Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E. Augutienė, R. Čėplaitė. Informacijos šaltinių panaudojimo įtaka matematinių kompetencijų ugdymui.

313 views

Published on

Tarptautinės konferencijos "Atviras profesinis bendradarbiavimas" metu A2 sekcijos „Bendrojo ugdymo aktualijos" pristatymas (2015m. lapkričio 5 d.). Pristatymo autorės - Elvyra Augutienė, Kauno technikos kolegija; Rite Čėplaitė, Garliavos Jonučių gimnazija. Konferencijos organizatoriai - Vytauto Didžiojo universitetas ir LieDM asociacija

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E. Augutienė, R. Čėplaitė. Informacijos šaltinių panaudojimo įtaka matematinių kompetencijų ugdymui.

  1. 1. Informacijos šaltinių panaudojimo įtakaInformacijos šaltinių panaudojimo įtaka matematikos kompetencijų ugdymematematikos kompetencijų ugdyme *Kokius matematikos mokymosi šaltinius dažniausiai renkasi moksleiviai ir studentai? *Ar keičiasi požiūris į spausdintines ir elektronines mokymosi priemones pereinat iš mokyklos į kolegiją? *Ar skiriasi geriau ir blogiau matematiką besimokančių studentų ir moksleivių požiūris į įvairius mokymosi šaltinius? Konferencija „Atviras profesinis bendradarbiavimas“ Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas 2015-11-05 Darbo autorės: Elvyra Augutienė Kauno technikos kolegijos matematikos lektorė, Rita Čėplaitė Garliavos Jonučių gimnazijos matematikos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja.
  2. 2. Paskutiniais dešimtmečiais, patobulėjus kompiuteriams, paspartėjus internetui ir palengvėjus prieigai prie jo, labai daug diskutuojama (ir daroma) plėtojant įvairiausias mokymo priemones, skiriamas tiek moksleiviams tiek ir studentams. Atsirado daugybė atvirųjų švietimo šaltinių, paskaitų, kursų ir t.t. Tačiau nežiūrint tokios didelės pasiūlos ir įvairovės tiek moksleivių tiek ir studentų tarpe šios priemonės netapo pagrindinėmis.
  3. 3. Įvairių mokymosi priemonių sąrašas: Vadovėliai, metodinės priemonės, pamokų konspektai, žinynai, formulių rinkiniai, vaizdo pamokos , e. vadovėliai, e-testai, egzaminatorius, kitos priemonės.
  4. 4. Nagrinėjant moksleivių ir studentų, turinčių aukštus ir vidutinius arba žemus matematikos rezultatų pasiekimus, didelių skirtumų renkantis mokymosi priemones nepastebima. Gal kiek nelauktas pastebėjimas, kad geriau besimokantis moksleiviai ir studentai rečiau naudojasi internetinėmis mokymosi priemonėmis
  5. 5. Diskusijos metu norisi atsakyti į klausimą ką reikėtų daryti, kad moksleiviai ir studentai žymiai plačiau naudotų elektronines mokymosi priemones. Kadangi studentai dažniau pasinaudoja dėstytojų sukurta mokymosi medžiaga, gal mokytojams ir dėstytojams reikėtų daugiau įsijungti į elektroninių mokymo priemonių kūrimą, testavimą ir pan. Taip pat įdomu padiskutuoti, kodėl geriausiai besimokantys studentai ir moksleiviai rečiau domisi įvairesniais mokymosi šaltiniais, nei prastesnius pasiekimus turintys jų kolegos. *Tiek moksleivių tiek ir studentų (šio mažo tyrimo apimtyje) pasirenkamų matematikos mokymosi priemonių įvairovė labai siaura. *Tarp moksleivių dominuoja vadovėliai, o studentų tarpe paskaitų konspektai. *Tyrimas taip pat parodė, kad matematikos mokymosi šaltinių pasirinkimui jų mokymosi lygis įtakos beveik neturi. Netgi pastebima, kad blogiau besimokantys kiek daugiau domisi elektroniniais mokymosi šaltiniais.

×