SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
นายกฤษณะ ศริวรสกุล เลขที่ 7
ชั้นม.5/1
การดาเนินชีวิตของคนไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในการใช้ชีวิตใน
สังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ด้านเศรษฐกิจ
การศึกษา อาชีพและการทางาน สภาพสังคม เป็นต้น โดย
การหาข้อมูลในเรื่องประชาคมอาเซียนหา คาตอบ และ
ความคิดเห็นต่างๆจากหลายๆกระทู้ หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ข่าว หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ตเมื่อหาข้อมูลเสร็จสรรพ
ก็นาข้อมูลมาจัดทาแบบสอบถามเพื่อ ประเมินผล
บทคัดย่อ
ความเป็นมา
จากความคิดของกระผม เมื่อมีประชาคมอาเซียน เข้ามาในประเทศไทยต้องมี
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตเป็นอย่างแน่นอน กระผมจึงอย่างรู้ว่าเปลี่ยนแปลงเช่นไร
และมีวิธีการเตรียมรับมือกับประชาคมอาเซียนอย่างไร เมื่อทราบถึงวิธีการรับมือแล้ว จึง
สามารถที่จะนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันของเราได้
โครงงานนี้จะมีความสาคัญต่อผู้ที่ต้องการทราบถึงการปรับตัวต่อประชาคม
อาเซียน พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี และยังรวบรวม
ข้อมูลต่างๆไว้ในรายงานฉบับนี้ รายงานนี้สามารถเป็นแนวทางในกรปรับตัวต่อประชาคม
อาเซียน ทราบถึงปัญหาของประชาคมอาเซียนที่กาลังจะมาถึงนี้ได้
บทที่ 1
บทนา
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการดาเนิน
ชีวิตของคนไทยเมื่อ
ประชาคมอาเซียนเข้า
สู่ประเทศไทย
เพื่อเตรียมตัวรับมือ
กับประชาคมอาเซียน
เพื่อศึกษาปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
สถานที่ : โรงเรียนประชาบารุง
ระยะเวลา : ใช้เวลาดาเนินการทั้งสิ้น ประมาณ 1 เดือน โดยให้นาเสนอเป็นตารางดังนี้
ขอบเขต
ที่ ภาระงานที่ต้องดาเนินการหรือปฏิบัติ จานวน (วัน)
1 วางแผน 5
2 สืบค้นข้อมูล 8
3 จัดทาวิเคราะห์ผล 8
4 สรุปผล 9
 ประวัติโดยสังเขป AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN)
ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมี
ประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็น
สมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกลาดับที่ 10 ทาให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มี
ประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคนจากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่
อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค. 2546 ผู้นาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน
บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean
Economic Community: AEC)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (Socio-Cultural Pillar)
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
(Political and Security Pillar)
3 เสาหลัก ของอาเซียน
 คาขวัญของอาเซียน คือ “One Vision, One Identity, One
Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน
 ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของ
อาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือ
กับปัญหาใหม่ ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น
ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคม
อาเซียน คือการทาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มี
ความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความ
อยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทามาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและ
วัฒนธรรม
ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ
วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ประชาคมอาเซียน
ด้านการพัฒนามนุษย์
อาจส่งผลให้ปัญหาสังคม
ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
ความยุติธรรมและสิทธิทางสังคม
แม้ว่าจะมีความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น
แต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะ
ปัญหาจากมลพิษของเสียข้ามแดน
ด้านลบ
เกิดการเคลื่อนย้าย
สินค้าอย่างเสรี
เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี
ด้านบวก
ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อไทย
ประชาการกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม. 5 และ ม.6
โรงเรียนประชาบารุง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผล งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วนามาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยใน ครั้งนี้แบ่งเนื้อหา
ของคาถามออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
บทที่ 3
วิธีศึกษาค้นคว้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเช่น เพศ อายุ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวรับมือกับประชาคมอาเซียน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล
กาหนดหัวเรื่องที่จะ
ศึกษา
นามารวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
เรียบเรียงและเสนอ
ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของคนไทย เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เมื่อได้ข้อมูลที่แน่นอนแล้วนาข้อมูลมาทาเป็น
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจานวน 30 ชุดนี้ เราจะให้กับ
ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม. 5 และ ม.6 โรงเรียนประชาบารุง
จานวน 30 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นก็นาข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ได้มานั้นมาหาค่าเฉลี่ย
บทที่4
ผลการศึกษาค้นคว้า
รายการ
ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ผลสรุปมากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1.ประชาคมอาเซียนมีประโยชน์ต่อประเทศไทยมากแค่
ไหน
12 12 6 - - 4.2 มาก
2. ด้านการศึกษาจะดีขึ้นมากแค่ไหน 6 13 8 3 - 3.73 มาก
3. ด้านเศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้นมากแค่ไหน 8 14 6 2 - 3.93 มาก
4. ส่งผลต่อการคมมาคมภายในประเทศมากแค่ไหน 10 14 6 - - 4.13 มาก
5. สภาพสังคมจะดีขึ้นกว่าเดิม 4 10 12 14 - 3.43 ปาน
กลาง
6. ปัญหาการว่างงานเยอะขึ้นมากแค่ไหน 12 11 7 - - 4.16 มาก
7. ความพึงพอใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3 6 14 7 - 3.16 ปาน
กลาง
8. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3 9 10 7 1 3.2 ปาน
กลาง
9. การดาเนินชีวิตประจาวันจะสะดวกสบายกว่าเดิม - 9 10 11 - 2.93 ปาน
กลาง
10. อนาคตของอาเซียนจะพัฒนามากแค่ไหน 2 9 11 7 1 3.13 ปาน
กลาง
ตารางสรุปผลแบบสารวจและแบบสอบถาม
สรุปผลค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม
ตารางความพึงพอใจต่อประชาคมอาเซียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
29 %
26 %
21 %
15 %
9 %
 จากตารางได้ข้อสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่นั่น ส่วนใหญ่พึงพอใจกับการ
ที่ประชาคมอาเซียนเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะในข้อ ประชาคม
อาเซียนมีประโยชน์ต่อประเทศไทยมากแค่ไหน ด้านการศึกษาจะดีขึ้น
มากแค่ไหน ด้านเศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้นมากแค่ไหน ส่งผลต่อการ
คมนาคมภายในประเทศมากแค่ไหน ปัญหาการว่างงานเยอะขึ้นมากแค่
ไหน เป็นข้อที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ข้อสรุปไว้ว่า “มาก” นอกจากนั่น
หัวข้อ สภาพสังคมจะดีขึ้นกว่าเดิม ความพึงพอใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การดาเนินชีวิตประจาวันจะ
สะดวกสบายกว่าเดิม อนาคตของอาเซียนจะพัฒนามากแค่ไหน เป็น
หัวข้อที่ประชาชน 30 คนให้ข้อสรุปไว้ว่า "ปานกลาง"
 สรุปผลการประเมิน
จากตารางได้ข้อสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่นั่น ส่วนใหญ่พึงพอใจกับการที่
ประชาคมอาเซียนเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะในข้อ ประชาคมอาเซียนมีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยมากแค่ไหน ด้านการศึกษาจะดีขึ้นมากแค่ไหน ด้านเศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้น
มากแค่ไหน ส่งผลต่อการคมนาคมภายในประเทศมากแค่ไหน ปัญหาการว่างงานเยอะขึ้นมาก
แค่ไหน เป็นข้อที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ข้อสรุปไว้ว่า “มาก” นอกจากนั่นหัวข้อ สภาพสังคม
จะดีขึ้นกว่าเดิม ความพึงพอใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
การดาเนินชีวิตประจาวันจะสะดวกสบายกว่าเดิม อนาคตของอาเซียนจะพัฒนามากแค่ไหน
เป็นหัวข้อที่ประชาชน 30 คนให้ข้อสรุปไว้ว่า “ปานกลาง”
บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
- การประเมินผลงานชิ้นนี้สามารถนาไปต่อยอดได้อีก เช่น นาแบบ
ประเมินไปทดสอบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กับประชาชนทั่ว
ประเทศ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

