Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |1                UNIT PELAJARAN 1   PENGENALAN KEPADA BAHAN BANTU MENGAJ...
Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |2(1981) m e n g e n a i B B M , k i t a t i d a k d a p a t m e m b e r i t a k r i f y a ...
Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |3Mengajar   Membina pemikiran yag berterusan terutama melalui multimedia       M...
Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |43.1 Pelbagai bahan bantu mengajar berbagai BBM dapat mempelbagaikan  kegiatan ataupenga...
Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |5  i a l a h i a m e m p u n y a i n i l a i kreativiti yang baik seperti di dalam seni ...
Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |6PRINSIP PEMILIHAN BAHAN BANTU MENGAJARTerdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pen...
Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |7 Bahan kini kepada           Ciri-ciri          Bahan yang konkrit a...
Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |8Jimat dan MudahSekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli,tidaksem...
Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |9    Senaraikan lapan (8) kriteria pemilihan bahan bantu mengajar mengikut perspektif g...
P e m b i n a a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r | 10Kathlen, L & Erik, C. 2010. Remedial and Special Education. Hamm...
P e m b i n a a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r | 11
P e m b i n a a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r | 12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unit 1 konsep abm pdf

2,533 views

Published on

 • Be the first to comment

Unit 1 konsep abm pdf

 1. 1. Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |1 UNIT PELAJARAN 1 PENGENALAN KEPADA BAHAN BANTU MENGAJARHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan konsep bahan bantu mengajar. 2. Menjelaskan ciri-ciri bahan bantu mengajar. 3. Menjelaskan teknik pemilihan dan penilaian bahan bantu mengajar.PENGENALANPembinaan bahan bantu mengajar memerlukan guru pemulihan khas yang kreatif daninovatif, khususnya dalam mengajar kemahiran asas 3M (membaca,menulis danmengira. Pembinaan BBM seharusnya diasaskan kepada pengetahuan dan kemahiransedia murid pemulihan khas. BBM yang berkesan mempunyai ciri-ciri yang fleksibel danmudah digunakan dalam sebarang situasi dalam bilik darjah. Sungguhpun begitu BBMyang berkesan akan menjadikan pembelajaran lebih produktif dan mempercepatkankadar pembelajaran serta menjadikan pengajaran lebih bersifat individu yakniberasaskan keupayaan diri.DEFINIS BAHAN BANTU MENGAJARB ahan Bantu Mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks, papanhitam, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yangdigunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat,mendengar, rasa,hidu dan sebagainya, merangkumi apa sahaja yang dapat dialamioleh murid-murid .Atan Long (1981) membahagikan alat bantu mengajarkepada tiga kumpulan: alat bpendengaran, alat-alat pandangan dan alatpandang-dengar. Noraziah Hamid (1981) membahagikan BBM kepada duamultimedia iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Manakala Hanapiah Sudin (1979) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 )mengkelaskannyakepada dua iaitu “ software dan hardware”. Ngui Kuen Sang
 2. 2. Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |2(1981) m e n g e n a i B B M , k i t a t i d a k d a p a t m e m b e r i t a k r i f y a n gt e t a p w a l a u p u n p a d a keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawapenggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yangmelibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang.”Atan Long (1982) BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahanboleh disampaikan dengan pelbagai cara, misalnya dalam bentuk buku,carta, atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Alat-alatpenyampaiannya dinamakan BBM.” Thomas, R. Murray, Swartout, Sherwin G (1963)…hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggiyang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yangberfaedah bagi mengembangkan sikap ilmiahdan sikap sosial, kemantapan emosidan daya penghargaan.” Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBMboleh dibahagikankepada tiga kategori:a. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran, filemjalur,slaid, overhead projektor (OHP), pita video, radio, p ita rakaman, piring hitam, CD ,komputer,radio kaset, televisyen, internet dan sebagainya.b. Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik seperti suara, gambar,carta, model, surat khabar, papan hitam, papan putih, papan flanel, papan magnet, kad-kad imbasan, buku dan sebagainya.c. Bahan bercorak pengalaman seperti lakonan, lawatan, projek, pameran, bahanmaujud (realia) dan sebagainyaOBJEKTIF PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJARPenggunaan BBM yang berkesan berjaya menarik minat murid dan mengekalkansituasi pengajaran yang lebih menarik. BBM yang menggunakan pelbagai deria akanmemberikan kesan dalam menerangkan sesuatu konsep kepada pelajar, khususnyakonsep yang abstrak. Penggunaan multimedia yang terdiri daripala slaid,video danaudio yang menarik berjaya mendorong pembelajaran secara sendirian atauberkumpulan. Jika BBM digunakan secara betul dan sesuai dengan pengalaman muridobjektif-objektif berikut akan tercapai. Menyediakan asas yang kuat untuk sesuatu konsep Menjadi daya penarik yang penting untuk pelajarObjektif Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekalPenggunaanBahan Pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiriBantu dikalangan pelajar
 3. 3. Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |3Mengajar Membina pemikiran yag berterusan terutama melalui multimedia Membantu perkembangan dan perbendaharaan kataKEPENTINGAN BAHAN BANTU MENGAJAR ( BBM) DI DALAMPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.Mengikut Charles F. Hoban, James D. Finn dan Edgar Dale (1964 ) kepentingan BBMbolehlah dirumuskan seperti berikut:  BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep  Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar  Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal  Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalanganpelajar  Dapat membina pemikiran yang berterusan, seperti melalui filem bergerak.  Boleh membantu pemahaman dan perkembangan perbendaharaan kata pelajar.  Boleh memberi pengalaman baru dan m enjadikan pembelajaran lebih mendalam danberagam.Menurut Kamarudin Hj. Husin (1988) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut:  memberi rangsangan dan minat murid-muird.  menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran danmengurangkan gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada murid-murid.  membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadik a n p e m b e l a j a r a n mereka lebih kekal.  menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara- cara lain,menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam.  dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata.  ia mendorong murid-murid untuk menyiasat dan dengan demikian dapat menambahkan lagi bacaan murid-murid.  menjimatkan masa  dapat mempelbagaikan kegiatan atau aktiviti-aktiviti murid-murid  menyeronokkan murid-murid.PRINSIP PEMBINAAN BAHAN BANTU MENGAJAR
