Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RayHaber sayı 15

1,732 views

Published on

RayHaber sayı 15 çıktı.

Published in: Business
 • Be the first to comment

RayHaber sayı 15

 1. 1. War?ova Metrosu Warsow Metro Maglev Trenler Maglev Trains Uzun Ömürlü Raylar LongLifetimeRails Temmuz A?ustos 2015 | July August 2015 Say?| Vol : 15 Y?l | Year : 3 Turkiye 15 TL | Europe 12 EUR| Other Countries 16 EUR Türkiye'nin Rayl?Sistemler Dergisi | Railway Magazine of Turkey Yeni Yüksek H?zl?Trenler New High Speed Trains
 2. 2. www.rayhaber.com 0 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 3. 3. www.rayhaber.com 1 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 4. 4. www.rayhaber.com 2 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August 18 ALTYAPI | INFRASTRUCTURE Künye / Masthead Y?l 3 | Say?15 | Yayg?n Süreli Yay?n (2 Ayl?k) | Temmuz A?ustos 2015 Year3 | Vol 15 | International Periodical (bi-monthly) | JulyAugust 2015 ?mtiyaz Sahibi ve Yay?n Yönetmeni (Sorumlu) Licencee & Executive Editor (Managing) LEVENT ÖZEN Yaz???leri Müdürü / Editor-in-chief CAN ÖZEN Görsel Yönetmen / Visual Editor CAN ÖZEN Dan??ma Kurulu / Advisory Board AHMET EM?N YILMAZ ?BRAH?M ÖZ (DTD) MET?N YEREBAKAN, Prof Dr. NUR?KOLAYLI (BGC) TAHA AYDIN (RAYDER) TUNCERTOPRAK, Prof Dr. TURGUT ERKESK?N (UT?KAD) Katk?da Bulunanlar / Editorial Contributions TU?ÇET?R?Ç ÇET?N Ç?TL? LEVENT ELMASTAS OKAN YÜKSEL TARIK KARA Yayma ve Yönetim / Publishing & Management Özen Teknik Dan??manl?k Medya Grubu Adalet mah. Anadolu cad. Megapol Tower 41/81 Bayrakl?- ?zmir Tel/Fax: +90 850 520 0 729 iletisim@rayhaber.com www.ozendanismanlik.com www.rayhaber.com Bask?/ Publisher CAN D?J?TAL BASKI H?ZMETLER?SANAY?VET?C. LTD. ?T?. ?ehitler Cad. No: 121/A 35210 Alsancak-?zmir Tel: +90 (232) 464 38 48 Fax: +90 (232) 464 55 17 www.candijital.com.tr Bas?m Tarihi / Publish date : 01.09.2015 Yay?nlanan tüm yaz?ve foto?raflar?n tüm haklar?RayHaber dergisine aittir. Dergide yay?nlanan yaz?lar?n hiçbiri telif hak sahibinin izni olmadan yay?nlanamaz. All publishedarticlesandphotosarecopyrightedtoRayHabermagazine.Nopart ofthismagazine maybereproducedinanyformwithout thepriorwrittenpermissionofthecopyright owners. twitter: @rayhaber facebook: /rayhaber youtube: /rayhaberleri Demiryolu refah ve uygarl?k yoludur. The railway isthe way to prosperity and civilization. Mustafa Kemal ATATÜRK ?çindekiler ENDONEZYA HÜKÜMETI SULAWESI DEMIRYOLU A?ININ ?LK A?AMASININ ?N?AATINI BA?LATTI THEGOVERNMENTOFINDONESIAHASSTARTED THE CONSTRUCTION OFTHEFIRSTPHASEOFSULAWESI RAILWAYNETWORK Raylar?n ömrünün uzat?lmas? Extending the life of rails
 5. 5. www.rayhaber.com 3 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August ELEKTR?KELEKTRON?K| ELECTRIC&ELECTRONICS RH+ KENT?Ç?TA?IMACILIK/ URBANTRANSPORT TRENLER| ROLLINGSTOCKDEM?RYOLU| RAILWAY Content Var?ova metro uzatmas?için en iyi teklif Gülermak firmas?ndan geldi Gülermak isthe best bidder for Warsaw metro line extension ?stanbul'a için iki yeni metro ihalesi aç?ld?! Two new metro tendersopened in ?stanbul Mekke Medine Yüksek H?zl?Tren Projesini Hindistan Ray?na Oturtacak India to put Makkah-Medina high speed railway on track Süper-maglev tren ile Paris-Moskova aras?bir saat Super-Maglev it will take one hour to travel between Parisand Moscow GEve Siemens Alstom'u almak istiyor GE& Siemenswould like to buy Alstom Hill International-LouisBerger OrtakGiri?imi RiyadMetrosu Proje Yönetimi Sözle?mesini 265 Milyon Dolara Ald? Hill International-LouisBerger Joint Venture Awarded $265 Million Riyadh Metro Project Management Contract
 6. 6. www.rayhaber.com 4 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August Editorial Levent Özen Yay?n Yönetmeni Executive Editor De?erli okurlar, Demiryolu hatlar?m?z ve kent içi ta??ma sistemlerimiz geçti?imiz on y?l içinde olukça h?zl?geli?ti. Üç mega ?ehrimiz s?n?rlar? içindeki tramvay, hafif rayl?sistem, metro, konvansiyonel hatlar ve h?zl?trenler?n demiryolu sistemine entegrasyonu daha da önem kazanacak! Bu çerçevede yap?lacak olan planlama asl?nda ?imdiye kadar var olmayan "Demiryollar?Envanteri". Bu envanterin içinde olmas?planlananlar ise tüm alt sistemler ve yürüyen aksamlar. Yerli firmalar?m?z?n ba?ar?lar?bizi gururland?rmaya devam ediyor. Türkiye'nin demiryollar?konusundaki becerisi, ekonomik fiyatlarla bulu?tu?unda, tüm Dünya'da kazan?lan ihaleleri beraberinde getiriyor. Buna son örnek yine Gülermak'tan geldi. Var?ova Metro uzatma ihalesini kazanan firmay?kutluyor, ba?ar?lar?n?devam?n?diliyorum. Bize verdi?iniz tüm destekler için te?ekkür ederiz, bir sonraki say?m?zda görü?mek üzere, sevgilerimle... Dear Readers, The railway lines and urban transportation lines in Turkey are being extremely developed within last decade! Three mega cities of Turkey have tram, light rail, metro, conventional lines and high speed lines in city borders which means entegration of railway systems will be more important! In this scope, the plan that was not existing is "Railway Inventory". This inventory should include all sub-systems and rolling stock too. The success of Turkish companies are being continued. When the railway experience meet with economical prices, it brings the awarded tenders of World. The recent example for this is Gülermak. I wish all the best for the winner of Warsaw Metro Extension Construction Tender and expect more success in the future. Thank you for all your supports, hoping to meet again in our next issue, best regards?
