Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
pagina 98 maand van de duurzame stad - 2010 99 >>
❫
INGEZONDEN
ondernemersinitiatief
P98 - P99
› (Branche)organisaties heb...
pagina 99
❪
Een eerste verkenning leerde Gront-
mij dat dezelfde zaken spelen op
bedrijventerrein Coenecoop. Dit gaf
Gront...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Artikel Vakblad Bedrijventerrein Dec 2010 Initiatiefproject Coenecoop Waddinxveen

390 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Artikel Vakblad Bedrijventerrein Dec 2010 Initiatiefproject Coenecoop Waddinxveen

  1. 1. pagina 98 maand van de duurzame stad - 2010 99 >> ❫ INGEZONDEN ondernemersinitiatief P98 - P99 › (Branche)organisaties hebben veelal sectorale of thematische duurzaam- heidinitiatieven met als hoofddoel certificering. › Overheden hebben geen juridisch instrument om een daadwerkelijke besparing, hoger dan de norm, bij gevestigde bedrijven te realiseren. › Bedrijven missen vaak kennis, expertise en tijd om duurzaamheid concreet vorm te geven. Iedereen is het erover eens dat we onze samenleving moeten verduurzamen. Dit ideaal creëert, met name bij ondernemers, een golf van uiteenlopende reacties: ‘Wat is verduurzaming eigenlijk? Hoe doen we dat? En is verduur- zaming niet vooral duur, complex en tijdrovend?’ Legitieme reacties die Grontmij ter harte nam en samenvatte in de vraag: ‘Hoe kunnen we bedrijventerreinen in Nederland vitaal houden en tegelijkertijd verduurzamen?’ Grontmij initieerde een dialoog met betrokken partijen van bedrij- venterrein Coenecoop in Waddinxveen. Het resultaat is een vernieuwende aanpak, een ‘bottom-up approach’. Het op eigen initiatief inzetten van een verduurzamingstraject op een be- staand bedrijventerrein is een vernieu- wende aanpak. Traditioneel zijn het de overheden of de ontwikkelaars die het initiatief nemen voor herstructurering, verduurzaming of ontwikkeling van nieuwe terreinen (top-down). Bij het verduurzamingtraject van bedrijventer- rein Coenecoop zijn het de onderne- mers die het initiatief nemen. Deze bottom-up-benadering is complex, aangezien er verschillende typen ondernemers zijn met eigen wensen en eisen. De ‘kunst’ in dit verduurza- mingstraject is om maatwerk te leveren aan de individuele ondernemer, toege- spitst op de lokale situatie (gebouwni- veau) en waarbij een aantal zaken col- lectief wordt uitgevoerd, gerealiseerd en/of geëxploiteerd (gebiedsniveau). Het motto hierbij is: collectiviteit alleen als het een aantoonbare meerwaarde oplevert. Verpaupering kan door de betrok- ken partijen worden voorkomen door continue ontwikkeling en verduurza- ming. Toch verlopen initiatieven voor een integrale aanpak vaak moeizaam vanwege het volgende: INGEZONDEN Bottom-up energie besparen Verpauperde bedrijventerreinen zijn vaak het gevolg van structureel onvol- doende investeringen en te veel ‘brandjes blussen’. Meestal leidt dit uitein- delijk tot kostbare herstructurering. Niet bepaald duurzaam. Hoe moet het dan wel? Op bedrijventerrein Coenecoop in Waddinxveen wordt het op een vernieuwende manier bottom-up aangepakt. tekst LENNART VAN DER BURG Werkgroep Coenecoop (Ondernemers, gemeente, Grontmij) - Initiëren en faciliteren proposities - Beoordelen resultaten - Inventariseren collectieve uitvoering - Ontwikkelen duurzaamheidspilot - Nadenken over vervolgstappen - Etc. Propositie 1: energiemanagement Managementsysteem voor monitoring en besparing op gas, water en elektriciteit Propositie 2: quick-scan Quick-scan energiebesparing en verduurza- ming (Trias Energetica / BREEAM) Propositie 3: CO2-neutraal CO2-neutraal ondernemen door CO2 foot- printing & compensatie Figuur 1 Energieproposities waar ondernemers op kunnen intekenen ❫
  2. 2. pagina 99 ❪ Een eerste verkenning leerde Gront- mij dat dezelfde zaken spelen op bedrijventerrein Coenecoop. Dit gaf Grontmij voldoende vertrouwen om op eigen initiatief, kosten en risico een verduurzamingtraject te initiëren. Pilot Verduurzaming bestaand bedrijventerrein Coenecoop Tijdens een seminar op 6 septem- ber 2010 gaven de gemeente en de ondernemersvereniging het startschot voor het verduurzamingtraject. Een aantal vooruitstrevende ondernemers moedigde hun collega’s aan om mee te werken aan verduurzaming. Grontmij deed hierbij laagdrempelige concrete proposities om de ondernemers op een eenvoudige en transparante wijze in aanraking te brengen met verduur- zaming. Zoals weergegeven in figuur 1 gaan de voorgestelde maatregelen in eerste instantie over ‘energie’, omdat dit thema het meest tastbaar en direct voelbaar in de portemonnee is. Verduurzamingstraject Grontmij’s proposities zijn gebaseerd op de Trias Energetica, een driestap- penplan om het energieverbruik te verminderen en te verduurzamen. Besparen. Ondernemers gaan samen met Grontmij de uitdaging aan om het energieverbruik met minimaal 10 procent te verlagen. Aanpak: door continue monitoring stellen we gebruiksprofielen