 4. 4. Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |43.1 Pelbagai bahan bantu mengajar berbagai BBM dapat mempelbagaikan kegiatan ataupengalaman murid-murid belajar mengikut peringkat atau kebolehannya daripada mudah ke sukar, seperti pengalaman langsung ke pengalaman abstrak, pengalamaan rekaan, pengalaman dramatized ,demontrasi, pameran, gambar-gambar, bahan rakaman, filem-filem dan sebagainya.3.2 Mutu bahan bantu mengajar: Mutu bahan bantu mengajar bergantung kepada pembinaan dan pemilihannya sebagaibahan pengajaran. Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yang hendak kita ajarkan dan secocok dengan murid-murid yang terlibat. Pembinaannya biarlah mengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas (bunyi dan rupa– sebutan ), intonasi dan nada, keharmonian warna ( gambar ) kesesuaian saiz, bentuk huruf atau carta dan keteguhannya. Alat itu juga harus mudah dibuat, diperbuat dari bahan-bahan yang murah dan boleh didapati secara percuma seperti di jabatan-jabatan kerajaan, pejabat pos, pusat beli belah, pihak swasta dan sebagainya.3.3 Kecekapan Menggunakan BBM:Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannyamenyebabkanpengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaranitu seluruhnya. Masa mengendalikanBBM dan tidak mengalami sebarang kesulitanapabila tiba masa menggunakannya. BBM sentiasa beradadi dalam keadaan baik,boleh beroperasi dan menepati fungsinya.Guru harus pandai memilih butir-butir pentingyang perlu ditulis, supaya jelas, terang, kemas dan teratur. Cekap mempersuaikankeperluan muriddan masa yang diperuntukkan.3.4 Kesesuaian BBMBBM seharusnya bersabit dengan tujuan pelajaran dan bahan yanghendakdisampaikan. Sekiranya tidak, usaha menyediakannya adalahsia-sia sahaja.STRATEGI MENGGUNAKAN BAHAN BANTU MENGAJAR.a . B B M d i c i p t a a t a u d i b u a t n y a s e n d i r i b u k a n d i b e l i di kedai- kedai secara s e w e n a n g - w e n a n g n y a s a h a j a . A p a y a n g p e n t i n g n y a d i s i n i i a l a h s e m a n g a t d a n kegigihan guru-guru itu sendiri yang perlu ditiru. Contohnya di dalam pengajaran jawi, alat tulisnya dibuat sendiri dari buluh atau rotan sahaja tetapi hasilnya adalah bermutu tinggi dan sukar ditandingi sehingga sekarang.b. Daya kreativiti yang tinggi. Nilai seni BBM adalah diberi perhatian serius, kerana s a l a h s a t u s y a r a t u n t u k m e n j a d i s e o r a n g g u r u y a n g b a i k
 5. 5. Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |5 i a l a h i a m e m p u n y a i n i l a i kreativiti yang baik seperti di dalam seni lukis, seni ukir, seni sastera, seni suara dan sebagainya. Mata pelajaran menulis cantik seperti seni khat atau tulisan rumi dan jawiperlu dihidupkan semula. Tulisan guru-guru dahulu sungguh cantik, kemas, menarik dan j e l a s s u d a h t e n t u m e n g h a s i l k a n B B M y a n g m e n a r i k s e p e r t i t u l i s a n p a d a k a d - k a d imbasan, kad ayat-kad ayat, papan hitam, papan gulung, carta-carta dan sebagainya.Begitu juga hasil-hasil karya sastera seperti puisi-pantun, syair, gurindam dan sajak adalah ditulis dan diciptanya sendiri dan mereka ini tekun dan merasa puas dengan hasil karyanya tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain.c. Menggunakan bahan-bahan tradisional atau bahan terbuang sepenuhnya: Bahan- bahan terbuang atau bahan maujud di sekitarnya digunakan sepenuhnya seperti rotan, buluh, tin-tin kosong, kain-kain perca, kulit siput, sarung kaki lama, batu-batan,kulit-kulit siput, surat khabar lama, buah getah, guli, lidi, batang ice cream, tudung botol,kotak rokok, ranting kayu, daun-daun kering dan sebagainya.d. Cekap mengguna dan menyesuaikan BBM dengan kebolehan murid: Pengalaman mengajarnya yang lama itu digunakan sepenuhnya. Guru-guru ini bukan sahaja mengenali batang tubuh setiap muridnya tetapi ia tahu juga kebolehan dan minat muridnya. Dapat dilaksanakan dengna bmelibatkan pancaindera. Sebagai guru kita perlu kembali kepada asas mengapa menggunakanBBM. Bilangan murid sekolah rendah yang puratanya 30 -35 orang masihbelum mencukupi untuk disediakan BBM yang berbetuk elektronik khususnyasekolah di luar bandar. Dengan terwujudnya kelas bestari telah menimbulkanmasalah ketidakcukupan komputer untuk menyokong pengajaran. Dalam halinilah kreativiti guru sagat diperlukan dalam menghasilkan BBM yang bolehmenjadi ganti kepada media elektronik ini.Dengan sebab itulah guru p e r l u c e k a p , k r e a t i f d a n a k t i f m e n c i p t a B B Msebagai gantinya seperti kegunaan kertasmahjong, kad-kad gambar, kadsukukata, kad–kad ayat, kad huruf, kad imbasan, bahan maujud, model-model dan sebagainya ganti. Masih ada sekolah di luar bandar yang tiadakemudahan elektrik, bagaimanakah bahan-bahan elektronik hendakdigunakan di sekolah-sekolah berkenaan? Ini sudah tentu satu pilihan lain perludiadakan sebagai gantinya. Huraikan ciri-ciri bahan bantu mengajar yang baik untuk mengajar kemahiran membaca asas murid pemulihan khas membaca asas murid pemulihan khas