 7. 7. www.rayhaber.com 5 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August ALTYAPI | INFRASTRUCTURE 12.08.2014 tarihinde Endonezya hükümeti resmi olarak Sulawesi demiryolunun ilk a?amas?n?n in?aat?n?ba?latt?. Ulusal Demiryolu Master Plan?n?n bir parças?olarak hayata geçirilmekte olan bu proje Java ve Sumatra d???ndaki ilk demiryolu projesi. 145 km uzunlu?undaki hatt?n yakla??k olarak 770 milyon ABD $??na mal olaca?? hesaplan?yor. Bu fiyata al?nacak demiryolu araçlar?da dahil. ?lk a?ama Sulawesi?nin vilayet ba?kenti olan Makassar??n k?y?lar?ndan ba?lay?p Kuzeye Parepare liman?na gidecek. On 12.08.2014 the government of Indonesia hasofficially started the construction of the first phase of Sulawesi railway. Thisproject isthe first railway project outside Java and Sumatera and isbeing implemented asa part of National Railway Master Plan. The 145 km line planned to be constructed isestimated to cost about 770 million US$. This price includesthe procurement of rolling stock. The first phase isplanned to start from the coast of Makassar, the provincial capital of South Sulawesi and will run north up to the port of Parepare. ENDONEZYA HÜKÜMETI SULAWESI DEMIRYOLU A?ININ ?LK A?AMASININ ?N?AATINI BA?LATTI THEGOVERNMENTOFINDONESIAHASSTARTED THECONSTRUCTION OFTHEFIRSTPHASEOFSULAWESI RAILWAYNETWORK
 8. 8. www.rayhaber.com 6 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August ALTYAPI | INFRASTRUCTURE Raylar?n ömrünün uzat?lmas? Extending the life of rails Michael Schattauer Genel Müdür / General Manager Countlesstonsof pressure ? and thisoften almost every minute and at any temperature and weather condition:railsare subjected to considerable stress requiring constant maintenance and repair to uphold passenger comfort and safety. There are productsand servicessupporting a decrease of the life cycle costswhile increasing passenger comfort. New rail hardening and tempering within the plant Special conditionsfor the rail infrastructure prevail within the short-distance public transport. Narrow curvesin some caseswith a radiusof considerably lessthan 80m cause severe wear to the running edge and wheel tyre. Squeaking in curvesannoys residentsand requires constant measuresto minimise the noise level. Severe wear in grooved rail switches(flat groove, guide edge, running edge) leadsto increased maintenance expenses. Here, replacing the railsissignificantly more cost- intensive than with open track superstructures. In order to avoid corrugation and noise long-term, recognised experts recommend the use of new factory-hardened and -tempered railswith their running surfacesand edges milled out and welded at stationary plants. The strain-hardened special material ETEKA5 showsa strength of 1600 N/mm2 (480 HB) and isstill provided with an extremely low roughnessof lessthan 6 ?m. Awear test at DBSystemtechnik in Kirchmo?ser (Germany) after the rail hasbeen rolled over 40,000 timesconfirmsa reduced rail wear by 85 % and a reduced wear of the wheel by 95 % compared to railsof the grade R200. Demiryollar?ndaki raylar hesaplanamayacak boyutta bas?nca maruz kalmaktad?r ve bu genelde her türlü hava ko?ulunda ve s?cakl?kta her dakika gerçekle?mektedir. Bu ise yolcu konforu ve güvenli?inin korunmas?için sürekli bak?m ve onar?m çal??mas?yap?lmas?n? gerektirmektedir. Bu ba?lamda, bir yanda yolcu konforunu artt?r?rken di?er yanda da ray?n ömrü boyunca maliyetini dü?ürmeye yarayan baz?ürün ve hizmetlerin sa?lanmas? mümkündür. Tesis içinde yeni ray sertle?tirme ve temperleme K?sa mesafeli kamu ula??mlar?nda ise ray altyap?s? ile ilgili özel bir durum ön plana ç?kmaktad?r. Baz?durumlarda yar?çap?80 metrenin oldukça alt?nda olan dar kurblar tekerle?in temas etti?i kenar (çal??an kenar) ile tekerle?in kendisi üzerinde ciddi a??nmalara yol açar. Kurblardaki g?c?rdama sesi çevrede ya?ayanlar?rahats?z eder ve gürültü düzeyini en alt düzeye indirmek için sürekli önlem al?nmas?n?gerektirir. Oluklu ray makaslar?ndaki (yass?oluk, k?lavuz kenar, çal??an kenar) ciddi a??nma bak?m masraflar?n?n artmas?na yol açar. Burada raylar?de?i?tirmek. aç?k hat üstyap?s?na göre çok daha önemli boyutta maliyet demektir. Uzun vadeli gürültü ve ondülasyon gibi sorunlar?n engellenmesi için, bu alanda tan?nm??uzmanlar kal?c? tesislerde çal??an yüzeyleri ve kenarlar?haddelenmi?ve kaynak yap?lm??olan yeni fabrikada sertle?tirilmi?ve temperlenmi?raylar?n kullan?lmas?n?önermektedir. Gerinim sertle?mesine tabi tutulmu?özel bir malzeme olan ETEKA5 1600 N/mm2 (480 HB) boyutunda dayan?ma sahip olup yine de 6 ?m?nin alt?nda son derecede dü?ük pürüzlülük oran?ile üretilmektedir. Kirchmöser?de DB Sytemtechnik?de gerçekle?tirilen ve ray üzerinde 40 bin defadan fazla üzerinde gidilerek yap?lan bir a??nma testi sonucunda R200 s?n?f?raylarla kar??la?t?r?ld???nda ray a??nmas?n?n % 85 oran?nda azald???ve tekerlek a??nmas?n?n da % 95 oran?nda azald??? kan?tlanm??t?r.
