Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LETUS CAPITAL SA | Prezentacja

2,935 views

Published on

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LETUS CAPITAL SA | Prezentacja

 1. 1. Letus Capital SA Prezentacja spółki
 2. 2. AGENDA 3 • Wprowadzenie • Oferta • Referencje • Case study • Portfolio
 3. 3. 4 Wprowadzenie
 4. 4. Zajmujemy się doradztwem finansowym (corporate finance), koordynując projekty kupna i sprzedaży przedsiębiorstw (M&A), w tym również doradzając przy wykupach menedżerskich i lewarowanych (MBO i LBO) oraz pozyskaniu kapitału - m.in. poprzez GPW (IPO na rynku regulowanym oraz private placement na NewConnect), a także koordynując prace związane z emisją instrumentów dłużnych. Opracowujemy także prospekty emisyjne, biznes plany, memoranda informacyjne, sporządzamy wyceny przedsiębiorstw, badania due diligence, przeprowadzamy analizy finansowe oraz analizy rynku. Spółka LETUS CAPITAL (pod firmą: TAG) powstała w marcu 1990 roku. W pierwszych miesiącach swojej działalności przygotowywała się do pełnienia funkcji doradczych w zakresie finansów i strategii firm (corporate finance) w drodze intensywnych szkoleń pracowników. Początkowo TAG był małą spółką, która zdobywała swoje miejsce na rynku usług doradczych dla przedsiębiorstw. Intensywny rozwój zaowocował zdobyciem i realizacją dużych projektów dla takich przedsiębiorstw jak Integer.pl SA, Graal SA czy PKN Orlen SA. Medal Europejski • W 2002 roku LETUS CAPITAL został laureatem IV Edycji Medalu Europejskiego przyznawanego przez Business Center Club. Nagrodę otrzymała nasza usługa: doradztwo w transakcjach kapitałowych. Partner GPW dla MSP • LETUS CAPITAL, wśród niezależnych firm doradczych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wyróżnia się bardzo bogatym doświadczeniem. Jest jedną z nielicznych firm doradczych wyróżnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – w 2005 roku spółka została Partnerem w programie „W Drodze na Giełdę”. W 2007 LETUS CAPITAL został zaproszony przez Giełdę do współpracy przy rozwoju i promocji alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Spółka publiczna • 20 maja 2009 roku odbył się debiut LETUS CAPITAL na rynku NewConnect. Kurs akcji spółki wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań o 14%. Wysoki standard naszych relacji inwestorskich potwierdził Puls Biznesu przyznając nam w 2010 roku tytuł spółki, która „Odpowiada Inwestorom”, a w 2012 roku Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wyróżniając nas w I etapie konkursu „Złota Strona Emitenta V”. Wprowadzenie 5 Opis działalności
 5. 5. Top M&A Financial Adviser • Spółka została wyróżniona w raporcie Top M&A Financial Advisers przygotowanym przez firmę analityczną ISI Emerging Market DealWatch. W rankingu obejmującym czołowe firmy doradcze pod względem liczby zrealizowanych transakcji za okres styczeń 2008 - marzec 2009 LETUS CAPITAL zajął 9 miejsce. Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju • W 2010 roku zwyciężyliśmy w ogólnopolskim konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” otrzymując tytuł „Dynamicznie Rozwijającej się Firmy”. Kryterium oceny stanowiła dynamika wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w latach 2007 – 2009, natomiast podstawę końcowej klasyfikacji stanowiła średnia z ww. zestawień. Konkursowi patronowali m.in. NBP, GPW, PARP, Forbes, Onet.pl oraz Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Inwestor kwalifikowany • 6 października 2011 roku otrzymaliśmy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o dokonaniu wpisu LETUS CAPITAL do Rejestru Inwestorów Kwalifikowanych. Posiadamy spore doświadczenie, które zdobyliśmy w przeciągu 20 lat istnienia na rynku doradztwa finansowego. Działamy w obszarach prywatnego biznesu i sami jesteśmy przedsiębiorcami. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 100 projektów, przekazując swoją wiedzę, pozyskując niezbędny do rozwoju kapitał oraz podnosząc wartość firm Klientów. Skumulowana wartość projektów w których uczestniczyliśmy, lub przy który doradzaliśmy wynosi blisko 800 mln EUR. Wprowadzenie 6 Opis działalności
 6. 6. 7 Oferta
 7. 7. I. Fuzje i przejęcia LETUS CAPITAL koncentruje swoją działalność biznesową na rynku M&A, realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie podmiotów z krajów BRIC inwestycjami w Europie Środkowej i Wschodniej, LETUS CAPITAL chce być liderem w kojarzeniu kapitałowym spółek średniej wielkości z tych regionów. LETUS CAPITAL jako doradca przygotowuje struktury przejęć i fuzji, planuje i wdraża strategie dla nabywców i podmiotów mających ulec przejęciu. Zakres usług obejmuje: • Poszukiwanie celów i ocena firm do przejęcia • Badanie inwestycyjne (due diligence) • Wycena spółek • Negocjacje • Finalizacja transakcji II. Transakcje LBO/MBO Wykupy lewarowane i menedżerskie są rodzajem transakcji, w których grupa kupujących składa się z menedżerów przejmujących kontrolę kapitałową nad spółką, przy aktywnym uczestnictwie inwestorów finansowych. Istotą transakcji jest to, że grupa kupująca (menedżerska) angażuje niewielki kapitał w stosunku do transakcji. Transakcje LBO/MBO są uznawane powszechnie za efektywne narzędzie zwiększające wartość firmy, przynoszące korzyści finansowe poszczególnym zaangażowanym w nie stronom, a także pozytywnie wpływające na rozwój gospodarki jako całości. • Ustalenie warunków sprzedaży • Analiza opłacalności inwestycji i wycena • Przygotowanie biznes planu • Negocjacje i konstrukcja umowy Oferta 8 Doradztwo w projektach M&A i sprzedaży przedsiębiorstw
