Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RayHaber sayı 13

1,223 views

Published on

RayHaber sayı 13

Published in: Business
 • Be the first to comment

RayHaber sayı 13

 1. 1. Al Haramian Katenersiz Araçlar Catenary Free Vehicles Dikey ?stasyonlar Vertical Stations Mart Nisan 2015 | March April 2015 Say?| Vol : 13 Y?l | Year : 3 Turkiye 15 TL| Europe 12 EUR| Other Countries16 EUR Türkiye'nin Rayl?Sistemler Dergisi | Railway Magazine of Turkey Yüksek H?zl?Tren hatt?lar?yla 'Yeni Türkiye' 'New Turkey' with High Speed Train Lines EurAsiaRail 2015 Özel Say?/ Special Edition
 2. 2. www.rayhaber.com 0 2015 | Mart - Nisan | March - April
 3. 3. www.rayhaber.com 1 2015 | Mart - Nisan | March - April
 4. 4. www.rayhaber.com 2 2015 | Mart - Nisan | March - April 18 ALTYAPI | INFRASTRUCTURE Künye / Masthead Y?l 3 | Say?13 | Yayg?n Süreli Yay?n (2 Ayl?k) | Mart - Nisan 2015 Year 3 | Vol 13 | International Periodical (bi-monthly) | March - April 2015 ?mtiyaz Sahibi ve Yay?n Yönetmeni (Sorumlu) Licencee & Executive Editor (Managing) LEVENT ÖZEN Yaz???leri Müdürü / Editor-in-chief CAN ÖZEN Görsel Yönetmen / Visual Editor CAN ÖZEN Dan??ma Kurulu / Advisory Board AHMET EM?N YILMAZ ?BRAH?M ÖZ (DTD) MET?N YEREBAKAN, Prof Dr. NUR?KOLAYLI (BGC) TAHA AYDIN (RAYDER) TUNCERTOPRAK, Prof Dr. TURGUT ERKESK?N (UT?KAD) Katk?da Bulunanlar / Editorial Contributions TU?ÇET?R?Ç ÇET?N Ç?TL? LEVENT ELMASTAS OKAN YÜKSEL TARIK KARA Yayma ve Yönetim / Publishing & Management Özen Teknik Dan??manl?k Medya Grubu Adalet mah. Anadolu cad. Megapol Tower 41/81 Bayrakl?- ?zmir Tel/Fax: +90 850 520 0 729 iletisim@rayhaber.com www.ozendanismanlik.com www.rayhaber.com Bask?/ Publisher CAN FOTOKOP?KIRT. D?J?TALBASKI H?ZMETLER?SANAY?VET?C. LTD. ?T?. ?ehitler Cad. No: 121/A 35210 Alsancak-?zmir Tel: +90 (232) 464 38 48 Fax: +90 (232) 464 55 17 www.candijital.com.tr Bas?m Tarihi / Publish date : 01.03.2015 Yay?nlanan tüm yaz?ve foto?raflar?n tüm haklar?RayHaber dergisine aittir. Dergide yay?nlanan yaz?lar?n hiçbiri telif hak sahibinin izni olmadan yay?nlanamaz. All publishedarticlesandphotosarecopyrightedtoRayHaber magazine.Nopart of thismagazine maybereproducedinanyformwithout theprior writtenpermissionof thecopyright owners. twitter: @rayhaber facebook: /rayhaber youtube: /rayhaberleri Demiryolu refah ve uygarl?k yoludur. The railway is the way to prosperity and civilization. Mustafa Kemal ATATÜRK ?çindekiler ELEKTR?KELEKTRON?K| ELECTRIC&ELECTRONICS Yap?Merkezi ve STFA?n?n yer ald???Konsorsiyum Katar?da Doha?da Golden Line Metro Hatt?Projesi ?halesini Kazand? Yap?Merkezi and STFA Consortium are a partner was awarded with Doha?s Golden Line Metro Line Project tender in Qatar Konya'ya Katenersiz Tramvay Catenary-Free TramsFor Konya Yeni Bir Radikal Kavram - Yüksek H?zl?Dü?ey Tren Gar? ARadical New Concept - The Hyper Speed Vertical Train Hub
 5. 5. www.rayhaber.com 3 2015 | Mart - Nisan | March - April RH+ KENT?Ç?TA?IMACILIK/ URBANTRANSPORT TRENLER| ROLLINGSTOCK DEM?RYOLU| RAILWAY Content Yüksek güvenlikli demir yolu trafi?i için güçlü özel ya?lay?c?lar Individual solutionsto get you on the right track Yap?Merkezi ve STFA?n?n yer ald???Konsorsiyum Katar?da Doha?da Golden Line Metro Hatt?Projesi ?halesini Kazand? Consortium in which Yap?Merkezi and STFAare a partner wasawarded with Doha?sGolden Line Metro Line Project tender in Qatar Burgaz ile K?rklareli Aras?nda ??birli?i Anla?mas? Coorperation Between BurgasAnd K?rklareli HaramainProjesi 2016 Y?l?nda??letmeyeGeçecek HaramainProject Will BeReadyAt 2016 Ankara-?stanbul Yüksek H?zl?Tren Hatt? Ankara ?stanbul High Speed Train Line Beykoza Bo?az manzaral?teleferik Ropeway with a view of Bosphorous
 6. 6. www.rayhaber.com 4 2015 | Mart - Nisan | March - April Editorial Levent Özen Yay?n Yönetmeni Executive Editor De?erli okurlar, Her y?l yüksek h?zda büyüyen Türkiye demiryolu sektörü Avrupa?n?n lideri olmaya davam ediyor. Bu h?z?n?yüksek h?zl? trenlerden alan demiryollar?na yap?lan yat?r?mlar da artmaya devam ediyor. Ayr?ca ?ehiriçi ula??m için yap?lan yat?r?mlarla birlikte, yerli üretim yapan pek çok firmam?z?n y?ld?z? parlamaktad?r. Yerli tramvay, hafif rayl?sistem ve metro arac? üreten firmalar?n yan?nda, Türk yap?m?yüksek h?zl??milli tren? imalat?na ba?lanm??olmas?gurur vericidir. Bu gurur verici tabloda olmaktan bizde oldukça mutluyuz. Sektörel habercilik yapmak için 4 y?ld?r yenilikçi ve tarafs?z habercilik anlay???yla çal???yoruz. RayHaber web sitemiz 30 bin haber, günlük ihale bültenleri ve 20 y?ll?k demiryolu ar?iviyle, günde ortalama 25 bin tekil ziyaretçi a??rlayan dev bir haber portaline dönü?tü. Hedefimiz günlük ziyaretçi say?m?z?100 bine ta??yarak, ulusal site s?ralamas?nda Türkiye?nin ilk bin sitesi içine girmek. Bize verdi?iniz tüm destekler için te?ekkür ederiz, bir sonraki say?m?zda görü?mek üzere, sevgilerimle... Dear Readers, Railway market of Turkey is still the leader of Europe with high growing speed in each year. The speed that is taken from high speed lines is continued with the increasing investments. Including the urban transport investments, local manufacturing companies are more popular. Addition to locally manufactured trams, LRT and metro vehicles, Turkish high speed line vehicles which is called ?milli tren?are being manufactured which is quite honorable. We are also happy to be in this honorable situation. We can working for innovative and transparent marketing news since 4 years. RayHaber web page having more than 30.000 news, daily tender bulletins and 20 years of railway achieve is a giant portal with 25.000 unique visitors per day. Our new target is 100.000 visitors per day and would be in 1000 sites in international web site listings. Thank you for all your supports, hoping to meet again in our next issue, best regards?
