Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Türkiye'nin teleferik ve k??sporlar?dergisi Temmuz - Aral?k 2013 Say?: 2 Y?l: 1 Türkiye 15 TL
Ordu Boztepe
Teleferi?i
Asya...
www.teleferikhaber.com 0 2013 | Temmuz - Aral?k
Merhaba,
Teleferik sektöründeki son geli?meleri yak?ndan takip etmeye deva...
www.teleferikhaber.com 1 2013 | Temmuz - Aral?k
HONGKONGTeleferi?i
Hong Kong'ta Lantau adas?nda bulunan Dünyan?n en büyük
...
www.teleferikhaber.com 2 2013 | Temmuz - Aral?k
www.teleferikhaber.com 3 2013 | Temmuz - Aral?k
Mon-Blanc?te bulanan, Chamonix?de teleferikle eri?ilebilen istasyonu Mont ...
www.teleferikhaber.com 4 2013 | Temmuz - Aral?k
www.teleferikhaber.com 5 2013 | Temmuz - Aral?k
www.teleferikhaber.com 6 2013 | Temmuz - Aral?k
Ordu?da 530 metre yükseklikteki Boztepe?ye kent
merkezinden ula??m?kolayla...
www.teleferikhaber.com 7 2013 | Temmuz - Aral?k
Tahtal?Da???ndaki ?Olympos Teleferik?
bayram boyunca tatilcileri a??rlad?....
www.teleferikhaber.com 8 2013 | Temmuz - Aral?k
Asya ve Avrupa
aras?na Mega Teleferik Projesi
www.teleferikhaber.com 9 2013 | Temmuz - Aral?k
?lk kez bir teleferik
iki k?tay?birle?tirecek!
?stanbul?un art?k kronik ha...
www.teleferikhaber.com 10 2013 | Temmuz - Aral?k
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TeleferikHaber sayı 2

577 views

Published on

TeleferikHaber sayı 2

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TeleferikHaber sayı 2

 1. 1. Türkiye'nin teleferik ve k??sporlar?dergisi Temmuz - Aral?k 2013 Say?: 2 Y?l: 1 Türkiye 15 TL Ordu Boztepe Teleferi?i Asya ve Avrupa aras?na teleferik HONGKONG Teleferi?i
 2. 2. www.teleferikhaber.com 0 2013 | Temmuz - Aral?k Merhaba, Teleferik sektöründeki son geli?meleri yak?ndan takip etmeye devam ediyoruz. TeleferikHaber ekibi olarak hem yeni ihaleleri, hem de bizi heyecand?ran projeleri sizlerle payla?arak büyüyoruz. Güncel haberleri ücretsiz olarak sundu?umuz haber sitesinde günlük ziyaretçi say?m?z 5 bine ula?t?. Bu kadar büyük takipçiye sahip olman?n sorumlulu?uyla sizlere daha iyi hizmet vermek için çal??maya devam ediyoruz. Bu say?m?zda bizleri çok etkileyen ve teleferik yolculu?unu unutulmaz bir hale getiren Hong Kong teleferi?ini kapak konusu yapt?k. 360 derece panoromik görüntüye sahip ve taban?saydam kabinleri seçebilece?iniz gezinti deniz manzaras?na sahip. Mont Blanc Teleferi?i de panoramik k??manzaras?yla dergimizi süsledi. Bizi çok heyecanland?ran Asya - Avrupa Teleferi?iyle ilgili detaylar? payla?t???m?z haberimiz yat?r?m program?na al?nm??durumda. Önümüzdeki y?llarda Türkiye'nin simgesi haline gelecek projenin, turizm ve tan?t?m konusunda önemli bir yeri oldu?una inan?yoruz. Bir sonraki say?m?zda görü?mek üzere, sevgilerimle... Levent Özen Yay?n Yönetmeni Say?2 | Y?l 1 | Yayg?n Süreli Yay?n (6 ayl?k) | Temmuz - Aral?k 2013 ?mtiyaz Sahibi ve Yay?n Yönetmeni (Sorumlu): Levent Özen Yay?mc?: Özen Teknik Dan??manl?k Medya Grubu T?naztepe mah. E?refpa?a cad. 261/101 Konak / ?zmir T: +90 850 520 0 729 F: +90 850 520 0 729 # 4 @: iletisim@teleferikhaber.com W: www.teleferikhaber.com Yaz???leri Müdürü: Can Özen Katk?da Bulunanlar: Tu?çe Tiriç Bas?m: Dijital Bask?yla özel da??t?m * Yay?nlanan yaz?ve foto?raflar?n tüm haklar?TeleferikHaber dergisine aittir. Dergide yay?nlanan yaz?lar?n hiçbiri telif hak sahibinin izini al?nmadan yay?nlanamaz.Levent Özen