 8. 8. III. Pozyskiwanie kapitału W celu zdynamizowania wzrostu firmy niezbędne jest wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. Dodatkowy kapitał umożliwia realizację najambitniejszych strategii rozwoju firmy, trudnych do osiągnięcia jedynie w oparciu o własne zasoby. Celem usług świadczonych przez LETUS CAPITAL jest zapewnienie optymalnego finansowania rozwoju firmy. Ponadto, w ramach pozyskania kapitału, w zakresie naszych usług może znaleźć się optymalizacja struktury kapitałów firmy, przygotowanie corporate profile, opracowanie biznes planu, wycena przedsiębiorstwa czy udział w negocjacjach. III.1 IPO Jednym ze sposobów pozyskania kapitału przez dynamicznie rozwijającą się spółkę jest pierwotna emisja akcji (Initial Public Offering). Emisją publiczną i debiutem na rynku regulowanym powinny być zainteresowane spółki o dużej skali działania i/lub znacznym potencjale wzrostu. Korzyści z IPO są wielorakie: • Dostęp do kapitału - posiadanie statusu spółki giełdowej ułatwia również dostęp do innych źródeł kapitału, np. kredytu. • Wzrost prestiżu spółki - upublicznienie wpływa na wzrost prestiżu oraz sposobu postrzegania spółki przez uczestników życia gospodarczego. Wzrasta również wiarygodność wśród kontrahentów oraz rozszerza się grono potencjalnych partnerów biznesowych. • Wycena walorów spółki - wycena rynkowa jest odzwierciedleniem opinii inwestorów o spółce. Informuje o bieżącej wartości spółki. Daje również osobom zarządzającym spółką informacje o przyszłych potencjalnych emisjach oraz możliwość oszacowania potencjalnych wpływów w wyniku jej przeprowadzenia. • Motywowanie pracowników - status spółki publicznej umożliwia jej właścicielom motywację kluczowych dla funkcjonowania spółki pracowników, dzięki realizacji opcji menedżerskich. Programy motywacyjne są zazwyczaj realizowane albo poprzez emisję akcji lub emisji obligacji zamiennych na akcje. Oferta 9 Pozyskiwanie kapitału
 9. 9. Jesteśmy jedną z niezależnych firm doradczych będących „Firmą Partnerską dla MSP”. Celem programu jest wsparcie podmiotów poszukujących finansowania na rynku publicznym. Program jest również odpowiedzią na postulaty przedsiębiorstw dotyczące ułatwienia kontaktu z podmiotami doświadczonymi w kwestiach doradztwa w drodze na giełdowy parkiet. Do grona Firm Partnerskich zaliczone zostały podmioty wykazujące aktywność w kontaktach z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w zakresie rynku pierwotnego oraz posiadające doświadczenie we współpracy ze spółkami giełdowymi. III.2 Venture Capital/Private Equity Venture Capital/Private Equity jest specyficzną formą finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej lub już istniejącej spółki poprzez objęcie nowej emisji akcji lub udziałów. Tym samym kapitał do firmy wprowadzany jest nie w formie kredytu czy mówiąc ogólniej długu, ale w formie właścicielskiej (kapitał akcyjny, udziałowy). Inwestor oferujący staje się tym samym współwłaścicielem spółki, którą finansuje. To finansowe wejście w biznes dokonywane jest na ściśle określony czas. Może to być jeden rok - przy finansowaniu bardzo specyficznych faz rozwoju (np. przygotowanie do wejścia na giełdę), jak i kilka lat przy finansowaniu dynamicznego rozwoju. Po upływie tego okresu fundusz VC/PE wycofuje zaangażowany kapitał sprzedając posiadane akcje lub udziały. Jeszcze jedną, niezwykle istotną cechą VC jest to, iż finansowanie to dotyczy wyłącznie spółek nie notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Z tego też względu VC uznaje się za element tzw. niepublicznego lub też prywatnego rynku kapitałowego. Oferta 10 Pozyskiwanie kapitału
 10. 10. IV. Restrukturyzacje Doradztwo w zakresie kompleksowej restrukturyzacji obejmuje działania, których celem jest wzmocnienie pozycji finansowej i rynkowej podmiotu. Kompetencje LETUS CAPITAL obejmują działania zmierzające do uzdrowienia sytuacji ekonomiczno-finansowej poprzez szczegółową analizę przyczyn słabego standingu firmy, opracowanie planu naprawczego, przygotowanie koncepcji oraz wdrożenie i nadzór nad realizacją programu, nierzadko również poprzez bezpośredni wpływ na zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. W ramach działań restrukturyzacyjnych oferta LETUS CAPITAL obejmuje szeroki zakres zagadnień i składa się z 3 głównych etapów: • Badanie due diligence przedsiębiorstwa na poziomie organizacyjno-funkcjonalnym • Prezentacja raportu, wniosków oraz propozycji rozwiązań • Przygotowanie oraz wdrożenie planu sanacji przedsiębiorstwa V. Dokumenty i opracowania Wspólnie z naszymi Klientami osiągamy zasadniczą poprawę działalności ich firm. Sposób zarządzania firmą, który daje w efekcie możliwie stabilny wzrost jej wartości jest sposobem najwłaściwszym z punktu widzenia właścicieli i otoczenia. Zgodnie z nowoczesnymi trendami w zarządzaniu oferujemy usługi analityczne pozwalające określać wieloprzekrojowo standing przedsiębiorstw i ich wyceny w oparciu o sprawdzone modele DCF. Z drugiej strony, proponujemy strategie rozwoju dopasowane do wymagań i potrzeb właścicieli przedsiębiorstw. Proponowane przez nas rozwiązania są silnie skorelowane z sytuacją rynkową konkretnych branż. Ważnym elementem oferty naszych specjalistów jest nie tylko opracowanie analiz, koncepcji czy planów strategicznych, ale także ich wdrażanie. Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo strategiczne, opracowywanie prospektów, memorandów, dokumentów informacyjnych, biznes planów, przeprowadzanie badań due diligence, wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych oraz pozyskiwanie dotacji z UE. Oferta 11 Restrukturyzacje i opracowania
