Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Escape to nature

390 views

Published on

Escape to Nature - photography and film production

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Escape to nature

 1. 1. Photography & film production
 2. 2. “It appeared alongside me the very moment I swamout of an old wreck. A stingray, and the same onethat had recently pierced the heart of the famous‘Crocodile Hunter’, Steve Irwin, with its barb.I carefully film its curious eye and graceful bodymovements, as closely as it lets me get. We swimalongside each other for a few endless minutes,clearly fascinated with one another.”
 3. 3. „Vynořil se vedle mě právě v okamžiku, když jsemvyplouval z útrob starého vraku. Rejnok, a zrovnaten, který nedávno zaťal svůj osten do srdce slavného,lovce krokodýlů‘ Steva Irwina. Opatrně natáčímjeho zvědavé oko a ladné pohyby těla, jak blízko mijen dovolí. Plaveme vedle sebe nekonečné minuty,zjevně fascinováni jeden druhým.“
 4. 4. Fascinace Přitahují nás jako magnet. Místa ukrytá v hlubinách oceánů, uprostřed bujných pralesů i v nebezpečných výšinách nad neosídlenými kouty Země. Oblasti, které jsou nám dnes díky vyspělé technice stále více přístupné. Nesmíme však ani na vteřinu zapomenout, že jsme tu, stejněFascination jako příroda kolem, snadno zranitelnými návštěvníky. Prahneme zachytit každý moment nepoznané krásy, která by neměla pominout. Z každéhoThey attract us like magnets. Places in the hidden depths of the našeho útěku na nejkrásnější místa planety předáváme tyto zážitky dál –oceans, amidst lush forests and at dangerous altitudes above prostřednictvím fotografií, filmů a příběhů.uninhabited corners of the Earth. Thanks to advanced technology,these are regions that are more and more accessible. But we cannotforget for a second that, just like the nature that surrounds us, weare extremely vulnerable visitors. We yearn to capture every momentof unknown beauty that should not be ignored. From every one ofour escapes to the most beautiful places on the planet, we pass theseexperiences on – with photographs, films and stories. WWW . E S C A P E T O N AT U R E . E U
 5. 5. We are here for you…In the framework of the “Escape to Nature” project, we havefinished the first four worldwide awarded documentaries – “Escapeto Mauritius”, “Escape to Tahiti and Her Islands”, “Escape to SaintLucia” and a documentary devoted to the Krkonose MountainsNational Park, “Forest and Water”. The project itself focuses on Jsme tu pro vás…the most beautiful places on Earth, not only on the diversity andcolorfulness of the undersea world, but also on environmental and V rámci projektu Escape to Nature vznikly celosvětově oceněné dokumentyobservation projects of marine wildlife, nature protection, history, Útěk na Mauricius, Útěk na Tahiti a jeho ostrovy, Útěk na Svatou Luciinatives, and ancient customs on land and in the sea. a také film O lese a vodě věnovaný Krkonošskému národnímu parku. Snažíme se zachytit nejzajímavější místa na Zemi s důrazem na pestrostThe worldwide distribution of our documentaries to television podmořského světa, historii a život původních obyvatel a jejich rituálynetworks, as well as DVDs , BluRays and online videos in various spojené se souší i s mořem.V našem hledáčku je často také ochrana přírodydistribution channels plus a great variety of photography for press a programy pro zachování rozličných živočišných druhů.and promotional activities offer a unique opportunity for countrytourism promotion, resorts, national parks, charters and companies. Naše filmy, určené k distribuci pro televizní stanice a kina, DVD, BluRay a online videa, společně s velkým množstvím fotografií a propagačníThere are moments that should not be missed. činností nabízejí jedinečnou příležitost k propagaci cestovního ruchu, resortů, národních parků, charterů a dalších společností. Jsou okamžiky, které by neměly pominout. WWW . E S C A P E T O N AT U R E . E U