 3. 3. www.teleferikhaber.com 1 2013 | Temmuz - Aral?k HONGKONGTeleferi?i Hong Kong'ta Lantau adas?nda bulunan Dünyan?n en büyük Buda heykeli olan Tian Tan'?ve Po Lin Manast?r?n?gezmek için adan?n bat?ucuna giderek uzun bir teleferik yolculu?u yapman?z gerekiyor. Ngong Ping isimli teleferik hatt?ilk durak olarak Chep Lap Kok hava alan?n?n bulundu?u adada k?sa bir süre duruyor. Doksan derece döndükten sonra ba?ka bir adaya do?ru devam ediyor. Teleferik hatt?n?n uzunlu?u 5,7 km. Gidi?-dönü?standart teleferik bileti 150 Hong Kong dolar?civar?nda olup, kabin zemini kristal cam olan kabinde gidece?im derseniz, hem daha az s?ra bekliyor, hem de ayaklar?n?z?n alt?ndaki muhte?em manzary?seyrede seyrederek 30 dakika civar?nda hayat?n?z?n mühte?em teleferik yolculu?unu yapabilirsiniz. Teleferik kabini içindeyken devasa büyüklükteki Hong Kong Uluslararas?Havaliman?n?ve gökdelenler sizleri bekliyor. Detayl?Bilgi için: http://www.np360.com.hk/
 4. 4. www.teleferikhaber.com 2 2013 | Temmuz - Aral?k
 5. 5. www.teleferikhaber.com 3 2013 | Temmuz - Aral?k Mon-Blanc?te bulanan, Chamonix?de teleferikle eri?ilebilen istasyonu Mont Enver nefis bir manzara içerir. Teleferik iki kabin dört grup ile bir grup olarak seferlerini yapar ve her kabin 15 ki?i kapasitelidir. Teleferik DCSA (Creissels) taraf?ndan tasarlanm??ve Skirail firmas?taraf?ndan 1988 y?l?nda yapt?r?lm??t?r. Panoramik Mont BlancTeleferi?i Kayak Milli Tak?m?, 22. K??Olimpiyat Oyunlar??na ilk kez kota d???nda fazla sporcuyla kat?l?p, madalya kazanmay? hedefliyor. Rusya?n?n Soçi kentinde düzenlenecek olimpiyatlar için Palandöken Kayak Merkezi'nde yo?un bir kamp süreci ya?ayan kayak tak?m?, ?ran?da ve Avrupa?da düzenlenecek uluslararas??ampiyonalarda puan kazan?p, olimpiyatlara kota d???nda 2 sporcuyla daha kat?lman?n pe?inde. Soçi?de gerçekle?tirilecek olimpiyatlara ilk kez kota d???nda, 4 sporcuyla kat?lmay?amaçlayan tak?m, olimpiyatlarda alt?n madalya için mücadele edecek. Kayak Milli Tak?m?bir ilki gerçekle?tirecek
 6. 6. www.teleferikhaber.com 4 2013 | Temmuz - Aral?k
 7. 7. www.teleferikhaber.com 5 2013 | Temmuz - Aral?k
 8. 8. www.teleferikhaber.com 6 2013 | Temmuz - Aral?k Ordu?da 530 metre yükseklikteki Boztepe?ye kent merkezinden ula??m?kolayla?t?rmak için 2.5 y?l önce yap?lan teleferik, faaliyete geçti?i günden itibaren yakla??k 1.8 milyon yolcu ta??yarak rekor k?rd?. KENT?N GEL??MES?NEBÜYÜKKATKI SA?LADI Ordu Belediye Ba?kan?CHP?li Seyit Torun, 2.5 y?l önce 530 metre yükseklikteki Boztepe?ye kent merkezi ile ula??m?kolayla?t?rmak için 2 bin 350 metrelik mesafeye kurulan 21 kabinli teleferi?in kentin geli?mesine büyük katk?sa?lad???n?söyledi. 