Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
~1                                                         -r ~a ...
aan het werk komen. De werkgever is niet verplicht het plan van   bericht van overlijden. In het eerste geval ligt dan ...
.~                                                            ...
Personeelbeleid 2011 02 Laatste Ronde Wilhelm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Personeelbeleid 2011 02 Laatste Ronde Wilhelm

315 views

Published on

Terminaal zieke medewerker raakt hele organisatie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Personeelbeleid 2011 02 Laatste Ronde Wilhelm

 1. 1. ~1 -r ~a - Thema — —Terminaal zieke werknemer raakt hele OrganisatieLaatsterondeOngeneeslijk zieke collega’s en medewerkers trekken een zwarewissel op afdelingen. Werkgevers hebben geen idee hoe zehiermee moeten omgaan. Handboeken zijn er amper en de wetzwijgt in alle talen. Maar ook voor terminaal zieke werknemers isgoed werkgeverschap een verplichting. Handvatten hiervoor zijn erzeker.Tekst Leo Wilhelm, Verliesenrouwophetwerk.nIFoto Dreamstime B Het is een voorbeeld van een Organisatie die invulling geeft aan aansluiting te maken tussen het ziekteverzuimbeleid het werkgeverschap voor terminaal zieke werknemers. Duide en het rouwprotocol. Op die manier wordt het voor lijke omgangsvormen hiervoor zijn er niet, zeker niet in de wet. leidinggevenden duidelijker wat er van hun verwacht innen de rijksoverheid loopt een experiment om de De wetgeving vertoont hier juist een lacune. De wet Poortwachwordt rond sterfgevallen op het werk. Een leidinggevende gaf al ter schrijft precies voor hoe organisaties met ziekteverzuimhet goede voorbeeld. Ondanks dat hij binnen de Organisatie moeten omgaan. Vaste periodes, plannen van aanpak en evalueen andere functie heeft geaccepteerd, heeft hij een terminaal atiemomenten moeten er voor zorgen dat de medewerker zorgzieke medewerker niet overgedragen aan zijn opvolger. Hij blijft vuldig begeleid wordt. Vanaf de eerste ziekmelding tot aan dezelf namens de Organisatie het contact onderhouden. Het rouw re-integratie en het hervatten van het werk.protocol heeft hij standaard in zijn koffertje zitten, voor het Een uitzondering maakt de wet Poortwachter echter voormoment dat het overlijdensbericht komt. medewerkers waarvan verwacht kan worden dat die niet meer personeelbeleid februari • 2011 39
 2. 2. aan het werk komen. De werkgever is niet verplicht het plan van bericht van overlijden. In het eerste geval ligt dan de nadruk aanpak op te stellen als vaststaat dat er geen re-integratiemo vanuit de werkgever op het bijwonen van de uitvaart en de gelijkheden zijn. Bijvoorbeeld als iemand terminaal ziek is. Ter begeleiding van de afdeling waarde medewerker werkte, In het minaal zieke medewerkers dreigen hierdoor uit het zicht van de andere geval ligt de nadruk op de opvang en begeleiding van Organisatie te verdwijnen. de medewerker die het verlies heeft geleden. De situatie dat een medewerker zelf aangeeft binnenkort te zullen overlijden, Goed werkgeverschap vergt vergelijkbare inzet vanuit de werkgever. Uitbreiding van de wet Poortwachter op dit vlak lijkt niet zinvol. Erkenning door de werkgever voor de goede prestaties van de terminaal zieke werknemer, gebeurt bij uitstek in een persoonlijk gesprek Daarvoor is de doelstelling van de wet te veel gericht op re-inte Natuurlijk is daar in eerste instantie de klap als blijkt dat een gratie en werkhervatting. Toch ligt er vanuit het oogpunt van medewerker niet meer beter zal worden. De terminaal zieke goed werkgeverschap een verantwoordelijkheid bij de werkge medewerker zal vanuit zijn eigen situatie met het naderende ver. Afhankelijk van de duur van ziekteverzuim is er namelijk einde om moeten gaan. Dit vraagt ook van deze werknemer in vaak nog steeds sprake van een dienstverband en doorbetaling