 11. 11. V.1 Dokumenty informacyjne, memoranda i prospekty Prospekt emisyjny sporządzany jest w celu szczegółowej prezentacji przedsiębiorstwa potencjalnym inwestorom przy wprowadzaniu na GPW. Dokument musi spełniać wszystkie wymogi prawa UE oraz prawa polskiego. Aby prospekt emisyjny spełnił swoje zadanie konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w jego sporządzenie, stanowiącymi konsorcjum (emitent, prawnicy, biegli rewidenci, biura maklerskie). W tym celu niezbędne są nadzór i koordynacja nad prowadzonymi pracami oraz scalenie wszystkich rozdziałów prospektu emisyjnego, które zapewnia LETUS CAPITAL SA. Dokument informacyjny jest formalnym wymogiem ubiegania się o wprowadzenie instrumentów finansowych emitenta do obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu dokument informacyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie. Dokument informacyjny jest sporządzany, gdy oferta akcji została skierowana do nie więcej niż 99 osób i gdy emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu istniejących akcji (brak oferty). Memorandum sporządzane jest w celu prezentacji aktualnej sytuacji oraz kierunków rozwoju firmy. Zawiera podstawowe informacje o spółce, przedmiocie jej działalności, rynku, ocenę wyników finansowych oraz informację o perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa. LETUS CAPITAL opracował blisko 30 tego typu dokumentów, które są niezbędnym elementem procesu pozyskania inwestorów. Memorandum zawiera takie rozdziały jak: • Propozycja inwestycyjna i czynniki ryzyka • Dane o instrumentach finansowych emitenta • Podstawowe dane o spółce i jej działalności • Analiza otoczenia konkurencyjnego spółki • Analiza finansowa spółki • Analiza SWOT Oferta 12 Opracowania
 12. 12. V.2 Wyceny Przedsiębiorstwo warte jest tyle, ile generuje nadwyżki finansowej dla właścicieli. Przy czym uwzględniana jest nie historyczna lub bieżąca dochodowość, lecz prospektywna. Metody wykorzystywane przez LETUS CAPITAL opierają się na światowych rozwiązaniach i sprawdzonych modelach wycen. • Metoda dochodowa oparta na zdyskontowanych przyszłych wolnych strumieniach gotówki oraz wartości rezydualnej • Metoda porównawcza i mnożników rynkowych • Metoda wartości księgowej netto • Metoda skorygowanej wartości aktywów netto • Metoda odtworzeniowa V.3 Badania due diligence Zadaniem due diligence jest redukowanie ryzyk inwestycyjnych, m.in. pojawienia się okoliczności wcześniej niezbadanych, zjawisk niewidocznych oraz mogących mieć wpływ na zmniejszenie wartości audytowanego podmiotu. Jest analizą aktualnego stanu przedsiębiorstwa, specyficzną analizą SWOT. • Analiza stanu ekonomiczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa • Konkurencyjność oferowanych produktów/usług • Analiza otoczenia konkurencyjnego • Analiza finansowa • Analiza stanu prawnego Oferta 13 Opracowania
 13. 13. V.4 Biznes plany Prawidłowo przygotowany biznes plan jest instrumentem rozwoju nowoczesnej firmy i swego rodzaju polisą ubezpieczeniową chroniącą przed podejmowaniem nieuzasadnionego ryzyka. Umożliwia przetrwanie w trudnych i ekspansję w lepszych czasach. Opracowanie biznes planu jest najważniejszym krokiem w rozwoju istniejącego lub tworzeniu nowego przedsięwzięcia. Jego elementami są: • Executive summary • Opis przedsiębiorstwa • Charakterystyka przedsięwzięcia • Zarządzający i pracownicy przedsiębiorstwa • Analiza otoczenia rynkowego • Strategia marketingowa • Analiza finansowa i prognozy • Analiza ryzyka (SWOT, metody scenariuszowe) • Załączniki Oferta 14 Opracowania
 14. 14. V.5 Dotacje UE Dzięki obecności Polski w UE, rodzime przedsiębiorstwa mogą korzystać z możliwości, jakie dają fundusze europejskie. Dotacje unijne nie oznaczają jedynie niższego ostatecznego wydatku inwestycyjnego, lecz oznaczają również ogromną szansę na zrealizowanie celów strategicznych sprawniej i szybciej, co bezpośrednio przekłada się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. LETUS CAPITAL posiada specjalistów w dziedzinie pozyskiwania unijnych dotacji na inwestycje. Nasze działania podporządkowane są zasadzie efektywności i optymalizacji kosztów Klienta, a naszą ofertę cechuje elastyczność oraz konkurencyjność: • Opracowanie strategii pozyskania funduszy • Wybór odpowiedniego programu oraz działania • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie, w tym: — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu — formularz informacji o pomocy publicznej i pomocy de minimis — oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP • Montaż finansowania projektu inwestycyjnego • Koordynacja procesu złożenia wniosku • Monitorowanie postępu oceny wniosku we właściwych instytucjach Ponadto LETUS CAPITAL oferuje pomoc przy rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Oferta 15 Opracowania
 15. 15. 16 Referencje
