Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profilering herstructurering, duurzaamheid en samenwerking stivas magazine nr. 16

243 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Profilering herstructurering, duurzaamheid en samenwerking stivas magazine nr. 16

  1. 1. Actueel Profilering: herstructurering, duurzaamheid en samenwerkingAlton bundelt krachten enbepaalt gezamenlijke koersHet tuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard moet zich meer profileren.Glastuinders hebben in Nederland volop keuze uit locaties om zich te vestigen.Alleen al in Greenport Noord-Holland Noord zijn er nog twee opties, stelt Lennart breiding. “Dat is een positieve ontwikkeling, waarmee Alton instantie is dit het spoor dat ooit met de HVC in Alkmaarvan der Burg van Grontmij. “AgriportA7 richt zich op bedrijven boven de 20 hec- ook het signaal afgeeft niet langer af te wachten wat er op het is uitgestippeld, voor de doorlevering van warmte en CO2. pad komt, maar zelf het initiatief neemt. De complexe factor Inmiddels is wel duidelijk dat het Alton-gebied daarvoor tetare en Het Grootslag ruwweg van 10 tot 20 hectare. Alton zou zich moeten richten - klein is. Het gebied kan zeker aanhaken, mocht er iets in dieop de bedrijven tot 10 hectare en dan met name op het hogere segment.” Die focus ken tussen de verplaatsingskosten en de latere opbrengsten richting worden ontwikkeling. Maar ook in andere duurzamelijkt te kunnen werken, want de eerste nieuwe ondernemers hebben zich al gemeld. vanuit de ‘Ruimte voor Ruimte-regeling’. In Uithoorn wordt ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de geothermie, valt veel al gewerkt met zo’n fonds en de eerste reacties zijn positief.” winst te behalen. Om daarin concessies aan te vragen is een Grontmij heeft becijferd dat voor de uitplaatsing van de zes gezamenlijke gebiedsorganisatie cruciaal.” Herstructurering, duurzaamheid en samenwerking moeten maakte. “Daardoor lag de blik meer op de eigen situatie in ondernemers een bedrag van circa 15 miljoen euro nodig Van der Burg stipt daarmee direct deelproject drie aan. plaats van op het grote geheel.” “Naast energie zijn ook innovatie, onderwijs en bijvoorbeeld De provincie gaf in april 2012 de opdracht voor een onder- De wil om er iets van te maken is er wel degelijk, proeft Van regeling’, dan staat dat ruwweg gelijk aan de bouw van 100 parkmanagement punten waarmee een gebied zich kan zoek naar de mogelijkheden om de herstructurering van Al- der Burg. “Alton heeft perspectief! Punt is: wie zet de eerste tot 130 vrijstaande woningen, rekent Van der Burg voor. “Die - ton I en II weer vlot te trekken. Samen met de ondernemers, stap? En nog belangrijker: wie knoopt de informatie, de kunnen onmogelijk allemaal op de plek van de zes glasbedrij- sproken. Daarom zou het goed zijn om een gebiedsmanager banken en andere betrokken organisaties werd een zogeheten goede voornemens en doelen aan elkaar. Wij hebben enkele ven worden gebouwd. Heerhugowaard als uitwijkmogelijk- aan te stellen die de contacten onderhoudt met organisaties innovatielab gehouden. In verschillende brainstormsessies rode draden gevonden, uiteraard in nauwe samenspraak met als Energyboard, Agriboard en glastuinbouwgebieden Het is een gemeenschappelijke koers bepaald. Een belangrijke de belanghebbenden en daar globale uitvoeringsplannen ligt van 3.500 woningen. Er zou dus bovenregionaal moeten Grootslag en AgriportA7. Voordeel daarvan is dat niet alles eerste stap, vindt Van der Burg: “Samen een doel bepalen ge- aan gehangen, direct gekoppeld aan betrokken partijen die kunnen worden gekeken, met als ‘vraaggestuurd bouwen’ als op eigen houtje hoeft te worden opgezet. Er gebeurt al veel combineerd met de route waarlangs die moet worden bereikt, daarin een rol zouden kunnen spelen. Dat uitvoeringspro- uitgangspunt.” in de Greenport, waarop kan worden aangesloten. Al doende is nu essentieel. Het gebied