kwestie een enorme persoonlijke aanpassing.Toch wordt er ook van loon. van de werkgever actie verwacht Het belang van de medewer Een rouwprotocol geeft dan enig houvast. In een rouwprotocol ker ligt misschien niet meer bij het werk, omdat re-integratie en worden vaak twee situaties onderscheiden: een medewerker werkhervatting uitgesloten zijn. Maar het werk maakt onderdeel komt te overlijden of een medewerker verliest een dierbare. Vrij uit van de zaken waarvan de werknemer afscheid moet gaan wel altijd start het rouwprotocol bij het ontvangen van het nemen. Met een naderend einde voor ogen, kijkt iemand terug TIPS VOOR DE WERKNEMER VOORAL NIET DOEN Zie het gebeurde onder ogen en erken wat er gebeurt . Oordeel niet en kom niet met ongevraagcle adviezen Krop gevoelens niet op, laat je directe omgeving delen in je Ga geen eigen ervaringen ophalen vei di let . Ver mijcl cl ichés en misplaatste oprnerk ing en Çmisschien St ei je kwetsbaar op en aanvaard hulp vinden ze nog een medicijn’) Wees duidelijk en eerlijk oer je behoeften, verlangens en . De medewerker is niet zielig, beharrdel hem of haar als wensen volwaardig persooir TIPS VOOR DE WERKGEVER MEER INFORMATIE Zoek zelf contact net de medev,’erker en wacht niet tot ciie Uit onderzoek in opdracht van de Stichting Ideële Reclame, SIRE zei f komt blijkt dat één op do vier vrienden het in het con tact met een Bekijk het verlies vanuit de unieke sitLiatie van de rouwencie terniinaal zieke vriend af laat weten. Om dit onder de aandacht Bied de medewerker een veilige plaats om ongestoord te te brengen, heeft SIRE onlangs de nieuwe campagne ‘Ik ben er praten nog’ gelanceerd. Voor meer informatie, artikelen, literatuur en Nodig de medewerker uit om te praten en respecteer een nee verwijzingen, kijk eens op de site: www.verliesenrouwophet Praat er niet overheen alt cie medewerker gevoelens Lat. Kom werk.nl. Hier wordt het thema verlies en rouw op het werk er voor uit als dat moeilijk is behandeld, zowel vanuit het perspectief van reorganisaties en fusies, (gedwongen) arbeidsmobiliteit en ziekte en overlijden 01) het werk.40 personeelbeleid februari • 2011
 3. 3. .~ Thema ~ -~. Voor medewerkers is het belangrijk om verbonden te blijven met de terminale zieke collega. Zij zijn ook nabestaanden Voor collega’s is het ook belangrijk om verbonden te blijven met de terminale medewerker. Zij zijn achterblijvers en op een bepaalde manier ook nabe staanden. Het gat dat ontstaat wanneer een collega ziek weg is, niet meer beter zal worden en niet meer terug zal komen, is gro terdan alleen het werk dat misschien overgenonaar wat hij of zij heeft bereikt. Het men moet worden. Ook op het werk zijn erwerk kan hier een grote rol in spe onderlinge relaties en vertrouwde patronen. Als die wegvallen,len. Heeft iemand eventuele ambi verandert de sfeer op de afdeling. Ongewild afscheid nementies kunnen realiseren, doelen kun gaat iedereen op het werk aan en heeft invloed op al het personen bereiken? neel.OnbeduidendDe werkgever heeft een belangrijk aandeel in deze betekenisgeving. Wanneer de werkgever geen contact houdt met de medewerker, kan de werknemer het werk dat hij of zij heeft gedaanals onbeduidend interpreteren. Dit verzwaart het rouwen.Onderhoudt de werkgever het contact met de werknemer inkwestie, dan is de interpretatie van de werknemer van de betekenis van het werk veel positiever.Erkenning door de werkgever voor de goede prestaties van determinaal zieke werknemer, gebeurt bij uitstek in een persoonlijk gesprek. Hoe moeilijk het voor de leidinggevende of dewerkgever ook is, het is nodig voor een goede rouwverwerkingdoor de werknemer. Het is voor werknemers belangrijk dat deleidinggevenden of de werkgever in contact blijft. Een voorgeschreven manier om dat te doen is er niet. Een rouwprotocolkan ook hier weer houvast bieden. personeelbeleid . februari 2011 41

×