 7. 7. www.rayhaber.com 5 2015 | Mart - Nisan | March - April ALTYAPI | INFRASTRUCTURE Alp Da?lar??n?n alt?ndan geçerek ?sviçre?yi ?talya?ya ba?layan 57 kilometre uzunlu?unda ve dünyan?n en uzun tüneli olma özelli?i ta??yan Gotthard Tüneli, bir Türk firmas?n?n imzas?n? ta??yor. Türkiye d???nda Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde altyap? projelerini üstlenmi?olan Rönesans Holding ?imdi de Avrupa?ya aç?l?yor. Rönesans Holding Gotthard Tünel Projesini gerçekle?tiren iki konsorsiyumun içinde de yer almakta. Avrupa?n?n Kuzeyini ?talya ile Akdeniz?e ba?layacak olan 16 milyar Euro?luk h?zl?tren projesinde tünel in?aata?n?n bedeli 9.5 milyar Euro. Ankara merkezli Rönesans Holding?in yapt???tünel tamamland???nda Zürih-Milano aras?, h?zl?trenle bir saat k?salarak iki saat 40 dakikaya inecek. 2016 y?l?nda tamamlanacak olan tünelde test sürü?ü 29 Mart tarihinde yap?ld?. Rönesans ?n?aat, 1 Temmuz 2013 tarihinde Avusturya merkezli Alpine Group?un ?sviçre kolu ?Alpine Bau Gmbh, Hergiswill? firmas?n?sat?n ald?. Bu sat?n almayla birlikte Rönesans, Avrupa?n?n en büyük projelerinden biri olan Rotterdam-Genova aras?ndaki h?zl?tren hatt?n?n bir bölümünü olu?turan Gotthard Tüneli?nin in?as?nda yer ald?. Alp Da?lar??n?n alt?ndan geçen ve ?sviçre?yle ?talya?y?birbirine ba?layan Gotthard Tüneli, dünyan?n en uzun tüneli olma özelli?i ta??yor. 2016 y?l?n?n sonunda aç?lmas?planlanan tünelle, Zürih ve Milano aras? bir saat k?salarak iki saat 40 dakikaya inecek. A Turkish firm is putting their signature on construction of the Gotthard Tunnel that is opened under the Alps, to connect ?taly to Switzerland. This 57 km long tunnel will be the longest tunnel in the world. Besides operating in Turkey Rönesans Holding has undertaken construction of various infrastructure projects in Russia and Turkic Republics and now is opening to Europe. Rönesans Holding has entered the contract in two consortiums that will construct the Gotthard Tunnel Project. In this ? 16 billion high speed train project that is planned to connect the Northern Europe to Mediterranean Sea over Italy, the construction of the tunnel will cost ? 9.5 billion. Once the tunnel constructed by Rönesans Holding, a firm residing in Ankara, the travel time between Zurich and Milano will be reduced to two hours and forty minutes. A test run was conducted on 29th March in the tunnel which is planned to be completed in 2016. On 1st July 2013 Rönesans Construction company had acquired the ?Alpine Bau GmbH, Hergiswill?firm, which was the Switzerland branch of the Alpine Group based in Austria. With this acquisition, the Rönesans firm undertook the construction of the Gotthard Tunnel, that is a section of the high speed train line between Rotterdam and Genova, one of the major projects in Europe. This longest tunnel on earth is planned to be opened in 2016. TÜRKFIRMASI RÖNESANSHOLDING?SVIÇRE?YI ?TALYA?YABA?LAYAN TÜNELIN ?N?AATINI YAPIYOR TURKEYISPUTTINGHERSIGNATUREON THEHIGH SPEED TRAIN SYSTEM THATISPLANNED TOCONNECTSWITZERLAND AND ITALY
 8. 8. www.rayhaber.com 6 2015 | Mart - Nisan | March - April ALTYAPI | INFRASTRUCTURE TOPLAM MAL?YET 9.5 M?LYAR EURO Dün test sürü?ü yap?lan tünel, her biri 57 kilometre uzunlu?unda iki tüp geçitten olu?uyor. Toplam maliyeti 9.5 milyar euro olan tünelin in?as?nda Rönesans?la birlikte Alpiq In Tec (Güç ve kablo sistemleri), Alcatel-Lucent Schweiz/Thales Rss (Telekomünikasyon ve Güvenlik Sistemleri), Balfour Beatty Rail (Rayl?Ula??m Sistemleri) firmalar?da görev yap?yor. Tünel, saatte 250 kilometre h?za göre tasarland?. Tünelin in?as?nda iki bin 500 ki?i çal???yor. Tünel, Alp Da?lar??nda do?an?n korunmas?ve karayolu güvenli?inin sa?lanmas? amac?ta??yor. 1940?l?y?llarda fikir olarak ortaya ç?kan tünelin yap?m?için 20 y?l önce yap?lan bir dizi referandumla ?sviçre halk?n?n onay? al?nm??t?. Tünel, a??r yük araçlar?n?yollardan uzakla?t?rma ve ?sviçre?nin el de?memi?Alp manzaras?n? korumay?da hedefliyor. ÜNVANI JAPONLARDAN ALACAK ?u an dünyan?n en uzun tüneli, Japon adalar?nda 53.8 kilometre uzunluk ile Hokkaido?yu Hon?u?ya ba?lalyan Seikan tüneli. Gotthard Tüneli?nin tamamlanmas?yla dünyan?n en uzun tüneli ünvan?, ?sviçre?ye geçecek. Rönesans Holding Rusya Yönetim Kurulu Ba?kan?Avni Akvardar, firmalar?n?n dünyadaki çok özel tünel firmalar?ile rekabet etmeyi planlad???n? belirtti. TOTALCOSTIS9.5 BILLION EUROS The tunnel consists of two tube tunnels, each 57 km long. In construction of the tunnel besides Rönesans, Alpiq In Tec (Power and cable systems), Alcatel-Lucent Schweiz/Thales Rss (Telecommunications and Safety Systems), Balfour Beatty Rail (Rail Transit System) are also contracted in this 9.5 billion Euro project. The tunnel is designed for trains moving at a speed of 250 km/h. 2,500 people are employed for the construction of this tunnel. The purpose in constructing this tunnel is to protect and preserve the nature of the Alp Mountains as well as ensuring road safety, by removing heavy load freight trucks from road. The idea of such a tunnel being first brought up in 1940?s was then approved by the people of Switzerland with a series of referendums held 20 years. THERECORD OFJAPANSWILL BEBROKEN Currently Japans hold the record with the 53.8 km long Seikan tunnel that connects the Hokkaido to Honshu islands. Once the Gotthard Tunnel is completed, Switzerland will now be the owner of this record. The Chairman of the Executive Committee of Rönesans Holding, Mr. Avni Akvardar has stated that their firm is planned to compete with very specialized tunnel firms on the globe. Alp Da?lar??n?n alt?ndan geçerek ?sviçre?yi ?talya?ya ba?layan 57 kilometre uzunlu?unda ve dünyan?n en uzun tüneli olma özelli?i ta??yan Gotthard Tüneli, bir Türk firmas?n?n imzas?n?ta??yor. ATurkish firm isputting their signature on construction of the Gotthard Tunnel that isopened under the Alps, to connect Italy to Switzerland. This57 km long tunnel will be the longest tunnel in the world.
