Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evolucija i redefinisanje svrhe poštanske mreže

395 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Evolucija i redefinisanje svrhe poštanske mreže

  1. 1. XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju - PosTel 2012. Slavko Đumić, Lidija Gligorić
  2. 2. „Savez ima zadatak da ... obezbeđuje zadovoljavanje potreba korisnika koje se stalno menjaju“ iz Uvoda Ustava Svetskog poštanskog saveza “PRINCIP PEĆINSKOG ČOVEKA” POTREBE SE RETKO MENJAJU, ALI SE ZATO ČESTO MENJAJUNAČINI ZADOVOLJAVANJA POSTOJEĆIH POTREBA!
  3. 3. OSNOVNA ČOVEKOVA POTREBA KOMUNIKACIJA!KANALI KOMUNIKACIJE OPSTAJU PARALELNO, ALI I TU VLADAJU, UZ ODREĐENE IZUZETKE KLASIČNI EKONOMSKI PRINCIPIPOŠTANSKA KOMUNIKACIJA POSTAJE LUKSUZNIJI VID KOMUNIKACIJE!
  4. 4. POŠILJALAC + PRIMALAC = KORISNIK POŠILJAOCI POŠILJAOCI POŠILJAOCI SE PREVASHODNO POŠILJAOCI SE PREVASHODNO PRAVNA FIZIČKA RUKOVODE NAJŠIRE SHVAĆENIM RUKOVODE NAJŠIRE SHVAĆENIM LICA LICA EKONOMSKIM INTERESOM PRI IZBORU EKONOMSKIM INTERESOM PRI IZBORU ~ 90% ~10% KANALA KOMUNIKACIJE KANALA KOMUNIKACIJE UNIVERZALNA POŠTANSKA USLUGA NE UNIVERZALNA POŠTANSKA USLUGA NE PREPOZNAJE “EKONOMSKOG” KORISNIKA PREPOZNAJE “EKONOMSKOG” KORISNIKA POŠTANSKIH USLUGA POŠTANSKIH USLUGA SA REKLAMIRANJEM I E-TRGOVINOM OVO, UZ UVAŽAVANJE OPŠTIHEKONOMSKIH ZAKONITOSTI, NE NA KRAJU, BIRA ONAJ KO PLAĆA USLUGU! NA KRAJU, BIRA ONAJ KO PLAĆA USLUGU! MORA DA BUDE SLUČAJ!
  5. 5. “ZABLUDA O “Dođavola, pa ko bi još želeo “Dođavola, pa ko bi još želeo da čuje kako glumci da čuje kako glumci POSTOJANOSTI” govore?” Hari M. Vorner, govore?” Hari M. Vorner, 1927. 1927. „Zašto je razumno verovati da će budućnost biti kao prošlost?“ Karl Poper Karl Poper ““Poštaće se raznositi Pošta će se raznositi kočijama i ina konjskim kočijama na konjskim„Razumnije je verovati da će budućnost leđima i iuunarednom veku” leđima narednom veku” u mnogim vitalnim važnim aspektima Džon Vonamejker, 1893. Džon Vonamejker, 1893. biti veoma različita od prošlosti“ Finska- predviđanje pada obima tradicionalnih poštanskih usluga od16% - 39% za prvu deceniju 21. veka obistinilo se tek od 2009. godinekada je usledio značajan pad obima tradicionalnih poštanskih usluga- na godišnjem nivou prelazi 5%“Mi poštujemo ono što se desilo, a zanemarujemo ono što se moglo desiti” Nasim Nikolas Taleb
  6. 6. „„Voleobih da imam Voleo bih da imamRAZGRAĐIVANJE POŠTANSKE mačku, pod uslovom mačku, pod uslovom MREŽE da laje“, Milton iiRoza da laje“, Milton Roza Fridman Fridman PRIVILEGIJA BOGATIH! PRIVILEGIJA BOGATIH! ALI... Nemačka – nakon potpune RURALNA PODRUČJA? RURALNA PODRUČJA? liberalizacije tržišta i formalno- pravnog prestanka obavezepružanja UPU, uz agresivan nastup na tržištu logističkih i e-usluga, NEDOSTAJUĆA NEDOSTAJUĆAbroj pristupnih tačaka je u periodu TRGOVINSKA I/ILI TRGOVINSKA I/ILI2008-2010. godine, sa nešto više od OTKUPNO PRODAJNA OTKUPNO PRODAJNA 9.500 porastao na preko 12.300 MREŽA? MREŽA? E-TRGOVINA IIE-UPRAVA? E-TRGOVINA E-UPRAVA?
  7. 7. „...jer je, u stvari, tek nešto „...jer je, u stvari, tek nešto UMESTO ZAKLJUČKA bolji od prašnjavog plana bolji od prašnjavog plana za rešavanje problema od za rešavanje problema od pre 50 godina, zasnovanog pre 50 godina, zasnovanog POŠTANSKA MREŽA NE SME DA na pogrešnom tumačenju na pogrešnom tumačenjuDELI SUDBINU TRADICIONALNIH reči koje je neko izrekao reči koje je neko izrekao POŠTANSKIH USLUGA pre 100 godina.“, Džon pre 100 godina.“, Džon Majnard Kejnz Majnard Kejnz Stavljajući poštansku mrežu u (6) Mere u domenu poštanskih usluga treba da budufunkciju zadovoljavanja najrazličitijihpotreba građana, a čemu je preduslov na takav način da se postignu zadati koncipirane puna implementacija ciljevi Zajednice, u smislu Člana 2 Sporazuma, tačnije elektronskih Direktiva 2008/6/EC tehnologiija u njeno funkcionisanje, iceloj teritoriji Zajednice promoviše da se na dalje će sačuvati svoju osnovnu i uravnotežen i održiv razvoj ekonomskih harmoničan, Evropskog prvobitnu namenu – jednog od visok nivo zaposlenosti i socijalne zaštite, aktivnosti, osnovnih društveno-kohezivnih Parlamenta i Saveta održivi i neinflatorni rast, visok stepen od 20. februara konkurentnosti i konvergencije ekonomskog učinka, faktora i pokretača sveukupnog podizanje životnog standarda i kvaliteta života, kao i ekonomskog razvitka na celokupnoj 2008. ekonomska i socijalna kohezija i solidarnost među teritoriji koju pokriva Državama članicama.
  8. 8. Sva pitanja su dobrodošla! slavko.djumic@rapus.rs lidija.gligoric@rapus.rs

×