 9. 9. www.rayhaber.com 7 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August Rail maintenance The regular and timely repair of railsand switchesisone of the most important preventive measure against severe wear by permanent load:The professional repair extendsthe service life of railsand switches sustainably and decreasesthe noise emissionsof wheel-rail contact, especially in curves ensuring a safe operation of the rail infrastructure. Welding operationson installed railsand switchesare performed using mobile working units. These working fieldsof electrical build-up welding include repair of curve railsand wheel-supporting track elementssubjected to intense wear. The major part of these operationsisdedicated to weld repair of switches, especially of frogs, and to elimination of operation-related rail damage. Asrequested by the customer, the welded railsare subsequently ground to their original or grind wear profile using special machines. Grinding technique For removing groovesand short wavesaswell asfor reprofiling the rail travel head and the running edge, grinding trains have been used with excellent success- in particular in the case of tramwaysand local publictransport companies. Both railscan be processed at the same time. Combined road / rail vehiclesin rail-road technology ensure a fast rail engagement and derailing so that thismeasure doesnot affect the ongoing operation considerably. The grinding train can be adjusted to rail gaugesfrom 900mm to 1668 mm. In addition, the grinding of newly laid railsisadvisable to remove the rolling skin and surface damagesresulting from the manufacturing processand thusincrease the service life of the railsfrom the start. In addition, variousportable grinders- also available with sound absorption - are also used. On request, the rail surface can also be provided with a so-called acoustic grinding, minimising the running noises. Measuring technology State-of-the-art measuring technology isused to record the actual network data and to document the measurestaken. It ispossible, for instance, to measure and document the track geometry, the longitudinal and transverse rail profile, varioustypical wear conditionssuch ascorrugation, headchecks, squatsaswell as the roughnessof rails. This ensures, on the one hand, the checking and documentation of the servicesrendered, such as re- surfacing or grinding of the railswith regard to the respective customer requirementsand tolerancesto be observed;on the other hand, regular inspectionscan be performed to record and document the actual condition of the rail infrastructure. Summary The service life of the railslaid alwaysdependson the care ALTYAPI | INFRASTRUCTURE Ray Bak?m? Kal?c?yük ile ortaya ç?kan ciddi boyuttaki a??nmaya kar??en önemli önleyici uygulamalardan biri da raylar?n ve makaslar?n düzenli olarak ve zaman?nda onar?lmas?d?r: Profesyonel onar?m raylar?n ve makaslar?n hizmet ömrünü kal?c?bir ?ekilde uzatmakta ve özellikle de kurblarda ray-tekerlek temas?ndan kaynaklanan gürültü emisyonunu azaltmakta ve rayl? sistem altyap?s?ile güvenli bir i?letme sa?lanmas?n?mümkün k?lmaktad?r. Montaj?yap?lm??ray ve makaslarda kaynak çal??malar? mobil i?üniteleri kullan?larak gerçekle?tirilir. Elektrikli yap??mal?kaynakla yap?lan bu çal??ma alanlar?aras?nda yo?un a??nmaya tabi olan kurb raylar? ve tekerlek destekleyici hat elemanlar?bulunmaktad?r. Bu çal??malar?n ana bölümü özellikle de makas göbe?i ba?ta olmak üzere makaslar?n kaynakla onar?m?n?ve i?letmeye ba?l?ray hasarlar?n?n giderilmesini kapsamaktad?r. Mü?terinin taleplerine ba?l? olarak, kaynak yap?lan raylar ard?ndan özel makineler kullan?larak, raylar?n orijinal ya da ta?lanm??halindeki profiline yeniden getirilmesini sa?layacak ?ekilde ta?lan?r. Raylarda oyuk k?s?mlar?ve k?sa dalgalanmalar?gidermede ve ray?n yolculuk yap?lan ba??n?n ve çal??an kenar?n?n profilini yenilemede ? özellikle de tramvaylar ve yerel kamu ula??m ?irketleri taraf?ndan ? ta?lama trenleri mükemmel bir ba?ar?ile kullan?lm??t?r. Her iki ray ayn?anda i?leme tabi tutulabilir. Bir karayolu ray teknolojisi uygulanarak karayolu ve rayda kombine gidebilen bu araçlar kullan?larak, h?zl?bir ?ekilde raya tutunma ve raydan ç?kma mümkün k?l?nmaktad?r ve bu yap?lan çal??malar?n devam edegelen i?letmeyi önemli ölçüde etkilememesi sa?lanmaktad?r. Ta?lama treni 900 mm ile 1668 mm aras?ndaki ray aç?kl?klar?na göre ayarlanabilir. ?laveten yeni dö?enen raylar?n, üretim sürecinde ortaya ç?kan haddeleme katman?n?ve yüzey hasarlar?n?gidermek için ta?lanmas?önerilmektedir ve bu ?ekilde daha ba?lang?çtan raylar?n hizmet ömrünü artt?rmak mümkün olmaktad?r. Buna ilaveten, ses absorpsiyon özelli?i de olan çe?itleri ile birçok portatif ta?lama üniteleri de kullan?lmaktad?r. Talep üzerine ray yüzeyine i?letmede gürültüyü asgari düzeye indiren ve akustik ta?lama olarak bilinen ta?lama da yap?labilir. Ölçme Teknolojisi As?l a? verilerini kaydetmek ve al?nan önlemleri belgelemek için en ça?da?ölçüm teknolojileri kullan?lmaktad?r. Örne?in hat geometrisini, boylamas?na ve enine ray profilini, ondülasyon, headcheck olarak bilinen ray yüzeyi alt?ndaki çatlaklar, çökmeler ile raylardaki pürüzlülük gibi çe?itli tipik a??nma durumlar?n?ölçmek ve belgelemek mümkündür.