 6. 6. Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |6PRINSIP PEMILIHAN BAHAN BANTU MENGAJARTerdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran dan prinsip -prinsippemilihan bahan pengajaran iaitu;a. SesuaiPerkataan sesuai itu sendiri membawa maksud bertepatan,dimana konsep sesuatumata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar. Tajuk dan keterangan berkaitan denganmata pelajaran. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahamioleh pelajar seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. Pemilihanbahan hendaklah mempunyai hubungan kes sesuai dengan perkara berikut:a. Objektif dan matlamat pengajaran bahasab. Pendekatan, kaedah dan teknik pengajaranc. Keadaan pelajard. Suasana Pembelajarane. Minat pelajar bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sesuai dengan matlamat pengajaran. Guru hendaklah menentukan objektif pengajaran terlebih dahulu menentukanobjektif pengajaran terlebih dahulu sebelum memilih sesuatu bahan.Denganpengajaran yang tertentu, guru boleh memilih bahan -bahan yang sesuai dan dapatmembantu ke arah pencapaian objektif tersebut.Bahan yang dipilih hendaklahsesuai dengan Falsafah Pendidikan Negeri dan juga bersesuaian dengankebudayaan, adat resam, kepercayaan dan situasi tempatan. Faktor latar belakangpengalaman sosial,pendidikan, ekonomi dan taraf pencapaian ketika menyediakanbahan.Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah pelajar,isi pelajaran,bahan dan guru.Dalam proses pembelajaran pula, rangsangan yang mengarahpada pemikiran dan seterusnya mewujudkan tingkah laku tertentu merupakan tigakonsep yang penting.b. MencabarTerdapat tiga konsep penting yang perlu wujud dalam proses pembelajaran iaitu rangsanganpemikiran dan tingkahlaku. Oleh yang demikian, bahan-bahan yang dipilih dapat memberikanrangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar.Satu strategipemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahanyang dipilih itu mestilah bahan yang mengandungi ciri-ciri:
 7. 7. Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |7 Bahan kini kepada Ciri-ciri Bahan yang konkrit akan datang bahan yang kepada bahan yang Mencabar abstrak Bahan umum kepada Bahan yang mudah teori kepada yang kompleks Fakta terasing kepada bersepadu bahan khusus kepada umum Bahan khusus kepada bahan umumc. MenepatiKetepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yangmenepati kandungan kurikulum pengajaran. Bahan pengajaran yang dipilih mestilahmenunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahan, proses pembelajaran dan pengajaran.Ketepatan sesuatu bahan berdasarkan ciri-ciri berikut:a. Kurikulum pengajaran sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar.b. Susunan bahanc. Mengandungi maklumat atau fakta yang tepatd. Maklumat yang kemaskinie.Perbendaharaan kata yang sesuaid. Bahan Pengajaran yang diperakui.Menarika. Reka letak;peta, lukisan,carta,jadual,graf, rajah, gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan. Ini akan memudahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep.b. Saiz huruf cetak atau saiz haruslah sesuai dengan peringkat umum pelajar.c. Ilustrasi dan bahan grafik bukan sahaja menghiasi bahan pengajaran tetapi berfungsi sebagai maifestasi visual sesuatu maklumat yang akan dapat menambah atau mengukuhkan pembacaan pemahamand. Kualiti kulit dan cara buku dijilid.e. Bahan Pengajaran menganadungi arahan yang jelas.