 9. 9. www.rayhaber.com 7 2015 | Mart - Nisan | March - April
 10. 10. www.rayhaber.com 8 2015 | Mart - Nisan | March - April Yolculuk yapt???n?z tren New York?a veya Londra?ya ya da ba?ka bir metropole geldi?inizde sizi bir gökdelenin tepesine ç?kar?rsa ne hissedersiniz? Londra?l?iki tasar?mc? Christopher Christophi ve Lucas Mazarrasa metropol kentlerde dü?ey bir demiryolu istasyonu in?aat?yapma fikrini geli?tirdi. Bu tasar?m eVolo Magazinin 2014 Gökdelen Yar??mas?nda mansiyon ald?. Yüksek H?zl?Dü?ey Tren Gar? (Hyper Speed Vertical Train Hub) olarak adland?r?lan bu gökdelen gelecek y?llarda kentlerin kar??la?aca?? önemli bir sorunu çözmek amac?yla tasarland?. Dünya genelinde güvenli ve ekonomik bir ula??m aktörü olarak rayl?sistemlere daha fazla yat?r?m yapma e?ilimi nedeniyle, New York,Londrave Madrid gibi metropol kentler 21. Yüzy?l?n son çeyre?ine girdiklerinde yer sorunu ile ile kar??la?acaklar. GENELKAVRAM Dü?ey tren gar?n?n altyap?s? dünya genelinde herhangi bir kentte uygulanmas?n?mümkün k?lacak ?ekilde olacak. Yer alt?nda ve üstünde çok yüksek h?zda ilerleyen yüksek h?zl? trenlere hizmet edecek. Tren vagonlar?geldiklerinde bir dönme dolap gibi dönecekler ve bina yan?ndaki m?knat?slar da yükselmelerini sa?layacak. How would you feel if the train you are travelling with takes you to the top of a skyscraper when you arrive to New York or London or any other metropolitan city. Two designers from London, Christopher Christophi and Lucas Mazarrasa came up with an idea of building a vertical railway station in metropolitan cities. This design received an honourable mention in eVolo Magazine?s 2014 Skyscraper Competition. Called the Hyper Speed Vertical Train Hub, this skyscraper is designed to resolve a big challenge the cities will face in the future years. With a tendency throughout the world to invest more in railway systemsas a safe and economic mode of transportation, metropolitan cities like New York, London and Madrid will face a problem of space before they enter the last quarter in 21st century. GENERALCONCEPT The infrastructure of the vertical train hub will be such that, it can be implemented in any city around theworld. It will serve hyper speed trains moving at very high speed under and above the ground. Train carriages pivot like a Ferris wheel when they approach, and magnets on the side of the building allow them to rise up. YEN?B?RRAD?KALKAVRAM ?YÜKSEKHIZLI DÜ?EY TREN GARI OLARAKADLANDIRILAN B?RGÖKDELEN ARADICALNEW CONCEPT?ASKYCRAPERCALLED THEHYPERSPEED VERTICALTRAIN HUB ALTYAPI | INFRASTRUCTURE
 11. 11. www.rayhaber.com 9 2015 | Mart - Nisan | March - April
 12. 12. www.rayhaber.com 10 2015 | Mart - Nisan | March - April Rayl?sistemler ekipmanlar?n?n bak?m?nda ya?lay?c?lar belirleyici bir rol oynar. Trenlerin ve demir yollar?n?n her türlü hava ko?ulunda güvenle çal??mas?n?sa?lamak için kap?sistemleri, cer motorlar? ya da fren sistemleri gibi ekipmanlar?n ve tüm demir yolu altyap?s?n?n bak?m?en uygun ko?ullarda yap?lmal?d?r. Klüber Lubrication Rayl?Sistemler endüstrisi için geni? kapsaml?, güçlü özel ya?lay?c?lar?n?geli?tirdi. ?Rayl?Sistemler endüstrisi için bir ya?lay?c?geli?tirirken Klüber Lubrication özellikle onlar?çevre dostu olarak üretebilmeye odaklan?r? diyor Rayl?Sistemler Müdürü Thomas Kamprath. ?Bu da, su ya da toprak zemin ile temas?n?n göz ard? edilemeyece?i sürtünme noktalar?için özel bir önem ta??maktad?r.? Yeni Geli?melere Bak?? Klüberrail ALO 32-250 Katener hatlar?için damlama yapmayan yüksek derece tutucu yeni özel ya?lay?c?d?r. Suya son derece dayan?kl? oldu?undan daha dü?ük a??nma ve dolay?s?yla daha uzun ya?lama aral?klar?na ula?arak ak?m kollektörü ve hat aras?nda güvenilir ya?lama sa?lar. Tam Sentetik yüksek performansl?di?li ya?? Klübersynth GE4 75 W 90 rayl?sistemler uygulamalar? için, yüksek yük alt?nda çal??ma ve mikropitting direnci sa?layan yüksek performansl?tam sentetik di?li ya??d?r. Baz ya??n viskozite kararl?l???, ya? filminin a??r?yükler alt?nda bile çökmesini önleyerek rulmanlar ve di?lilerde koruma sa?lar. Korozyon ve a??nma kar??iyi korumas?n?n yan?s?ra, daha az ya? de?i?imi gereklili?ine ula??lmas?n?destekleyen yüksek ya?lanma ve oksidasyon direnci sundu?u gibi, mükemmel dü?ük s?cakl?k davran???sunar. Klübersynth GE4 75 W 90, IG Watteeuw, Voith Turbo, Siemens-Flender gibi birçok di?li üreticisi ve Alman demiryolu i?letmecisi Lubricants play a decisive role in the maintenance of railway components. To ensure that trains and rails work reliably under all weather conditions, equipment like doors, traction motors or brakes and the entire railway infrastructure must be maintained in optimum condition. Klüber Lubrication developed its comprehensive range of powerful speciality lubricants for the railway "When developing lubricants for the rail sector, Klüber Lubrication is especially focused on making them environmentally friendly," says Thomas Kamprath, Market Manager Rail at Klüber Lubrication. "This is of particular importance for friction points where the contact with water or the ground cannot be ruled out." An overview of new developments Klüberrail ALO32-250 is a new special lubricant for overhead power lines, which is highly adhesive to prevent dripping. As it is also highly resistant to water, this product ensures reliable lubrication between the current collector and the line, leading to lower wear and hence longer relubrication intervals. Klüberrail ALO32 250 also helps reduce overhead line noise and vibration. The new speciality lubricant is biodegradable and therefore eco-friendly. Fully synthetic high-performance gear oil Klübersynth GE4 75 W 90 for railway applications is a fully synthetic high-performance gear oil with high scuffing load capacity and micropitting resistance. The base oil's pronounced shear stability prevents the lubricant film from collapsing even under high loads, which is essential to protect both teeth and rolling bearings. Besides good protection against corrosion and wear, the oil offers good low-temperature behaviour as well as a high resistance to ageing and oxidation, which leads to considerably less frequent oil changes becoming necessary. RH+