 10. 10. www.rayhaber.com 8 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August ALTYAPI | INFRASTRUCTURE and timely maintenance work. Already during the planning of new systemsit must be ensured that a rail grade isused, which in the course of the service life can be built-up again without problems. Thisapplies especially to grooved railslaid in the roadway, i.e. "embedded". With the installation of railsin narrow curvesimproved by welding, the period after the initial track laying and prior to the first welding maintenance can already be extended up to the 7-fold. Regular grinding work on the railsmaintain the target profile and the desired wheel-rail contact and eliminate possible faultson the rail already in their development, whereby the service life of the rail is extended and passenger comfort increased. Tracks already damaged can be returned to their target condition by reprofiling by meansof grinding. Atimely welding maintenance ensuresthe operating safety of the tracksand switches, providesthe utilisation of the maximum installation period and increasespassenger comfort. Supported by measurements, a maintenance concept can be prepared ensuring a cost-efficient operation of the systemswith maintenance work predictable on a long-basis. The additionally increased passenger comfort and the decrease of the noise emissionsincreasescustomer satisfaction and minimises complaintsfrom residents. With their services, the Goldschmidt Thermit Railservice GmbH providesa full service regarding the maintenance of their rail infrastructure and will be happy to advise you. Your contact person in Turkey isthe CCEElektrik Yapi Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. Bu ?ekilde bir yandan ilgili mü?teri taleplerine göre raylar?n yüzeylerinin yeniden i?lenmesi ve ta?lanmas?gibi verilen hizmetlerin kontrol edilmesi ve belgelenmesi ile toleranslar?n gözlemlenmesi mümkün olurken di?er yandan da ray altyap?s?n?n as?l durumunu kaydetmek ve belgelemek için düzenli muayeneler yap?lmas? sa?lanabilmektedir. Özet Dö?enen raylar?n hizmet ömrü her zaman gösterilen özene ve zaman?nda yap?lan bak?m çal??malar?na ba?l?d?r. Daha yeni sistemimizin planlanmas? a?amas?nda belli bir ray s?n?f?n?n kullan?lmas? sa?lanmal?d?r, ki bu ?ekilde hizmet verdi?i y?llar içinde baz?sorunlar olmadan üzerinde çal???l?p geli?tirilmesi mümkün olabilsin. Bu özellikle de karayoluna dö?enmi?olan ?gömülü?tipteki raylar gibi oluklu raylar için geçerlidir. Dar kurblarda geli?tirilmi? kaynakla ray montaj?yap?lmas? sonucunda, ilk hat dö?endi?i tarih ile ilk kaynak bak?m? öncesine kadar geçen süre 7 kat artt?r?labilir. Raylarda düzenli ta?lama çal??mas?, hedef profilin korunmas?n?ve istenen tekerlek ray temas?n? sa?larken ray üzerinde olu?maya ba?lam??olan muhtemel hasarlar?da ortadan kald?rarak ray?n hizmet ömrünü uzatacak ve yolcu konforunu da artt?racakt?r. Hasar görmü?olan hatlar bile ta?lama ile profili yeniden yap?land?r?larak hedeflenen durumlar?na geri dönmeleri sa?lanabilir. Zaman?nda yap?lacak kaynak çal??mas?ile yap?lacak bak?m, hatlar?n ve makaslar?n güvenli bir ?ekilde i?letilmesini sa?larken maksimum montaj süresinin kullan?lmas?n? sa?lamakta ve yolcu konforunu da artt?rmaktad?r. Uzun vadede öngörülen bir bak?m çal??mas?olan, ekonomik bir i?letme sa?layacak ?ekilde ölçümlerle desteklenen, bir bak?m kavram?haz?rlamak mümkündür. ?laveten artan yolcu konforu ve gürültü emisyonlar?n?n azalmas? mü?teri memnuniyetini artt?r?rken çevredeki sakinlerin ?ikayetlerini de azaltacakt?r. Verdikleri hizmetlerle, Goldschmidt Thermit Railservice GmbH rayl?sistem altyap?s?n?n bak?m?ile ilgili tam kapsaml?bir hizmet sunmaktad?r ve size de yard?mc?olmaktan mutluluk duyacakt?r. Türkiye?deki irtibat adresimiz CCEElektrik Yapi Taah. San. ve Tic. Ltd. ?ti?dir.
 11. 11. www.rayhaber.com 9 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 12. 12. www.rayhaber.com 10 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 13. 13. www.rayhaber.com 11 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 14. 14. www.rayhaber.com 12 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August ?slam dünyas?n?n iki kutsal kenti Mekke ile Medine art?k Hindistan ile ba?lant?l? olacak. Hükümet kaynaklar?ndan al?nan bilgilere göre, Suudi Arabistan??n iki kenti yüksek h?zl?trenle birbirine ba?lama plan?olan Haramain Yüksek H?zl?Tren projesinde Hindistan i?gücü devreye girecek. Ayr?ca hatt?n raylar? da Hindistan ?irketleri taraf?ndan temin edilecek. Hükümet kaynaklar?Suudi Ba?bakan Yard?mc?s?ve Veliaht Prens Salman bin Abdülaziz Al Saud?un üç günlük bir ziyaret için Çar?amba günü gelecek olmas?n?, ki bu dört y?lda ikinci ziyareti oluyor, Hindistan ile Suudi Arabistan aras?ndaki ili?kilerin geli?mesindeki önemine de?inmi?tir. Yak?n zamana kadar Suudi Arabistan Hindistan??n en büyük ham petrol tedarikçisi olup oradan da in?aat projeleri için i?gücü ithal etmekteydi. Her ne kadar faaliyetlerde ini?ve ç?k??lar olmu?sa da bu iki faktör uzun bir süredir ayn?düzeyde kalm??t?r. Suudi Arabistan??n dev ?irketi Aramco Hindistan??n daha fazla a??r? hafif ham petrol talebini geri çevirmi?olup bir Hindistan kamu sektörüne ait petrol ?irketi için kredi imkanlar?n? da geri çekmi?tir. Resmi düzeydeki ki?iler Suudi Arabistan ile Hindistan??n savunmadaki i?birli?ini büyük bir geli?me olarak görmektedir. Bunun ana nedeni Hindistan ile Pakistan aras?nda bir seçim yap?larak güvenlik ve savunma konusunda ikili ?artlarda bakmay?b?rakm??olmas?d?r. Yeni Delhi bu ziyarette ayn? zamanda Suudi Arabistan??n Savunma Bakan?da olan Veliaht prens ile bu konular? daha derinden görü?meyi ummaktad?r. Ama ?imdilik, Hindistan yüzünü rayl?sistemlere çevirmi?tir. Riyad Metro projesinde bir k?s?m i?ler için L&T mega sözle?mesi d???nda, gelecek 30 y?lda a?? geni?letme plan?e?iliminde olan Suudi Arabistan?da yakla??k 100 milyon $ de?erinde ba?ka f?rsatlar da bulunmaktad?r. Hükümet kaynaklar?a??r yük treni ve hatlar ya da yüksek h?zl?trenler gibi konularda uluslararas?ihalelerde Çinlilerin bir avans sa?lad???n?itiraf etmektedirler. Ama bu yap?daki i?leri daha çok i?çilik gerektiren yap?da olup Hindistan ?irketlerinin tercih edilece?i beklenmektedir. Bunun bir nedeni de körfezde onlarca y?l çal??m??olan bu büyük ülkedeki i?