Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Concurso promoción lingua galega

236 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Concurso promoción lingua galega

  1. 1. O Equipo de Dinamización da Lingua Galega convoca un concurso consistente no deseñodunha campaña de promoción da lingua galega no instituto que implique a todos os sectoresda comunidade educativa (alumnado, profesorado, persoal non docente, familias, …) deacordo coas seguintes BASES • CONTIDO. Deberá incluír dous aspectos:-Un slogan ou mensaxe publicitaria que recolla a idea de empregar a lingua galega nasdiversas situacións comunicativas (actividades lectivas, extraescolares, tempo de lecer, etc.)-Unha imaxe (foto, debuxo, colaxe…) que ilustre a mensaxe. • FORMATO. Pode escollerse entre: a) Formato papel: cartolina tamaño A-4. b) Formato dixital: imaxe en calquera formato compatible (jpeg, gif…) • PRAZOO prazo de entrega remata o día 11 de maio de 2012 • ENTREGA DOS ORIXINAIS a) En formato papel: Introducir os orixinais nun sobre e entregalos na oficina. O nome do autor/a estará escrito na parte posterior da cartolina. b) En formato dixital. O arquivo enviarase ao seguinte enderezo: edl.aslagoas@gmail.com. O nome do autor/a figurará no “asunto” do correo (Asunto: slogan-NOME E APELIDOS) • PREMIOSTodos os traballos entregados serán expostos nos corredores do centro e serán difundidos através do blog do Equipo de Dinamización da Lingua Galega:http://maisgalego.blogspot.comO xurado valorará a calidade do slogan e o aspecto estético resultante da combinación detexto e imaxe.O premio consistirá na reprodución e distribución do texto e nun vale de compra porimporte de 50 €. EQUIPO DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA http://maisgalego.blogspot.com

×