Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Стратегія розвитку сільської книгозбірні – запорука успіху

956 views

Published on

Надвірнянська ЦРБ
Стратегія розвитку сільської книгозбірні – запорука успіху
М. Кушнерчук, пров. методист
2019

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Стратегія розвитку сільської книгозбірні – запорука успіху

 1. 1. Надвірнянська ЦРБ Стратегія розвитку сільської книгозбірні – запорука успіху М. Кушнерчук, пров. методист 2019
 2. 2. «Якщо ви не знаєте куди йдете, то дуже здивуєтесь, прийшовши не туди» М. Твен
 3. 3. Бібліотечна діяльність переживає сьогодні значні зміни, книгозбірні трансформуються в інформаційні центри, активно співпрацюють з місцевими громадами, а ця співпраця базується на актуальності послуг, розширенні їх асортименту, розумінні своєї ролі і місця, того, чим і як бібліотека може бути корисна, вмінні спрямовувати дії на потреби громади та передбачати результати своїх напрацювань. Інноваційність, креативність, відкритість, доступність для всіх – цінності, які визначають сьогодення бібліотеки.
 4. 4. В наш час без формування перспективного бачення своєї діяльності не буде поступу, розвитку, успіху. Тому сучасні бібліотеки визначають свою місію, орієнтуючись на інтереси реальних, віртуальних, потенційних користувачів, складають стратегічні плани розвитку, програми, концепції. За основу слід взяти:  «Довгострокову стратегію розвитку культури в Україні до 2025 р.» (2014- 2015 рр.)  «Стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку країни», схвалену розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 р. №219-р.  Концепцію якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 р.)  Маніфест УБА «Бібліотеки в умовах кризи» (07.07.15 р.)
 5. 5. «Довгострокова стратегія розвитку культури в Україні до 2025р.» – це документ, покликаний закласти підвалини для довготривалих змін і короткострокових рішень, що мають на меті модернізувати підходи до культури в українському суспільстві. Документ визначає місію культури: «Культура дає змогу суспільству осмислювати власний досвід, уявляти і планувати своє майбутнє в мінливому світі. Завдяки цьому суспільство стає більш зрілим і відповідальним. Культура охоплює найрізноманітніші аспекти життя суспільства та людини, виступає ресурсом для суспільного й особистого розвитку».
 6. 6. Термін «культура» в Стратегії визначено: «Культура – це самоорганізована система практик, спрямованих на вираження і розвиток інтелектуальної і творчої спроможності людини або спільноти або суспільства в цілому. Це, зокрема, дискурсивні практики, мистецькі/художні практики, креативні/творчі практики, комунікативні та дослідницькі практики. Інституційно оформлені сукупності практик і практиків – сектори культури. Наприклад: сектор музичного мистецтва, сектор театрального мистецтва, сектор музеїв, сектор дизайну, сектор бібліотек і читання».
 7. 7. У «Візійній рамці» читаємо: «У 2025 році суспільство не обмежується сприйняттям культури як сфери чогось декоративного і розважального. Натомість культура виносить на порядок денний ключові суспільні питання: що і як робити задля сталого розвитку і якісного функціонування суспільства, а також для повноти життя і особистісного розвитку його членів»
 8. 8. «Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року» є рамковим документом, що формує бачення, визначає пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін в бібліотечній справі країни. ЇЇ метою є визначення ключових проблем розвитку галузі, пріоритетів діяльності сучасних бібліотек, напрямів, завдань та основних дій, спрямованих на їх реалізацію. Стратегію розроблено як загальне бачення, яке реалізовуватиметься спільно з органами влади, бібліотеками, установами науки, освіти, культури, громадськими об»єднаннями.
 9. 9. Відповідно до цієї стратегії бібліотеки мають розробити свою, орієнтуючись на пріоритети, спрямовані на:  Консолідацію суспільства;  Дотримання європейських цінностей, інтеграцію в світове співтовариство;  Підвищення якості життя;  Рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання.
 10. 10. Мета «Концепції…» - визначення ролі і місця сучасних бібліотек у забезпеченні сталого розвитку України до 2025 р., орієнтир і система пріоритетів для реалізації стратегії реформ у бібліотечній галузі України, оскільки визначає найгостріші проблеми, що стоять перед суспільством та участь бібліотек у їхньому вирішенні. Концепція базується на Конституції України, національному законодавстві, резолюції Генеральної Асамблеї ООН зі сталого розвитку (2012), положеннях Європейської Конституції та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та покладена в основу Стратегії розвитку бібліотечної справи до 2015 р.
