Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TeleferikHaber sayı 3

727 views

Published on

TeleferikHaber sayı 3

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TeleferikHaber sayı 3

 1. 1. Türkiye'nin teleferik ve k??sporlar?dergisi Ocak -Haziran 2014 Say?: 3 Y?l: 2 Türkiye 15 TL Gölcük Teleferi?i Ankara'ya teleferik otobüsler geliyor! Yeni Bursa Uluda? Teleferi?i
 2. 2. www.teleferikhaber.com 0 2014 | Ocak - Haziran Merhaba, Ülkemizde h?zla geli?en teleferik, finükiler ve monoray projeleri sayesinde popüler hale gelen web sitemiz ve dergimize göstermi?oldu?unuz yak?n ilgiden dolay?te?ekkür ederiz. Hem yaz hem de k??turizmi aç?s?ndan bak?ld???nda büyük önem ta??yan kablolu ta??mac?l?k sistemlerinin ?ehir içine girmesiyle art?k toplu ta??mac?l?k konular?na dahil olan teleferik, Ankara ve Bursa'da belediyelerin master plan?na dahil edilmi?durumda! Da?l?k ve e?imlerden olu?an pek çok belediye onlarca projeyi yat?r?m planlar?na dahil etti. Bu Türkiye ad?na gerçekten sevindirici bir ad?m. Önümüzdeki y?llarda planlanan kablolu ve rayl?ta??mac?l?k entegrasyonlar?yla art?k kent içi ve kent d???ta??mac?l?k çok daha h?zl?ve güvenli olacak. Bu say?m?zda Bursa kent içini Uluda? Oteller Bölgesine ta??yan yeni teleferi?i kapak konusu yapt?k. Di?er ilginizi çekecek haberleri bulaca??n?z say?m?za gösterdi?iniz ilgi için te?ekkür ederiz. Bir sonraki say?m?zda görü?mek üzere? Sevgilerimle... Levent Özen Yay?n Yönetmeni Say?3 | Y?l 2 | Yayg?n Süreli Yay?n (6 ayl?k) | Ocak - Haziran 2014 ?mtiyaz Sahibi ve Yay?n Yönetmeni (Sorumlu): Levent Özen Yay?mc?: Özen Teknik Dan??manl?k Medya Grubu T?naztepe mah. E?refpa?a cad. 261/101 Konak / ?zmir T: +90 850 520 0 729 F: +90 850 520 0 729 # 4 @: iletisim@teleferikhaber.com W: www.teleferikhaber.com Yaz???leri Müdürü: Can Özen Katk?da Bulunanlar: Tu?çe Tiriç Bas?m: Dijital Bask?yla özel da??t?m * Yay?nlanan yaz?ve foto?raflar?n tüm haklar?TeleferikHaber dergisine aittir. Dergide yay?nlanan yaz?lar?n hiçbiri telif hak sahibinin izini al?nmadan yay?nlanamaz.Levent Özen
 3. 3. www.teleferikhaber.com 1 2014 | Ocak - Haziran Dünyan?n en güzel ?ehrinin Bolu, Bolu?nun da en güzel bölgesinin Gölcük oldu?unu söyleyen Y?lmaz, ?Allah??n bah?etti?i muhte?em co?rafyaya sahip Bolu için tabiat?n kalbi diyoruz. Tabiat?n kalbi içerisinde bir Gölcük gölümüz var ki o ise kalbin merkezi. Gölcük gölü Bolu Belediyesi taraf?ndan i?letilmektedir. Gölcü?ü dünyan?n her yerinden binlerce ziyaretçi geliyor ama biz kirletilmemesi için çaba harc?yoruz. Gölcük için dü?ündü?ümüz önemli projelerimiz var. Gölcü?e gelen turistler gezip, piknik yapman?n da ötesinde konaklayabilecekleri bir küçük otel projemiz var. Konaklad?klar?nda Bolu?nun ekonomisine katk? sa?lamalar?n?istiyoruz. Dünyada bu tür turistlik yerlerde turistlerin konaklayaca??yerler var. Tabiat ile iç içe tabiat? bozmayan turistler için bir yer planl?yoruz. Gölcük?ün üstüne de?il, alt k?sm?ndaki ormanda küçük ve modern bir otel yapmay?planl?yoruz. Karasu Gölcük Teleferi?i Otel projemiz hayata geçti?inde Karacasu?dan Gölcü?e bir teleferik hatt?projemiz var. Çal??malar?m?z?tamamlad?k. Önümüzdeki günlerde teleferi?in Gölcü?e kadar ç?kt???n? hep birlikte görece?iz. Ayr?ca, Gölcük?e teleferikle ç?k?lmas?n?sa?layarak, buraya araç gelmesini de engellemek istiyoruz. Bu bütünlük sa?lan?rsa, birinci kademe olarak teleferik Gölcük?e, ondan sonra Alada?lar?a, en son Kartalkaya?ya do?ru gidecek. Bu projeler ?uan için abart?l?gibi dü?