 16. 16. Referencje 17 Wybrane projekty spośród ponad 100 zrealizowanych Firma kurierska BUDŻETOWANIE, WYCENA STAŁE DORADZTWO Przetwórstwo rybne PRZEJĘCIA I KONSOLIDACJA Pre-IPO & IPO Producent folii SPRZEDAŻ BIZNESU INWESTOROWI STRATEGICZNEMU M.J. MAILLIS S.A. Grecja Rynek wydawniczy KONSOLIDACJA RYNKU DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK Przetwórstwo rybne PRZEJĘCIA I KONSOLIDACJA POZYSKANIE KAPITAŁU INWESTOR STRATEGICZNY ABBA Seafood AB Szwecja Produkcja i obrót paliwami BIZNES PLAN Joint-venture PKN/BASEL Wydawnictwa i rynek książki WYCENA DOKUMENT INFORMACYJNY PROSPEKT Direct marketing i poczta PRZEJĘCIA DORADZTWO STRATEGICZNE POZYSKANIE KAPITAŁU, IPO Holding budowlany DRUGA OFERTA PUBLICZNA Produkcja BADANIE DUE DILIGENCE FUZJE I PRZEJĘCIA Przemysł ciężki MEMORANDUM INFORMACYJNE Wydawnictwa i rynek książki ANALIZY STAŁE DORADZTWO
 17. 17. Referencje 18 Wybrane projekty spośród ponad 100 zrealizowanych Przetwórstwo BIZNES PLAN, WYCENA STAŁE DORADZTWO, ANALIZY Produkcja WYCENA Wydawnictwa i rynek książki BIZNES PLAN, WYCENA DOKUMENT INFORMACYJNY PROSPEKT Wydawnictwa i rynek książki BADANIE DUE DILIGENCE WYCENA Wydawca kartografii RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA PROSPEKT Przemysł ciężki – fabryki sprzętu i narzędzi górniczych DORADZTWO PRZY POZYSKANIU KAPITAŁU Usługi POZYSKANIE KAPITAŁU DOKUMENT INFORMACYJNY WYCENA Przemysł ANALIZY I STAŁE DORADZTWO Wydawnictwo i organizacja kongresów BIZNES PLAN, WYCENA POZYSKANIE KAPITAŁU Technologie 3D POZYSKANIE KAPITAŁU BADANIE DUE DILIGENCE WYCENA Usługi POZYSKANIE KAPITAŁU Przemysł POZYSKANIE KAPITAŁU DOKUMENT INFORMACYJNY
 18. 18. AIR MARKET SA private placement ALPINUS (EUROMARK Polska SA) inwestor finansowy ALUMAST SA private placement ANALIZY Online SA private placement BCC sp. z o.o. inwestor finansowy BIOMEDIC sp. z o.o. inwestor strategiczny EKOPOL Górnośląski Holding SA private placement ENERGOMONTAŻ Północ SA publiczna emisja akcji FASING SA instrumenty dłużne GRAAL SA publiczna emisja akcji (IPO) i3D SA private placement INFOSYSTEMS SA private placement INTEGER.PL SA publiczna emisja akcji (IPO) MARFLEX sp. z o.o. inwestor strategiczny NICOLAS GAMES SA private placement POSITIVE ADVISORY SA private placement PPWK SA publiczna emisja akcji PRInż SA finansowanie dłużne PTWP sp. z o.o. inwestor finansowy SUMMIT - SPORT sp. z o.o. inwestor finansowy SUPERFISH SA inwestor strategiczny TAX-NET SA private placement TELEMEDYCYNA POLSKA SA inwestor finansowy 19 Pozyskanie kapitału Referencje (wybrane)
 19. 19. 20 AIR MARKET SA ALPINUS (EUROMARK Polska SA) ALUMAST SA ANALIZY Online SA BARMA sp. z o.o. BELLONA SA BIOMEDIC sp. z o.o. CERKOLOR sp. z o.o. CHŁOPSKIE JADŁO DAREX SA DELITISSUE sp. z o.o. DEMEX sp. z o.o. EJOT sp. z o.o. EKOPOL Górnośląski Holding SA ELBRO sp. z o.o. EMPiK sp. z o.o. FIBRA-HALLO sp. z o.o. GONAR International SA GRAAL SA HEFAL SA i3D SA INFOSYSTEMS SA INTEGER.pl SA JETMEDIA sp. z o.o. KRAKPOL sp. z o.o. MAC Edukacja SA MARFLEX sp. z o.o. MUZA SA NEMO Wodny Świat sp. z o.o. NICOLAS GAMES SA OKF sp. z o.o. ORZEŁ BIAŁY SA PBOiUT Śląsk sp. z o. o. PDK SA POSITIVE ADVISORY SA PPWK SA PTWP SA PWN Inwestycje sp. z o.o. SUMMIT-SPORT sp. z o.o. TAX-NET SA TICKET CENTER sp. z o.o. UNIKON sp. z o.o. VERACOMP SA WILGA SA Wyceny Referencje (wybrane)
 20. 20. 21 ALPINUS (EUROMARK Polska SA) ALUMAST SA BIOMEDIC sp. z o.o. CERKOLOR sp. z o.o. CHŁOPSKIE JADŁO ELBRO sp. z o.o. GRAAL SA HS PARTNERS sp. z o.o. INTEGER.pl SA JET MEDIA Corp. Chłodnia KAZEX KUPIEC SA MAC Edukacja SA MARFLEX sp. z o.o. MEDIAPRINT sp. z o.o. Młyn Kochlew sp. z o.o. M&M Cars MUZA SA ORZEŁ BIAŁY SA PKN ORLEN SA PLANT sp. z o.o. PPWK SA PTWP SA PWN Inwestycje sp. z o.o. SIÓDEMKA SA SKAŁA sp. z o.o. SUMMIT-SPORT sp. z o.o. SUPERFISH SA SYRIUS Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. VERACOMP SA WILGA SA Biznes plany Referencje (wybrane)
 21. 21. 22 AIR MARKET SA ALPINUS (EUROMARK Polska SA) ALUMAST SA ANALIZY Online SA AVTECH AVIATION & ENGINEERING plc CHŁOPSKIE JADŁO DEMEX sp. z o.o. DROBIA SA EKOPOL Górnośląski Holding SA ELBRO sp. z o.o. EMPiK sp. z o.o. GONAR International SA GRAAL SA GRZEŚMLECZ SA i3D SA INFOSYSTEMS SA INTEGER.pl SA JET MEDIA Corp. KOELNER SA MAC Edukacja SA MARFLEX sp. z o.o. NICOLAS GAMES SA PAKFOL sp. z o.o. PDK POSITIVE ADVISORY SA PPWK SA PTWP sp. z o.o. PWN Inwestycje sp. z o.o. SIÓDEMKA SA SUMMIT-SPORT sp. z o.o. SUPERFISH SA SYRIUS Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. TAX-NET SA TICKET CENTER sp. z o.o. VERACOMP SA Wachelka INERGIS SA WILGA SA WKRA sp. z o.o. Memoranda informacyjne Referencje (wybrane)
 22. 22. 23 AIR MARKET SA ANALIZY Online SA CHEMPACK sp. z o.o. CITODAT SA ENERGOMONTAŻ Północ SA FIBRA-HALLO sp. z o.o. GRAAL SA Huta BUCZEK sp. z o.o. Huta CMC ZAWIERCIE SA i3D SA INTEGER.pl SA MARMA Polskie Folie sp. z o.o. MUZA SA PEMUG SA POLINORD sp. z o.o. SEFAKO SA SUPERFISH & MAT SUPERFISH SA TAX-NET SA WIKING sp. z o.o. WILGA SA VOS Logistics Polska sp. z o.o. Zakład Aparatury CHEMAR sp. z o.o. Due diligence Referencje (wybrane)
 23. 23. 24 CITODAT SA FARMACOL SA CERKOLOR sp. z o.o. IKAR sp. z o.o. NICOLAS GAMES SA ORZEŁ BIAŁY SA PEMUG SA PPKS Warszawa PPWK SA PROSPER SA SUPERFISH SA (restrukturyzacja po przeprowadzeniu konsolidacji) Referencje (wybrane) Restrukturyzacje
 24. 24. 25 Case study