 13. 13. www.rayhaber.com 11 2015 | Mart - Nisan | March - April Deutsche Bahn taraf?ndan onayl?d?r. STRABURAGSNBU 30 PTM kat?ya?lay?c?lar içeren suya dirençli bir montaj ya?lay?c?s?d?r. Rayl? Sistemler Endüstrisinde boji uygulamalar?nda s?kça kullan?l?r. ?Vida ba?lant?lar?n?n ön yükleme kuvveti için, toplam sürtünme katsay?s?belirleyici rol oynar?diye aç?kl?yor Thomas Kamprath. ?STRABURAGS NBU 30 TPM ile ya?lanan vidalar DIN 25201 ve VDI 2230 standartlar?nda ?art ko?uldu?u üzere, 0.09 < µ > 0.14 sürtünme katsay?s?na sahiptir. Vida Testi Düzene?inde, M 16 x 100 ? 8.8 vida ile yap?lan kapsaml? testler ile onaylanm??t?r. Özellikle, ekipman kontrollerinde ç?kar?lmas? gereken vidalar?n, uzun bir çal??ma döneminden sonra bile kolayl?kla sökülebilmesi önemlidir. Bu da STRABURAGSNBU 30 PTM?in çok iyi su ve ortam direnci sayesinde sa?lan?r. Boden ya??Klüberrail LEA62-2000 tekerlekler ve raylar için iyi a??nma korumas?sa?lar ve ç?kan sesi dü?ürmek için kurplardaki duraklamal? hareket etkisini azalt?r. S?v? gres ya?lay?c?, yüksek h?zlarda bile tekerlek üzerinde tutundu?undan emin olman?z?sa?layan mükemmel yap??ma sa?lar. Ayr?ca, çok iyi su direnci sunar. Klüberrail LEA 62-2000, OECD 301 F?e göre biyolojik olarak h?zla çözünebilen çevre dostu bir ya?lay?c?d?r. Klüberrail AL 32-3000, eksi 30 derece s?cakl?klarda bile küçük bir kuvvetle makaslar?n ayarlanmas?için geli?tirilen biyoçözünür sentetik özel ya?lay?c?d?r. UV ???nlar?na kar??çok dirençli olan ya?lay?c?, iyi korozyon korumas?ile birle?en iyi su dayan?m?sayesinde yeniden Klübersynth GE4 75 W 90 is approved by several gear manufacturers like IG Watteeuw, Voith Turbo, Siemens-Flender and by the German railway operator Deutsche Bahn. STABURAGSNBU 30 PTM is a water-resistant assembly lubricant containing solid lubricants. In the rail industry, it is frequently used in bogie applications. "For the preload force of screw connections, the total friction coefficient plays a decisive role," Thomas Kamprath explains. "Screws lubricated with STABURAGS NBU 30 PTM have a friction coefficient of 0.09 < µ > 0.14, as stipulated in the standards DIN 25201 and VDI 2230. This was confirmed by comprehensive tests performed with M 16x 100 ? 8.8 screws on the screw test rig. Especially for screws that have to be removed for equipment inspections it is important that they can be undone also after a longer period of operation. This is ensured by the very good resistance to water and media of STABURAGSNBU 30 PTM." The wheel flange lubricant Klüberrail LEA62-2000 ensures good wear protection for wheels and rails and reduces stick-slip effects on curvesto reduce noise. The fluid grease provides excellent adhesion, making sure it stays on the wheel, even at high speeds. Furthermore, it offers very good water resistance. Klüberrail LEA 62 2000 is rapidly biodegradable according to OECD 301 F. Klüberrail AL32-3000 is a synthetic biodegradable speciality lubricant for setting railway pointswith small forces even at temperatures as low as minus 30 degrees. It combines very good resistance RH+ Yüksek güvenlikli demir yolu trafi?i için güçlü özel ya?lay?c?lar Individual solutionsto get you on the right track
 14. 14. www.rayhaber.com 12 2015 | Mart - Nisan | March - April ya?lama aral?klar?nda dikkate de?er bir uzatmaya olanak tan?r. Klüber Lubrication uzmanlar?, rayl?sistemler endüstrisine dair sorular?n?z? yan?tlamaktan memnuniyet duyacaklar. Klüber Lubrication hakk?nda Klüber Lubrication tüm sanayilere ve dünyadaki tüm pazarlara yüksek seviyeli tribolojik çözümler sunmakta olan özel ya?lay?c?lar alan?nda faaliyet gösteren lider üreticilerden biridir. Ürünlerin ço?u mü?teri ihtiyaçlar?na uygun olarak geli?tirilmekte ve üretilmektedir. 80 y?l?a?k?n faaliyet süresi boyunca Klüber Lubrication kendisine pazarda kendisine pazarda bilinirlik ve güven kazand?ran yüksek kaliteli ya?lay?c?lar, güvenilir bir dan??manl?k ve hizmet yelpazesi sunmu?tur. Uluslararas?tüm endüstriyel sertifikalara sahip olan ?irketimiz, özel ya?lay?c?lar endüstrisinde rekabet edilmesi güç bir test laboratuvar?na sahiptir. 1929 y?l?nda Münih'te mineral ya? ürünlerinin perakende sat???için kurulmu?bir ?irket olan Klüber Lubrication bugün Freudenberg Group, Weinheim'?n bir üyesi olan Freudenberg Chemical Specialities SE& Co. KG'nin bir parças?d?r. Klüber Lubrication 30'u a?k?n ülkede yakla??k 2.000 ki?i istihdam etmektedir. to water with good corrosion protection and a high resistance to UV radiation, which helps extend relubrication intervals considerably. Klüber Lubrication experts will be pleased to answer all kinds of questions regarding the lubrication of railway components. About Klüber Lubrication Klüber Lubrication is one of the world's leading manufacturers of speciality lubricants, offering high-end tribological solutions to virtually all industries and markets worldwide. Most products are developed and made to specific customer requirements. During its more than 80 years of existence, Klüber Lubrication has provided high-quality lubricants, thorough consultation and extensive services, which has earned it an excellent reputation in the market. The company holds all common industrial certifications and operates a test bay hardly rivalled in the lubricants industry. Klüber Lubrication, set up as a retail company for mineral oil products in Munich in 1929, is today part of Freudenberg Chemical Specialities SE& Co. KG, a Business Unit of the Freudenberg Group, Weinheim. Klüber Lubrication has approximately 2000 employees in more than 30 countries. RH+
 15. 15. www.rayhaber.com 13 2015 | Mart - Nisan | March - April
 16. 16. www.rayhaber.com 14 2015 | Mart - Nisan | March - April ELEKTR?KELEKTRON?K| ELECTRIC&ELECTRONICS Konya?yaKatenersizTramvay Catenary-Free Tramsfor Konya Konya yeni tramvay hatt? projesinde, havai hatt?n yap?lmayaca??kesimde kullan?lmak üzere Skoda Transportation firmas?na 12 adet katenersiz çal??an tramvay sipari?i verdi. Çat?ya monte edilen nano-lityum-titanyum bataryalarla trenler 3 km kadar katenersiz çal??makta ve sonra da pantograftan ?arj edilmekte. Skoda Transportation firmas? Konya?ya 60 adet ForCity Classic 28T model tramvay imal ediyor. Orijinal sipari? ile al?nan ilk 28T tramvay ise ?ubat ay?ndan bu yana i?letmektedir. Gelecek y?l teslimi planlanan bu yeni katenersiz çal??an tramvaylarla Konya Tramvay hatt?için al?nan tramvay say?s?72 adet olacak. Konya has ordered 12 trams capable of catenary-free operation from Skoda Transportation to be operated in the section of the new tramway line that does not have a overhead line. With roof-mounted nano-lithium-titanium batteries trains operate without a catenary, up to 3 km, and are recharged through the pantograph. Currently Skoda Transportation is manufacturing 60 ForCity Classic 28Ttrams for Konya. The first tramway procured with the original order is in operation since February. With these new catenary-free tramways, planned to be delivered next year, the total number of tramways procured for the Konya Tramway line will be 72.
