Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
_58/ Terapie /
•,
"Květinová"
teorie Bena
Furmana
Model Kids' Skillsje na řešení
orientovaný způsob práce s dětmi,
ale i s rodiči (čijiným i...
60 I Terapie I
tomka podporovat. Konstruktivni přístup se ještě umoc-
ní při mapování přÚlOSŮ ("K čemu to bude dobré?").
K...
vynesl koš ... Jak mu to řeknete?" Matka ho požá-
dala, aby šel s košem. "Předpokládejme, že už umíš
poslouchat - jak zare...
SLUNCE, JARO, EROTIKA: CO SE SKRÝVÁ V SYMBOLECH VELIKONOC?
,
TAK J'A,
ZAS LETIM,
BEJ'BY ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kids Skills

270 views

Published on

Článek v Psychologii dnes o modelu Kids' Skills.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kids Skills

  1. 1. _58/ Terapie / •,
  2. 2. "Květinová" teorie Bena Furmana Model Kids' Skillsje na řešení orientovaný způsob práce s dětmi, ale i s rodiči (čijiným i pečujícími osobami) a komunitou (škola, kamarádi, širší rodina, sousedé, instituce ...). Vytvořil ho psychiatr a psychoterapeut Ben Furman ajeho spolupracovníci ve Finsku, odkud se rozšířil do mnoha zemí světa, nyní nově i do České republiky.
  3. 3. 60 I Terapie I tomka podporovat. Konstruktivni přístup se ještě umoc- ní při mapování přÚlOSŮ ("K čemu to bude dobré?"). Kromě zaměření na preferovanou budoucnost je užitečné věnovat pozornost minulým úspěchům dítěte, tomu, co už umí. Pokud někomu dopřejeme soustředěnou pozornost - a ještě navíc zaměřenou na jeho silné stránky a schopnosti -, bývá to často velmi silný zážitek. Z hlediska dodávání naděje hra- je zajímavou úlohu i detailní plánování oslavy. Když společně s dětmi a rodiči plánujeme, jak to oslaví, až se novou dovednost naučí, tak tím vlastně nepřímo ukazujeme, že věříme, že to dokážou. Nejen dítě potřebuje pochválit V rámci supervize mi (L. Z.) kolegyně, říkejme jí Nina, která pracuje často s celými třídami, vyprá- Květinová teorie a výzkumy Celý model Kids'Skillsvychází z přístupu zaměřeného na řešení, pro který je typický akcent na to, co se již alespoň trochu daří, a na to, co klienti chtějí, místo zkoumání problémů a hledání jejich příčin. Principy lze názorně popsat pomocí tzv. květinové teorie Bena Furmana, kde je zdůrazněn význam naděje, spolupráce a tvořivosti. Tri květiny velmi dobře korespondují s dosavadními výzkumy na poli práce s dětmi (podrobný přehled např. Selekman, 2010, nebo Sharry, 2004). Asi nejprobádanější je význam spolupráce L,working alliance"). Existuje široká shoda na tom, že podle kvality spolupráce terapeuta s klientem, tedy podle míry emoční vazby a zároveň míry domluvy na cílech a na metodách společné práce, lze předpovídat, zda bude terapie úspěšná, nebo nikoli. Četné studie ukázaly zásadní význam navázání spolupráce nejen s dítětem, ale is rodiči, učiteli,vrstevníky a dalšími významnými postavami, pro úspěch terapie u dětí. Dalším významným faktorem terapeutické změny je pozitivní očekávání, které koresponduje s nadějí. Už samotný fakt, že klienti očekávají, že jim léčba pomůže, přináší určitou úlevu a změnu. Některé studie ukazují, že s využitím hravých a tvořivých technik lze při práci s dětmi dosáhnout lepších výsledků než bez nich. Ještě důležitější však je, že díky tvořivosti je možné novým, neobvyklým způsobem propojit stávající problematickou situaci se zdroji, které mají děti, rodiče a další osoby kdispozici. Schopnost využít tyto zdroje je vůbec nejvýznamnější faktor terapeutické změny. věla o třídě páťáků, kde byly velké problémy s cho- váním. Zejména trojice kluků opravdu hrubým způsobem vyrušovala. ina se s učitelem dohod- la, že s další kolegyní povedou ve třídě program s tím, že jedna bude pracovat s dětmi a druhá bude pozorovat jakékoli drobné známky toho, co ve tří- dě funguje, a na závěr dá zpětnou vazbu. Požáda- la také učitele, aby pozoroval cokoli, co funguje (zvlášť u zmíněné trojice kluků), a zapsal si to, aby mohl na konci rovněž