Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>แบบทดสอบเรื่อง เครื่องดื่ม </li></ul><ul><li>ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตัวเอง </li></ul><ul><li>ใส่คำตอบด้านล่างสไลด์ ท...
牛奶 (niún ǎ i) 1 d)  ชา c)  โคคา - โคลา b)  นมวัว a)  น้ำผลไม้
2. 可口可乐 (kěkǒukělè) d)  ชา c) โคคา - โคลา b)  นมวัว a)  น้ำผลไม้
3. 汽水 ( qìshu ǐ ) 3) d)  ชา c)  น้ำอัดลม b)  กาแฟ a)  โคคา - โคลา
4. 茶 ( chá ) 4) d)  น้ำอัดลม c)  น้ำผลไม้ b)  ชา a)  กาแฟ
5. 果汁 (gu ǒ zhī) d)  น้ำอัดลม c)  น้ำผลไม้ b)  ชา a)  กาแฟ
6. 你喜欢 ____ 茶吗? ( n ǐ x ǐ huan___chá ma? ) d)  还是 háishì c)  喝 hē b)  吃 chī a)  不 bú
7. 我 ____ 太喜欢喝咖啡。 (w ǒ ____tài x ǐ huan hē kāfēi) d)  还是 háishì c)  喝 hē b)  吃 chī a)  不 bú
8. 他喜欢喝茶 ______ 咖啡? (tā x ǐ huan hē chá____kāfēi) d)  还是 háishì c)  喝 hē b)  吃 chī a)  不 bú
9. 你喜欢喝 _______ 饮料? (n ǐ x ǐ huan hē ______y ǐ nliào ? ) d)  经常 jīngcháng c)  还是 háishì b)  什么 shénme a)  喝 hē
10. 你 _____ 喝牛奶吗? (n ǐ ____hē niún ǎ i ma ? ) d)  经常 jīngcháng c)  还是 háishì b)  什么 shénme a)  喝 hē
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

饮料

714 views

Published on

Test

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

饮料

 1. 1. <ul><li>แบบทดสอบเรื่อง เครื่องดื่ม </li></ul><ul><li>ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตัวเอง </li></ul><ul><li>ใส่คำตอบด้านล่างสไลด์ ทำเสร็จแล้วส่งคำตอบ </li></ul>
 2. 2. 牛奶 (niún ǎ i) 1 d)  ชา c)  โคคา - โคลา b)  นมวัว a)  น้ำผลไม้
 3. 3. 2. 可口可乐 (kěkǒukělè) d)  ชา c) โคคา - โคลา b)  นมวัว a)  น้ำผลไม้
 4. 4. 3. 汽水 ( qìshu ǐ ) 3) d)  ชา c)  น้ำอัดลม b)  กาแฟ a)  โคคา - โคลา
 5. 5. 4. 茶 ( chá ) 4) d)  น้ำอัดลม c)  น้ำผลไม้ b)  ชา a)  กาแฟ
 6. 6. 5. 果汁 (gu ǒ zhī) d)  น้ำอัดลม c)  น้ำผลไม้ b)  ชา a)  กาแฟ
 7. 7. 6. 你喜欢 ____ 茶吗? ( n ǐ x ǐ huan___chá ma? ) d)  还是 háishì c)  喝 hē b)  吃 chī a)  不 bú
 8. 8. 7. 我 ____ 太喜欢喝咖啡。 (w ǒ ____tài x ǐ huan hē kāfēi) d)  还是 háishì c)  喝 hē b)  吃 chī a)  不 bú
 9. 9. 8. 他喜欢喝茶 ______ 咖啡? (tā x ǐ huan hē chá____kāfēi) d)  还是 háishì c)  喝 hē b)  吃 chī a)  不 bú
 10. 10. 9. 你喜欢喝 _______ 饮料? (n ǐ x ǐ huan hē ______y ǐ nliào ? ) d)  经常 jīngcháng c)  还是 háishì b)  什么 shénme a)  喝 hē
 11. 11. 10. 你 _____ 喝牛奶吗? (n ǐ ____hē niún ǎ i ma ? ) d)  经常 jīngcháng c)  还是 háishì b)  什么 shénme a)  喝 hē

×