voor elektra, gas en water op om het zogenaamde sluip- en piekverbruik te signaleren en te minimaliseren. Deze gebruiksprofielen vergroten het ‘energiebewustzijn’ van de gebruiker (ondernemer, werkne- mers en klant). De praktijk toont aan dat de energiebesparingen per saldo opwegen tegen de kosten. Verduurzamen. Op basis van een verantwoord investeringspatroon kijken we met behulp van een scan welke duurzame maatregelen de ondernemers kunnen uitvoeren. MKB- ondernemers doen energie-investe- ringen veelal ad-hoc en individueel. In dit verduurzamingtraject kunnen we deze individuele investeringen stroomlijnen met collega-bedrijven. Op lange termijn verbetert hierdoor het ondernemers- en vestigings- klimaat, en dus de waarde van het vastgoed. Verpaupering wordt voorkomen. Compenseren. Ondernemers zullen in de toekomst steeds vaker de vraag van klanten krijgen over de CO2-footprint van hun bedrijf of product. Dit kan door de footprint te bepalen en deze op te volgen met een reductieplan. Het reductieplan omvat naast energie ook andere aspecten zoals afval, materiaalgebruik en transport. Als alle stappen zijn doorlopen, kunnen de ondernemers de resterende CO2-uitstoot vrijwillig compenseren. Inmiddels hebben de gemeente Waddinxveen, de onderne- mersverenigingen en een twintigtal ondernemers de intentie uitgesproken om in ieder geval propositie 1 en 2 samen uit te voeren. Zij hebben hiervoor een werkgroep samengesteld, die door de hoge mate van zelforganisatie efficiënt en resul- taatgericht is. De gemeente faciliteert onder het motto ‘push’ in plaats van ‘pull’. De gedachte is dat de werkgroep naast het thema ‘energie’ later ook de andere thema’s oppakt en uitvoert. Zo zijn er ideeën op het gebied van duurzame mo- biliteit, zoals elektrisch vervoer op zonne-energie. Het lange- termijndoel is dat de ondernemers op Coenecoop met de proposities hun bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk CO2-neutraal kunnen maken. Coenecoop heeft de ambitie om het eerste CO2-neutrale bedrijven- terrein van Nederland te worden. Samenwerking vereist Om een succesvol verduurzamings- traject op een bedrijventerrein te starten, is samenwerking een vereiste. Bestaande samenwerkingsverbanden zoals ondernemersverenigingen en/of parkmanagementorganisaties dienen te worden geïntensiveerd en versterkt. Vervolgens is communicatie essentieel in het proces. Door eerste succes- sen direct te communiceren, kunnen de pioniers in de werkgroep hun collega-ondernemers motiveren om ook te participeren in het verduurza- mingstraject. Om de integraliteit en onafhankelijkheid te waarborgen is het cruciaal dat het proces wordt begeleid door een externe gebiedsmanager. Deze kan sturen op collectiviteit en ef- ficiency. Het tot nu toe reeds bereikte succes van de pilot op bedrijventerrein Coenecoop smaakt naar meer. pagina 99 ❪ Spiekbriefje Verpaupering Ongeveer een derde van de Nederlandse bedrijventer- reinen is verouderd. Dit kan leiden tot sociale onveiligheid, verpaupering en verslechtering van het ondernemersklimaat. Ondernemers gaan op zoek naar andere, vaak nieuwe terreinen. Hierdoor nemen bedrijventerreinen steeds meer ruimte in, terwijl bestaande terreinen verpauperen. Dit draagt bij aan verrommeling van het landschap. Verrommeling Het begrip ‘verromme- ling’ duidt op de onvrede over de maatschappelijk ervaren wildgroei van bedrijventerreinen aan de randen van steden en langs snelwegen en de matige stedebouwkundige en architectonische kwaliteit ervan. Ook kan op veel van deze bedrijventerreinen mi- lieuwinst worden geboekt, zoals energiebesparing. Bedrijventerrein Coenecoop Bedrijventerrein Coenecoop I en II ligt naast de A12, nabij het centrum van Waddinxveen en bedraagt in totaal 65 ha netto. Het terrein huisvest diverse typen bedrijven van lichte industrie tot kantoorach- tige bedrijvigheid. Op Coenecoop II is tevens perifere detailhandel mogelijk. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie van Coenecoop III, een uitbreiding van 3,3 ha. Over de auteur Lennart van der Burg is Business Developer bij Grontmij en is de project- leider van het pilotproject Verduurzaming Coenecoop. lennart.vanderburg@ grontmij.nl ❪ ‘Grontmij constateert dat verduurzaming van bedrijventerreinen allerlei vragen oproept. Met name het kostenplaatje is in de beeldvor- Theo Dohle, namens De Wijde Blik in de redactieraad van vakblad Bedrijventerrein: ming een groot obstakel. De bottom- upbenadering is dan ook te prijzen. De concrete voordelen brengen het begrip veel dichter bij de ondernemer. Het credo “Centraal wat moet” is een logi- sche. Betrokken ondernemers die hun collega-ondernemers uitnodigen aan te haken is ook een slimme strategie. Maar lukt het ook om de ambities waar te maken en de betrokkenheid vast te houden? Belangrijke succesvoorwaar- den daarin zijn: pak je quick wins en communiceer die, zorg voor formele handhaving en informele support.’

×