Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podstawy prawa

Prezentacja na temat podstaw prawa

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Podstawy prawa

 1. 1. PODSTAWY PRAWA Norma prawna
 2. 2. NORMA PRAWNA Norma prawna odpowiada na pytanie: jak powinno być? Jest sformułowana w tekście prawnym dyrektywą postępowania i powinna odpowiadać na trzy pytania:  kto?  w jakich okolicznościach?  jak powinien się zachować?
 3. 3. NORMA PRAWNA Jest regułą postępowania o charakterze ogólnym, bo skierowana jest do pewnego kręgu osób (adresatów), do tych kogo dotyczy zakaz, nakaz, dozwolenie. Wskazanie adresatów może nastąpić przez:  powołanie się na cechy rodzajowe (właściciel rzeczy, matka, żołnierz, itp.)  użycie słów: kto, ktokolwiek, każdy, nikt, itp..
 4. 4. NORMA PRAWNA MA CHARAKTER DWUSTRONNY: daje uprawnienia innym do domagania się – zgodnego z nią – zachowania.
 5. 5. NORMA PRAWNA MA CHARAKTER ABSTRAKCYJNY: wzór zachowania się jest określony przez wskazanie rodzajowych a nie konkretnych cech.
 6. 6. NORMA PRAWNA Wskazuje zachowanie, które może nastąpić w nieokreślonej z góry liczbie przypadków, np.: Art. 149 k.k. Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 7. 7. NORMA PRAWNA Może być regułą o charakterze:  nakazu  zakazu  upoważnienia
 8. 8. NORMA PRAWNA Imperatywna: Jest bezwzględnie obowiązująca, na jej podstawie działanie nie może być wyłączone ani zmienione wolą stron. art. 158 k.c.: Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być za- warta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.
 9. 9. NORMA PRAWNA Dyspozytywna: jest względnie obowiązująca, mimo ustanowienia reguł postępowania, pozostawia swobodę kształtowania postępowania, odmiennie od postępowania określonego w normie. Art. 642. § 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.
 10. 10. STRUKTURA NORMY PRAWNEJ KONCEPCJA TRÓJCZŁONOWA: Hipoteza: adresat normy oraz warunki i okoliczności, w których powinien on zachować się w określony sposób; Sankcja: określa konsekwencje zachowania niezgodnego z normą Dyspozycja: określony wzór zachowania poprzez zakaz, nakaz, dozwolenie, określa treść zachowania, które dzieli się na:
 11. 11. STRUKTURA NORMY PRAWNEJ – DYSPOZYCJA:  o charakterze czynnym – może być zgodna z prawem lub niedozwolone, np.; przestępstwa, wykroczenia, delikty prawa cywilnego  czynności niekonwencjonalne – to czynności organów władzy publicznej związane ze stanowieniem prawa (np. uchwalanie ustaw) i stosowaniem prawa (np. wydawanie decyzji administracyjnych)
 12. 12. STRUKTURA NORMY PRAWNEJ – PRZYKŁAD: ART. 82 K.C. „Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.” dyspozycja hipoteza sankcja
 13. 13. STRUKTURA NORMY PRAWNEJ – PRZYKŁAD: ART. 82 K.C. „Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.” dyspozycja hipoteza sankcja
 14. 14. STRUKTURA NORMY PRAWNEJ KONCEPCJA DWUCZŁONOWA: Wariant I: występuje hipoteza i dyspozycja: jeżeli zachodzą warunki określone w hipotezie to adresat powinien zachować się tak jak mówi dyspozycja; Przykład: art. 415 k.c.: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”
 15. 15. STRUKTURA NORMY PRAWNEJ KONCEPCJA DWUCZŁONOWA: Wariant II: występuje hipoteza i sankcja: jeżeli zachodzą warunki określone w hipotezie to organ państwa powinien wymierzyć podmiotowi wskazanemu w hipotezie przewidzianą sankcje; Przykład: art. 150 k.k.: „Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od lat trzech do pięciu”
 16. 16. NORMA PRAWNA Bibliografia:  Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 4, Warszawa 2003  Jerzewska j. Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniami, Warszawa 2009

×