 25. 25. Rynek Główny GPW Indeksy: WIG, sWIG80 ISIN: PLINTEG00011 www.integer.pl Podstawą działalności Integer.pl SA jest kolportaż materiałów reklamowych oraz działalność pocztowa realizowana poprzez firmę zależną InPost – pierwszego faktycznego konkurenta Poczty Polskiej. Jego głównymi klientami są firmy wysyłające miesięcznie tysiące listów, a najbardziej popularną usługą Paczkomaty - system skrytek pocztowych, służący do odbierania paczek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W grudniu 2011 Paczkomaty InPost dostępne były już w Estonii, Rosji, Hiszpanii, na Cyprze, w Arabii Saudyjskiej, Chile oraz na Litwie. Integer.pl SA posiada ponad 100 oddziałów regionalnych i magazyn centralny w Piotrkowie Trybunalskim. Kurierzy Integer.pl dostarczają przesyłki do ponad 500 miast w Polsce. Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Carrefour, Lidl, Leclerc, Media Markt, Saturn, Obi, Nomi, Deichmann, Real, Rossmann, Avans czy Delikatesy Centrum. Etapy współpracy • LETUS CAPITAL (wtedy TAG) rozpoczął współpracę ze spółką Integer.pl od przygotowania koncepcji działań strategicznych i uzgodnienia z właścicielem kierunku działania: konsolidacja, pozyskanie kapitału (w tym IPO) oraz dynamiczny rozwój • Wstępne oferty private equity określały wartość spółki na nieakceptowanym przez akcjonariuszy poziomie • Rozpoczęliśmy przygotowania do IPO Integer.pl poprzedzonej emisją obligacji o wartości 6 mln zł w 2006 r. na rozwój usług pocztowych • LETUS CAPITAL był członkiem konsorcjum przygotowującego Integer.pl do debiutu na GPW oraz pozyskania kapitału w ramach oferty publicznej i doradcą strategicznym firmy podczas wprowadzania nowych usług i wchodzenia na rynek pocztowy • Przygotowaliśmy m.in. finansową część prospektu emisyjnego, biznes plany, wyceny, memoranda informacyjne, budżety • Doradzaliśmy podczas fuzji spółki z Agencją Reklamową Fibra-Hallo – konkurentem z branży dystrybucji materiałów reklamowych • Prowadziliśmy dla Integer.pl negocjacje przejęć na rynku direct marketing Case study 26 Integer.pl
 26. 26. Rynek Główny GPW Indeksy: WIG, sWIG80 ISIN: PLINTEG00011 www.integer.pl Efekty współpracy • Oferta akcji Integer.pl SA zakończyła się ponad 80% redukcją kupna (w sytuacji niepewnej koniunktury na rynku kapitałowym oraz dużych spadków indeksów) • Integer.pl SA jest obecnie jedyną grupą pocztową notowaną na GPW • Obecna kapitalizacja spółki wynosi ponad 2 mld zł Od debiutu w październiku 2007 roku kurs akcji spółki wzrósł ponad 20 krotnie. Integer.pl został wybrany przez Gazetę Giełdy Parkiet najlepszą inwestycją 2008 roku, a w maju 2010 roku został wybrany do grona Pereł Polskiej Giełdy - najbardziej wartościowych spółek notowanych na GPW. Spółka Integer.pl uplasowała się na 9 pozycji w zestawieniu firm o najwyższych stopach zwrotu w 2011 roku, osiągając wynik 43,5% (Gazety Giełdy Parkiet, 2 lutego 2012). Case study 27 Integer.pl
 27. 27. Rynek Główny GPW Indeksy: WIG, mWIG40 ISIN: PLMSTSD00019 www.polimex-mostostal.pl Energomontaż Północ (obecnie należąca do Polimex Mostostal) jest grupą kapitałową spółek realizujących inwestycje i modernizacje w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, przemyśle nafty i gazu, ochronie środowiska oraz budownictwie przemysłowym i komunalnym. Spółka posiada ponad 60 lat doświadczenia w budownictwie przemysłowym dla energetyki, przemysłu rafineryjnego, stoczniowego, hutniczego i spożywczego w Polsce i za granicą. Świadczy usługi w Niemczech, Czechach, na Węgrzech i w krajach skandynawskich. Etapy współpracy • Na zlecenie Gloria Corporation oraz jego włoskiego partnera Sices rozpoczęliśmy w marcu 2004 roku rozmowy z zarządem spółki w celu rozpoznania sytuacji finansowej i biznesowej; spółka miała zatwierdzony układ z wierzycielami, ale wciąż w bankach miała znaczące zadłużenie zabezpieczone majątkiem o wartości rynkowej ponad 120 mln zł • Jako doradcy przekonaliśmy inwestorów do struktury transakcji polegającej na wykupieniu wierzytelności bankowych i zamianie długu na akcje spółki • Inwestorzy dzięki konwersji zadłużenia oraz wykupieniu części akcji od istotnych akcjonariuszy objęli 76% spółki oddłużając ją i uwalniając aktywa, z których część jako atrakcyjne tereny deweloperskie została sprzedana ze znaczną premią w stosunku do ich wartości księgowej • Wykonaliśmy due diligence spółek zależnych, opracowaliśmy części prospektu emisyjnego i koordynowaliśmy pracę nad całością Efekty współpracy • Spółka pozyskała dwóch inwestorów zagranicznych, została oddłużona, a dynamika kursu akcji w okresie 3 lat wyniosła ponad 200% • Spółka została przejęta przez inwestora strategicznego w 2004 roku pozwalając zrealizować premię w wysokości około 250 mln zł przez naszych klientów Case study 28 Energomontaż-Północ
 28. 28. Rynek Główny GPW Indeksy: WIG, WIG20 ISIN: PLPKN0000018 www.orlen.pl Jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmująca się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Etapy współpracy • We współpracy z międzynarodowymi firmami Snamprogetti i ABB Lummus Global GmbH LETUS CAPITAL (wtedy TAG) opracował część finansową biznes planu, wycenił wartość aportu PKN Orlen oraz dokonał analizy opłacalności inwestycji • LETUS CAPITAL sporządził na podstawie danych technologicznych i ekonomicznych szczegółowy model finansowy projektu, zawierający aż 1600 wierszy założeń • Opracowaliśmy projekcje finansowe na 15 lat, wyceniliśmy wartości aportów (instalacje PKN Orlen) • Specjaliści LETUS CAPITAL dokonali oceny opłacalności projektu dla PKN Orlen (IRR, NPV) i sporządzili analizę wrażliwości w oparciu o oprogramowanie Palisade Efekty współpracy • Wartość inwestycji wyniosła 500 mln USD Case study 29 PKN Orlen
