427.lpp. ISBN 9984-783-86-3 </li></ul>
 61. 67. Lasīšanai V <ul><li>IFLA/FAIFE </li></ul><ul><li>Professional codes of ethics/conduct </li></ul><ul><li>www.ifla.org/faife/ethics/codes.htm </li></ul><ul><li>34 bibliotekāru biedrību ētikas kodeksi, ieskaitot Igaunijas un Lietuvas </li></ul>
 62. 68. Paldies par uzmanību! <ul><li>Jautājumi? </li></ul><ul><li>Jautājumi! </li></ul><ul><li>Jautājumi... </li></ul><ul><li>Un jāatceras jau pieminētais DOMINO EFEKTS </li></ul>

×