Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שירותי ייעוץ נבחרים

89 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

שירותי ייעוץ נבחרים

  1. 1. ‫נבחרים‬ ‫ייעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫דואני‬ ‫ליאת‬ Change management Leadership Development Team Building
  2. 2. Change Management "‫קובע‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫המספרי‬ ‫גודלה‬ ‫לא‬,‫יצירתה‬ ‫כח‬ ‫גודל‬ ‫אלא‬.‫ויצירה‬‫מן‬ ‫פרידה‬ ‫היא‬ ‫העבר‬" ‫פרס‬ ‫שמעון‬ ‫מוכן‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫ארגון‬ ‫אם‬ ‫עיסקי‬ ‫ארגון‬ ‫כל‬ ‫לשבור‬ ‫מסוגלים‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫המשתנים‬ ‫ומוצר‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫נסיבות‬ ‫לשינוי‬.‫נמצא‬ ‫ארגון‬ ‫כל‬,‫אחרת‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫במידה‬,‫תמידי‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫במצב‬.‫ולשגשג‬ ‫לשרוד‬ ‫כדי‬,‫עסקים‬ ‫לצמוח‬ ‫חייבים‬.‫לחדש‬ ‫עליהם‬,‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫לפתח‬,‫חדשים‬ ‫לשוקים‬ ‫להתרחב‬,‫מחדש‬ ‫להתארגן‬, ‫עבודה‬ ‫והרגלי‬ ‫שיטות‬ ‫ולשנות‬ ‫חדשה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫להנהיג‬.‫עלול‬ ‫הוא‬ ‫מרצון‬ ‫יתרחש‬ ‫לא‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫העסקית‬ ‫בסביבה‬ ‫ושינויים‬ ‫תחרות‬ ‫בעקבות‬ ‫עליהם‬ ‫להיאכף‬,‫והחברתית‬ ‫הפוליטית‬. ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫מנהלים‬‫מסוגלים‬‫מצד‬ ‫מחויבות‬ ‫להשיג‬ ‫וכן‬ ‫שינוי‬ ‫ולנהל‬ ‫להנהיג‬‫העובדים‬.
  3. 3. ‫שינוי‬ ‫ניהול‬ ‫בתוכנית‬ ‫עובדים‬ ‫מה‬ ‫על‬? ‫הבנת‬‫השינוי‬ ‫תהליך‬-‫שינוי‬ ‫היוצרים‬ ‫והכוחות‬ ‫הגורמים‬ ‫השינוי‬ ‫השפעת‬,360‫מעלות‬ ‫לשינוי‬ ‫ההתנגדות‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫שינוי‬ ‫הובלת‬–‫מנהלים‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫ארגוניות‬ ‫וחוץ‬ ‫פנים‬ ‫תקשורת‬ ‫תוכניות‬ ‫בניית‬ ‫ל‬ ‫סדנאות‬"‫תרגול‬"‫החדשה‬ ‫המציאות‬ ‫הדרכה‬ ‫תוכניות‬ ‫השינוי‬ ‫להטמעת‬ ‫תמיכה‬ ‫מודל‬ ‫בניית‬ ‫שינוי‬ ‫ניהול‬ ‫שמצריכים‬ ‫שכיחים‬ ‫שינויים‬: ‫הארגונית‬ ‫באסטרטגיה‬ ‫שינוי‬ ‫הארגוני‬ ‫במבנה‬ ‫שינויים‬ ‫בהנהלה‬ ‫שינויים‬ ‫חדשות‬ ‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫הטמעת‬ ‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬
  4. 4. Team Building "‫קל‬‫טובים‬ ‫שחקנים‬ ‫למצוא‬.‫סיפור‬ ‫זה‬ ‫יחד‬ ‫טוב‬ ‫לשחק‬ ‫להם‬ ‫לגרום‬‫אחר‬" ‫קייסי‬‫סטנגל‬ ‫עבודת‬‫כערך‬ ‫הצוות‬ ‫יעילים‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬ ‫מאפשרת‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫כי‬ ‫ידוע‬,‫עבודתם‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫ויצירתיים‬ ‫חדשניים‬ ‫יחידים‬ ‫של‬,‫אינו‬ ‫אשר‬ ‫במחיר‬ ‫כרוכה‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫בפיתוח‬ ‫ההשקעה‬ ‫כי‬ ‫נדמה‬ ‫אולם‬"‫מוחזר‬" ‫צוות‬ ‫מעבודת‬ ‫המושג‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫באמצעות‬.‫רבים‬ ‫מנהלים‬,‫לפיתוח‬ ‫דרכים‬ ‫על‬ ‫נשאלים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫גיבוש‬ ‫לפעילויות‬ ‫מתייחסים‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫וטיפוח‬,‫משותפים‬ ‫ודיונים‬ ‫ישיבות‬.‫זמן‬ ‫צורכים‬ ‫אלו‬ ‫אמצעים‬ ‫המשותפת‬ ‫הזהות‬ ‫ולתחושת‬ ‫לגיבוש‬ ‫רבות‬ ‫תורמים‬ ‫הם‬ ‫ובעוד‬ ‫רב‬,‫מעלים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬,‫בהכרח‬,‫את‬ ‫הצוותית‬ ‫התפוקה‬.‫התפוקה‬‫המוספים‬ ‫הערכים‬ ‫בחינת‬ ‫המחייב‬ ‫ניהולי‬ ‫אתגר‬ ‫היא‬ ‫הצוותית‬, ‫המשמעותיים‬,‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬‫וגיבוש‬‫למימושם‬ ‫יצירתיות‬ ‫דרכים‬. ‫תהליך‬‫אשר‬ ‫הצוות‬ ‫לפיתוח‬ ‫מאורגן‬‫שם‬‫תהליך‬ ‫לצד‬ ‫תוכן‬ ‫השולחן‬ ‫על‬,‫ומוביל‬ ‫אפקטיבי‬ ‫הינו‬ ‫רצויות‬ ‫לתפוקות‬.
  5. 5. ‫צוות‬ ‫בפיתוח‬ ‫עובדים‬ ‫מה‬ ‫על‬? ‫הסכמה‬ ‫יצירת‬‫והצוות‬ ‫הארגון‬ ‫חזון‬ ‫על‬ ‫הצוות‬ ‫מטרות‬ ‫הגדרת‬ ‫הדדי‬ ‫אמון‬ ‫בניית‬ ‫המשותפת‬ ‫העבודה‬ ‫הגדרת‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫בניית‬‫עבודה‬ ‫ומנגנוני‬ ‫אפקטיביים‬ ‫ומטעויות‬ ‫מהצלחות‬ ‫משותפת‬ ‫למידה‬ ‫והמחויבות‬ ‫השותפות‬ ‫תחושת‬ ‫של‬ ‫הגברה‬ ‫והזהות‬ ‫הגאווה‬ ‫תחושת‬ ‫של‬ ‫הגברה‬ ‫יצירת‬"‫שפה‬"‫בארגון‬ ‫הצוותים‬ ‫לחיים‬ ‫לוקח‬ ‫שהצוות‬
  6. 6. Leadership Development "‫תפקידו‬‫נמצאים‬ ‫שהם‬ ‫מהיכן‬ ‫אחריו‬ ‫ההולכים‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫הוא‬ ‫מנהיג‬ ‫של‬-‫מקום‬ ‫אל‬ ‫בו‬ ‫היו‬ ‫שלא‬‫מעולם‬" ‫קיסינג‬ ‫הנרי‬'‫ר‬ ‫מטרת‬‫היא‬ ‫מנהלים‬ ‫פיתוח‬ ‫תוכנית‬‫של‬ ‫הניהולי‬ ‫התפקוד‬ ‫את‬ ‫ולחזק‬ ‫להעצים‬‫לצד‬ ‫מנהלים‬ ‫בחברה‬ ‫משמעותי‬ ‫מנהיגותי‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫עידודם‬.
  7. 7. ‫מנהלים‬ ‫בפיתוח‬ ‫עובדים‬ ‫מה‬ ‫על‬? ‫תפקיד‬ ‫תפיסת‬‫המנהל‬–‫מנהל‬ ‫להיות‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫מה‬/‫מנהיג‬? ‫הצבת‬‫עובדים‬ ‫והנעת‬ ‫יעדים‬ ‫חניכה‬‫ומשוב‬ ‫ניהול‬‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫סגנונות‬‫והשפעה‬ ‫כח‬ ‫ניהול‬‫אפקטיבית‬ ‫ותקשורת‬ ‫קונפליקטים‬ ‫ניהול‬‫ממשקים‬ ‫עבודת‬–‫סמכות‬ ‫ללא‬ ‫השפעה‬ ‫הובלה‬‫שינוי‬ ‫של‬
  8. 8. ‫על‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬‫ליאת‬ ‫דואני‬ ‫וילדה‬ ‫ליאת‬–‫ארגונית‬ ‫יועצת‬. ‫כ‬ ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלת‬20‫שונות‬ ‫בתעשיות‬ ‫ארגוני‬ ‫בייעוץ‬ ‫שנים‬:‫טק‬ ‫היי‬,‫פיננסי‬,‫תעשיה‬, ‫מלכ‬"‫רים‬.‫צוותים‬ ‫ופיתוח‬ ‫מנהיגות‬ ‫בפיתוח‬ ‫מומחית‬. ‫ארגונית‬ ‫חוץ‬ ‫כיועצת‬ ‫והן‬ ‫פנים‬ ‫כיועצת‬ ‫עשייה‬ ‫כולל‬ ‫ניסיון‬:‫בכירות‬ ‫ניהול‬ ‫במשרות‬ ‫רקע‬ ‫בעלת‬ ‫שונים‬ ‫בארגונים‬ ‫אנוש‬ ‫במשאבי‬. ‫קבוצות‬ ‫מנחי‬ ‫להכשרת‬ ‫מהמכון‬ ‫מוסמכת‬ ‫קבוצות‬ ‫מנחת‬(‫ציפורי‬.) ‫עסקים‬ ‫במנהל‬ ‫שני‬ ‫ותואר‬ ‫בפסיכולוגיה‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫בוגרת‬,‫אירגונית‬ ‫בהתנהגות‬ ‫התמחות‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מאוניברסיטת‬.

×