 29. 29. Rynek Główny GPW Indeks: WIG ISIN: PLGRAAL00022 www.graal.pl Spółka jest wiodącym w Polsce producentem i dystrybutorem konserw rybnych. Istnieje na rynku od 1989 roku. Spółka LETUS CAPITAL (wtedy TAG) rozpoczęła współpracę z głównym akcjonariuszem i Prezesem Spółki w 2003 roku sporządzając w ramach projektu szereg dokumentów, takich jak memorandum, analizy, badania due diligence, biznes plan, wycena, dokument informacyjny i prospekt. Etapy współpracy • Opracowaliśmy koncepcję działań strategicznych oraz rozwojowych, by pozyskać zaplecze produkcyjne i by w przeciągu 12 mies. przeprowadzić IPO z wyceną 90 mln zł after-money, przy zachowaniu pakietu większościowego przez głównego akcjonariusza • Doradzaliśmy przy emisji obligacji o wartości 5 mln zł, doradzaliśmy przy przejęciu i prowadziliśmy negocjacje z POLINORD oraz SYRENA, wykonaliśmy badania due diligence tych podmiotów, a ich przejęcie nastąpiło w zamian za akcje Graal (mniej niż 5%) oraz gotówkę • LETUS CAPITAL był liderem zespołu mającego na celu wprowadzenie akcji spółki do publicznego obrotu na GPW, opracowaliśmy części prospektu emisyjnego oraz koordynowaliśmy prace związane z opracowaniem jego całości - prace wykonano na przestrzeni 2004 roku, a IPO nastąpiło w styczniu 2005 Efekty współpracy • W pierwszej publicznej emisji akcji Graal SA pozyskał 21,9 mln zł, dynamika kursu akcji Graal SA w okresie dwóch lat od debiutu wyniosła ponad 200% • Obecnie spółka jest niekwestionowanym liderem branży przetwórstwa ryb w Polsce - Grupa Kapitałowa Graal w swoim portfolio posiada marki takie jak Graal, SuperFish, Black Rose, Koral, Kordex, Gaster, Tess, Meg oraz EraRyb Case study 30 Graal
 30. 30. Rynek Główny GPW Indeks: WIG ISIN: PLGRAAL00022 www.superfish.pl Superfish jest jedną z firm należących do Grupy Kapitałowej Graal. Spółka powstała w 1990 roku w Kukinii. Etapy współpracy • LETUS CAPITAL (wtedy TAG) odegrał wiodącą rolę w procesie konsolidacji kilku przedsiębiorstw branży rybnej wokół lidera w przetwórstwie ryb - firmy Superfish • W ramach wykonanych działań opracowaliśmy koncepcję działań strategicznych oraz rozwojowych, przeprowadziliśmy proces konsolidacji branży, sporządziliśmy memorandum informacyjne i przeprowadziliśmy proces pozyskania inwestora strategicznego oraz sprzedaż przedsiębiorstwa inwestorowi strategicznemu • W pierwszym etapie współpracy wykonana została analiza ekonomiczno–finansowa Superfish, następnie wdrożono nowy plan kont, system analiz finansowych i analiz kosztów (miesięcznych i rocznych), controlling, nową efektywną strukturę organizacyjną, jak również wdrożono nowy obieg dokumentów • Kolejnym etapem był wybór optymalnego sposobu dofinansowania przedsiębiorstwa oraz pozyskanie inwestora finansowego • W 1999 roku inwestor finansowy zaproponował inwestycję w spółkę • Przeprowadzono konsolidację spółek branży bez inwestycji z zewnątrz, LETUS CAPITAL wyszukał firmy chcące przystąpić do Grupy oraz przeprowadził analizę wraz z wyceną spółek Efekty współpracy • LETUS CAPITAL reprezentował założycieli firmy, a celem prowadzonych działań była maksymalizacja wartości spółki • Inwestor branżowy przejął spółkę przy wycenie dwuipółkrotnie wyższej od wcześniejszych ofert • Średnia wartość EBITDA kilku kolejnych lat działalności utrzymała się na poziomie 9 mln zł, a IRR z inwestycji wyniosła 71,23% Case study 31 Superfish
 31. 31. Spółka niepubliczna www.maillis.pl W kwietniu 1999 roku spółka LETUS CAPITAL została doradcą ekonomiczno-finansowym firmy Marflex sp. z o.o. zajmującej znaczącą pozycję na rynku krajowym opakowań foliowych i charakteryzującej się dużą dynamiką sprzedaży. Etapy współpracy • Przeprowadziliśmy i wdrożyliśmy w spółce systemy analiz finansowych i planowania oraz sprawozdawczości zarządczej, stworzyliśmy system kontroli wielkości kapitału obrotowego • Opracowaliśmy plan inwestycyjny spółki zakładający zwiększenie wewnętrznych zdolności produkcyjnych poprzez reorganizację procesu produkcyjnego oraz inwestycje w nowe linie technologiczne • Opracowaliśmy pięcioletni plan strategiczny, zawierający analizę sytuacji rynkowej, analizę SWOT, cele strategiczne, określenie sposobu uzyskania przewagi strategicznej nad konkurencją, plany finansowe oraz analizę wrażliwości na odchylenia od założonych wielkości planów, poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji Efekty współpracy • LETUS CAPITAL doprowadził do rozmów z inwestorem finansowym, który był skłonny zainwestować w spółkę – nasi specjaliści rozpoczęli negocjacje z inwestorem branżowym, który zaakceptował jeszcze wyższą wycenę • Efektem naszej półtorarocznej współpracy był wzrost wartości spółki ponad 6 razy Case study 32 Marflex marzec 1999 r. październik 2000 r. X mln PLN 6,25 X mln PLN