çilerin Çinlilerle k?yasland???nda sosyal aç?dan o bölgeye çok daha kolay uyum sa?lamas?d?r. Mekke Medine Yüksek H?zl?Tren Projesini Hindistan Ray?na Oturtacak India to put Makkah-Medina high speed railway on track Two of Islam?sholiest cities, Makkah and Medina will now have an Indian connection. According to government sources, the Indian labour force will be roped in for the Haramain High Speed Railway project ? Saudi Arabia?splan to connect the two citiesby high speed trains. The railsfor the tracks will also be supplied by Indian companies. Government sourcespointed out the evolution in India-Saudi ties at a time when Saudi Deputy Prime Minister and Crown Prince Salman bin Abdulaziz Al Saud arriveshere on Wednesday for a three-day visit, hissecond visit to the country in four years. Till recently, Saudi Arabia was India?sbiggest crude supplier while receiving labour for its construction projects. These two factorshave remained constant although there are operational hiccups. Saudi petro giant Aramco turned down India?s request for more extra light crude and withdrew credit facilitiesfor an Indian public sector oil company. Officials consider Saudi-India cooperation in defence a major development, especially because they have stopped viewing their security and defence tiesin binary terms? choosing between India and Pakistan. The two sideshad agreed on a defence MoU when A.K. Antony became the first Indian Defence Minister to visit Riyadh in 2012. New Delhi expectsto discussthis further with the Crown Prince who isalso the Saudi Defence Minister and isknown asa consensusbuilder in Riyadh?s corridorsof power. Officialsdo not discount the possibility of the MoU being signed during his visit. For now, India issetting its sightson railways. Apart from the mega contract for L&Tfor part of work on the Riyadh Metro project, there are other opportunitiesworth about $100 billion opening up asSaudi Arabia setsin motion a network extension plan for the next 30 years. Government sourcesadmitted that the Chinese had a headstart in most of the worksopening up for international tendering such asheavy haul trainsand tracks or high speed trains. But work of thisnature islabour intensive and the expectation isIndian companieswill be preferred .This isbecause having worked for decadesin the Gulf, workers from the subcontinent are considered socially compatible with the ethosof the region than the Chinese. There are also signs of Saudi Arabia?ssecond most influential royal?svisit becoming a catalyst for Riyadh?s participation in LNGor oil refining projectsbeing planned at Dahej, Ennore, Mangalore, Paradip and Kochi.The investment could come from the flush-with-fundsKingdom Holding Company which has already made investmentsin Four SeasonsHotel and Citi Bank. DEM?RYOLU| RAILWAY
 15. 15. www.rayhaber.com 13 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 16. 16. www.rayhaber.com 14 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August Çinli bilim insanlar?saatte 2 bin 900 kilometre h?za ç?kacak trenin prototipini yapt?. Uçaktan 3.5 kat h?zl?tren denemeyi ba?ar?yla geçti. Çin' in Jiatong Üniversitesi'nden bir mühendis ekibi, manyetizma prensibini kullanarak saatte 2 bin 900 kilometre h?za ula?abilecek bir trenin ilk örne?ini in?a etti. Deneme a?amas?nda olan trene, iki m?knat?s?n birbirini itme kural? üzerinden geli?tirilmi? "Maglev" yani "manyetik olarak havada tutma, yükseltme" teriminden türetilen "Süper-maglev" ad? verildi. Bir yolcu uça??ndan neredeyse 3.5 kat daha h?zl? olmas?beklenen süper-maglev, ilk deneme sürü?ünü ba?ar?yla tamamlad?. ?imdilik 66 metrelik bir tünelde denenen tren yayg?nla?t?r?ld???nda Paris-Moskova aras?nda seyahat bir saat sürecek. Ortalama 400 kilometre h?z yapabilen araçlar?n harcad??? enerjinin yüzde 83'ünün Chinese scientistshave developed the prototype of a train that can travel at speeds up to 2900 kph. The test at a speed 3.5 timesfaster than a plane wasconducted with success. An engineering team from the Jiatong University of China used the magnetism principle to develop the first prototype of a train that can move at speedsup to 2900 kph. The train that iscurrently in itstest stage iscalled super-magnlev, the maglev term derived from ?magnetic levitation?caused by the law of repulsion between two magnets. The super-maglev expected to travel at speeds about 3.5 timesfaster than a passenger plane haspassed its test drive successfully. Currently the train istested in a 66 m tunnel. When it isput in operation, the travel time between Parisand Moscow will be reduced down to 1 hour. Expertswho have discovered that 83% of the fuel consumed by vehiclesmoving at an average speed isused to Süper-maglev tren ile Paris-Moskova aras?bir saat Super-Maglev it will take one hour to travel between Parisand Moscow TRENLER| ROLLINGSTOCK
 17. 17. www.rayhaber.com 15 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August aerodinamik dirençten kaynakland???n?ke?feden uzmanlar, tünelin atmosfer bas?nc?n?dü?ürerek tüpteki hava mukavemetini sadece 10'da 1'e dü?ürmeyi ba?ard?. Bu sayede, havadaki sürtünmenin sebep oldu?u yava?lama da engellendi. Ara?t?rmay?yürüten ekibin ba??ndaki Dr.Deng Zigang, vakum tüpü teknolojisinin ula??mda devrim niteli?inde de?i?iklikler getirilebilece?ini, füzelerin ve uzaya f?rlat?lan araçlar?n performans?nda büyük geli?me kaydedilebilece?ini belirtti. Maglev tekni?i, saatte 581 kilometre ile ?u anda dünyan?n en h?zl?yolcu treni olan Japonya'daki JR-Maglev MLX01 treninde de kullan?l?yor. overcome aerodynamic resistance, then have reduced the atmosphericpressure in the tunnel then reducing air resistance by one tenth. Thus the slowing down effect of air friction wasreduced. The head of the research team, Dr. Deng Zigang explained that the vacuum tube technology will introduce revolutionary changesin transportation, and will also improve the performance of rocketsand spaceships. The Maglev technology iscurrently used in Japan in the JR-Maglev MLX01 train, which isthe fastest train in the world, moving at a speed of 581 kph. TRENLER| ROLLINGSTOCK