More Related Content

What's hot

คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนkrupornpana55
 
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรงการศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรงKru Tew Suetrong
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นอนุชา โคยะทา
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4Thanawut Rattanadon
 
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหารความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหารrisa021040
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศsutima piboon
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1KruKaiNui
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...Suricha Phichan
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...ssuser858855
 
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชนโครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชนNatthawut Sutthi
 
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ    เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโครงการ    เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนmadechada
 
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนพัน พัน
 
รายงานการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนNontaporn Pilawut
 
สรุปผลการดำเนินโครงงาน
สรุปผลการดำเนินโครงงานสรุปผลการดำเนินโครงงาน
สรุปผลการดำเนินโครงงานSirilag Maknaka
 
โคงงานไอเอส เรื่องเกลียวขวดน้ำกันลื่น
โคงงานไอเอส เรื่องเกลียวขวดน้ำกันลื่นโคงงานไอเอส เรื่องเกลียวขวดน้ำกันลื่น
โคงงานไอเอส เรื่องเกลียวขวดน้ำกันลื่นPhakanan Boonpithakkhet
 

What's hot (20)

โครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิโครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิ
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
 
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรงการศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
 
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
 
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหารความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
 
ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
 
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชนโครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
 
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ    เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโครงการ    เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
 
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
 
รายงานการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
สรุปผลการดำเนินโครงงาน
สรุปผลการดำเนินโครงงานสรุปผลการดำเนินโครงงาน
สรุปผลการดำเนินโครงงาน
 