 6. 6. Libor ŠpačekDocumentary film director, cameraman,professional photographer, member ofthe Czech Association of Professional Režisér dokumentárních filmů, kameraman,Photographers (AFCR), scuba diving profesionální fotograf, člen Asociace profesionálníchinstructor and sea captain, Libor studied fotografů (AF), instruktor potápění a námořníphotography in New York City in the late 1990s kapitán. Na konci devadesátých let studovaland soon afterwards became established in the v New Yorku fotografii a brzy poté se prosadilfield of advertising which he broke into with i na poli reklamy, kam pronikl se svým netradičnímhis original approach to art nudes. He began pojetím uměleckých aktů. Křivky ženského tělato capture the curves of the female body under totiž začal zachycovat pod vodní hladinou.water, leading to his most famous collection Tak vznikla jeho nejznámější kolekce z volnéof work “Underwater Fine Art Nudes”. As tvorby Underwater Fine Art Nudes. Libor se jakoan underwater photography specialist, Libor specialista na fotografování pod vodou zúčastnilhas taken part in several foreign projects řady zahraničních projektů a expedic. Zkušenostiand expeditions. His experiences and artistic a tvorbu z tohoto období odráží rozsáhlýwork from this period are reflected in an fotografický soubor Underwater Life, zaměřenýextensive photography collection entitled převážně na makrofotografii, který neustále“Underwater Life”, which focuses mainly on rozšiřuje o další úlovky z cest. Jako fotograf získalmacro photography, and which he constantly několik ocenění a nominací v mezinárodníchexpands with new work from his travels. As soutěžích.Ve filmových projektech Escape toa photographer, he has received many awards Nature zastává Libor roli režiséra a hlavníhoand nominations in international competitions. kameramana.V rámci postprodukce zajišťujeIn the Escape to Nature film projects, he holds úpravu fotografií, střih a efekty filmů.the role of director and director of photography.He also does photographic retouching, film Kromě vlastních projektů Libor spolupracuje jakoediting and effects in postproduction. kameraman pro jiné produkce, mimo jiné pro Českou televizi.In addition to his own projects, Libor worksas a cameraman for other producers, includingCzech Television. WWW . E S C A P E T O N AT U R E . E U
 7. 7. Petra Doležalová Petra Doležalová studied economics in the Czech Republic and Media Relations in California. She combined her interests as a photographer and traveller with her profession as a publicist. She has been dedicated to Vystudovala ekonomii v Čechách a Media production of prestigious magazines for twelve Relations v Kalifornii. Coby fotografka years and Public Relations for Volvo Auto a cestovatelka propojila své zájmy s publicistikou Czech. She first presented her artistic work přímo ve své profesi. Dvanáctým rokem se věnuje to the public in the multimedia exhibition, kompletní produkci prestižních časopisů a zajišťuje “Touch of the North” at one of the famous Public Relations pro automobilku Volvo. Svou Prague galleries. She has also published a book volnou tvorbu poprvé představila veřejnosti na of the same name in which she gave additional multimediální výstavě Doteky Severu v pražské flavour to the photographs with her own poetry galerii Karolinum. Pod stejným názvem vydala and travel stories. Through her landscape i knihu, v níž snímky z přírody a života obyvatel compositions she looks for the connection with Norska a Islandu okořenila vlastní poezií nature and her message to all people. Petra a příběhy z cest.Ve svých krajinných kompozicích has held several successful exhibitions. Her hledá cesty přiblížení k přírodě a jejímu poselství, photography and stories from various corners jež posiluje, léčí a vnáší klid do duše. Petra má za of the world have been published many times sebou několik úspěšných výstav. Její fotografie both in the Czech Republic and abroad. In the a příběhy z různých koutů světa byly mnohokrát film project Escape to Nature she is devoted publikovány u nás i v zahraničí.Ve filmových mainly to photography, script, commentary, projektech Escape to Nature se věnuje převážně and production. fotografii, scénáři, komentáři a produkci. Petra and Libor have joined their experiences Petra a Libor ve své práci spojili zkušenosti of underwater, landscape, artistic and travel z podvodní, krajinářské, umělecké i reportážní photography in their work and together fotografie s obratností mluveného či psaného with film they can cover the work of slova, a společně tak obsáhnou práci a multimember team. mnohočlenných týmů.WWW . E S C A P E T O N AT U R E . E U