 17. 17. www.rayhaber.com 15 2015 | Mart - Nisan | March - April
 18. 18. www.rayhaber.com 16 2015 | Mart - Nisan | March - April Avikon, ak?ll?durak ve araç içi yolcu bilgilendirme sistemlerinde yerli olanaklarla geli?tirilen ürünlerini avantajlar?yla birlikte piyasaya sundu. Avikon ?irket yetkilisi, tamamen kendi olanaklar?yla tasarlan?p geli?tirilen bu sistemin, maliyet, performans ve farkl?ihtiyaçlara adaptasyon konusunda önemli avantajlar sa?lad???n? belirtiyor. Söz konusu sistemin ak?ll? durak, araç içi yolcu bilgilendirme ve merkezi yönetim sistemi olmak üzere 3 ana bile?enden olu?tu?unu belirten Avikon yetkilisi, sistemin kurumlar için; sefer planlamas?ve sefer güvenli?inin sa?lanmas?ile birlikte istedikleri ekranlarda reklam, haber, tan?t?m gibi görselleri oynatabilme ve araçlarda istenilen sesli ve yaz?l?duyurular?n yap?lmas?n? sa?lad???n?; yolcular için ise duraklarda bekleme süresini azaltarak mobil uygulamalar ile uzaktan bilgilerin takip edilmesine olanak sa?lad???n? belirtiyor. Avikon yetkilisi,?Tüm bu avantajlar bir araya geldi?inde mü?teri memnuniyetininartmas?n?ve dolay?s?yla halk?n toplu ta??maya daha fazla yönelmesini bekliyoruz.? dedi. ?LKPROJEGAZ?ANTEP?E Ürünlerini ilk olarak Gaziantep Büyük?ehir Belediyesi Ula??m Planlama ve Rayl?Sistemler Daire Ba?kanl???bünyesinde yürütülen ?Ak?ll?Durak Sistemi?projesinde kulland?klar?n?belirten yetkili, ihalede kuruma fiyat avantaj?yla birlikte emsallerinin ötesinde özellikler ta??yan bir sistemi teslim etmenin mutlulu?unu ya?ad?klar?n?belirtiyor. Avikon is now promoting its new advantageous product line of smart stop and on-board passenger information systems that are developed with local resources. The representative of the firm Avikon has stated that this new system designed and developed fully by their in-house resources bears majors advantages in terms of cost, performance and adaptation to various needs. The Avikon representative has indicated that the new product line consists of three major components, the smart stop, on-board passenger information system and central management system. He also has explained that besides service planning and ensuring service safety, the new system enables the operating entities to make audible and text announcements within the vehicles and replay visual images like advertisement, news and information at chosen screens. It also benefits that passengers by helping reduce the waiting time at stops and following up information remotely with the help of mobile applications. The Avikon representative has stated that ?when all these advantages are considered we expect to improve customer satisfaction and also an increase in a shift towards public transportation. FIRSTPROJECTISGAZ?ANTEP The representative has also informed that their products are first used in the ?Smart Stop System?project being implemented by the Transportation Planning and Rail Systems Department Head of Gaziantep Metropolitan Municipality and are happy to deliver a system that is not only awarded in the tender with the price advantages, but also a system that has superior characteristics when compared with similar systems. ELEKTR?KELEKTRON?K| ELECTRIC&ELECTRONICS Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinde Yeni Dönem ANew Era for Passenger Information Systems
 19. 19. www.rayhaber.com 17 2015 | Mart - Nisan | March - April KONTROLTEKB?RMERKEZDE Geli?tirdikleri Merkezi Yönetim Sistemi?nin yolcu bilgilendirme sistemlerine büyük avantajlar sa?lad???n? belirten ?irket yetkilisi, ?Bu sistem sayesinde hem araç içi sistemleri hem de durak bilgi ekranlar?n?tek bir bilgisayar ile yönetebiliyorsunuz. Bu sayede hem veri kayb?n? önlemi?, hem de kullan?c?ya büyük birkullan?m kolayl??? sa?lam??oluyoruz.? aç?klamalar?nda bulundu. YEN?ÜRÜNLERYOLDA ?irket yönetiminin AR-GE faaliyetlerine büyük önem verdi?ini belirten Avikonyetkilisi, karayolu ve rayl?sistemler gibi yerli çözümlerin k?s?tl?oldu?u sektörlerdeak?ll?elektronik sistemler geli?tirme konusunda yeni projelerinin devam etmekte oldu?unu belirtiyor. Yetkili, yolcu bilgilendirme sistemleri veya di?er projeleriyle ilgili daha detayl?bilgi almak isteyen herkesi www.avikon.com.tr adresine davet ettiklerini belirtiyor. CONTROLFROM ONECENTER The representative of the company has explained that the Central Management System developed by their entity brings major advantages to the passenger information systems and continued stating that ?With this system you can manage both the on-board systems and information screens at the stops from a single computer. Thus, besides preventing data loss, the user also benefits from an easy to use system. NEW PRODUCTSAREALSO BEINGDEVELOPED The representative of Avikon also has explained that the management is taking R&D activities very seriously and studies are continuing on new projects that are focusing on smart electronic systems in the sectors where the solutions for roadway and railway systems are very restricted. He also has informed that anyone who is interested in obtaining detailed information on the passenger information systems and other projects can visit their website www.avikon.com.tr ELEKTR?KELEKTRON?K| ELECTRIC&ELECTRONICS
 20. 20. www.rayhaber.com 18 2015 | Mart - Nisan | March - April DEM?RYOLU| RAILWAY Suudi Demiryollar? Organizasyonu (SRO) ba?kan? Muhammed Al-Suwaiket Mekke?yi Medine?ye ba?layan projenin (Al-Haramain Tren Projesi) 2016 y?l?na kadar haz?r olaca??n?söyledi ama ard?ndan da ?bugüne kadar projenin sadece % 50?si tamamlanm??t?r diye de ilave etti. Al Suwaiket, Krall???n genelinde 9900 km?yi bulan demiryolu a??n?daha da geni?letmek için 365 milyar Suudi Riyali kadar yat?r?m yapaca??n?ve Demiryolu Ana Plan?na göre de (RMP) 19 hatt?n yap?laca??n?sözlerine ekledi. Hükümet taraf?ndan tasarlanm??olan stratejik plan?n gelecek 30 y?l içinde yap?lmas?planlanan demiryolu a??n? öngördü?ünü aç?klarken, Al-Haramain Tren Projesinin de 2015 y?l?nda test edilece?ini ilave etti. Stratejik plan?yolcu ve yük kargolar?n?n ta??nmas?için demiryolu a??nda sürdürülebilir bir kalk?nmaya odaklanmaktad?r. Bu a? üç a?amada hayata geçirilecektir. Birinci a?ama 2010 y?l?nda ba?lam??olup 2025 y?l?nda tamamlanmas? programlanm??t?r. Yakla??k 5500 km uzunlu?undaki hat 63 milyar SR?ye in?a edilecektir. ?kinci a?ama 2026 y?l?nda ba?lay?p 2033 y?l?nda son bulmaktad?r ve bu a?amada 209 milyar SR?ye 3000 km hat in?a edilecektir. Haramain projesi 2016 y?l?nda i?letmeye geçecek Haramain project to be ready by 2016 Saudi Railways Organization (SRO) President Muhammad Al-Suwaiket said the project linking Makkah to Madinah (Al-Haramain Train Project) will be ready by 2016, while adding: ?Only 50 % of the project has been completed so far.? The government will invest SR365 billion to expand its 9,900-kilometer-long railway network all over the Kingdom, reiterated Al-Suwaiket, adding that 19 lines would be added to the railway network according to the Railway Master Plan (RMP). The strategic plan designed by the government envisions the railway network over the next 30 years, he said, adding that the train for the Al-Haramain Train Project would be tested in 2015. The strategic plan focuses on achieving sustainable development for the railway networks that will serve passengers and transport cargos. The network will be implemented in three phases. The first one started in 2010 and is scheduled to be completed in 2025. About 5,500-kilometer-long lines will be built for SR63billion. The second phase begins in 2026 and ends in 2033; about 3,000-kilometer-long lines to be built at a total cost of SR209 billion. The third phase begins in 2034 and ends in 2040; about