dát zpětnou vazbu. Program proběhl a ina zachytila celou stránku konkrétních postřehů k tomu, kdy byla ve třídě dobrá atmosfé- ra a děti se chovaly alespoň chvilku hezky. Bě- hem přestávky si chvíli povídala s učitelem, který rovněž pozoroval drobné pozitivní známky. Našel tři konkrétní situace, kdy se trojice kluků chova- la z jeho pohledu dobře. Když po přestávce přišel čas pro zpětnou vazbu, Nina přečetla svůj seznam a žáci ve třídě byli velmi překvapení, že místo výtek slyší konkrétní věci, které se jim podařily ("viděla jsem, jak Pepík zvednul Jirkův penál, aby ho ně- kam hodil, ale pak se zastavil a položil ho zpátky na lavici... "). Potom dostal slovo učitel, který na- opak k překvapení iny začal mluvit o tom, že se za poslední rok věci vůbec nezměnily, že je ve třídě pořád spousta kázeňských problémů apod. ina byla z takové zpětné vazby hodně rozladěná, ale během supervize přišla na to, že všechna ocenění ve třídě se vztahovala k hodině, kterou vedly ony, ale ne k hodině, kterou vedl učitel. Jakýkoli úspěch konzultantek ve třídě byl vlastně svým způsobem obviněním učitele z neschopnosti (na programu se chovají líp než na mých hodinách = neumím udržet kázeň). Nina se rozhodla příští setkání se třídou zorganizovat jiným způsobem. Požádala učitele, aby vedl běžnou výukovou hodinu a ona aby se mohla zúčastnit jako pozorovatelka. Učitel souhla- sil a Nině se opět podařilo vytvořit celostránkový seznam konkrétních věcí, které se dařily. Učitel byl velmi překvapený, a když dostal prostor, začal mlu- vit o malých změnách, které sám zaznamenal. Po několika týdnech již byly změny natolik upevněné, že nebyla spolupráce s konzultantkami nutná a tří- da fungovala výrazně lepším způsobem. Spolupráce Pracoval jsem (L. Z.) s desetiletým Jindřichem, kte- rého přivedla matka. Prý mu často opakuje věci, které neslyší, což vygradovalo do velkých konflik- tů. Domluvili jsme se na dovednosti "poslouchdní". Jindřich popsal spoustu přínosů této dovednosti pro něj osobně i pro ostatní a chtěl se ji učit. Poprosil jsem je, aby mi předvedli nějakou konkrétní situa- ci, kdy se dovednost projeví. Po chvíli přemýšlení se shodli, že je to dobře vidět, když Jindřich sedt u počítače a hraje nějakou hru a máma ho prosí, aby šel s košem. Navdzal jsem: "Dobře, rád bych vi- děl, jak to bude vypadat ... Představ si, Jindro, že sedíš doma u počůače ... a hraješ nějakou hru ... co teďrád hraješ?:; Tanky." "Dobře, takže hraješ tan- ky a je to napínavé ... a máma teď potřebuje, abys
  4. 4. vynesl koš ... Jak mu to řeknete?" Matka ho požá- dala, aby šel s košem. "Předpokládejme, že už umíš poslouchat - jak zareaquješ?" ptal jsem se Jindry. "Dám pauzu a vyrazím s košem, " řekl Jindra. "Umíš hru hned zastavit?" ptal jsem se. "Jasně!" "Takže když tě máma požádá, vyrazíš hned, nebo budeš ještě potřebovat nějaký čas něco dokončit?" ptal jsem se dál. "Možná bych dojel jedno kolo. " "A pro vás," ptaljsem se matky, "by bylo možné někdy po- čkat chvíli, než Jindra dojede kolo?" "Někdy ano, ale někdy je potřeba nějakou věc udělat hned, " od- pověděla máma. Probrali jsme, jakým způsobem se budou v dané situaci domlouvat, a nakonec jsme si přehráli tu scénu v podobě, která jim oběma vy- hovovala. Během celého přehrávání jsem byl v roli jakéhosi režiséra, který společně s klienty dolaďuje detaily dané scény. Klienti na konci sezení zmínili, že si dťky přehrání situace uvědomili spoustu věcí, nad kterými předtím nepřemýšleli. Je důležité dohodnout se na konkrétní dovednos- ti, kterou se elitě bude učit. Ne něco abstraktního - "být hodný ve třídě", "uklízet si v pokoji". Osvědču- je se nechat děti novou dovednost názorně předvést. Z hlediska spolupráce je zásadní také hledání podpo- ry. Podporovatelem může být kdokoli, kdo může elitěti nějak pomoci. Často jsou to ti, kteří mají nějaké příno- sy z toho, když se elitě novou dovednost naučí: rodiče a další členové