 8. 8. Escape to Mauritius(2009)Mark Twain once wrote that Mauritius wascreated as a model of Heaven. And that waswithout having any idea of what was hiddenin the depths around the island. A couple ofadventurers Petra and Libor discover surprisingsimilarities between the unexplored underwaterworld and the life of this exceptionally tolerant Útěk na Mauriciusnation and the nature. On the backgroundof this technically and physically demanding (2009)expedition, the picture unveils the colorfulness Mark Twain o ostrově Mauricius napsal,of the underwater world, its rules and strange že vznikl jako boží předloha pro Ráj. A tosymbioses of which Petra and Libor themselves ani netušil, co ukrývá v okolních hlubinách.become a part during their night dives. The Dvojice dobrodruhů objevuje překvapivé paralelystory is woven around the most famous legend neprobádaného oceánu s životem výjimečněof the island, the mysterious appearance of tolerantního multikulturního národa i pozemskoua beautiful girl under the sea. Is it just a legend přírodou. Na pozadí technicky i fyzicky náročnéor a fact? In situations of altered mind states výpravy snímek odhaluje pestrost podmořskéhowhich can be induced by diving, one can světa, jeho pravidla i podivné symbiózy, jejichžexperience images which fill in the mosaic Délka/Running time: 50 min součástí se Petra s Liborem během nočních ponorůof life. Are we really alone here? Into how sami stávají. Příběh provází záhadné zjevenímany worlds do we manage to steal a look? dívky pod hladinou, o němž hovoří nejznámější legenda ostrova. Je to však pouhý mýtus, nebo skutečnost? V situacích pozměněného vědomí, k němuž může pod hladinou dojít, se nám zjevují obrazy dokreslující mozaiku života. Jsme tu skutečně sami? Do kolika světů dokážeme nahlédnout? WWW . E S C A P E T O N AT U R E . E U
 9. 9. Escape to Tahiti and Her Islands (2011) Útěk na Tahiti a jeho The second from the “Escape to Nature” series of travelogue documentaries offers an unusual ostrovy (2011) view of another one of the most beautiful places Druhý ze série cestopisných dokumentů Escape on Earth; the Society Islands of French Polynesia. to Nature nabízí nevšední pohled na další What do the islands, which already two hundred z nejkrásnějších míst na Zemi – Společenské ostrovy years ago were renowned for their spellbinding Francouzské Polynésie. Jaká je dnešní podoba nature, magic rituals and dances full of unbound ostrovů, které se již před dvěma staletími proslavily passion, look like today? Do the mysterious úchvatnou přírodou, magickými rituály a tancem rituals exist in the 21st century or are they but plným nespoutané vášně? Existují tajuplné obřady shows for the tourists? Have the natives retained i v 21. století, nebo jsou to pouhá představení their connection with the nature which has been pro turisty? Zachovali si místní obyvatelé to them the source of deep understanding for vztah k přírodě, z níž po staletí čerpali hluboké centuries? The fabric of stories experienced by poznání? Nitky souvislostí protkávají cesty tvůrců the creators of the Escape is interwoven with Útěku nejen na souši, ale i pod hladinou oceánu. threads of interconnectedness and accompanied Blízká setkání se žraloky, největšími mořskými by pictures taken both on land and under predátory, boří mýty o krvelačných tvorech a divák the sea. An exciting meeting with intelligent jejich fantastické schopnosti poznává v úzké vazbě sharks brings doubts into the myth about blood na pocity tvůrců během samotného natáčení.Délka/Running time: 52:16 min thirsty predators and the documentary depicts Osudy mořských želv a jedinců, kteří usilují o jejich unforgettable moments from the first encounters ochranu, spolu s poetickými záběry podmořského with these masters of the deep. A number světa vedou k pochopení křehké provázanosti of side topics support the pivotal idea of the celého ekosystému. Útěk na Tahiti provází diváka documentary and speak to a broad section of the nenásilně, ale přesto naléhavě při pokorném vstupu audience. Escape to Tahiti takes a viewer gently do nádherného chrámu matky přírody. yet firmly through the respectful visit of the beautiful temple of Mother Nature. Film vznikl na ostrovech Francouzské Polynésie (Společenské ostrovy – Tahiti, Moorea, Raiatea, The filming took place in French Polynesia Tahaa, Huahine, Maupiti, Bora Bora). (islands Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa,WWW . E S C A P E T O N AT U R E . E U Huahine, Maupiti, Bora Bora).