 21. 21. www.rayhaber.com 19 2015 | Mart - Nisan | March - April Üçüncü a?ama ise 2034 y?l?nda ba?layacak ve 2040 y?l?nda tamamlancakt?r. Yakla??k 1400 km olan bu hatt?n maliyeti ise 93 milyar SRolacakt?r. SRO ula??m sektörünün kalk?nmas?nda kamu ve özel sektörü devreye sokma politikas?n? uygulamaktad?r. KSA?n?n ula??m sektöründe demiryolu ta??mac?l??? giderek artan düzeyde önemli bir rol oynamaktad?r. Kuzey-Günel Demiryolu en büyük yük ta??mac?l??? yapan demiryolu projesi olarak görülmektedir ve 2750 km olan bu hatt?n öngörülen maliyeti 20 milyar SR?dir (5,44 milyar $). Bu proje körfez ihracat? aç?s?ndan yük ta??mac?l??? hatt?nda stratejik bir öneme sahiptir. Landbridge projesi ise 26,6 milyar SR(7,24 milyar $) maliyet ile ba?ka bir yük ta??mac?l???hatt?d?r. Riyad?dan geçen bur hat Jeddah, Dammam ve Jubail liman kentlerini birbirine ba?lamaktad?r. SRO?nun sahibi oldu?u 51,5 milyar SR (14,03 milyar $) maliyeti ile Haramain Yüksek H?zl?Tren Projesi hac?lar?n ta??nmas? amac?yla in?a edilmektedir. Arriyadh Kalk?nma Kurumunun sahibi oldu?u Riyad Hafif Rayl?Sistem ise 9,3 milyar de?erinde olup 2018 y?l?na kadar tamamlanmas? öngörülmektedir. Planlanan bir ba?ka proje de Jeddah metrosu olup, de?eri 35 milyar SR?dir (9,5 milyar $). 2014 y?l?na kadar demiryolunu kullanan yolcular?n say?s?n?n 3,37 milyona ula?mas? beklenmektedir. Yük ta??mac?l???na gelince 2014 y?l?nda yakla??k 15 milyon ton malzeme ve mal ta??nmas?beklenmektedir. 1,400-kilometer-long lines to be built at a total cost of SR93 billion. The SROfocuses in its policies on involving the public and private sectors in developing the transportation sector. The rail transit system is playing an increasing role in KSA?s transport industry. The North-South railway considers the largest freight rail project, 2,750 km long, and valued at an estimated SR20 billion ($5.44 billion). The project is of strategic importance in terms of freight exports to the Gulf. The Landbridge project is another important freight line valued at SR26.6 billion ($7.24 billion). The line links the port cities of Jeddah, Dammam and Jubail, passing through Riyadh. The Haramain High Speed rail project, valued at SR51.5 billion ($14.03 billion) and owned by SRO, is built to transport pilgrims. The Riyadh Light rail, owned by Arriyadh Development Authority and valued at 9.3 billion, is expected to be completed by 2018. The Jeddah metro is another planned project valued at SR35 billion ($9.5 billion). The number of railway passengers is expected to reach 3.37 million passengers by 2014. In terms of freight, about 15 million tons of goods and materials is expected to be transported through the railways by 2014. DEM?RYOLU| RAILWAY
 22. 22. www.rayhaber.com 20 2015 | Mart - Nisan | March - April Bulgaristan??n Karadeniz k?y? ?eridinin güneyinde yer alan ve Türkiye s?n?r?na K?rklareli ile kom?u olan Burgaz kentinin valisi Pavel Marinov, Burgaz-K?rklareli demiryolu projesine ili?kin anla?man?n nisan ay?nda imzalanaca??n? söyledi. Vali Marinov, gazetecilere yapt???aç?klamada, ?Bulgaristan??n Yeni Ekonomisi-Do?u?nun Yolu? adl?uluslararas?ticaret forumunun 9 Nisan?da ba?layaca??n?ve iki gün sürece?ini bildirdi. Marinov, Burgaz ile K?rklareli aras?nda demiryolu in?as?na ili?kin anla?man?n da bu kapsamda imzalanaca??n? ifade etti. K?rklareli-Burgaz demiryolu hatt?n?n, iki bölgenin valileri taraf?ndan imzalanacak anla?man?n sadece bir maddesini kapsad???n? belirten Pavel Marinov, Malko T?rnovo gümrü?ünde transit yükler için de terminal yap?laca??n?kaydetti. Karadeniz sahilinde bulunan Rezovo?ya yeni s?n?r kap?s? aç?lmas?n?n öngörüldü?ünü bildiren Burgaz Valisi Marinov, bu kap?dan sadece turistlerin geçece?ini belirtti. ?Bulgaristan??n Yeni Ekonomisi-Do?u?nun Yolu? adl?uluslararas?ticaret forumunun Pomorie ?ehrinde gerçekle?tirilece?ini bildiren Marinov, ekonomiden sorumlu Ba?bakan Yard?mc?s? Daniela Bobeva?n?n himayesinde yap?lacak toplant?ya, Türkiye, Rusya, Yunanistan, Katar, ?ran, Lübnan, Fas, Kuveyt, Libya ve Ürdün?ün Bulgaristan?daki büyükelçilerinin davet edildi?ini belirtti. Türkiye?nin tüm Anadolu?yu kapsayan ilk küme hareketi Anadolu Rayl? The city of Burgaz is a city located on shores of Black Sea on the south of Bulgaria and is just near the border with Turkey, being a neighbor city of is a city on the other side of the border. The Governor of Burgaz, Mr. Pavel Marinov gave the news that an agreement will be signed with turkey in April for construction of a railway between Burgaz and K?rklareli. In his speech with journalists, governor Marinov has stated that ?an international trade forum shall start on 9th April with the title ?New Economy of Bulgaria ? Road to the East? and that the forum will last for two days. He indicated that the agreement for construction of a railway between Burgaz and K?rklareli will be signed during this forum. Mr. Pavel Marinov explained that the railway line between K?rklareli and Burgaz is only one of the clauses of the agreement that shall be entered by the governors of both cities and has also announced that a terminal shall be constructed at the Malko T?rnovo customs for transit freight. Mr. Marinov has explained that the international trade forum named ?New Economy of Bulgaria ? Road to the East?will be held in the city of Pomorie and that in the meeting planned to be held with Ms. Daniela Bobeva, Deputy Prime Minister hosting the meeting. He indicated that ambassadors of Turkey, Russia, Greece, Qatar, Iran, Lebanon, Morocco, Kuwait, Libya and Jordan serving in Bulgaria are invited. Anatolian Rail Transit Anatolia Rail Pavel Marinov DEM?RYOLU| RAILWAY Burgaz ile K?rklareli Aras?nda ??birli?i Anla?mas? Cooperation between Burgaz and K?rklareli
 23. 23. www.rayhaber.com 21 2015 | Mart - Nisan | March - April