9 milyon liraya mal olan teleferik istasyonu kurulduktan sonra kenti ziyaret eden ve kentte konaklayan turist say?s?n?n önemli ölçüde artt???na dikkat çeken Ba?kan Torun, ?Daha önceki y?llarda tur otobüsleri Karadeniz gezisine ç?k?p Ordu?yu ziyaret ettikten sonra konaklamadan gidiyordu. ?imdi ise turlar Ordu?da konakl?yor, teleferikle Boztepe?ye ç?k?yor, kentimizi geziyor. Teleferi?in turizme katk?s?ortada? dedi. AVRUPA?DAK?EMSALLER?N?SOLLADI Teleferi?in hizmete girdi?i günden bu yana kullan?m süresi aç?s?ndan Avrupa?daki emsalleri içerisinde tarihi bir rekora imza att???n?ileri süren Ba?kan Torun, ?Bu zamana kadar teleferi?imiz 1 milyon 800 bin 30 ki?i ta??yarak rekor k?rd?. Teleferik hatt?m?z Avrupa?daki emsalleri içerisinde, aç?l???ndan bu yana toplam 10 bin 241 saat çal??arak yeni bir rekora daha imza att?. Bu veriler bizleri önemli ölçüde mutlu ediyor. Art?k Ordu?muzu yurt içi ve yurt d???ndan herkes yak?ndan tan?yor ve takip ediyor? diye konu?tu. YEN?HEDEFMAV?BAYRAK Belediye Ba?kan?Seyit Torun, kentin teleferikle turizmde kabu?unu k?rd???n?yeni hedeflerinin deniz turizmini geli?tirip mavi bayrak almak oldu?unu söyledi. Torun, ?Geride b?rakt???m?z deniz sezonunda halk?m?z çal??malar?süren kent plaj?na yo?un bir ilgi gösterdi. Haf?zalarda plaj olarak adland?r?lan bu bölge geçmi?te oldu?u gibi gelecekte de denizle Ordulular?n bulu?tu?u adres olacak. K?y?projesinin tamamlanmas?ile birlikte ?mavi bayrak?için müracaat?m?z?yapaca??z. Karadeniz?in incisi Ordu, e?siz k?y?s?ile de dikkatleri üzerine çekecek? dedi. Ordu?da Boztepe Teleferik 1,8 Milyon Yolcu Ta??yarak Rekor K?rd? Ordu Boztepe Teleferi?i
 9. 9. www.teleferikhaber.com 7 2013 | Temmuz - Aral?k Tahtal?Da???ndaki ?Olympos Teleferik? bayram boyunca tatilcileri a??rlad?. ANTALYA?n?n Kemer ?lçesi?nde Tekirova Beldesi?ndeki 2365 metre yüksekli?indeki Tahtal?Da???ndaki ?Olympos Teleferik?Kurban Bayram? boyunca tatilcileri a??rlad?. Tatil boyunca 5 bin tatilci teleferikle Tahtal?Da???n?n zirvesine ç?karak e?siz manzaray?izledi. Tatil süresince teleferi?e yerli misafirlerin adeta ak?n etti?ini bildiren Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, ziyaretçilerin Tahtal?Da???n?n zirvesinde müzik e?li?inde mangal ziyafeti yapt???n?söyledi. Kurban Bayram? mesaisinin ard?ndan k??sezonunu da açt?klar?n?kaydeden Gümrükçü, k?? sezonu boyunca kar oyunlar?, buzdan heykeller, kar üstünde müzik ve mangal keyfi gibi etkinliklerle hizmet vereceklerini söyledi. Ankara?ya farkl?bir bak??aç?s?na sahip ve Avrupa?n?n en uzun ?ehir içi hatt?olan teleferik Tepeba??ve Subayevleri aras?nda turlar?na devam ediyor. Toplam 16 gondol olup her bir kabin 8 ki?iliktir. 20 dakika süren turlar e?siz Ankara manzaras?yla sizleri büyüleyecek? Çal??ma Saatleri Hafta ?çi: 17:00 ? 00:00 Cuma ve Cumartesi: 17:00 ? 01:00 Fiyat Tarifeleri Yeti?kin : 5 TL Grup (20 ki?i ve üstü) : 3 TL 7-12 Ya?Aras?: 2,5 TL 0-6 Ya?Aras?: ÜCRETS?Z Olympos Teleferik bayramda ziyaretçi ak?n?na u?rad? Keçiören Belediyesi Teleferik Tesisleri
