Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RUP

619 views

Published on

.هدف این ارائه ، مرور کلی بر مهندسی نیازمندیها در زمینه ی فرآیند یکپارچه ی رشنال است

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RUP

 1. 1. مهندس ی نیازمندیها در فرآیند یکپارچه رشنال ارائه دهنده: لیدا زارعیان دانشجوی ارشد مهندس ی کامپیوتر نرم افزار
 2. 2. مقدمه ▪ فرآیند یکپارچه رشنال ▪ نظم مدلسازی کسب و کار ▪ نظم نیازمندیها ▪ نتیجه گیری ▪ lidazrn@gmail.com 3
 3. 3. مقدمه جمع آوری و مدیریت نیازمندیها یک عامل کلیدی برای موفقیت توسعه ی نرم افزار است. هدففرآیند یکپارچه رشنال چیست ؟؟ یکی از مشکلات اصلی جمع آوری نیازمندیها چه بود ؟؟ کمک می کند؟ RUP سه اصل مهم که به جمع آوری نیازمندیهای کلاسیک در lidazrn@gmail.com 4
 4. 4. فرآیند یکپارچه رشنال فرآیند یکپارچه رشنال چیست؟ ؟ RUP شش راهکار موفق در lidazrn@gmail.com 5
 5. 5. را نشان می دهد. RUP شکل زیر فاز ها و نظم ها به کار رفته در lidazrn@gmail.com 6
 6. 6. را نشان می دهد... RUP شکل زیر ساختار lidazrn@gmail.com 7
 7. 7. چیست؟؟ RUP در )Tailoring( هدف مناسب سازی ؟ RUP مروری بر جنبه های اصلی جمع آوری نیازمندیها در درک مفهوم سیستم جمع آوری خواسته های عملکردی جمع آوری واسته های غیر عملکردی lidazrn@gmail.com 8
 8. 8. نظم مدلسازی کسب و کار هدف نظم مدلسازی کسب و کار چیست؟ تکنیک های مدلسازی به کار رفته در نظم مدلسازی کسب و کار : -1 مدلسازی دامنه -2 مدلسازی کسب و کار lidazrn@gmail.com 9
 9. 9. lidazrn@gmail.com 10
 10. 10. های استفاده شده در مدلسازی کسب و کار؟ Artifact -1 موارد کاربرد کسب و کار -2 مدلسازی ش ی کسب و کار lidazrn@gmail.com 11
 11. 11. های استفاده شده در مدلسازی کسب و کار؟ Artifact -3 مدل موارد کاربرد سیستم lidazrn@gmail.com 12
 12. 12. نظم نیازمندیها نظم نیازمندیها چیست؟؟ lidazrn@gmail.com 13
 13. 13. اهداف نظم نیازمندیها ؟؟؟ -1 فعالیت : تجزیه و تحلیل مشکل : •ضروری ترین جنبه این فعالیت : شناسایی ذینفعان کلیدی و همچنین نیازمندیهای کلیدی برای پروژه !!؟Vision Document •توسعه ی Gloassary •ثبت واژگان رایج و جمع آوری مهمترین اصطلاحات رایج و سازماندهی آنها در •توافق بر روی ویژگی های سیستم lidazrn@gmail.com 14
 14. 14. اهداف نظم نیازمندیها ؟؟؟ -2 فعالیت : درک نیازهای ذینفعان : • هدف اصلی : استخراج و جمع آوری اطلاعات از ذینفعان پروژه ،use case model می باشد که ورودی های اولیه از جمله wish List • درخواست های جمع آوری شده به عنوان یک می باشد. supplementary Specification و ،use cases • • به موازات جمع آوری خواسته های عملکردی، خواسته های غیر عملکردی هم باید شناسایی شوند... که خواسته های عملکردی در موارد کاربرد ، خواسته های غیر عملکردی در یک محصول جداگانه ثبت می شوند. lidazrn@gmail.com 15
 15. 15. اهداف نظم نیازمندیها ؟؟؟ -3 فعالیت : توصیف سیستم : • هدف اصلی : پیدا کردن عامل ها و موارد کاربرد • ترازبندی تیم پروژه در درک سیستم •به اجرا در آوردن یک سطح بالا از آنالیز نتیجه ی جمع آوری درخواست های ذینفعان supplementary Specification • اضافه کردن lidazrn@gmail.com 16
 16. 16. اهداف نظم نیازمندیها ؟؟؟ -4 فعالیت : مدیریت محدوده سیستم : • تمرکز اصلی : ساختار مدلسازی موارد کاربرد و اولویت بندی موارد کاربرد هر فرد • این اولویت بندی به عهده ی اولویت بندی موارد کاربرد است که متکی بر چندین معیار می باشد. • مشخص کردن مجموعه ای از ویژگیها و موارد کاربرد )یا سناریو( lidazrn@gmail.com 17
 17. 17. اهداف نظم نیازمندیها ؟؟؟ -5 فعالیت : پالایش سیستم : • تمرکز اصلی : تکمیل مرحله ی اول مهندس ی نیازمندیها • توصیف موارد کاربرد گردش وقایع ؟؟ SRS • ایجاد • ایجاد نمودار حالت یا نمودار فعالیت که گردش وقایع در موارد کاربرد را جزء به جزء توصیف می کند. lidazrn@gmail.com 18
 18. 18. اهداف نظم نیازمندیها ؟؟؟ -6 فعالیت : مدیریت تغییر نیازمندیها • تمرکز اصلی : مدیریت نیازمندیهای در حال تغییر • ساختار مدلسازی موارد کاربرد • ستاپ کردن رفتارها و ویژگی های نیازمندیهای مناسب lidazrn@gmail.com 19
 19. 19. نتیجه گیری مهندس ی نیازمندیها ، به عنوان مدلسازی کسبو کار و نظم نیازمندیها شناخته شده استکه به طور کامل گنجانیده شده است. RUP در فرآیند توسعه lidazrn@gmail.com 20
 20. 20. lidazrn@gmail.com 21

×