 18. 18. www.rayhaber.com 16 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August ?stanbul'aiçiniki yeni metroihalesi aç?ld?! Two new metro tendersopened in ?stanbul Türk ?ehirlerindeki kentiçi toplu ta??mac?l?k anlay??? geli?ti?inden resmi rakam? 14 milyon olan ve gelecek on y?lda yakla??k olarak 16,4 milyon olmas?beklenen büyük?ehir içinn iki tane ana metro hatt?yap?lmas? konusunda ihale ilan?yap?ld?. ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Ba?kan?Kadir Topba?bu ay içinde iki yeni metro hatt?n?n yap?m?için aç?lan ihaleyi ?öyle duyurdu: " Ataköy-?kitelli hatt?Avrupa yakas?nda, Dudullu-Bostanc? hatt?ise Anadolu yakas?nda Eylül ay?nda ihale edilecektir" Londra'dan sonraki Dünya'n?n en eski yeralt? toplum ta??m sistemi olan finiküler Tünel bugün hala kullan?lmakta olup, ilk yolcusunu 1875 y?l?nda ta??m??t?.Modern metronun yap?lmas?ise 1989 y?l?nda, ayr?ca Marmaray Tüneli (Bo?aziçi'ni suyun alt?ndan geçen geçen demiryolu tüneli) Asya ve Avrupa'y? birbirine ba?layan metro hatt?Ekim 2013 tarihinde hizmete aç?lm??. Sabah alt?dan ak?am 00:30 saatina kadar i?letilen metro, yo?un zamanlarda 7-10 dakikal?k dizi aral?klar?yla i?letiliyor, bu aral?k ise yo?un saatlerde The development of public transport in the Turkish city is set to continue with an announcement of tendersfor two major new metro lines. With a metropolitan population that isnow topping approximately 14 million people and forecastsshowing that it will continue itsgrowth for the rest of the decade, ending up at 16.4 million, the city?stransport network is needing to continue to expand to keep pace. Asa result the Istanbul Metropolitan Municipality hasannounced plansfor opening a tender for two new metro linesnext month:?Atender will be held for the subway linesbetween Ataköy-?kitelli on the European side and Dudullu-Bostanc?on the Asian side in September,? Istanbul Mayor Kadir Topba? confirmed to local presslast week. After London, Istanbul hasthe oldest underground urban line in the world, the funicular subway, Tünel, which still operating today first took passengersin 1875. Construction on the modern metro network began in 1989, with the Marmaray Tunnel (the Bosphorusundersea railway tunnel) connecting the Asian and European metro lines opening in October 2013. The Metro operatesfrom 6 a.m. to KENT?Ç?TA?IMACILIK/ URBANTRANSPORT
 19. 19. www.rayhaber.com 17 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August 5 dakikal?k dizi aral???için hedefleniyor. Kadir Topba?her iki ihalede hakk?nda bilgi vermek gerekirse, Ataköy - ?kitelli hatt?Avrupa yakas?nda olup, 13,3 km uzunlu?unda ve yakla??k olarak saatte ve tek yönde 45 bin yolcu ta??ma kapasitesine sahip. Ayrca Topba?Ataköy - ?kitelli hatt?n?n di?er metro hatlar?na entegre edilece?ini ve buna Ba?c?lardaki Marmaray ve di?er metro hatlar?n?n da dahil oldu?unu sözlerine ekledi. ?kinci olarakta, Dudullu-Bostanc?hatt? ?stanbul'un Anadolu yakas?nda 14,2 km uzunlu?unda olacak ve yine tek yönde saatte 45 bin yolcu ta??ma kapasitesine sahip olacak, yolculuk süresiyse 21 dakika olacak. Ula?t?rma ve Haberle?me Bakan?Feridun Bilgin'in yaz ba?lar?nda yapt??? aç?klamada da belirtildi?i gibi, ?stanbul'un yap?m a?amas?nda olan havaalan? ve ?ehire ba?lant?l?metro hatlar?ihalelerinin 2016 y?l?nda olaca??n? duyurmu?tu. Dünya'daki en büyük havaalan?olaca?? d?ünülen 3. Havalan?, y?ll?k 150 milyon yolcu ta??ma kapasitesine sahip olacak ve bu yolcular metro hatlar?yla ta??nacak. Gayrettepe istasyonundan ba?layan bu hat toplamda 33 km uzunlu?unda olacak ve 26 dakika gibi k?sa bir sürede ula??m sa?lanabilecek. Yap?m?süren havalan?2018 y?l?nda aç?lacak ve buna ba?l? toplu ta??m sistemi planmas? ise önümüzdeki y?llarda bizi me?gul edecek gibi görülüyor! approximately 0.30 a.m. every 7?10 minutes;during peak-hoursthe intervals reduce to 5 minutes. Of the two tenders, the Ataköy-?kitelli line on Istanbul?sEuropean side will be 13.3km long and will carry around 45,000 passengersper hour in one direction, said the statement. Topba?also said the Ataköy-?kitelli line would be integrated with other rail systems, including the Marmaray and another metro line in Ba?c?lar. Whilst the second, the Dudullu-Bostanc?line on Istanbul?sAsian side will be 14.2km in length and will also have the capacity to carry 45,000 passengersan hour with the journey between Dudullu and Bostanc?taking 21 minutes. Earlier in the Summer, the Minister of Transportation and Communication, Feridun Bilgin announced that the subway connecting Istanbul?snew under-construction airport to the city?smetro system will be put out to construction tender in 2016. The airport which is ultimately planned to be the largest airport in the world, with a 150 million passenger annual capacity will be connected with a metro system via a line starting from Gayrettepe station with the new line having a total length of 33 km will only be a 26-minute ride. The new under-construction airport in Istanbul isexpected to be operational in 2018 with one terminal and two runways. There?splenty to keep Istanbul transport plannersbusy over the next few years! KENT?Ç?TA?IMACILIK/ URBANTRANSPORT
 20. 20. www.rayhaber.com 18 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 21. 21. www.rayhaber.com 19 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 22. 22. www.rayhaber.com 20 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August ELEKTR?KELEKTRON?K| ELECTRIC&ELECTRONICS Kas?m 2013?te 2014 y?l? sonuna kadar 3 milyar ? de?erinde varl?klar?ile Ula??m Bölümündeki hisselerini sataca??n?ve 1300 ki?iyi i?ten ç?karaca??n?ilan etmi?tir. Alstom?un nakit ak??? ile ilgili endi?eler nedeniyle, y?l içinde Mart ay?na kadar Alstom?un de?eri % 30 oran?nda dü?mü?tür. Öte yandan Ocakta dokuz ayl?k sonuçlara göre ?irketin kar?, enerji santrallerindeki talep dü?ü?