 10. 10. www.teleferikhaber.com 8 2013 | Temmuz - Aral?k Asya ve Avrupa aras?na Mega Teleferik Projesi
 11. 11. www.teleferikhaber.com 9 2013 | Temmuz - Aral?k ?lk kez bir teleferik iki k?tay?birle?tirecek! ?stanbul?un art?k kronik hale gelen trafik sorunu çözmek için metrobüs, metro gibi toplu ta??ma sistemlerini devreye alan ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, bu halkaya ?imdi de teleferi?i eklemeye haz?rlan?yor. Ba?kan Kadir Topba?, bu tarihi proje hakk?nda; ?Etiler ile Çaml?ca aras?na yap?lacak projeyle saatte 6 bin, günde 100 bin ki?i Bo?az??teleferikle geçecek.? ?eklinde bilgi verdi. ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi uzmanlar?Avrupa Yakas??ndan Anadolu Yakas??na uzanacak teleferik hatt?yla ilgili çal??malar?önemli ölçüde tamamlad?. Etiler-Üsküdar (Çaml?ca) aras?nda saatte 6 bin yolcu ta??yacak projeyle ilgili çal??malar?n son hali Ba?kan Kadir Topba??a sunuldu. ?hale haz?rl?k çal??malar?na devamn edilen proje için pek çok firma haz?rl??a ba?lad? bile! B?RKITADAN D??ER?NEHEYECAN VER?C?YOLCULUK Ba?kan Kadir Topba?, bu tarihi proje hakk?nda; ?Asya?dan Avrupa?ya yani bir k?tadan di?erine teleferikle geçmek önemli ve heyecan verici olacak. ?stanbul Bo?az??n?geçen bu teleferikte Altunizade?nin di?er bir aktarmas?da Çaml?ca?ya olacak. Anadolu Yakas??nda Beykoz?un iki tepesi de teleferikle ba?lanacak. Etiler ile Çaml?ca aras?na yap?lacak projeyle saatte 6 bin, günde 100 bin ki?i Bo?az??teleferikle geçecek.??eklinde bilgi verdi. BEYKOZ?DATELEFER?KGEZ?NT?S?VEBO?AZ Eyüp ve Maçka?n?n ard?ndan ?imdi de Beykoz da Karl?tepe ve Yu?a Tepesi aras?na teleferik kurulmas?için çal??malar ba?l?yor. Pa?abahçe sahilinden en yüksek tepeye uzanacak birinci teleferik, 2 km mesafelik bir gezintiyle Bo?az??n seyrini sa?layacak. Karl?tepe olarak bilinen mesire alan?na eri?imi sa?layacak teleferik ile sahilde yap?lacak marinaya gelen tekne ve yatlar da ormanl?k mesire alan?nda kurulacak piknik alan?na ula?abilecek. Ayr?ca Yu?a Tepesi?ne ula??m?sa?layacak ikinci teleferik ile Bo?az??n tüm güzellikleri seyredilerek eri?im sunulacak. Bo?az?n uç noktas?nda yer alan türbeye Ortaçe?me?den teleferikle gidilebilecek. TELEFER?KPROJES?BÖLGEYE?LG?Y?ARTACAK ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi i?birli?iyle yürütülen çal??malar, mesire alan? düzenlemesiyle birlikte devam edecek. Büyük?ehir Belediyesi, Karl?tepe piknik alan?n?n düzenlenmesi için ihaleye ç?kt?. ?hale sonras?nda teleferik için çal??malar da ba?layacak. ?stanbul?un ikinci Çaml?ca Tepesi olarak adland?r?lan Karl?tepe?nin dinlenme ve seyir teras?olmas? çal??malarla da destekleniyor. Bo?az s?rtlar?ndan seyir zevkini ya?amak isteyenlerin karayoluyla rahatl?kla gelebilecekleri Karl?tepe?ye teleferikle eri?im de sa?lanacak. Teleferik projesi, bölgenin turizmine ve ekonomisine de katk?sa?layacak. Kadir Topba? ?stanbul Byük?ehir Belediye Ba?kan?
 12. 12. www.teleferikhaber.com 10 2013 | Temmuz - Aral?k

×