ünülebilir. Önümüzdeki dönemde maliyetler dü?ecek. Ülkenin zenginli?i artacakt?r. Bu projelerin çok rahat yap?ld???n?herkes görecektir. Biz ?uanda birinci a?ama üzerinde duruyoruz yani Gölcük?te. Biz hayalimizdekileri söylemiyoruz. Bizim gerçeklerimiz baz?ki?iler için hayal olabiliyor. Önümüzdeki dönemde Gölcü?e teleferik hatt?kurulacak Gölcük?e gelen turistlerin konaklayabilece?i küçük bir otel in?a edilecek. Oteli yapan yat?r?mc?teleferik hatt?n?n yap?m?n?üstlenecek bu projeyi gerçekle?tirirken belediyenin de cebinden para ç?kmam?? olacak. Proje ile ilgili çal??malar?m?z devam ediyor. Bu projenin hayata geçti?ini Bolu halk?çok k?sa bir süre sonra görecektir?diye konu?tu. Gölcük Belediye Ba?kan Aday?Alaaddin Y?lmaz Türkiye?nin en önemli turistlik mekanlar?ndan biri olan Gölcük?e teleferikle ç?k?laca??n?söyledi.AK Parti Belediye Ba?kan Aday?Alaaddin Y?lmaz, Türkiye?nin en önemli turistlik mekanlar?ndan biri olan Gölcük?te yap?lacak çal??malarla ilgili bilgi verdi. Y?lmaz, ?Gölcük?e otel yapaca??z. Ayn?zamanda teleferik hatt?kurarak, Gölcü?e araç giri?ini önlemek istiyoruz?dedi. Tabiat Harikas?Gölcük için teleferik
 4. 4. www.teleferikhaber.com 2 2014 | Ocak - Haziran Alt ve üst yap?çevre düzenlemelerinin yan?nda, insanlar?n çevreyle iç içe olabilece?i alternatif sosyal donat? alanlar?n?n yap?m?na ayr?bir önem veren Antakya Belediyesi, daha önce yapt??? çal??malarla Habib-i Neccar Da?? eteklerinde, insanlar?n ?ehri ku?bak??? görerek, aileleriyle piknik yaparken ho?ça vakit geçirebilecekleri Kent Orman?ve Sosyal Tesisler gibi mekânlar? olu?turdu. Antakya'ya gökyüzünden bir bak??.. Antakya Belediyesi taraf?ndan yap?m? devam eden Habib-i Neccar da??ile ?plik Pazar?Uzun Çar??aras?na kurulacak olan Teleferik halatlar?n?n gerilece?i son dire?in de monte edildi?i belirtildi. Antakya Belediyesi?nden yap?lan aç?klamada, Teleferi?in hizmete girmesiyle birlikte ?ehrin havadan ku?bak???izlenebilece?i, kentin sosyal ya?am?na büyük katk?sa?layaca??, yerli ve yabanc?turistlerin Antakya?ya olan ilgilerinin daha da artaca??, böylelikle esnaf?n kazanç ekonomisine de katk?da bulunulaca??ifade edildi. Antakya Teleferi?i yak?nda hizmete girecek ?zmit'e teleferik hatt?projesi geliyor ?zmit Belediye Ba?kan?Dr. Nevzat Do?an, AK Parti ?zmit ?lçe Gençlik Kollar?ve Mahalle Temsilcileri ile gerçekle?tirdi?i toplant?da, ?zmit?in trafik sorunu ile ilgili önemli aç?klamalarda bulundu. Yap?lacak olan çal??malarla ?zmit?te bamba?ka bir dönemin ba?layaca??na dikkat çeken Ba?kan Do?an, ?Türkiye trafik, ula??m, otopark konular?nda ?zmit mucizesini konu?acak. Yeni dönem hafif yayl?sistem, metro, tramvay ve teleferi?in ?zmit?e kazand?r?ld???dönem olacak? dedi.
 5. 5. www.teleferikhaber.com 3 2014 | Ocak - Haziran
 6. 6. www.teleferikhaber.com 4 2014 | Ocak - Haziran
 7. 7. www.teleferikhaber.com 5 2014 | Ocak - Haziran
 8. 8. www.teleferikhaber.com 6 2014 | Ocak - Haziran Yeni Bursa Teleferi?i