ü nedeniyle % 12 azaltm??t?r. Yak?n geçmi?e kadar GE?nin Alstom?a ilgisi teyit edilmemi?tir. Ancak GE?nin Frans?z ?irketi sat?n almak için Alstom ile 13 milyar dolarl?k bir pazarl?k içinde oldu?u rapor edilmi?tir. Alstom bu dedikodulara web sitesinde bir beyanat yay?nlayarak yan?t vermi?ve ??irketin hisseleri ile ilgili olarak olas? bir kamu ihalesi konusunda kendilerine herhangi bir bilgi gelmedi?ini?belirtmi?tir. Ayr?ca ?planland????ekilde?7 May?s?ta y?ll?k sonuçlar? bildirmeyi planlad?klar?n? eklemi?ve ?bu f?rsattan yaralanarak faaliyetlerindeki geli?meler konusunda güncel bilgi vereceklerini?ifade etmi?tir. GEbu konuda halka herhangi bir aç?klama yapmam??t?r. Öte yandan geçen hafta Siemens bir teklif mektubu sunarak Alstom?un sat?n al?nmas?yar???na dahil olmu?tur. Bu teklifte Siemens, iki yeni Avrupa Kurulu?u olu?turarak Avrupa?da sektörel alanda çok radikal bir yeniden yap?lanma önermektedir. Bu kurulu?lardan biri Alstom?un termal elektrik, yenilenebilir elektrik birimlerini ve ?ebeke birimlerini sat?n alacak olan Siemens?in liderli?inde enerji alan?nda faaliyet gösterecektir. Di?eri ise Alstom?un liderli?inde Ula??m alan?nda faaliyet GEve Siemens Alstom'u almak istiyor GE& Siemenswould like to buy Alstom General Electric (GE) firmas?n?n Frans?z ?irketi sat?n almak için 13 milyar ABD $ teklifte bulundu?u ve yak?n gelmi?te de Siemens?in Alstom?un Elektrik Türbinleri ile ?ebekesi ekipmanlar?n?sat?n almak için teklif verdi?i bilgileri al?nm??t?r. It isreported that GENERALElectric(GE) hasoffered 13 billion US$ to acquire the French company while recently Siemenshasalso made an offer to acquire Alstom?spower turbinesand grid equipment. In November 2013 Alstom has announced that it would sell a stake in itsTransport division aswell asother assetsworth up to ?3bn by the end of 2014 and shed 1300 jobs. Alstom's value hasfallen by about 30% during the year up to March over concernsabout its cashflow, while in its nine-month resultsin January the company said itsprofits had fallen by 12% following a drop in demand for power plants. Until recently, GE?s interest in acquiring Alstom wasnot confirmed. However, it hasbeen reported that GEis in negotiationswith Alstom over a 13 billion US$ takeover of the French company. Alstom had responded to the rumours by issuing a statement on its website declaring that it has "not [been] informed of any potential publictender offer for the sharesof the company."It added that it plansto communicate its annual resultson May 7 "as planned"and that it will "use thisopportunity to give an update on the prospectsof its activities." GEhasnot commented on the issue publicly. On the other hand last week Siemenshas submitted a letter of proposal, thusentering the race to acquire Alstom. In this proposal, Siemensisoffering a very radical sectorial reorganization in Europe by creating two new European Establishments. One of these will operate in the energy sector with leadership of Siemens, who will acquire Alstom'sthermal power, renewable power, and grid divisions. The other will be operating in the field of Transportation under the leadership of Alstom. For this Siemenswill allow Alstom to acquire itshigh speed train and locomotive businessand provide a "significant cash
 23. 23. www.rayhaber.com 21 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August gösterecektir. Bunun için de Siemen Altstom?un kendi h?zl? tren ve lokomotif kurulu?lar?n?sat?n almas?na izin verirken ayr?ca Alstom?un hissedarlar?na da ?önemli bir nakit katk?s?nda? bulunacaktor. Siemens yine de Avrupa?da kendi banliyö ve kent içi rayl?sistem bölümünü korumay? öngörmektedir. K?sa bir süre önce Fransa?n?n?Ekonomi Bakan?Arnaud Montebourg acele verilecek bir karar? kabul etmeyece?ini ve Fransa?da i?lerin ve sanayi temelinin korunmas?için gerekeni yapaca??n?beyan etmi?tir. Kendisi özellikle ülkenin nükleer sanayisinin ba??ms?z kalmas?için son derecede titiz davranaca??n? ifade etmi?tir. Yapt??? beyanatta Frans?z Ekonomi Bakan?Arnaud Montebourg ?GEve Alstom?un kendi öncelikleri mevcut olup, bu kendi hissedarlar?n?n öncelikleri ile ayn?d?r. Ama Frans?z hükümetinin önceli?i ayr?d?r ve bu ekonomik egemenlik konusudur?demi? ve böylece GE?nin teklif vermi?oldu?u ilk defa resmen teyit edilmi?tir. Reuters?e göre ise, Alstom GE anla?mas?na yak?n kaynaklardan al?nan bilgilere göre görü?melerde ?ilerleme kaydedilmi?tir?ama öte yandan Siemens teklifi bu a?amada sadece bir niyet beyan?düzeyindedir. contribution"to Alstom shareholders. However, Siemensstill considersto retain itscommuter and urban rail division in Europe. Recently French economy minister Mr Arnaud Montebourg hasdeclared that the government would not accept a hastily made decision, and that it would seek to preserve French jobs and industrial base. He said that in particular the French government would be extremely vigilant to ensure the country'snuclear industry remainsindependent. In his statement French Economy Minister Mr. Arnaud Montebourg said "GEand Alstom have their calendar, which isthat of shareholders, but the French government hasitsown, which isthat of economicsovereignty," providing the first official confirmation of GE'soffer. According to Reuters, sources close to the Alstom GEdeal described talksas"advanced," while the offer from Siemens remainsonly an expression of interest at thisstage. ELEKTR?KELEKTRON?K| ELECTRIC&ELECTRONICS
 24. 24. www.rayhaber.com 22 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 25. 25. www.rayhaber.com 23 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 26. 26. www.rayhaber.com 24 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August Hill International, Louis Berger ile ortak giri?im olarak Arriyadh Geli?tirme Kurumu?nun (ADA)Riyad Metro projesinin265.000.000 $ de?erindeki proje yönetimi ve in?aat yönetimi hizmetlerisözle?mesinialm??t?r.Hizmetler, Louis Berger?in % 55, HILL?in % 45 orta??oldu?u Riyad Geli?mi?Metro Projesi Yürütme ve Hizmetler(RAMPED) ortak giri?imi alt?nda yürütülecektir. Ortak giri?im, ADA ile tasar?m-in?aat (design& build) Yüklenicileri aras?nda yer alarak yeni Riyad metro sisteminin 6 hatt?ndan 3?ünü kapsayan 3. Paketin proje döngüsü boyunca tasar?m ve in?aat hizmetlerinidenetleyecektir. Sözle?me 5 y?ll?k performans dönemi ve 24 ayl?k ?kusurlar? giderme dönemi?ni kapsamaktad?r. 3. Paket, Hat 4, Hat 5 ve Hat 6?y?içermektedir ve Riyad??n en kalabal?k bölgelerinden geçen 48 kilometrelik yüksekgüzergah, 5,5 kilometre konvansiyoneltünel, 22 istasyon ve yakla??k 13 kilometre delme tünel in?aat?n?kapsayan 67 kilometrelik hattan olu?maktad?r. Hat 4, yüksekve zemindek?s?mlarla Kral Halid Ukuslararas? Havaalan?na ba?lant?l?d?r. Hat 5, Kral Abdulaziz Tarihi Merkezi ile Riyad Havüssü aras?nda Kral Adbulaziz Caddesi boyunca delme tünel içerisinde çal??acakt?r. Hat 6 ise Kral Abdullah Finans merkezinde ba?lay?p Iman Muhammed Bin Saud Üniversitesi geçen ve Prens Saad ?bn Abdulrahman Al Awal yolunda bitecek bir KENT?