 8. 8. Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |8Jimat dan MudahSekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli,tidaksemestinyamahal. Sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru contohnyadengan menggunakan bahan terbuang.PraktikalBahan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran seharusnyapraktikal sama ada kepada guru atau pelajar. Bahan pengajaran seharusnya sederhanadan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang berdasarkan situasisebenar. Ini dapat membantu pelajar menggunakan bahasaa dalam komunikasi. Selaindaripada itu bahan itu mestilah tahan lasak jika digunakan berulang kali dan sekiranyadigunakan untuk lebih daripada satu mata pelajaran lain.Mudah AlihBahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi, boleh dibawakemana-mana, dan tidak t erlalu berat atau besar. Pemilihan bahan dalam proses pengajarandan pembelajaran yang terdiri daripada bahan-bahan teks atau sumber-sumber lainsemestinya dilihat daripada tiga perspektif iaitu perspektif komunikatif atau fungsional,perspektif struktural dan perspektif kemahiran. Ketiga-tiga aspek ini biasanya lebihditumpukan ke atas murid-murid itu sendiri. Prinsip berikutnya adalah bahan yang telahdipilih dan diolah,yang mana difikir sesuai untuk diketengah kepada murid-murid, pembinaanbahan-bahan pengajaran bolehlah dimulakan. Dalam prosespembinaan bahan pengajaran, banyak faktor yang harus difikirkan. Walaubagaimanapun, dalam bahagian ini, aspek kandungan bahan bahasa yang perlu diberiperhatian oleh guru . Ini juga melibatkan bentuk dan fungsi bahasa, ketepatan,kepelbagaian,kemahiran bahasa, penyerapan pengetahuan dan nilai, standardisasi dansimplikasi. Dalam hal sama Asmah Omar (1984) menjelaskan kriteria pemilihan bahanmestilah merujuk kepada tiga sudut iaitu sudut guru, pelajar dan pedagogi dan bahasa. Kriteria Pemilhan Bahan Sudut Guru Sudut Pelajar Sudut Pedagogi dan BahasaTujuan dan objektif Kesesuaian Peringkat Umur Penggunaan Bahasa danPengajaran Penyampaian jangkamasaAspek lisan,tulisan danpemahaman
 9. 9. Pembinaan Bahan Bantu Mengajar |9 Senaraikan lapan (8) kriteria pemilihan bahan bantu mengajar mengikut perspektif guru,pelajar dan keperluan pedagogi a. _________________________________________ b._________________________________________ c. _________________________________________ d. _________________________________________ e. _________________________________________ f. _________________________________________ g. _________________________________________ h. _________________________________________Rumusan  Bahan bantu mengajar merupakan bahan yang sangat penting sebagai media dalam pengajaran.  Sebagai guru pemilihan khas, anda perlu kreatif dan inovatif menghasilkan bahan bantu mengajar terutamanya dalam kemahiran 3M.  Pemilihan Bahan bantu mengajar bergantung kepada keperluan mata pelajaran dan kemahiran yang hendak diajar.  Prinsip-prinsip pemilihan bahan bantu mengajar mestilah dipatuhi agar ianya berkesan dalam penggunaannya.RujukanOtto,W & Smith,K (1980) Corective and remedial teaching. Houghton Miffllin.Jabatan Pendidikan Khas. 1998. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemuilhan Khas (Masalah Penguasaan 3M) Kementerian Pelajaran MalaysiaJabatan Pendidikan Khas.2001. Manual IPP3M Tahun 3 (Kegunaan Program Pemulihan Khas) Kementerian Pelajaran MalaysiaHallahan, D.P & Kaufman, J.M (1997). Exceptional Children: Introduction to Special Education (7th ed.) Needham Heights M.A: Allyn & BaconKirk, S.A & Gallanger, M.C (1989). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton-MifflinLewis, R.B & Doorlag, D.H (2003). Teaching Special Student: In general education classroom (6th. Ed.) Ohio: Prentice Hall
 10. 10. P e m b i n a a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r | 10Kathlen, L & Erik, C. 2010. Remedial and Special Education. Hammill Institute & Sage..
 11. 11. P e m b i n a a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r | 11
 12. 12. P e m b i n a a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r | 12

×