 24. 24. www.rayhaber.com 22 2015 | Mart - Nisan | March - April TRENLER| ROLLINGSTOCK Dünyada 5-6 adet bulunan test trenlerinden biri olan Piri Reis treni bu hatta test sürü?leri için kullan?l?yor. ?lk etapta saatte 40 kilometre h?zdan ba?layarak hatt?n ölçümleri gerçekle?tiriliyor. Daha sonra testlerde h?z kademeli olarak artt?r?larak 275 km/saate ç?kacak. Hatta maksimum h?z 250 km/saat olacak. Karaman, test treninin 250 kilometre h?zla ilerlerken dahi 247 ayr?ölçüm gerçekle?tirdi?ini belirtti. Karaman, testlerin amac?n?n istenilen standartta yol yap?m?n?n, seyahat konforunun ve güvenli?in sa?lanmas?oldu?unu kaydetti. Bu testlerle birlikte sinyalizasyon testleri de tamamlanacak. Hatta 9 durak var 2015 y?l?nda Marmaray?a ba?lanmas?öngörülen hatta ilk etapta 9 durak bulunacak. Bunlar Polatl?, Eski?ehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, ?zmit, Gebze ve Pendik duraklar?, Geyve Sapanca aras?kesim tamamland?ktan sonra Ankara Gebze aras?3 saate inerken, Ankara ? ?stanbul (Pendik) aras?da 3 saat 15 dakika olacak. ?lk etapta Geyve Arifiye aras?nda konvansiyonel trenler kullan?lacak. Projenin ikinci kesimi tamamland?ktan sonra ise Ankara Pendik aras? 2 saat 45 dakikaya inerken ?stanbul Ankara aras?3 saat olacak. Toplam maliyeti 4 milyar dolan hat ile günde 50 bin yolcu ta??nmas? planlan?yor. "Türkler çok fazla seyahat etmiyor" Yap?lan aç?klamalara göre bu hatt?n hizmete girmesi ile yolcu ta??mac?l???nda demiryolu pay?n?n % 10?dan % 78 ç?kmas?planlan?yor. The test train Piri Reis, which is one of the 5-6 test trains on the world is used for tests along this line. At first stage the test train will run at a speed of 40 kph, making measurements along the line. Then, the tests will continue, the train speed incrementally until it reaches a speed of 275 kph. Maximum speed along the line will be 250 kph. Mr. Karaman has stated that even when the test train is moving at a speed of 250 kph, it makes 247 distinguished measurements. Mr. Karaman explained that the purpose of the tests is toensure that the whole track, travel comfort and safety levels are at specified standards. Signaling tests will also be conducted and completed with these tests. There are 9 stopsalong the line The line which is planned to be connected to Marmaray in 2015 will have 9 stops at first stage. These are, Polatl?, Eski?ehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, ?zmit, Gebze and Pendik stops. Once the section between Geyve and Sapanca is completed, the travel time between Ankara and Gebze will be 3 hours and that between Ankara and ?stanbul (Pendik) will be 3 hours and 15 minutes. At first stage conventional trains will be used between Geyve and Arifiye. Once the second section of the project is completed, the travel time between Ankara and Pendik will be 2 hours and 45 minutes and that between Ankara and ?stanbul will be 3 hours. In this 4 billion dollar project it is estimated that the daily ridership will be 50 thousand. "Turksdo not travel much" Based on information provided, once this line is in service, the share of railways in passenger transportation will increase from 10% to 78%. Ankara-?stanbul Yüksek H?zl?Tren Hatt? Ankara ?stanbul High Speed Train Line
 25. 25. www.rayhaber.com 23 2015 | Mart - Nisan | March - April
 26. 26. www.rayhaber.com 24 2015 | Mart - Nisan | March - April Yurtiçi ve yurt d???nda önemli ve prestijli in?aat projelerine imza atan, Türkiye?nin önde gelen iki ?irketi Yap?Merkezi ve STFA, Katar Doha Metrosu kapsam?nda en büyük hat olan ?Gold Line?ihalesini kazand?. Gold Line ihalesi, 2022 Dünya Kupas??na haz?rl?k olarak yap?lan yat?r?mlar aras?nda, 4.4 milyar dolar bedel ile Katar?da bu amaçla yap?lan en büyük proje olma özelli?i ta??yor. 23 Nisan 2014 tarihinde Katar?da yap?lan imza töreni ile, STFA ve Yap?Merkezi Türk müteahhitlerinin ?u ana kadar yurtd???nda ald???en büyük bedelli ihaleye imza atm??oldular. 2022 y?l?nda Dünya Kupas??na ev sahipli?i yapacak olan Körfez ülkesi Katar?da in?aat projeleri h?z kesmeden devam ediyor. Metro, yeralt?istasyonlar?, demiryolu, stadyumlar, AVM?ler, oteller, otoyolu, köprüler, bat?rma tünel, rezervuarlar gibi yat?r?mlar için Türkiye ve dünyadan pek çok ?irket Katar?daki i?lere talip oldu. ?hale süreci 2 y?l kadar sürdü Bunlar?n en önemlilerinden birisi olan Doha Metrosu ihalesi için yakla??k 700 firma metro projesine ilgi göstermi?, bunlardan 290 firman?n olu?turdu?u 70 ortak giri?im yeterlilik dosyas?sunmu?tu. ??veren Ortak Giri?im say?s?n?önce 32?ye, daha sonra da 18?e dü?ürerek yap?lacak ihalelere ortak giri?imleri davet etti. 4 ana hattan olu?an Doha Metrosu?nun, 4.4 milyar dolar tutar?ndaki Gold Line paketi, STFA ve Yap?Merkezi taraf?ndan imzaland?. Doha Metrosunun ihalesi tamamlanan 5 paketi ile ilgili ön yeterlilik 2011 y?l?n?n nisan ay?nda ba?lam??t?. Yap? Merkezi ve STFA?n?n teklif verdi?i Gold Line ihalesi yakla??k 2 y?l sürdü. En son The two major construction firms in Turkey, Yap?Merkezi and STFA, which have undersigned various large and prestigious projects both in Turkey and abroad, now win the ?Gold Line?tender, which is the largest line planned to be built within the scope of Qatar Metro Project. With a cost of 4.4 billion dollars, the Gold Line Tender is the largest project that will be implemented as one of the major investment projects planned as a preparation for the 2022 World Soccer Cup, to be hosted by Qatar. With the ceremony held on 23rd April 2014 in Qatar STFA and Yap?Merkezi have undersigned a contract that has the highest price among all the contracts signed abroad by Turkish Companies. In this Gulf Country Qatar, which will be hosting the World Soccer Cup in year 2022, investment in construction projects is ongoing without slowing down. Many companies both in Turkey and all around the world are closely following the tenders being held in Qatar, which include investments in metro lines, underground stations, railways, stadiums, Shopping Centers, hotels, highways, bridges, immersed tunnels, reservoirs etc. Tender processtook about two years About 700 firms were interested in the Doha Metro tender, which is one of the major projects in this scope and 70 joint ventures formed by 290 of these firms have applied with a qualification file. The Client first has reduced the number of joint ventures to 32 and then short listed 18 of these, inviting them for the tenders. The Doha metro line will consist of 4 main lines and the Turkish firm STFA and Yap? Merkezi are awarded with the Gold Line Packet at a price of 4.4 billion dollars. Yap?Merkezi ve STFA?n?n yer ald???Konsorsiyum Katar?da Doha?da Golden Line Metro Hatt?Projesi ?halesini Kazand? Yap?Merkezi and STFAConsortium iswasawarded with Doha?sGolden Line Metro Line Project tender in Qatar KENT?Ç?TA?IMACILIK/ URBANTRANSPORT