 11. 11. Концепція визначає покликання бібліотек:  Забезпечувати вільний доступ до інформації, знань і культурного надбання у громадянському інформаційному мережевому суспільстві, у суспільстві, де розвивається ринкова економіка;  Допомагати людям у реалізації громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав;  Сприяти навчанню протягом життя, отриманню знань і навичок, важливих для суспільства знань.
 12. 12. Маніфест УБА «Бібліотеки в умовах кризи» підтверджує бачення місії та ролі бібліотек як «соціокомунікаційних інституцій, що сповідують і захищають демократичні цінності і заперечують цензуру, сприяють збереженню та доступу до культурних і духовних цінностей українського народу і народів світу, які зберігаються у національних та інших бібліотеках України; центрів підтримки розвитку громади і безкоштовного забезпечення інформаційних потреб усіх, без винятку, соціальних верств суспільства; мобільних, креативних, ініціативних центрів освіти, науки, культури, дозвілля».
 13. 13. Маніфест пропонує програму дій, яку слід врахувати про складанні стратегії книгозбірні:  Бібліотеці необхідно застосовувати інноваційний менеджмент  Бібліотека має забезпечувати вільний доступ до легальних інформаційних ресурсів  Організовувати інформаційне забезпечення органів влади усіх рівнів для проведення реформ  Працювати у партнерстві з владою, громадянським суспільством і бізнесом  Активно включатися у процеси економічного і соціального розвитку місцевої громади
 14. 14.  Формувати ціннісні орієнтири у суспільстві на основі популяризації кращих зразків вітчизняної і світової культури  Має сприяти формуванню свідомого і активного громадянина як ініціатора реформ  Визначати пріоритети діяльності бібліотеки з огляду на потреби дітей і молоді  Сприяти національно-патріотичному розвитку особистості  Сприяти технологічній грамотності населення
 15. 15.  Розвивати інформаційно-консультативну діяльність з правових, економічних, екологічних, соціальних… питань  Особливу увагу необхідно приділяти тим соціальним групам, які недостатньо інтегровані у місцеві громади  Надавати підтримку внутрішньо переміщеним особам  Організовувати простір для спілкування  Запровадити концепцію «зеленої бібліотеки»  Бібліотека має бути активною у формуванні медіаграмотності населення.
 16. 16. Стратегічне планування – це сформалізований процес довготривалого планування в організації, що включає в себе визначення цілей, опрацювання програми їх реалізації та вибір методів втілення цієї програми в практичну діяльність.
 17. 17. Стратегічний план – це документ, опрацьований у рамках процесу стратегічного планування. Він описує місію організації, бачення її розвитку на довготривалу перспективу, стратегічні цілі, а також методи їх досягнення на 3-5 років.
 18. 18. Стратегічний план роботи бібліотеки базується на компонентах: фонд- відвідувач-користувач-читач-споживач інформації та послуг, персонал бібліотеки та матеріально-технічна база, а також на засадах:  Орієнтація на користувача, його інтереси і запити:  Впровадження інноваційних форм діяльності:  Підвищення фахової компетентності персоналу:  Поєднання сучасних технологій з традиційними формами обслуговування;
 19. 19.  Послідовність і системність в діяльності:  Співпраця з соціальними партнерами:  Програмно-цільовий метод роботи:  Бачення бібліотеки як гуманітарного серця громади, комунікатора між користувачами, інформацією і знаннями
 20. 20. Перед визначенням стратегії розвитку діяльність бібліотеки слід переглянути крізь призму трендів – нових, сучасних тенденцій розвитку та визначити для себе кілька. Наприклад:  Центр популяризації книги та читання  Соціокультурний центр відкритого доступу для зустрічей, занять, захоплень, розвитку інтересів (бібліотека – майданчик, де люди можуть збиратися, спілкуватися, просто перебувати)  Центр доступу до публічної, культурної, соціально значимої інформації, ресурсів інтернету  Бібліотека громадянської дії як платформа взаємодії соціально активних громадян, проектної, фандрейзингової діяльності  Центр збереження локальної культури, поширення краєзнавчих знань