 32. 32. Rynek NewConnect Indeks: NCIndex ISIN: PLONLIN00013 www.analizy.pl Analizy Online SA to wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco śledzi i dogłębnie analizuje sytuację w poszczególnych segmentach rynku kapitałowego. Etapy współpracy • LETUS CAPITAL w ramach procesu przygotowania do debiutu przeprowadził badanie due diligence spółki, wycenę, sporządził memorandum oraz dokument informacyjny • 5 października 2010 roku spółka Analizy Online udanie zadebiutowała na NewConnect • Prawa do akcji spółki osiągnęły na otwarciu wzrost o 44,6%, na zamknięciu natomiast o 73,5% Efekty współpracy • Inwestorzy objęli akcje spółki o wartości 1,3 mln zł w ciągu zaledwie 4 dni, przy jednoczesnej nadsubskrypcji wynoszącej 71% • Spółka zamierzała przeznaczyć pozyskane z emisji środki na zwiększenie dynamiki rozwoju firmy poprzez realizację kilku nowych projektów dotyczących m.in. świadczenia usług z zakresu asset management oraz rozbudowy portalu o tematyce funduszy inwestycyjnych Case study 33 Analizy Online
 33. 33. Rynek NewConnect Indeks: NCIndex ISIN: PLI3D0000011 www.i3d.pl Spółka i3D działa w branży nowych technologii w obszarze interaktywnej grafiki 3D. Powstała w 2007 roku. Na stałe współpracuje z takimi firmami jak Saudi Aramco, Boeing, Exxon Mobil. Spółka i3D oferuje nowoczesne kompleksowe rozwiązania aplikacyjne i sprzętowe, które umożliwiają pełne odwzorowanie świata realnego w wirtualnej rzeczywistości. Etapy współpracy • LETUS CAPITAL w ramach procesu przygotowania do debiutu w ASO przeprowadził badanie due diligence spółki, wycenę, sporządził memorandum oraz dokument informacyjny • 9 czerwca 2011 roku odbył się debiut i3D na NewConnect • W pierwszy dzień notowań kurs akcji spółki zamknął się ponad 97% wzrostem, osiągając maksymalną wartość 6,70 zł Efekty współpracy • W ramach przeprowadzonej oferty private placement spółka pozyskała całą zakładaną uprzednio kwotę 4,8 mln zł • Akcje zostały objęte zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, wśród których znalazł się m.in. BZ WBK Inwestycje sp. z o.o., który objął akcje w ilości dającej ponad 5% udziału w strukturze akcjonariatu i3D (obecnie 15,77% udziału w akcjonariacie spółki) • Emisja nowych akcji cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, iż konieczna okazała się redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych na poziomie 78% Case study 34 i3D
 34. 34. 35 Portfolio
 35. 35. LETUS CAPITAL poszukuje średnio i długoterminowych inwestycji, polegających na zakupie udziałów/akcji spółek nienotowanych na giełdzie. Aktywnie włączamy się w budowanie wartości przedsiębiorstwa, jesteśmy a także współpracujemy z innymi funduszami venture capital. Końcowym etapem inwestycji jest debiut przedsiębiorstwa na rynku NewConnect lub sprzedaż udziałów/akcji inwestorowi finansowemu lub strategicznemu. Alumast SA www.alumast.eu Alumast SA jest spółką działającą w branży producentów i sprzedawców na rynku masztów flagowych w Polsce. 3 stycznia 2008 roku spółka udanie zadebiutowała na rynku NewConnect. Kurs PDA wzrósł na otwarciu o 114%. LETUS CAPITAL SA był autoryzowanym doradcą Alumast SA, przygotowywał również biznes plan oraz analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Dnia 7 grudnia 2010 roku LETUS CAPITAL dokonał zakupu 300 tys. akcji spółki w cenie 3,00 zł za akcję. Wartość transakcji wyniosła 900 tys. zł, a po transakcji udział w akcjonariacie Alumast wyniósł 13,76%. W sierpniu 2011 roku LETUS CAPITAL zakupił kolejne 50 tys. akcji Alumast. Dzięki tej transakcji zwiększył swoje zaangażowanie w spółce do 16,05%. W dniu 16 grudnia 2013 roku LETUS CAPITAL sprzedał 50% posiadanych akcji, z opcją odkupu w terminie 18 miesięcy po cenie sprzedaży. Obecnie LETUS CAPITAL SA posiada 9,8% udziału w kapitale zakładowym Alumast SA. Portfolio 36 Bieżące inwestycje
 36. 36. ASSG SA www.assg.pl Spółka ASSG (początkowo jako Live Event) została założona w marcu 2008 roku przez specjalistów w dziedzinie sprzedaży tele- marketingowej i bezpośredniej, realizowanej głównie dla podmiotów sektora telekomunikacyjnego oraz telewizji kablowych. Najbardziej spektakularnym projektem zrealizowanym przez założycieli spółki było stworzenie oraz zarządzanie kanałem telemarketingowym dla wiodącego operatora telekomunikacyjnego (1200 stanowisk call center w 11 lokalizacjach). Strategia rozwoju ASSG zakłada budowę outsourcingowego modelu telesprzedaży, rozwój integratora rynku call center, pozyskanie własnych placówek call center, budowę struktury sprzedaży D2D oraz POS, a także budowę struktury BPO. W 2010 roku spółka zrealizowała projekt sprzedażowy dla największego w Polsce operatora telefonii stacjonarnej i dostawcy Internetu. Od 13 sierpnia 2010 roku realizuje z sukcesem projekt pozyskiwania klientów dla szkół językowych znanej sieci. Umowa inwestycyjna ze spółką została podpisana w dniu 26 listopada 2010 roku. LETUS CAPITAL wraz z ko-inwestorem zainwestował w ASSG do 2 mln zł. Portfolio 37 Bieżące inwestycje