 10. 10. Escape to St. Lucia(2013)It is said that St. Lucia, with its magical doublepeaks located in the Lesser Antilles, is a pearlamong the Caribbean islands. But it’s not onlyits sandy beaches, the most beautiful volcanicformations in the entire Caribbean, the rainforests with their rare fauna, and the richcoral reefs that’s worth discovering. The mostpowerful places and experiences are connectedwith the stories of those who have chosen to Útěk na Svatou Luciimake their dreams a reality here. One of these (2013)is local diving instructor Viktor, who holds theworld record in number of dives. He has spent O Svaté Lucii s magickým dvojvrcholem Malýchover seven years underwater, earning him the Antil se tvrdí, že je perlou mezi karibskýminickname “the living submarine”. This film ostrovy. Ale nejsou to jen písčité pláže, nejkrásnějšíalso captures that which is hidden behind the sopečné útvary celého Karibiku, deštný prales seboundary of perfection that “ordinary visitors” vzácnými živočichy a bohaté korálové útesy,do not see. Petra and Libor are your guides co stojí za poznání. Ta nejsilnější místa a zážitkyboth above and below the water’s surface, jsou spojeny s příběhy těch, kteří se tu rozhodli dátsharing their feelings and experiences with the svým snům konkrétní podobu. Jedním z nich je Délka/Running time: 52:30 minviewers during their remarkable encounters. i místní instruktor potápění Viktor, který je držitelem světového rekordu v počtu ponorů. Pod vodou strávil už více než sedm let a získal přezdívku „lidská ponorka“. Dokument zachycuje i to, co se skrývá za hranicemi dokonalosti vnímané „obyčejnými návštěvníky“. Petra s Liborem jsou současně průvodci na souši i pod vodní hladinou a své zážitky a pocity z pozoruhodných setkání předávají divákovi. WWW . E S C A P E T O N AT U R E . E U
 11. 11. Escape to Mauritius: - TOURFILM, Brazil (2011) – Silver Arara in the category Nautical Tourism - GO Kamera, Czech Republic (2010) – 3rd prize for “Best Documentary Film” - Falstaff International Film Festival, UK (2009) – nominated for “Best International Documentary” - Fifth Film Art & Tourism Festival in Płock, Poland (2010) – Special Jury award “Best Underwater Photography” and “Best Underwater Movie” - 42nd International Film Festival on Tourism Films TOURFILMAwards in Karlovy Vary, Czech Republic (2009) – 2nd place in the category TV FilmsEscape to Tahiti and Her Islands: Escape to Mauritius and Escape to Tahiti- 44th TOURFILM in Karlovy Vary, Czech Republic (2011) – and Her Islands: 1st prize in the category TV Documentaries- International Tourism Film Festival in Barcelos, Portugal (2011) – - The 15th International Film Festival on Art, Ecology and Tourism at 1st prize in the category Nautical Tourism and Water Activities Câmpulung Muscel, Romania (2011) – “Best Producer”- International Film Festival SILAFEST 2011, Serbia – “The Blue Danube” award for “Best Tourist Reportage” Underwater Opera- XXXI. International Film Festival “Autumn