 21. 21. Слід також визначити критерії якості роботи публічної бібліотеки (з досвіду Дніпропетровської ОНУБ): 1. Кількість відвідувань бібліотеки в рік (не менше як +0,1% від попереднього року) 2. Графік роботи (не має повністю збігатися з часом робочого дня основної частини населення; обов»язковою є робота в один із загальноприйнятих вихідних днів) 3. Книгозабезпеченість (до 6 книг на 1 жителя) 4. Нові надходження документів (з розрахунку 250 книг на 1000 жителів) 5. Передплата періодичних видань (10-16 назв на рік) 6. Соціокультурна та просвітницька діяльність (не менше 2 загальногромадські заходи в рік) 7. Наявність клубів за інтересами (охоплення – не менше 1% населення)
 22. 22. 1. Надання послуг з використанням іт-технологій (не менше 5 видів) 2. Кількість людей, які пройшли навчання в бібліотеці (не менше 10% від кількості населення) 3. Бази даних (не менше 1) 4. Видання довідок з допомогот іт-ресурсів (50% від загальної кількості) 5. Сторінки в соцмережах (не менше 1 ) 6. Участь в грантових конкурсах різних рівнів (не менше 1 в рік) 7. Проведення акцій на підтримку бібліотеки (не менше 1 в рік) 8. Додаткові платні послуги (по мірі можливості)
 23. 23. Основні ознаки стратегічного управління:  здійснюється в контексті стратегічної ідеї (візія, місія, цінності)  опирається на людський потенціал  орієнтує виробничу діяльність на потреби користувачів  гнучко реагує та проводить своєчасні зміни, що відповідають викликам часу  спрямовано на «виживання» організації в довготривалій перспективі та досягнення цілей
 24. 24. Стратегічне планування в своїй основі передбачає зосередження уваги на удосконаленні діяльності в цілому. Для цього слід визначити, наскільки діяльність бібліотеки результативна, ефективна, стабільна, тобто з'ясувати суспільну думку про вас через систему оцінювання. Система зовнішнього і незалежного оцінювання роботи в кожній бібліотеці може бути своя і охоплювати:  Збирання ідей і пропозицій від користувачів за допомогою стилізованих поштових скриньок;  Періодичне відстеження експрес-запитів користувачів із застосуванням мобільних фліпчартів (демонстраційних дощок)  Спілкування через електронну пошту, в соціальних мережах  Спостереження (за поведінкою читача в бібліотеці, а потім внесення змін до інтер»єру тощо)  Моніторинг відгуків про бібліотеку
 25. 25. Якщо ми проведемо таке оцінювання діяльності, то зможемо визначити три стратегічні завдання:  Визначити реальний стан (що зараз робимо, де ми є зараз)  Окреслити реальні цілі (що хочемо зробити, куди рухатись, де і в якому стані будемо через 3-5 років)  Виокремити способи досягнення мети (як, яким чином ми збираємось досягнути бажаного результату) .
 26. 26. Етапи стратегічного планування:  Визначення місії і цілей  Ідентифікація завдань і стратегії  Аналіз оточення та засобів (які послуги надаємо, хто наш клієнт, конкуренти, партнери, SWOT-аналіз)  Вибір стратегії (прийняття рішення з приводу того, як і якими засобами досягти поставлених цілей)  Реалізація виконання цілей (що? де? коли? як? хто?)  Оцінка і контроль виконання
 27. 27. Орієнтовні розділи стратегічного планування:  Загальні відомості про бібліотеку  Основні показники  Фонд  SWOT-аналіз (сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози)  Візія (уявлення, бачення, наміри)  Місія (важливе призначення, відповідальна роль)  Основні принципи розвитку  Стратегічні напрями діяльності  План дій: короткострокові дії (2019-2020 рр.), середньострокові дії 2020-2021 рр.), довгострокові дії (2022-2025 рр.)  Очікувані результати.
 28. 28. Отже, планування роботи – складова частина управління бібліотекою, його серцевина, спрямована на визначення перспективних і поточних цілей і завдань бібліотеки, а стратегічне планування дозволяє, з урахуванням довготривалих перспектив, забезпечувати ефективний розвиток бібліотеки.
 29. 29. Використані джерела: Вилегжаніна Т. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін /Т. Вилегжаніна //БП. – 2017. - №4. – С.4-5. Вилегжаніна Т. Якісні бібліотечні послуги – запорука ефективної діяльності публічних бібліотек /Т. Вилегжаніна // БП. – 2019. - №1. – С.4-6. Тверда Т. Стратегія розвитку ЦБС як запорука її успішності /Т. Тверда //Бібліотечний форум. – 2017. - №3. – С. 33-35. Тітова Н. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини: вектори організаційно-структурних змін /Н. Тітова //БП . – 2019. - №2. – С.7-10. Лугова Л. А. Стратегічне планування [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.calameo.com/books/0028207411fb4c7b68042. – Назва з екрану Планування у роботі бібліотек. Діловодство, документознавство ...[Електронний ресурс] https://allreferat.com.ua › . – Назва з екрану.
 30. 30. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×