 9. 9. www.teleferikhaber.com 7 2014 | Ocak - Haziran Bursa'n?n simgesi teleferik kayak sezonunda Oteller Bölgesi?nde olacak Bursa?n?n simgesi teleferi?in modern yüzünün aç?l???yar?n Ba?bakan Yard?mc?s?Bülent Ar?nç taraf?ndan yap?ld?. Yarg?karar?oldu?u için Sar?alan-oteller Bölgesi?ndeki in?aat ise a?aç kesilmeden 1 Ocak 2015 tarihine kadar bitirilecek. Teleferik A?. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Cumbul, Oteller Bölgesi?ne yönelik in?aat çal??mas?n?n Temmuz ba??nda ba?layaca??n?belirterek, ?Teleferik hatt?biraz yükseltilecek. Bölgedeki a?açlara zarar vermeden kabinler üstlerinden geçecek?dedi. Bursa ile Uluda? aras?nda ula??m?n sa?lanmas? amac?yla yapt?r?lan ve 1963 y?l?nda ba?lad??? seferlerle bugüne kadar milyonlarca ki?iyi Uluda??a ta??yan teleferik, yenilenen yüzüyle saatte 1500 yolcu kapasitesiyle 7 Haziran 2014 tarihinde yolculu seferlere ba?lad?.
 10. 10. www.teleferikhaber.com 8 2014 | Ocak - Haziran Bursa Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan Uluda??a ula??m?daha ça?da?ve konforlu hale getirmek amac?yla Yap-??let-Devret modeliyle projelendirilen yeni teleferi?in resmi aç?l???, Ba?bakan Yard?mc?s?Bülent Ar?nç??n da kat?ld???törenle yap?ld?. Büyük?ehir Belediye Ba?kan?Recep Altepe, cam kabinlerle yolcular?na e?siz bir manzara seyir imkan?sunan teleferikte, Çar?amba günleri yar?fiyatla ?Halk günü?yap?laca??n?ve Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan düzenlenecek ?Ye?il Tur?larla vatanda?lar?n ücretsiz olarak Uluda??a ç?kar?laca??n?n müjdesini verdi. Ba?bakan Yard?mc?s?Bülent Ar?nç, Ba?kan Altepe?nin proje ve hedefleri do?rultusunda Uluda??daki yetki karma?as?n?asgariye indirdiklerini belirterek, ??u anda yetkilerin bir k?sm?Orman ve Su ??leri Bakanl????nda ama büyük bir k?sm?Büyük?ehir Belediyesi?nde. Hedefimiz Büyük?ehir Belediyesi?nin Uluda??da tek yetkili ve sorumu hale gelmesidir?dedi. Yeni Bursa Uluda? Teleferi?i aç?ld?
 11. 11. www.teleferikhaber.com 9 2014 | Ocak - Haziran Samsun Bat?park-Amisos Tepesi teleferik hatt? Samsun Bat?park-Amisos Tepesi teleferik hatt?n?1 milyon 748 bin 835 ki?i kulland?:Samsun?un Bat?park mevkisinde bulunan teleferi?i, 4 y?lda 1 milyon 748 bin 835 ki?i kulland?. Samsun Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan yap?lan ve 2005 y?l?nda hizmete giren teleferik, Amisos Tepesi ile Bat?park aras?nda hizmet veriyor. 2010?dan bu yana toplam 1 milyon 748 bin 835 ki?iyi ta??yan teleferik, vatanda?lardan büyük ilgi görüyor. Ankara Büyük?ehir Belediye Ba?kan?Melih Gökçek?in aç?klad???teleferik otobüs projesinde detaylar belli olmaya ba?lad?. OtobüsTeleferik trafik sorununu çözecek Ankara trafi?ini rahatlatacak projenin sözü Ankara Büyük?ehir Belediye Ba?kan?Melih Gökçek?ten geldi. Ba?kan Gökçek, geçti?imiz günlerde teleferik otobüs projesini aç?klam??t?. Ankaral?lar?heyecanland?ran projede detaylar netle?meye ba?lad?.Otobüs gibi yo?un yolcu alabilen teleferiklerin merkez istasyonu adliye binas?n?n toptanc?hal bölgesine ta??nmas?ndan sonra, adliye saray?n?n oldu?u bölge olacak. Teleferik otobüsler Ankara?n?n dört bir yan?nda yap-i?let-devret modeliyle artt?r?lacak.Projenin toplamdaki uzunlu?u ise 23 km olacak. Ankara'ya Teleferik Otobüsler Geliyor
 12. 12. www.teleferikhaber.com 10 2014 | Ocak - Haziran

×