staat al jaren stil. Er wordt amper gramma 2020 – 2030 is eigenlijk het meest interessante van Steun van de provincie is nodig, voor de bovenregionale af- - nog geïnvesteerd. Her en der worden wel kassen verhuurd, deze studie, want dan gaat er daadwerkelijk iets gebeuren”, stemming tussen gemeenten. Sommige ondernemers hebben maar dat is voornamelijk voor het lagere productiesegment. stelt Van der Burg. het al individueel geprobeerd met de ruimte voor ruimte- de andere locaties in Noord-Holland Noord, of pak ‘m beet Op zich niet verkeerd voor de verhuurders, maar het gebied regeling, maar komen er niet doorheen, vertelt Van der Burg. PrimaViera, Dinteloord of Terneuzen. Als het gebied zich zo gaat er niet op vooruit.” Herstructurering “Een gezamenlijke organisatie met kennis van zaken - zowel kan onderscheiden, dan is dat een enorme winst.” Deelproject 1 behelst de herstructurering. Om die weer vlot Perspectief te trekken is een centrale aansturing nodig, waarbij Grontmij in de uitvoering steken. Op zich staat de provincie daar Kennis van gebied en ondernemers Grontmij is begonnen met een inventarisatie hoe het gebied denkt aan soort ontwikkelingsbedrijf, die een (revolverend) positief tegenover als er ook privaat geld wordt ingebracht, ervoor staat. Daarbij maakte het onderzoeksbureau dankbaar investeringsfonds beheert. Daarmee kunnen tuinders uit het bijvoorbeeld door de banken met posities in het gebied. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stivas gebruik van de stapel bestaande rapporten die er al lag. “Er is buitengebied van Heerhugowaard en de omliggende gemeen- Daarnaast is het van belang dat de gemeente Heerhugowaard op 1 november in Den Oever zijn de globale uitkomsten van het heel veel over Alton geschreven, onder andere ook door LTO ten worden verplaatst naar Alton, waarmee volgens Van der zich aan het project committeert en daarin ook een actieve rol Grontmij-onderzoek nader belicht. Lennart van der Burg was Noord en Stivas. De benodigde informatie was dus betrekke- Burg twee vliegen in één klap worden geslagen. “Het glastuin- op zich neemt. ” daarbij ook aanwezig. “Stivas kan ook in het Alton-gebied een rol lijk snel te achterhalen. Op zich mooi, maar daarin schuilde bouwgebied Alton krijgt een nieuwe impuls en het verspreid van betekenis blijven spelen. Bij de uitvoering van deze projecten, eigenlijk ook het probleem. Er zijn diverse studies gedaan, liggend glas in het landelijk gebied wordt opgeruimd.” Duurzaamheid onder regie van een soort ontwikkelingsbedrijf en aangestuurd zonder dat daaraan direct een vervolg is gegeven,” zegt Van Een eerste peiling in de omgeving leert dat zes ondernemers Het tweede deelproject betreft een duurzame verkenning. door een gebiedsorganisatie, blijft die kennis van het gebied der Burg, die als verzachtende omstandigheid aanvoert dat die stap best zouden willen maken, vertelt Van der Burg. De Ook daar is het een kwestie van meer gezamenlijk optrek- en dan met name de ondernemers zeer waardevol. Net als de de economische situatie het er voor de tuinders en daarmee ondernemers zouden interesse hebben in zo’n 20 hectare voor ken en centraal aansturen, legt Van der Burg uit. “Daarmee ervaring en kunde om die informatie om te zetten in mogelijke ook de overheden de laatste jaren een stuk lastiger op nieuwvestiging en daarnaast nog 20 hectare voor latere uit- is Alton gelijk ook een serieuze gesprekspartner. In eerste oplossingen.” 46 STIVAS * DECEMBER 2012 STIVAS * DECEMBER 2012 47
  2. 2. IN VOGELVLUCHT HEERHUGOWAARD “De kennis van het gebied en dan met name de ondernemers is zeer waardevol bij het uitwerken van dit soort projecten. En ook bij de uitvoering ervan, onder regie van het ontwikkelingsbedrijf en de gebiedsorganisatie, blijft die ervaring en kunde goud waard.” Lennart van der Burg (Grontmij) PAGINA 43 >> ARCHIEF THEO DEN HAAN - 1999 50 STIVAS * DECEMBER 2012 STIVAS * DECEMBER 2012 51

×