Struktur program

576 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Struktur program

 1. 1. Sarjana Muda (PISMP)Ijazah Sarjana Muda (PISMP)PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIANPENGENALANIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut PendidikanGuru Malaysia (IPG) Kampus Ipoh merupakan satu program latihan perguruanpraperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Sebagaiprasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yangditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaanditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) denganKepujian selama empat tahun.MATLAMAT PROGRAMMatlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segipenguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan keterampilan profesionalisme dalam bidangmasing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah PendidikanGuru.STRATEGI PELAKSANAAN KURIKULUM Menggunakan pelbagai mod: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali Unit Plan, Portfolio Pembelajaran, kajian kes, penyelidikan tindakan Amalan Profesional: Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System): e-learning dan online learning. Pembelajaran Kendiri ke arah menjadi independent learner: akses kendiri dan terarah kendiri dan seterusnya menjadi pembelajaran sepanjang hayat.
 2. 2. KURSUS WAJIB KOD KURSUS KREDIT SEM. WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) 1 WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) 1 WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) 2 WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) 2 WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) 2 WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) 3 WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) 4 WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) 1 WAJ3109 Kokurikulum- Permainan 1(0+1) 2 WAJ3110 Kokurikulum- Unit Beruniform 1 1(0+1) 3 WAJ3111 Kokurikulum- Unit Beruniform 2 1(0+1) 4 WAJ3112 Kokurikulum- Olahraga 1(0+1) 5 WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1) 6 WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT 1 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT 2 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT 3 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT 4 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT 5 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) 3(0+3) 6 Jumlah 23 (17%)*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragihselama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6KURSUS TERASPengajian Profesional KOD KURSUS KREDIT SEM. EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan 3(3+0) 1 *PBS) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) 1 EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) 2 EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) 3 EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1) 4 Pembelajaran EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) 5 EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) 7 EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) 8 Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) 8 Jumlah 27 (20%)
 3. 3. Amalan Profesional KOD KURSUS KREDIT SEM. Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. 1 Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus 2 Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus 3 Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus 4 Elektif 2 PRK3101 Praktikum I 2 (4M) 5 PRK3102 Praktikum II 4 (8M) 6 PRK3103 Praktikum III 6(12M) 7 INT3101 Internship 2 (4M) 8 Jumlah 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM. BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa 3(3+0) 1 Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) 1 BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 3(0+3) 2 Melayu Berbantukan Komputer BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 2 BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1) 3 Rendah BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu 3(3+0) 3 Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik 2(2+0) 4 BMM3108 Fonetik dan Fonologi 3(3+0) 4 BMM3109 Morfologi 3(3+0) 5 BMM3110 Sintaksis 3(3+0) 5 BMM3111 Semantik dan Peristilahan 2(2+0) 6 BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan 3(3+0) 6 Terjemahan
 4. 4. BMM3113 Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) 3(3+0) 7 BMM3114 Kebudayaan Melayu 2(2+0) 7 BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan 3(0+3) 8 dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam 3(3+0) 8 Bahasa Melayu Jumlah 45 (34%)2. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM. BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata 3(2+1) 1 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran 3(2+1) 1 Bahasa Cina BCN3103 Tatabahasa dan Retorik 3(3+0) 2 BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak 3(2+1) 2 BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 3(2+1) 3 Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3106 Prosa 3(3+0) 3 BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 3(3+0) 4 Membaca Teks Pelbagai Genre BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah 3(3+0) 4 Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 3(2+1) 5 Bertutur dan Mendengar BCN3110 Puisi 3(3+0) 5 BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 3(2+1) 6 Mengarang BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan 3(3+0) 6 Bahasa Cina BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina 3(3+0) 7 Pendidikan Rendah (Kaedah) BCN3114 Novel dan Drama 3(3+0) 8 BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina 3(0+3) 8 Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)