โคงงานไอเอส เรื่องเกลียวขวดน้ำกันลื่น
โคงงานไอเอส เรื่องเกลียวขวดน้ำกันลื่นโคงงานไอเอส เรื่องเกลียวขวดน้ำกันลื่น
โคงงานไอเอส เรื่องเกลียวขวดน้ำกันลื่น
 
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงานบทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
 

Viewers also liked

โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2LeoBlack1017
 
การดำเนินชีวิตของคนไทยเมื่อเข้า
การดำเนินชีวิตของคนไทยเมื่อเข้าการดำเนินชีวิตของคนไทยเมื่อเข้า
การดำเนินชีวิตของคนไทยเมื่อเข้าNuttapong Wongwun
 
โครงงานการสร้าง จิ๊มิ๊ จิ๊มิ๊
โครงงานการสร้าง จิ๊มิ๊ จิ๊มิ๊โครงงานการสร้าง จิ๊มิ๊ จิ๊มิ๊
โครงงานการสร้าง จิ๊มิ๊ จิ๊มิ๊LeoBlack1017
 
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูล
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูลอนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูล
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูลUtai Sukviwatsirikul
 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดทำข้อเสนอ ร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสขุภาพถ้วนหน้า
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดทำข้อเสนอ ร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสขุภาพถ้วนหน้ารายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดทำข้อเสนอ ร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสขุภาพถ้วนหน้า
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดทำข้อเสนอ ร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสขุภาพถ้วนหน้าUtai Sukviwatsirikul
 
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλοςantongiakoumakis
 
Unidad Educativa Kasama.
Unidad Educativa Kasama.Unidad Educativa Kasama.
Unidad Educativa Kasama.Bodisiitamoran
 
Winning with discounters - Fifth P Industry Viewpoint
Winning with discounters - Fifth P Industry ViewpointWinning with discounters - Fifth P Industry Viewpoint
Winning with discounters - Fifth P Industry ViewpointFifthP
 
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλοςantongiakoumakis
 
Ross feldstein resume (18)
Ross feldstein resume (18)Ross feldstein resume (18)
Ross feldstein resume (18)Ross Feldstein
 
Growth Enablers - Fifth P Industry Viewpoint
Growth Enablers - Fifth P Industry ViewpointGrowth Enablers - Fifth P Industry Viewpoint
Growth Enablers - Fifth P Industry ViewpointFifthP
 
Winning with Discounters
Winning with DiscountersWinning with Discounters
Winning with DiscountersFifthP
 
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλοςantongiakoumakis
 
Ibr book time sheet-lawsheet-flowcharts[1]
Ibr book time sheet-lawsheet-flowcharts[1]Ibr book time sheet-lawsheet-flowcharts[1]
Ibr book time sheet-lawsheet-flowcharts[1]Richard Boggan JD
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentationlamyteresa
 

Viewers also liked (20)

โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2
 
การดำเนินชีวิตของคนไทยเมื่อเข้า
การดำเนินชีวิตของคนไทยเมื่อเข้าการดำเนินชีวิตของคนไทยเมื่อเข้า
การดำเนินชีวิตของคนไทยเมื่อเข้า
 
โครงงานการสร้าง จิ๊มิ๊ จิ๊มิ๊
โครงงานการสร้าง จิ๊มิ๊ จิ๊มิ๊โครงงานการสร้าง จิ๊มิ๊ จิ๊มิ๊
โครงงานการสร้าง จิ๊มิ๊ จิ๊มิ๊
 
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูล
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูลอนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูล
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูล
 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดทำข้อเสนอ ร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสขุภาพถ้วนหน้า
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดทำข้อเสนอ ร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสขุภาพถ้วนหน้ารายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดทำข้อเสนอ ร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสขุภาพถ้วนหน้า
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดทำข้อเสนอ ร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสขุภาพถ้วนหน้า
 
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
 
Unidad Educativa Kasama.
Unidad Educativa Kasama.Unidad Educativa Kasama.
Unidad Educativa Kasama.
 
Cgd 218 week 3 dq 1
Cgd 218 week 3 dq 1Cgd 218 week 3 dq 1
Cgd 218 week 3 dq 1
 
Winning with discounters - Fifth P Industry Viewpoint
Winning with discounters - Fifth P Industry ViewpointWinning with discounters - Fifth P Industry Viewpoint
Winning with discounters - Fifth P Industry Viewpoint
 
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
 
Ross feldstein resume (18)
Ross feldstein resume (18)Ross feldstein resume (18)
Ross feldstein resume (18)
 
Growth Enablers - Fifth P Industry Viewpoint
Growth Enablers - Fifth P Industry ViewpointGrowth Enablers - Fifth P Industry Viewpoint
Growth Enablers - Fifth P Industry Viewpoint
 
inginer Ghetu Adela Elena
inginer Ghetu Adela Elenainginer Ghetu Adela Elena
inginer Ghetu Adela Elena
 