rodiny, kamarádi, někdy i učitelé apod. Společně s elitětem je třeba domluvit, jak konkrétně by ho mohl kdo podpořit ajak si může o podporu říct. Do oblasti spolupráce spadá i připomenutí. Stá- vá se, že dítě ve svém úsilí poleví či zapomene. Ně- kdy se dokonce znovu objeví problémové chování. Peskovat a obviňovat bývá spíše kontraproduktivní. Proto je užitečné se již předem domluvit na způso- bu, jakým mu mohou ostatní připomenout doved- nost, kterou se učí, kdyby na ni zapomnělo. Lze vy- myslet nepřeberné množství "signálů" či způsobů, jak dítě hravě a neobviňujícím způsobem nasměro- vat k tomu, co bylo domluveno. Tvořivost Zvláštní doménou pro tvořivost a hravost může být výběr "pomocníka ". Pracoval jsem (D. Ž.j s holčič- kou, kterou rodiče označovali za příliš "submisiv- ní", protože si na ni ostatní děti ve škole dovolovaly a ona se neuměla dobře bránit. Jako pomocníka si vybrala ježka, protože jí připomíná dovednost, kte- rou se chce učit. Je to dovednost bránit se a ohradit se, když si na ni někdo dovoluje, umět se "stočit do klubíčka" a "vystrčit bodliruj", Namalovala si obrázek ježka a nosila ho při sobě, aby si svou no- vou dovednost připomínala. Takové metaforické uvažování přináší ještě úpl- ně nový rozměr a náboj, který by bylo těžké vytvořit jen v nějaké věcné a strohé diskusi. Velkou vynalé- zavost je třeba projevit při vytváření prostoru pro trénování nové dovednosti. Aby byl trénink bezpeč- ný a pravidelný, musí dítě alespoň trochu bavit. Pěstounka dvanáctiletého Mirka si stěžovala na chlapcovu impulzivnost a špatné sebeovládání, které se týkalo zejména sladkostí a peněz. Společ- ně jsme se domluvili, že vhodná dovednost, kterou by mohl trénovat, je "umět šetřit". Nabízím hru na lentilky v krabičce. Mirek ožívá. Hra spočívá v tom, že Mirek dostane první den 3 lentilky v krabičce, a pokud tam zůstane třetí den ještě jedna lentilka, dostane další tři, pokud ne, nevadí to, ale lentilky "mají dva dny pauzu" a pak se hraje nanovo. Pokud zvládne mít 3x po sobě vždy třetí den jednu lentilku v krabičce, dostává jako bonus dvě lentilky. Na další sezení přichází pěstounka nadšená, protože Mirek (který se přitom hrdě usmívá) neztratil ani jeden bonus. Převádíme společně pravidla na kapesné (místo denní minimální částky, kterou doposud do- stával, dostává nyní peníze na tři dny a učí se s nimi vyjít tak, aby poslední den ráno zbyla požadovaná částka v peněžence). a další sezení přichází opět s úspěchy. Přesun od zaměření na problém k zaměření na dovednosti, učení se a posilování toho, co funguje, působí poměrně jednoduše. Jednoduchost však není totéž, co snadnost. Dělat věci jednoduše někdy vyža- duje velké úsilí, disciplínu a odhodlání. Bližší informace o metodě na www.kidsskills.cz nebo www.dalet.cz. AUTOŘI LeošZatloukal Je mezinárodně certifikovaným kouřem a trenérem modelu Kids' Ski/ls. PiJsobníjako VŠpedagog, kouř a terapeut (leos.zatloukal@dalet.u). Daniel Žákovský je mezinárodně certifikovaný kouř a trenér modelu Kids' Ski/ls. Má terapeutickou praxi ve Zlíně a v Kroměříži, zaměřuje se zejména na práci s dětmi a pěstounskými rodinami (daniel.zakovsky@daletu). Literatura: Berg, I. K.,Steiner, T.(2003), Children's solution work. New York: W. W. Norton and comp. Oe Jong, P.Berg. I. K. (2008).lnterviewing for solutions. 3rd ed. Pacilic Groove: Brooks/ Cole publ. Furman, B. (2010). Kids' skills in Action: Stories of playful and practical solution-linding with children. Bendigo: St. Luke's Innovative Resources. Selekman, M. D. (2010). Collaborative brief therapy with children. New York: The Guilford press. Duncan, B. L., Miller, S. O.,Sparks, J.A. (2004). The heroic client: A revolutionary way to improve effectiveness through client-directed, outcome-informed therapy. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass.
  5. 5. SLUNCE, JARO, EROTIKA: CO SE SKRÝVÁ V SYMBOLECH VELIKONOC? , TAK J'A, ZAS LETIM, BEJ'BY ...

×