Ç?TA?IMACILIK/ URBANTRANSPORT Hill International-LouisBerger OrtakGiri?imi RiyadMetrosu Proje Yönetimi Sözle?mesini 265 Milyon Dolara Ald? Hill International-LouisBerger Joint Venture Awarded $265 Million Riyadh Metro Project Management Contract Hill International, with its joint venture with Louis Berger hasbeen awarded a $265 million contract by the Arriyadh Development Authority (ADA) to provide project management and construction management servicesfor the Riyadh Metro project. The contract was awarded under the Riyadh Advanced Metro Project Execution and Delivery (RAMPED) joint venture, in which LouisBerger isa 55 percent partner and Hill isa 45 percent partner. Asthe intermediary between ADAand the design-build contractors, the joint venture will oversee design and construction deliverables through the project life cycle for Package 3, which consists of three of six linesin the new Riyadh Metro system. The contract coversa five-year performance period and a 24-month defectsliability period. Package 3 includesLine 4, Line 5 and Line 6 and covers 67 kilometersof track with 48 kilometersof elevated alignment, 5.5 kilometersof mined tunnel, 22 stationsand nearly 13 kilometersof bored tunnel constructed through some of the most congested districtsin Riyadh. Line 4 links to the King Khalid International Airport with a mix of elevated and at-grade sections. Line 5 will run in a bored tunnel along King Abdulaziz Street, between King Abdulaziz Historical Centre and the Riyadh Airbase. Line 6 runsin a half-ring from King Abdullah Financial District, passing by Iman Mohammed Bin Saud University and ending at Prince SaadIbnAbdulrahman
 27. 27. www.rayhaber.com 25 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August KENT?Ç?TA?IMACILIK/ URBANTRANSPORT yar?m ring ?eklinde olacakt?r. Hill proje yönetim grubu (Uluslararas?) Ba?kan?Raouf S. Ghali, "Orta??m?z Louis Berger ile birlikte ADA ad?na dünyan?n en büyük altyap? projelerinden birini yönetmek için çal??maktan onur duyuyoruz. Olu?turdu?umuz dünya çap?nda ekiple, Riyad halk? için ba?ar?l?bir Metro sistemi teslim edece?imize inac?m?z sonsuzdur??eklinde belirtti. Dünya çap?nda 100 den fazla ofisi ve3.900 çal??an? bulunan Hill International (www.hillintl.com), bina, ula??m, çevre, enerji ve sanayi sektörlerinde program yönetimi, proje yönetimi, in?aat yönetimi , constructions talep (claims) yönetimi ve di?er dan??manl?k hizmetleri vermektedir. Hill International yak?n zamanda Engineering News-Record dergisi taraf?ndan Amerika Birle?ik Devletleri?inin en büyük 9. in?aat yönetimi firmas?olarak s?raland?r?lm??t?r. Al Awal Road. "We are extremely honored to be working with our partner LouisBerger to manage one of the largest infrastructure projectsin the world on behalf of our client ADA. We have every confidence that the world-classteam we have assembled will deliver a successful Metro system for the citizensof Riyadh."said Raouf S. Ghali, President of Hill'sProject Management Group (International). Hill International (www.hillintl.com) with 3,900 employeesin 100 offices worldwide, providesprogram management, project management, construction management, construction claimsand other consulting servicesprimarily to the buildings, transportation, environmental, energy and industrial markets. Engineering News-Record magazine recently ranked Hill asthe 9th largest construction management firm in the United States.
 28. 28. www.rayhaber.com 26 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August Var?ova metro uzatmas?için en iyi teklif Gülermak firmas?ndan geldi Gülermak isthe best bidder for Warsaw metro line extension Five companieshave bid for the contract to extend Warsaw?ssecond metro line west and four to the east. Warsaw Metro opened bidsin the tender for the construction of six more stations. The lowest offer on the western section isPLN 1.148 billion (about EUR260 million), and on the eastern part PLN 1.066 billion.The city hasallocated PLN 3.174 billion for the six new stations. The lowest bid from among five biddersfor the extension from Rondo Daszynskiego in the west wasmade by Turkish consortium Gulermak ?of PLN 1.15 billion ?and the highest wasby a conconsortium led by Metrostav Poland SAof PLN 1.8 billion. In the east the lowest bid was submitted by the Italian consortium Astaldi SpA, of PLN 1.066 billion and the highest PLN 1.833 billion by Budimex SA. The plan isto build 3.4 km of new westbound track from Rondo Daszynskiego, with the planned stopsincluding ?Wolska,??Moczyd?o,??Ksi?cia Janusza?. To the east about 3.12 km of new track will be built. According to the tender documentsthe construction of the new stationsshould take no longer than 38 monthsand could be completed by 2019. RH+ Var?ova Metrosu bat? uzatmas?için aç?lan ihaleye be?do?u için aç?lan ihaleye ise dört firma teklif verdi. Alt?dan fazla istasyon yap?m?n?da içeren ihaleyi Var?ova Metro ??letmesi de?erlendirdi. Bat?taraf?ndaki en dü?ük teklif 1.148 milyar PLN (yakla??k olarak 260 milyon EURO) olurken Do?u taraf?ndaki teklif ise 1.066 milyar PLN oldu. ?stasyonlar için de 3.174 milyar PLN bütçe ay?ran ?ehir, ihaleyi sonuçland?rd?. Gülermak - Rondo Daszynskiego Konsorsiyum Ortakl???nda verilen en dü?ük teklif 1.15 milyar PLN olurken, en yüksek teklif ise Metrostav Poland SA Konsisiyumundan 1.8 milyar PLN olarak geldi. Do?u taraf?ndaki en dü?ük teklif ise ?talyan firma Astaldi taraf?ndan 1.066 milyar PLN olarak verildi. En yüksek teklif ise Budimex SA'ya ait, 1.833 milyar PLN. Rondo Daszynskiego'dan ba?layacak hat 3,4 km uzunlu?unda ?ehrin bat? taraf?na ilerliyor ve planlanan di?er duraklar ise "Wolska,? ?Moczyd?o,??Ksi?cia Janusza?. Do?u yönüne ise 3.12 km yeni hat yap?lacak. ?hale evraklar?na göre, tüm yap?m i?leri 38 aydan uzun sürmeyecek ve en geç 2019 y?l?na kadar 38 ay süresince tamamlanacak.
 29. 29. www.rayhaber.com 27 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 30. 30. www.rayhaber.com 28 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 31. 31. www.rayhaber.com 29 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August
 32. 32. www.rayhaber.com 30 2015 | Temmuz - A?ustos | July - August

×