Winning with Discounters
Winning with DiscountersWinning with Discounters
Winning with Discounters
 
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
9.δομηνικος θεοτοκοπουλος
 
Ibr book time sheet-lawsheet-flowcharts[1]
Ibr book time sheet-lawsheet-flowcharts[1]Ibr book time sheet-lawsheet-flowcharts[1]
Ibr book time sheet-lawsheet-flowcharts[1]
 
Balendra Prasad Pandey Resume
Balendra Prasad Pandey ResumeBalendra Prasad Pandey Resume
Balendra Prasad Pandey Resume
 
9 payments - blacked out
9 payments - blacked out9 payments - blacked out
9 payments - blacked out
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Xcaret
XcaretXcaret
Xcaret
 

Similar to ประชาคมอาเซียนกับคนไทย

ประชาคมอาเซียนกับคนไทย
ประชาคมอาเซียนกับคนไทยประชาคมอาเซียนกับคนไทย
ประชาคมอาเซียนกับคนไทยLeoBlack1017
 
งานวิจัยเผยแพร่
งานวิจัยเผยแพร่งานวิจัยเผยแพร่
งานวิจัยเผยแพร่Jiraporn
 
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยการกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยอรุณศรี
 
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยการกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยอรุณศรี
 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์องค์ความรู้
การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์องค์ความรู้การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์องค์ความรู้
การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์องค์ความรู้sirirak Ruangsak
 
02 เครื่องมือในการวิจัย
02 เครื่องมือในการวิจัย02 เครื่องมือในการวิจัย
02 เครื่องมือในการวิจัยKruBeeKa
 
ชีวิตที่เปลี่ยนไป ครุวิจัยคือคำตอบ
ชีวิตที่เปลี่ยนไป ครุวิจัยคือคำตอบชีวิตที่เปลี่ยนไป ครุวิจัยคือคำตอบ
ชีวิตที่เปลี่ยนไป ครุวิจัยคือคำตอบKobwit Piriyawat
 
10 เป้าหมายปฏิรูปการเมือง พลิกโฉมประเทศ
 10 เป้าหมายปฏิรูปการเมือง พลิกโฉมประเทศ 10 เป้าหมายปฏิรูปการเมือง พลิกโฉมประเทศ
10 เป้าหมายปฏิรูปการเมือง พลิกโฉมประเทศKlangpanya
 
5 170819173404
5 1708191734045 170819173404
5 170819173404gam030
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5nattawad147
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5benty2443
 

Similar to ประชาคมอาเซียนกับคนไทย (20)

ประชาคมอาเซียนกับคนไทย
ประชาคมอาเซียนกับคนไทยประชาคมอาเซียนกับคนไทย
ประชาคมอาเซียนกับคนไทย
 
งานวิจัยเผยแพร่
งานวิจัยเผยแพร่งานวิจัยเผยแพร่
งานวิจัยเผยแพร่
 
04 ตอนที่ 2 หน่วย 3
04 ตอนที่ 2 หน่วย 304 ตอนที่ 2 หน่วย 3
04 ตอนที่ 2 หน่วย 3
 
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยการกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
 
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยการกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์องค์ความรู้
การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์องค์ความรู้การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์องค์ความรู้
การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์องค์ความรู้
 
02 เครื่องมือในการวิจัย
02 เครื่องมือในการวิจัย02 เครื่องมือในการวิจัย
02 เครื่องมือในการวิจัย
 
Work1 pjcom
Work1 pjcomWork1 pjcom
Work1 pjcom
 
ชีวิตที่เปลี่ยนไป ครุวิจัยคือคำตอบ
ชีวิตที่เปลี่ยนไป ครุวิจัยคือคำตอบชีวิตที่เปลี่ยนไป ครุวิจัยคือคำตอบ
ชีวิตที่เปลี่ยนไป ครุวิจัยคือคำตอบ
 
บทความวิชาการ
บทความวิชาการบทความวิชาการ
บทความวิชาการ
 
10 เป้าหมายปฏิรูปการเมือง พลิกโฉมประเทศ
 10 เป้าหมายปฏิรูปการเมือง พลิกโฉมประเทศ 10 เป้าหมายปฏิรูปการเมือง พลิกโฉมประเทศ
10 เป้าหมายปฏิรูปการเมือง พลิกโฉมประเทศ
 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘
 
5 170819173404
5 1708191734045 170819173404
5 170819173404
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
5 170819173404
5 1708191734045 170819173404
5 170819173404
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
5 170819173404
5 1708191734045 170819173404
5 170819173404
 
5 170819173404
5 1708191734045 170819173404
5 170819173404
 

ประชาคมอาเซียนกับคนไทย