 37. 37. PTWP www.ptwp.pl Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 roku. Jest wydawcą ukazującego się od ponad 10 lat Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł”, wydawcą czasopism „Rynek Spożywczy”, „Rynek Zdrowia”, organizatorem spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń, w tym corocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. LETUS CAPITAL nabył pakiet 207 400 sztuk akcji PTWP SA w 2000 roku za kwotę 194 820 zł. W I kwartale 2010 nastąpiła przebudowa portfela inwestycyjnego LETUS CAPITAL SA. Podjęto decyzję o sprzedaży całego pakietu akcji, który stanowił 12,9% kapitału zakładowego PTWP SA. Nabyła je spółka PTWP w celu ich umorzenia za łączną kwotę 1 mln zł, co wygenerowało zysk w wysokości 805 tys. zł i prostą stopę zwrotu równą 413%. Positive Advisory SA www.positiveadvisory.pl Positive Advisory jest firmą działającą na rynku polskim i międzynarodowym od 2006 roku. Spółka świadczy usługi doradcze i informatyczne dla sektora bankowo-finansowego oraz sektora przedsiębiorstw. Działalność spółki obejmuje m.in. usługi doradcze, zarządzanie projektami, wdrożenie gotowych rozwiązań informatycznych, projektowanie, budowę i wdrożenie aplikacji na zamówienie klienta oraz optymalizację procesów biznesowych i szeroko rozumianego raportowania. Spółka zadebiutowała na NewConnect 30 czerwca 2008 roku. LETUS CAPITAL rozpoczął inwestycję w Positive Advisory SA w kwietniu 2006 roku i do 2010 roku zainwestował w spółkę 387,5 tys. zł. Całkowitego wyjścia z inwestycji dokonano w sierpniu 2010 r. Pakiet 1 840 000 szt. akcji, stanowiący 25,41% udziału w kapitale zakładowym spółki Positive Advisory, został sprzedany za łączną kwotę 736 tys. zł. Zysk ze zbycia inwestycji, liczony jako różnica między kosztem nabycia 1 840 000 akcji a ceną ich sprzedaży, wyniósł 348,5 tys. zł, co oznacza prawie 90% zysku. Portfolio 38 Inwestycje zakończone
 38. 38. Nicolas Games SA www.nicolasgames.pl Nicolas Games SA jest firmą działającą w branży rozrywki elektronicznej, obecną na rynku od 2004 roku. W lipcu 2007 roku LETUS CAPITAL dokonał nabycia 50% udziałów w Nicolas Games za kwotę 25 tys. zł. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 550 tys. zł łączna wartość udziałów LETUS CAPITAL po podwyższeniu kapitału wyniosła 275 tys. zł. 2 kwietnia 2008 roku odbył się debiut spółki Nicolas Games na rynku NewConnect. W kolejnych emisjach akcji LETUS CAPITAL SA zainwestował w Nicolas Games 646 tys. zł. W 2010 roku LETUS CAPITAL zainwestował 1,4 mln zł, obejmując 20 mln szt. akcji, które stanowiły po rejestracji podwyższenia kapitału 15,6% udziału w akcjonariacie. Tym samym został największym akcjonariuszem Nicolas Games SA. W styczniu 2011 roku LETUS CAPITAL sprzedał 3,5 mln akcji Nicolas Games, zmniejszając swój udział w kapitale zakładowym spółki do 12,8%. Kolejno w lipcu 2011 roku LETUS CAPITAL sprzedał 78% posiadanych akcji Nicolas Games i tym samym zszedł poniżej 3% udziału akcjonariacie producenta gier. Podsumowanie • Inwestycja w latach 2007–2011 • 3,2 mln zł - kapitał zainwestowany • 2,6 mln zł - zysk brutto z inwestycji • 68% - śr. IRR • 159% - prosta stopa zwrotu Portfolio 39 Inwestycje zakończone
 39. 39. Telemedycyna Polska SA www.telemedycynapolska.pl Głównym obszarem działalności Telemedycyny Polska jest świadczenie profesjonalnych usług medycznych na odległość. Spółka jest właścicielem usługi Kardiotele. Polega ona na całodobowej opiece kardiologicznej oraz wykonywaniu badań EKG, za pośrednictwem telefonu z dowolnego miejsca na świecie. LETUS CAPITAL rozpoczął inwestycję w czerwcu 2008 roku. 18 sierpnia 2010 roku Telemedycyna Polska SA zadebiutowała na rynku NewConnect. Kurs PDA spółki wzrósł na otwarciu o 48,9%. Dwustopniowe wyjście z inwestycji • Rozpoczęcie inwestycji w czerwcu 2008 roku, inwestycją w wysokości 200 tys. zł • W 2010 roku sprzedano 60% pakietu inwestorowi instytucjonalnemu - PZU Asset Management • Łączna wartość transakcji sprzedaży wyniosła 750 tys. zł, a zysk z transakcji wyniósł 675 tys. zł • Prosta stopa zwrotu z częściowego wyjścia z inwestycji: 900%, IRR: 97% • W 2011 roku sprzedano pozostałe 40% pakietu akcji spółki Podsumowanie • Cały pakiet 500 tys. akcji sprzedano za łączną kwotę 1,25 mln zł • W sumie sprzedaż całego pakietu przyniosła spółce 1,05 mln zł zysku brutto • LETUS CAPITAL zrealizował prostą stopę zwrotu wynoszącą 525% Portfolio 40 Inwestycje zakończone
 40. 40. Consorg SA www.consorg.pl Spółka specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie budżetowania i controllingu oraz wspomaganiu zarządzania grupami kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konsolidacji sprawozdań finansowych. Oferuje autorskie rozwiązania informatyczne, usługi doradcze i szkoleniowe. Współinwestorem w spółce Consorg jest wiodący w Polsce dostawca systemów ERP, firma BPSC SA. LETUS CAPITAL SA dnia 23 lipca 2009 roku przystąpił do spółki Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach obejmując 450 udziałów w spółce. Udziały te stanowiły 15,12% kapitału zakładowego i uprawniały do wykonywania 450 głosów na Zgromadzeniu Wspólników DGiZI CONSORG sp. z o.o. Począwszy od dnia 23 sierpnia 2011 roku spółka prowadzi działalność pod firmą CONSORG SA. W dniu 26.04.2013 r. LETUS CAPITAL sprzedał wszystkie posiadane akcje CONSORG, wychodząc jednocześnie z inwestycji. Portfolio 41 Inwestycje zakończone
 41. 41. Kontakt42 L E T U S C A P I T A L S A K O Ś C I U S Z K I 4 3 / 7 4 0 ∙ 0 4 8 K A T O W I C E T E L + 4 8 3 2 7 3 3 5 9 2 2 + 4 8 3 2 7 3 3 5 9 2 3 + 4 8 3 2 7 3 3 5 9 2 4 F A X + 4 8 3 2 7 3 3 0 2 9 8 o f f i c e @ l e t u s c a p . c o m w w w . l e t u s c a p i t a l s a . c o m N I P 6 3 4 - 0 1 3 - 5 1 - 2 7 R E G O N 0 0 3 4 4 2 4 1 9 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO K R S 0 0 0 0 3 1 0 9 0 2 WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 889 000,00 PLN (w pełni opłacony)

×