in Voronet” (2011) - U/W DIGITAL VIDEO, Underwater Video Contest, (UK 2009) – in Gura Humorului, Romania – 1st prize in the category The Underwater Video “OSKAR” Documentary Film- 15th International Underwater Film Festival in Belgrade, Serbia The Forest and Water (2011) – Special Jury Mention- 1th International Film Festival – Finisterra Arrábida FilmArt & - 7th Film Art & Tourism Festival in Warsaw, Poland (2012) – Tourism Festival in Portugal (2012) – “Best Documentary” “Best Film“ in the category “Nature” in the category “Diving” - 19th Tour Region Film 2012 in Karlovy Vary, Czech Republic- Zagreb TOURFILM Festival – 3rd prize in the category “Best TV (2012) – PRIX JURY Documentary” (2012) - International Tourism Film Festival Barcelos, Portugal (2012) – 2nd prize in the category Ecology and BiodiversityWWW . E S C A P E T O N AT U R E . E U
 12. 12. OceněníÚtěk na Tahiti a jeho ostrovy- 44. Mezinárodní filmový festival Tourfilm v Karlových Varech, Česká republika (2011) – 1. místo v kategorii Televizní cestovatelské dokumenty- Mezinárodní filmový festival ART&TUR 2011, Portugalsko (2011) – 1. místo v kategorii Nautical Tourism and Water Activities- Mezinárodní festival turistických a ekologických filmů SILAFEST, Srbsko (2011) – cena „Modrý Dunaj“ za nejlepší turistický film- XXXI. Mezinárodní filmový festival „Autumn in Voronet“ v Gura Útěk na Mauricius a Útěk na Tahiti a jeho ostrovy Humorului, Rumunsko (2011) – 1. místo v kategorii Dokumentární film- 15. Mezinárodní festival podvodních filmů v Bělehradě, Serbia (2011) – - 15. Mezinárodní filmový festival o umění, ekologii a cestovním ruchu zvláštní cena poroty v Câmpulung Muscel, Rumunsko (2011) – cena za nejlepší produkci- FINISTERRIA ARRÁBIDA Film Art & Tourism Festival, Portugalsko – 1. cena v kategorii „Potápění a vodní sporty“ Podmořská opera- Mezinárodní filmový festival v Záhřebu, Chorvatsko (2012) – - U/W DIGITAL VIDEO,Velká Británie (2009) – „Oscar podmořského 3. cena v kategorii Nejlepší TV dokument filmu“ – Zlatá medaile v kategorii Nejlepší krátký dokumentÚtěk na Mauricius O lese a vodě- TOURFILM, Brazílie (2011) – 2. místo v kategorii Nautical Tourism - Mezinárodní filmový festival FilmAT, Polsko (2012) – Nejlepší film- GO Kamera, Česká republika (2010) – 3. místo v kategorii Nejlepší film v kategorii Příroda- Mezinárodní filmový festival Falstaff, Velká Británie (2009) – - Tour Region Film v Karlových Varech, Česká republika (2012) – nominace v kategorii Nejlepší mezinárodní dokument PRIX JUR Y- 5. Mezinárodní filmový festival FilmAT, Polsko (2010) – zvláštní cena - Mezinárodní filmový festival ART&TUR v Portugalsku (2012) – poroty za vynikající podvodní kameru a cena za nejlepší podvodní film 2. místo v kategorii Ekologie a Biodiversita- 42. Mezinárodní filmový festival Tourfilm v Karlových Varech, Česká republika (2009) – 2. místo v kategorii Televizní cestovatelské dokumenty WWW . E S C A P E T O N AT U R E . E U
 13. 13. WWW . E S C A P E T O N AT U R E . E U

×