 27. 27. www.rayhaber.com 25 2015 | Mart - Nisan | March - April a?amaya gelindi?inde STFA ve YM?nin içinde bulundu?u ortak giri?im, Impregilo (?talya)-SK (Kore) Ortak Giri?imi, Hochtief (Almanya) - CCC(Yunanistan/Filistin) Ortak Gir?imi ve BAM (Hollanda)-Sixco (Belçika)- Midmac (Katar) OG?sine kar?? yar??t?. Projenin son a?amas?nda Hochtief?in liderli?ini yapt???Ortak Giri?im ile ba?ba?a kalan STFA ve Yap?Merkezinin içinde bulundu?u Konsorsiyum i?in sonunda imzay?atan taraf oldu. Yunan Ellaktor firmas?ile birlikte konsorsiyum içinde yer alan Yap?Merkezi ve STFA ortakl??? % 40 ile en büyük hisseye sahip. Doha Metrosu içinde en önemli hat Golden Line Doha?da yap?lan yat?r?mlar?n içinde en önemli projelerden birisi olan Doha Metrosu dört ana hattan olu?mas? planlan?yor. Bunlar K?rm?z? Hat (K?y?Hatt?), Ye?il Hat (E?itim Hatt?), Alt?n Hat (Tarihi Hat) ve Mavi Hat (Kent Hatt?). Toplam metro hatt?uzunlu?u 216 km olup, 100 kadar istasyon yap?lmas? planlan?yor. Alt?n Hat Do?u Bat?yönünde olup Kentin kuzeyindeki Hava Alan?n?merkezi Msheireb?den geçerek Al Waab Caddesine, Al Rayyan Güne kesime ve Salwa Yoluna ba?lamakta. Proje kapsam?nda 32 km tünel in?aat?olup bunun için alt? adet tünel delme makinesi çal??t?r?lacak. Toplam 13 adet yer alt?istasyonu yap?lacak. Projenin 54 ayda tamamlanmas?planlan?yor, dolay?s?yla da proje tamamlanma tarihi A?ustos 2018. The prequalification process for the 5 packets of Doha Metro tender started in April 2011. The tender for the Gold Line, for which Yap?Merkezi and STFA bid, took about 2 years to be finalized. At the final stage STFA ? YM Joint Venture was competing against Impregilo (Italy)-SK(Korea) Joint Venture, Hochtief (Germany) - CCC (Greece/Palestine) Joint Venture and BAM (Netherlands)-Sixco (Belgium)- Midmac (Qatar) JV. At the final stage of the project, the Consortium in which STFA ? Yap?Merkezi were partners was the one that signed the Contract leaving the other JV which had Hochtief as the pilot firm out the competition. With 40% share Yap?Merkezi ? STFA partnership has the highest share in the Consortium led by the Greek firm Ellaktor. In Doha Metro the most important line isthe Gold Line Among the investments made in Doha the Doha Metro is planned to have four major lines. These are the Red Line (Coast Line), Green Line (Education Line), Gold Line (Historic Line) and Blue Line (City Line). Total length of the metro is 216 km and about 100 stations will be constructed. The Gold Line is aligned along the East-West Direction and starts at the Airport at the North Side of the city. Then after passing through the central Msheireb, will connect the Al Waab Street, Al Rayyan South and Salwa Road. The project includes construction of 32 km tunnels and 6 tunnel boring machines will be used to open these tunnels. A total of 13 underground stations will be constructed. It is planned to complete the project in 54 months with work completing date being August 2018. Bugüne kadar Türk Firmalar?n?n yurt d???nda ald???en büyük bedelli ihale Thistender hasthe highest bid price among the projectsTurkish Firmsundertook abroad KENT?Ç?TA?IMACILIK/ URBANTRANSPORT
 28. 28. www.rayhaber.com 26 2015 | Mart - Nisan | March - April Sultaniye-Karl?tepe ve Hz. Yu?a Tepesi aras?nda teleferik hatt?kurulacak. E?siz bo?az manzaras?190 metre yükseklikte, 2.5 kilometre boyunca havadan izlenecek Anadolu Yakas?'n?n ilk teleferik hatlar?Beykoz'da kuruluyor. Ula??m ve turizm yat?r?m?olarak planlanan çal??mayla ilçenin mesire ve ziyaret alanlar?na ilgi artarken Beykoz di?er ilçelerdeki turizm ve sosyal canl?l???yakalayacak. Beykoz Çay?r?-Hz. Yu?a Tepesi aras?nda kurulacak hatt?n bir istasyonu, tarihi Beykoz Çay?r?giri?inde kurulmas? planlanan Yal?köy kapal? pazar yeri ve yer alt? otopark?n?n hemen yan?nda yer alacak. Bu noktaya gelen yerli ve yabanc?turistler ?stanbul'un en çok ziyaretçi alan mekânlar?ndan olan Hz. Yu?a Tepesi'ne e?siz bo?az manzaras?n?seyrederek ula?acak. Projenin hayata geçmesiyle tarihi Beykoz Çay?r?ve Yu?a Tepesi'ne ilgi artacak hem de vatanda?lar?n sahilden tepelere ula??m? kolayla?acak. Beykoz Çay?r? ve Hz. Yu?a Tepesi aras?ndaki teleferik hatt?n?n toplam güzergâh uzunlu?u 2.5 kilometreye, yüksekli?i de 190 metreye kadar ç?kacak. SULTAN?YE-KARLITEPEHATTI ?lçedeki önemli turizm yat?r?mlar?aras?nda yer alan Karl?tepe CTipi Mesire Alan? projesi kapsam?nda da sahilden bölgeye ula??m? sa?layacak bir teleferik hatt? i?leyecek.Sultaniye-Karl?tepe ad?verilecek bu hatt?n aç?lmas?yla ziyaretçiler Bo?aziçi'nin ve ?ehrin en güzel manzaras?na sahip, piknik ve spor alanlar?yla donat?lacak olan Karl?tepe Mesire Alan?'na 2 kilometrelik bir gezintiyle ula?abilecek. ?lçeye kazand?r?lacak teleferik hatlar?n?n metro yat?r?m?yla entegre edilmesi planlan?yor. A 2.5 km long ropeway will be constructed between Sultaniye-Karl?tepe and Hz. Yu?a Hill at a height of 190 meter, with a magnificent view of the Bosphorous. The first ropeway line of Anatolian side of ?stanbul will be constructed in Beykoz. With this transportation and tourism investment people will be attracted to the resort and recreation areas in this district, helping to bring the district of Beykoz to the level of other tourism and social activity centers. The line planned to be constructed between the Beykoz resort area and Hz. Yu?a hill, will have its first stations at the entrance of the historical Beykoz resort area, near the Yal?köy closes bazaar and the underground parking lot. Local and foreign tourists coming to this point will be able to go to the Hz. Yu?a hill, one of the locations in ?stanbul that attracts most of the tourists, with a magnificent Bosphorus view. With completion of the project, the historical Beykoz Resort area and Yu?a Hill will not only attract more people, but transportation to the hills from the seaside will be much more easier. The total line of the ropeway is 2.5km, and its height will be 190 m at its highest point. SULTAN?YE-KARLITEPELINE The Karl?tepe CType Recreation area project involves construction of a ropeway line from sea side to the district. The project called Sultaniye Karl?tepe Line will be a 2 km line, reaching the Karl?tepe Recreation Area, which will have picnic and spor facilities built in this district with one of the most beautiful view of Bosphorous and ?stanbul. It is planned to integrate these ropeway projects with the metro lines. KENT?Ç?TA?IMACILIK/ URBANTRANSPORT Beykoza Bo?az manzaral?teleferik Ropeway with a view of Bosphorous
 29. 29. www.rayhaber.com 27 2015 | Mart - Nisan | March - April
 30. 30. www.rayhaber.com 28 2015 | Mart - Nisan | March - April
 31. 31. www.rayhaber.com 29 2015 | Mart - Nisan | March - April
 32. 32. www.rayhaber.com 30 2015 | Mart - Nisan | March - April

×