 5. 5. 3 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM. PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) 1 PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 1 PJM3103 Olahraga 2(0+2) 1 PJM3104 Renang 2(0+2) 2 PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan 2(2+0) 2 Pembelajaran Motor PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) 2 PJM3107 Gimnastik 2(0+2) 3 PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2) 3 PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(0+2) 3 PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan 3(2+1) 4 Jasmani PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(0+2) 4 PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan 3(2+1) 5 Jasmani dan Sukan PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2) 5 PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) 6 PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan 2(1+1) 6 Jasmani dan Sukan PJM3116 Penyelidikan Tindakan I : Kaedah 3(3+0) 6 PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) 7 PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) 8 PJM3119 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan Jumlah 45 (34%)4. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM MTE3101 Knowing Numbers 3(3+0) 1 MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0) 1 MTE3103 Geometry 3(2+1) 2 MTE3104 Decision Mathematics 3(3+0) 2 MTE3105 Statistics 3(3+0) 3 MTE3106 Resources In Mathematics 3(3+0) 3 MTE3107 Planning and Teaching Mathematics 3(3+0) 4 MTE3108 Basic Calculus 3(3+0) 4 MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals 3(2+1) 5 and Percentages MTE3110 Linear Algebra 3(3+0) 5
 6. 6. MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and 3(2+1) 6 Data Handling MTE3112 Assessment Practices in Mathematics 3(3+0) 6 MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics 3(3+0) 7 (Methodology) MTE3114 Applications of Mathematics 3(2+1) 8 MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics 3(0+3) 8 (Implementation and Reporting) Jumlah 45(34%)5. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM. SCE3101 Life and Living Processes 3(2+1) 1 SCE3102 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 SCE3103 Exploring Materials 3(2+1) 2 SCE3104 Primary Science Curriculum and 3(3+0) 2 Pedagogies SCE3105 Physics in Context 3(2+1) 3 SCE3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 SCE3108 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 SCE3109 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 SCE3110 Earth and Space 3(2+1) 5 SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 SCE3112 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources SCE3113 Action Research I – Primary Science 3(3+0) 7 (Methodology) SCE3114 Science, Technology and Society 3(3+0) 8 SCE3115 Action Research II – Primary Science 3(0+3) 8 (Implementation and Reporting) Jumlah 45 (34%)
 7. 7. 6. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD KURSUS KREDIT SEM. PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) 1 PRA3102 Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah 3(2+1) 1 PRA3103 Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan 3(2+1) 2 Keselamatan Kanak-kanak PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak 3(2+1) 2 PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) 3 PRA3106 Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak 3(2+1) 3 PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak 3(3+0) 4 PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak- 3(3+0) 4 kanak PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas 3(2+1) 5 PRA3110 Pengurusan Prasekolah 3(2+1) 5 PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak 3(2+1) 6 Prasekolah PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan 3(3+0) 6 Prasekolah PRA3113 Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) 3(3+0) 7 PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah 3(3+0) 8 PRA3115 Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan) Jumlah 45 (34%)AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTERPakej Elektif 1 BIL ELEKTIF 1 KURSUS KREDIT SEM 1 Pendidikan PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 2 Jasmani PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) 3 (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan 3(2+1) 4 Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan 3(2+1) 5 Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan 2 Pendidikan PKE3101 Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 2 Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan 3(2+1) 3 Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan 3(2+1) 4 Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan 3(3+0) 5 Sekolah Jumlah 12 (9%)
 8. 8. Pakej Elektif 2 BIL ELEKTIF KURSUS KREDIT SEM 2 1 Pendidikan PSK3101 Pengenalan Pendidikan 3(3+0) 3 Sivik dan Sivik dan Kewarganegaraan Kewarga- PSK3102 Teori Pembelajaran, 3(3+0) 4 negaraan Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran 3(2+1) 5 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran 3(2+1) 6 Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan 2 Pendidikan ELM3101 Pengenalan Kepada 3(3+0) 3 Moral Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah 3(2+1) 4 Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan 3(3+0) 5 Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan 3(3+0) 6 Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni 3 Science SCE3104 Primary Science 3(3+0) 3 Elective Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working 3(3+0) 4 Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science 3(3+0) 5 Teaching SCE3112 Management of the 3(3+0) 6 Science Laboratory and Resources 4 Pendidikan MZE3101 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) 3 Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di 2(1+0) 3 Elektif dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran 3(3+0) 4 Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan 3(3+0) 5 Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam 3(2+1) 6 Bilik Darjah 5 Muzik PRM3101 Pembelajaran Muzik 3(2+1) 3
 9. 9. Prasekolah Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik 3(2+1) 4 dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian 3(2+1) 5 Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik 3(2+1) 6 Prasekolah (Permainan Alatan) 6 English ELE3101 English for 3(3+0) 3 Language Undergraduates ELE3102 Principles of English 3(3+0) 4 Language Teaching ELE3103 English for the 3(3+0) 5 Language Teachers ELE3104 English Language 3(2+1) 6 Teaching Methodolog For Young Learners Jumlah 12 (9%) *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajarsewaktu mengikuti Kursus Persediaan.

×